Uitgaven

0,43%

€ 159.711

0,43% Complete

Inkomsten

0,56%

€ -206.420

0,56% Complete

Saldo

245,4%

€ 46.709

Programma 3 - Economie en ondernemen

Uitgaven

0,43%

€ 159.711

0,43% Complete

Inkomsten

0,56%

€ -206.420

0,56% Complete

Saldo

245,4%

€ 46.709

Inhoud

Programma 3 - Economie en ondernemen

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. De ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie horen onmiskenbaar bij de identiteit van de gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. Daarom willen wij een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. De gemeente Staphorst zal zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Ook is er aandacht voor innovatieve ondernemers en het verlagen van de regeldruk. Staphorst wil ondernemers goed faciliteren door goed bereikbare en veilige bedrijventerreinen. Ook is er ruimte voor de verscheidenheid en de fase waarin ondernemers verkeren. Zo ook voor starters en bedrijven die groei doormaken.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling
B. Krale
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur B. Krale
3.3 Bedrijvenloket B. Krale
3.4
Economische promotie B. Krale

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Bedrijventerreinenvisie gemeente Staphorst Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnota reclameborden Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren Verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2018
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening op de markt te IJhorst
Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen Verordening op de Veemarkt
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Staphorst 2006
Horecanotitie gemeente Staphorst Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting 2018
Industrielawaaibeleid De Streek Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014
Kadernota Buitengebied Staphorst  
Nota Grondbeleid 2014-2017
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen 2015
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Ambities

Bedrijventerreinen

Wij gaan verder met de al in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij behoefte.

Startende ondernemers

Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

Winkelhart

Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van ‘ontmoeten’, veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

Verkeersveiligheid winkelcentrum

In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum.

Nieuwe bestemmingen

Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

Indicatoren

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

Bruto Gemeentelijk Product
Gebied 2013
Staphorst 111
Overijssel 103

Aantal bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)

Wat mag economie en ondernemen ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 106.631 270.754 159.711 162.032 164.388 166.778
Baten -240.739 -209.000 -206.420 -209.516 -212.660 -215.849
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -134.108 61.754 -46.709 -47.485 -48.272 -49.071
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Onttrekkingen 0 95.000 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 -95.000 0 0 0 0

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het overschot van dit taakveld is toegenomen met € 13 van € 33 tot € 46. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Lagere lasten: Loonkosten totaal taakvelden € 24 € 24  
Hogere lasten: Bedrijvenpromotie en relatiebeheer € 7 en Lagere baten: Forensenbelasting  € 2.   € 9Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) 50.000 0 0 0 50.000
Herziening detailhandelsvisie (2018) 20.000 0 0 0 20.000
Leader III: lokale projectbijdragen (2018) 75.000 0 0 0 75.000
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) 50.000 0 0 0 50.000
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) 2.600.000 0 0 0 2.600.000

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud