Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

1 | Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen: (bedragen x €1.000)
Soort Rekening 2017
Begroting 2018 (na wijziging) Begroting 2019
Meerjarenraming 2020
Meerjarenraming 2021
Meerjarenraming 2022
OZB
2.687 2.752 2.822 2.893 2.965 3.039
Forensenbelasting 57 61 59 60 61 61
Toeristenbelasting 67 48 49 49 50 51
Hondenbelasting 54 53 54 55 56 57
  2.865 2.914 2.984 2.057 3.132 3.208

De onroerende zaakbelasting is in de jaren 2011 t/m 2014 jaarlijks verhoogd met 9,25% (2% trendmatig en jaarlijks 7,25%). In 2015 en 2016 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van 1,5% en in 2017 van 1% en in 2018 en 2019 weer 1,5%. Tevens is rekening gehouden met een geringe areaaluitbreiding. De overige belastingen zijn trendmatig verhoogd met 1,5% en in 2017 met 1% en in 2018 en 2019 weer met 1,5%.

2 | Algemene uitkeringen

Soort Rekening 2017
Begroting 2018 (na wijziging) Begroting 2019
Meerjarenraming 2020
Meerjarenraming 2021
Meerjarenraming 2022
Algemene uitkering 13.337 14.034 20.938 21.599 22.204 22.816
Uitkering deelfonds sociaal domein    5.782 5.714        
Totaal

19.119

19.748 20.938 21.599 22.204 22.816
Uitkeringsfactoren 1,428 1,502 1,572 1,621 1,659 1,700

De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2018, waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2018 van: 1,572. Eén punt uitkeringsfactor geeft voor onze gemeente een bedrag van € 13.300.

De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2020 t/m 2022 is resp.1,621, 1,659 en 1,700. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.

3 | Dividend

Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

 
  Rekening 2017
Begroting primair 2018 Begroting primair 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021 Meerjarenbegroting 2022
Vitens N.V. 62 50 42 20 20 20
Idem - achtergestelde lening 8 4 2 1 0  
Enexis N.V. - dividend 23 23 23 23 23 20
Enexis B.V.- rente deelneming 9 1 1 0 0 0
CBL/Verkoop vennootsdchap
1
         
Rendo N.V. - dividend 325 322 322 322 322 322
Wadinco N.V. - dividend 20 20 20 20 20 20
             
Rova N.V. - dividend 161 55 55 55 55 55
Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30 30 30 30
Bank Nederlandse gemeenten 49 48 48 45 45 45
BNG Financial Bond Fonds 1 1 1      
BNG Government Bond Fonds 1 1 1      
Winst verkoop Financial Bond Fonds 1 10 10      
Winst verkoop Government Bond Fonds 68 60 60      
Algemeen totaal 759 625 615 516 515 512


4 | Saldo financieringsfunctie

  Rekening 2017
Begroting primair 2018 Begroting primair 2019
Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021 Meerjarenbegroting 2022
Baten 52 5 3 3 3 3
Lasten 63 43 21 7 4 1
Saldo 11 38 18 4 1 -2

Rentelasten:

           
Totaal doorbelaste rente: 124 135 153 148 148 143
Ten laste van:            
Riolering (t.l.v. reserve) 33 41   40  40 41 42
Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie
91 94 113 108 107 101

De lage rentelast  komt doordat het vanaf 2017 het rekenpercentage 0,5% is. Omdat we praktisch geen vreemd vermogen hebben wordt aan de  gronden in exploitatie en de financiële vaste activa geen rente toegerekend. Op de boekwaarde van gronden die nog niet in exploitatie zijn mag overeenkomstig BBV voorschriften ook rente meer worden bijgeschreven.  De nieuwe BBV voorschriften schrijven voor dat de doorberekende rente maximaal 0,5% mag afwijken van het berekende omslagpercentage, voor onze gemeente is dat 0,045%.

De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma’s toe, zodat die programma’s een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Hoe meer rente wordt doorberekend (bij hogere boekwaarde), hoe hoger het rentevoordeel. Het lagere  rekenpercentage rente heeft tot gevolg dat de rentelasten op de programma’s afgenomen zijn, evenals het rentevoordeel (per saldo in totaliteit geen voor- en/of nadeel, behalve grondexploitatie en riolering) . Er wordt geen rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen van de gemeente.

5 | BTW-compensatiefonds

  Rekening 2017
Rekening 2016
Rekening 2015
Rekening 2014
Rekening 2013
Rekening 2012
Gedeclareerde bedragen 1.823 2.017 1.900 1.716 2.541 1.895

De afwijkingen in de verschillende jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BTW Compesatie Fonds (BCF) van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen, bouwrijp maken grondexploitatie etc.) In de begroting worden geen BCF-bedragen meegenomen van uitgaven en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Vanaf 1 januari 2003 hebben de gemeenten te maken met het BCF. Gemeenten kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening gebrachte BTW-voordruk terug krijgen. Op 5 november 2009 is een raamovereenkomst (handhavingconvenant) met de belastingdienst ondertekend. Controle vindt vooraf plaats, zodat de gemeente niet voor verrassingen komt te staan. Dit geldt voor zowel de omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, loonheffingen en invordering van belastinggelden. Er wordt samengewerkt op basis van transparantie, begrip en vertrouwen.

Partijen streven naar een voortdurend inzicht in de actuele fiscale risico’s en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van de wet, regelgeving en jurisprudentie. De rechtszekerheid wordt hierdoor vergroot. Het convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt periodiek geëvalueerd.

Doordat de begroting met ingang van 2018 opgemaakt is in Pepperflow is het niet meer mogelijk om het te verwachten bedrag BTW-compensatiefonds te berekenen. In Pepperflow is in tegenstelling tot de vorige begrotingen in Excel geen kolom inclusief BTW.

6 | Onvoorzien
Saldi van de (hulp)kostenplaatsen:

In de oorspronkelijke raming worden in principe geen voor- en nadelen meegenomen. De begroting moet sluitend zijn. In de loop van het jaar worden doorgaans bedragen beschikbaar gesteld (middels begrotingswijzigingen) ten laste van onvoorzien. Het geraamde voordeel in de meerjarenraming komt door de geraamde stijging van de algemene uitkering gemeld in de meicirculaire van 2018.

Onvoorzien: Werkelijk v.d. rek. saldo 2017 Begroting primair 2018 Begroting primair 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021 Meerjarenbegroting  2022
Onvoorzien vrij beschikbaar
349 36 55 108 314 602
Onvoorzien invest. na opmaak begroting   38 0 0 0 0
Loonstijging 0 170 100 102 103 104
Onvoorzien lijst investeringen (cumulatief)
0 225 441 658 718 721
Idem afschrijving invest.openb.ruimte 0   0 0 0 0
Werkkostenregeling 80% overschr. 0          
Totaal 349 469 596 868 1.135 1.427

In de primitieve (meerjaren)begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 36. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van ruim € 2 per inwoner. Voor loonstijging volgens de CAO is € 100 meegenomen. Dit bedrag is in de jaren 2012 t/m 2022 geïndexeerd met 1,5%. De afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (wegen etc.) zijn voor 2019 geraamd op € 268. De hierbij behorende geraamde investeringen staan ook op de staat van investeringen (model C). De geringe stijging in de jaren 2020 t/m 2022 komt doordat alleen die investeringen zijn meegenomen waaraan een raadsbesluit ten grondslag ligt. De op de lijst van investeringen geraamde kredieten zijn niet meegenomen omdat de raad hierover nog moet beslissen. Met ingang van 2016 wordt hier geen rentelast meer in meegenomen omdat de investeringen met eigen middelen worden gefinancierd en de uitzetting op korte termijn (verplicht schatkistbankieren) geen rente oplevert.
De afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden gedekt uit de in 2017 gevormde reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.


Overzicht incidentele lasten en baten per programma

bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten per programma
worden onttrokken ad reserves of geactiveerd
Begroting primair 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021 Meerjarenbegroting 2022
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
65      
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Vergroten veiligheidsbeleving -
t.l.v. reserve zonder bestemming
10      
Vergroten veiligheidsgevoel -
t.l.v. reserve zonder bestemming
10      
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Ontsluiting Rouveen -
t.l.v. reserve verkeersontsluiting
  25    
Bereikbaarheid gemeente -
t.l.v. reserve verkeersontsluiting
    5  
Fietsplan: actualisatie -
t.l.v. reserve zonder bestemming
25      
Verplaatsen op- en afritten A28 -
t.l.v. reserve verkeersontsluiting
50      
Herinrichting omgeving station: onderzoek/onderbouwing haalbaarheid -
t.l.v. reserve zonder bestemming
20      
Schaftkeet -
t.l.v. reserve zonder bestemming
14      
Puincontainer -
t.l.v. reserve zonder bestemming
11      
Sneeuwploeg nr. 1 t.b.v. vrachtauto 9      
Sneeuwploeg nr. 4 t.b.v. tractor   10    
Programma 3 | Economie / ondernemen
Detailhandelsvisie: uitvoering -
t.l.v. reserve grondexploitatie
30      
Haven: onderzoek economische mogelijkheden -
t.l.v. reserve zonder bestemming
5      
Ondersteuning startende ondernemers -
t.l.v. reserve grondexploitatie
15      
Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
5      
Haven: vervolgonderzoek haalbaarheid -
t.l.v. reserve grondexploitatie
30      
Programma 4 | Onderwijs
Vakonderwijs -
t.l.v. reserve zonder besteming
       
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen -
t.l.v. reserve grondexploitatie
30 1.000    
Culturele vormingsactiviteiten -
t.l.v. reserve zonder bestemming
5      
Bibliotheken -
t.l.v. reserve zonder bestemming
7      
Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes -
t.l.v. reserve volkshuisvesting
90      
Groenbeheerplan: opstellen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
25      
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
25      
Boombeheer: achterstallig onderhoud (buiten de bebouwde kom) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50 50 50  
Boombeheer: achterstallig onderhoud (binnen de bebouwde kom) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
35 35 35  
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegroen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
  25    
Begeleiding nationale groencompetitie Entente Florale -
t.l.v. reserve zonder bestemming
    20  
Opstellen beleidsplan speelplaatsen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
      25
Recreatie & Toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag -
t.l.v. reserve zonder bestemming
135      
Routenetwerk fiets & wandelpaden -
t.l.v. reserve zonder bestemming
  40 20  
Programma 6 | Sociaal domein
Extra inzet capaciteit sociaal domein 2018 t/m 2021 -
t.l.v. reserve sociaal domein
300 300    
Ontwikkelen van algemene voorliggende voorzieningen 2018 t/m 2020 -
t.l.v. reserve sociaal domein
50 50    
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Projectkosten uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2015 t/m 2019 -
t.l.v. reserve zonder bestemming
255     200
Klimaatadaptie -
t.l.v. reserve zonder bestemming
20      
Permanent meetsysteem 't Wiede Gat -
t.l.v. reserve zonder bestemming
12      
Dynamische geurkaart -
t.l.v. reserve zonder bestemming
55      
Aanpak onderzoeksvermindering Flora/fauna -
t.l.v. reserve zonder bestemming
60      
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Soortenmanagementplan -
t.l.v. reserve zonder bestemming
60      
Woonvisie -
t.l.v. reserve grondexploitatie
25      
De Streek: evaluatie transformatiebeleid -
t.l.v. reserve zonder bestemming
  5    
Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen -
t.l.v. reserve grondexploitatie
  20 20  
Recreatieparken: revitalisatie -
t.l.v. reserve zonder bestemming
  10    
Programma 9 | Overhead
Vervroegde afschrijving in te ruilen vrachtauto (BZ-BH-51) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
31      
Hogedrukreiniger: vervangen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
  12    
Knijperbak + rotator -
t.l.v. reserve zonder bestemming
       
Vervanging schuifpoort ingang gemeentewerf -
t.l.v. reserve zonder bestemming
8      
Dienstverlening -
t.l.v. reserve zonder bestemming
9      
Digitale agenda 2020 -
t.l.v. reserve zonder bestemming
100      
Gemeentewerkplaats: groot onderhoud -
t.l.v. reserve voorziening gebouwenbeheer
  430    

 

(bedragen x € 1.000)
geen incidentele baten, met uitzondering onttrekkingen reserves:

Incidentele baten per programma:
worden onttrokken ad reserves of geactiveerd
Begroting primair 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021 Meerjarenbegroting 2022
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Reserve zonder bestemming 65      
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Reserve zonder bestemming 20      
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Bestemmingsreserve: verkeersontsluiting 50 25 5  
Reserve zonder bestemming 79 10    
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Reserve grondexploitatie
75      
Reserve zonder bestemming
10      
Programma 4 | Onderwijs
Geen incidentele baten
       
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Reserve grondexploitatie
30 1.000    
Reserve zonder bestemming 282 150 125 25
Reserve volkshuisvesting
90      
 Programma 6 | Sociaal domein
 Reserve sociaal domein
350 350    
 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
 Reserve zonder bestemming
402     200
 Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
       
Reserve zonder bestemming
60 15    
Reserve grondexploitatie
25 20 20  
Programma 9 | Overhead
Reserve zonder bestemming
148   12  
Totaal incidentele baten
1.686 1.570 162 225

Toelichting:
Alle incidentele lasten worden gedekt door reserves, zodat er per saldo ten laste of bate van de exploitatiebegroting geen incidentele lasten of baten komen.
Bovenstaande bedragen zijn nog niet in het volgende overzicht van de reserves verwerkt, omdat deze bedragen nog niet door de raad beschikbaar gesteld.

 

Recapitulatie reserves Werkelijk 2017
Begroting 2018
Begroting primair 2019
Meerjarenbegroting
2020
Meerjarenbegroting
2021
Meerjarenbegroting
2022
Werkelijke stand 1 januari  52.678 50.048 47.604 45.696 43.889 42.244
Bij: resultaat voorgaand jaar         158          
Bij: toevoegingen   13.037   3.596      861     861      906 903
Af: onttrekkingen - 11.797
- 6.679
- 2.769
- 2.668
- 2.551
- 2.370
Geraamde stand 31 december   54.076 46.965 45.696 43.889 42.244 40.777

De afname van de reserves komt doordat in de komende jaren de afschrijvingslasten van diverse investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk en meerjarig nut ten laste van de reserves gebracht worden, oplopend van € 268 in 2019 tot € 272 in 2022.

Ook worden de afschrijvingslasten van diverse gemeentelijke gebouwen jaarlijks ten laste van de daartoe in 2015 gevormde reserve gebracht. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 626. Doorgaans vinden de uitgaven in een later stadium plaats dan geraamd. Daarnaast worden incidentele uitgaven die niet geactiveerd hoeven te worden ten laste van de reserves gebracht. De werkelijke stand van de reserve is dan ook veelal hoger dan de geraamde. De toekomstige winsten op grondexploitaties worden geraamd op € 5 miljoen (inclusief industrieterrein Bullingerslag), waarvan in 2017 ruim € 1 miljoen winst is genomen. De winsten in de grondexploitaties komen ten gunste van de reserve grondexploitatie.

Hierbij is geen rekening gehouden met een 2-tal investeringen die als bovenwijkse voorziening ten laste van het industrieterrein Bullingerslag gebracht kunnen worden.
Het betreffen de volgende investeringen:
1. Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag in 2019 - verwacht krediet € 885 (lijst van investeringen 2019 jaarschijf 2021).
2. Bajonetaansluiting kruising Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan -  € 917  (krediet beschikbaar gesteld d.d. 17 oktober 2017.
De gronden worden in de fiscale balans tegen de marktwaarde per 1 januari 2016 ingebracht. 

Recapitulatie voorzieningen Werkelijk 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Meerjarenbegroting
2020
Meerjarenbegroting 2021 Meerjarenbegroting 2022
Werkelijke stand 1 januari 1.955 1.861 3.253 3.218 3.182 3.145
Bij: toevoegingen 722 115 252 254   256 258
Af: onttrekkingen - 421
- 85
- 287
- 290
- 293
- 296
Geraamde stand 31 december 2.256 1.891 3.218 3.182 3.145 3.107
Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud