Uitgaven

29,18%

€ 10.810.600

29,18% Complete

Inkomsten

6,14%

€ -2.276.400

6,14% Complete

Saldo

44836,89%

€ -8.534.200

Programma 6 - Sociaal domein

Uitgaven

29,18%

€ 10.810.600

29,18% Complete

Inkomsten

6,14%

€ -2.276.400

6,14% Complete

Saldo

44836,89%

€ -8.534.200

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
drs. T.C. Segers MBA/ mr. A. Mussche
6.2 Wijkteams mr. A. Mussche
6.3 Inkomensregelingen mr. A. Mussche
6.4
 Begeleide participatie
mr. A. Mussche
 6.5  Arbeidsparticipatie mr. A. Mussche
 6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)
mr. A. Mussche
 6.71  Maatwerkdienstverlening 18+
mr. A. Mussche
 6.72  Maatwerkdienstverlening 18-
mr. A. Mussche

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnotitie de keten in beeld Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ gemeente Staphorst 2015
Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 gemeente Staphorst Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016 Regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmachtverlening aan de SVB
Beleidsregel Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wet sociale werkvoorzieningen-beleid
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Staphorst
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Staphorst Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018 Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Staphorst 2015
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 Verordening individuele studietoeslag gemeente Staphorst 2015
Gezondheidsmonitor jongeren Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Staphorst Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Nota Participatiebudget gemeente Staphorst Verordening maatschappelijke ondersteuning
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst 2014-2019 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018 Verordening re-integratie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Protocol tijdelijk huisverbod Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Staphorst 2015
 Beleidsnota mantelzorg 2016-2020 Verordening Wet kinderopvang
Beleidsnotitie laaggeletterdheid  
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding Staphorst - GBLT

Ambities

Ontschotting decentralisaties

We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mantelzorgers

Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwo­ners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondersteuning lokale initiatieven

Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en waarderen. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dagbesteding ouderen

Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk mid­denveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschik­baar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lokaal actieplan

Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Stap­horst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aan­sluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vrien­delijke gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren zorg en ondersteuning

Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteit jeugdzorg

We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Begeleid wonen

Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Reestmond

Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

Wat gaan we daarvoor doen?

StaphorstWerkt!

Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkzoekenden

Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde ‘tegenprestatie’ voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Stap­horster samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Integratiebeleid nieuwkomers

We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchte­lingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbe­heersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Inte­gratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Armoedebestrijding

We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te die­nen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en vereni­gingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Schuldhulpverlening

We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspec­tief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisa­ties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicatoren

Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)

Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)

Netto arbeidsparticipatie

Achterstand onder jeugd in 2015 (armoede: t/m 18 jaar, jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)
Gebied % Jeugdwerkloosheid % Kinderen in armoede
Staphorst 0,24 % 1,91 %
Overijssel 1,49 % 5,34 %

Bijstandsuitkeringen (per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder)
Gebied eerste halfjaar 2015 eerste halfjaar 2016 eerste halfjaar 2017 tweede halfjaar 2015 tweede halfjaar 2016 tweede halfjaar 2017
Staphorst 12,8 15,2 16,7 16,2 16 16,7
Overijssel 37,7 39,4 40,1 38,6 40 39,6

Aantal re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners, 15-65 jaar)
Gebied eerste halfjaar 2015 eerste halfjaar 2016 eerste halfjaar 2017 tweede halfjaar 2015 tweede halfjaar 2016 tweede halfjaar 2017
Staphorst 4,9 5,9 4,8 5,9 5,9 6,8
Overijssel 23,8 25,7 28,1 24,1 26,7 27,1

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners)
Gebied eerste halfjaar 2016 eerste halfjaar 2017 tweede halfjaar 2016 tweede halfjaar 2017
Staphorst 25 27 27 27
Overijssel 61 62 60 62

Wat mag het sociaal domein ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 10.421.300 11.218.612 10.810.600 10.978.364 11.151.588 11.327.163
Baten -2.340.083 -2.413.864 -2.276.400 -2.310.546 -2.345.216 -2.380.382
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 8.081.218 8.804.748 8.534.200 8.667.818 8.806.373 8.946.781
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Stortingen 150.356 4.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 13.129 739.700 0 0 0 0
Mutaties reserves 137.228 -735.700 0 0 0 0

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 465 van € 8.069 tot € 8.534. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Hogere lasten: hogere loonkosten alle taakvelden van dit programma € 289; toename kosten deel gemeente Inkomensvoorziening € 49. Totaal € 338   € 338
Minimafonds: geraamd op basis van gedane aanspraken €   40  
Sociale werkvoorziening (oud): lagere kosten door afname WSW-indicaties € 121  
Lagere baten: Eigen bijdrage GAK € 125   € 125

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Nota Burgerkracht (2015) 30.000 18.137 6.375 24.512 5.488
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) 100.000 0 40.631 40.631 59.369
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) 400.000 0 53.801 53.801 346.199
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) 50.000 0 20.500 20.500 29.500

Betrokkenheid verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Betrokkenheid Reestmond als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Reestmond heeft de opdracht om uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken ten aanzien van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). Hierbij streeft Reestmond naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering, met als doel:
- Het bieden van een kwalitatief en kwantitatief voldoende werksoorten voor de Wsw-medewerker;
- Het realiseren van de hoogst haalbare verdiencapaciteit per medewerker met inachtneming van zijn competenties en vaardigheden, maar ook de belemmeringen;
- Het bieden van maatwerkoplossingen aan opdrachtgevers ten behoeve van het realiseren van de verdiencapaciteit (producten en detacheringen);
- Het uitplaatsen van de Wsw- medewerkers naar zo regulier mogelijke arbeid.
Doordat mensen zicht ontwikkelen in het kader van de Wsw, wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en is de kans op een baan bij een reguliere werkgever groter.

Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (BVO) te Zwolle
Betrokkenheid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg (BVO ) als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
De uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten die in opdracht van deze samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de inkoop, contractmanagement, monitoring, (financiële) administratie en regionale inhoudelijke thema's van de jeugdhulp.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud