Uitgaven

9,14%

€ 3.387.605

9,14% Complete

Inkomsten

8,03%

€ -2.977.050

8,03% Complete

Saldo

2156,97%

€ -410.555

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Uitgaven

9,14%

€ 3.387.605

9,14% Complete

Inkomsten

8,03%

€ -2.977.050

8,03% Complete

Saldo

2156,97%

€ -410.555

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
8.1 Ruimtelijke ordening ing. L. Mulder
8.2 Grondexploitatie ing. L. Mulder/ B. Krale
8.3 Wonen en bouwen ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart Bouwverordening van de gemeente Staphorst
Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke ontwikkelingen Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst
Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening Starterslening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw woning Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek                  
Belvedère-nota Staphorst, een eigen wereld
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst
Industrielawaaibeleid De Streek
Kadernota Buitengebied Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Nota Grondbeleid 2014-2017
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen tuingerichte woningen Staphorst
Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en IJhorst 2030
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Welstandsnota Staphorst
Woonvisie 2011+
Beleidsnotitie Tijdelijke mantelzorg woonruimten aan de Streek
Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek
Notitie kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018
Notitie kwaliteitsimpuls groene omgeving
   
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017
   

Ambities

Woningbouw de Slagen

De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomsti­ge) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

Behoefte woningbouw

We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

Koop- en huurwoningen

We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

Omgevingsvisie

We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut  en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving ‘Beschermd dorpsgezicht’ worden herzien.
Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maxi­maal benutten.

De Streek

De Streek is het meest karakteristieke deel van onze gemeente. We koesteren het dorpsgezicht. Dit betekent dat we De Streek niet te vol gaan bouwen. Vanzelfsprekend moet er ruimte blijven voor de nodige ontwikkelingen. De functie van De Streek verandert meer en meer naar wonen, dat is een natuurlijk proces en dat is prima. Kleine bedrijvigheid hoort echter ook bij De Streek en moet mogelijk blijven. De Belvedère nota blijft om die reden dienen als richtinggevend, niet als regel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen

Wij gaan initiatieven die gaan over ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen, denk hierbij aan elementen uit Dorpsplanplus in IJhorst, ondersteunen en faciliteren.

Revitalisatie recreatieparken

We onderzoeken samen met buurgemeenten en provincie hoe enkele recreatieparken gerevitaliseerd, of indien dit niet moge­lijk is getransformeerd, kunnen worden. Specifiek aandachtspunt hierbij is dat er een duurzame oplossing moet komen voor de huisvesting van (buitenlandse) werknemers.

Rieten daken

We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hier­toe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een rietgedekte woning kiezen.

Verlagen leges vergunningen

Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten da­ken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

Indicatoren

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x € 1.000)

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)
Gebied 2014 2015 2016 2017 2018
Staphorst 82,4 % 83,1 % 83,1 % 83,6 % 84,2 %
Overijssel 71,1 % 72 % 72,7 % 73,3 % 73,8 %

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden
Gebied 2014 2015 2016 2017 2018
Staphorst 654 657 665 666 653
Overijssel 649 668 682 681 686

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden
Gebied 2014 2015 2016 2017 2018
Staphorst 740 739 746 745 680
Overijssel 709 729 745 751 731

Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 2.698.041 4.072.439 3.387.605 3.393.345 3.359.860 3.292.117
Baten -4.798.929 -3.385.300 -2.697.050 -2.737.506 -2.778.582 -2.820.247
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.100.887 687.139 690.555 655.839 581.279 471.871
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Stortingen 2.622.313 15.000 0 0 45.000 42.000
Onttrekkingen 254.927 245.650 280.000 235.000 150.000 30.000
Mutaties reserves 2.367.387 -230.650 -280.000 -235.000 -105.000 12.000

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is afgenomen met € 46 van € 456 naar € 410. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Hogere lasten: Loonkosten taakveld Ruimtelijke ordening € 60 en taakveld  Wonen en bouwen € 17; Structuurplannen - uitwerking vastgestelde omgevingsvisie € 30; Basiskaart grootschalige topografie €10. Totaal € 117   € 117
Lagere lasten: Omgevingsvergunning afwijken bouwplan € 12; Vastgoedregistratie € 9. Totaal 21. €  21  
Hogere baten: Onttrekking uit de reserve zonder bestemming i.v.m. invoering EPOS € 250. € 250  
Lagere baten: Lagere opbrengsten legen a.g.v. EPO: bestemmingsplannen € 13; Omgevingsvergunning afwijken bouwplan € 20; Omgevingsvergunning bouwen € 72. Totaal € 105.   € 105Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Muldersweg (2017) 20.000 5.000 10.240 15.240 4.760
Startersleningen VROM (2008+2012) 220.000 200.000 0 200.000 20.000
Startersleningen SVn 2017 (2017) 200.000 0 60.000 60.000 140.000
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 98.000 13.686 23 13.709 84.292
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) 200.000 101.171 57.978 159.149 40.851
Omgevingsvisie (2017) 60.000 52.402 12.596 64.998 -4.998
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) 200.000 0 0 0 200.000
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) 50.000 20.396 4.606 25.002 24.998

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud