Uitgaven

9,73%

€ 3.603.245

9,73% Complete

Inkomsten

3,55%

€ -1.315.985

3,55% Complete

Saldo

12016,78%

€ -2.287.260

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Uitgaven

9,73%

€ 3.603.245

9,73% Complete

Inkomsten

3,55%

€ -1.315.985

3,55% Complete

Saldo

12016,78%

€ -2.287.260

Inhoud

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
2.1 Verkeer en vervoer
mr. A. Mussche/ B. Krale
2.5 Openbaar vervoer mr. A. Mussche/ B. Krale

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers Wegsleepverordening Staphorst
Beleidsplan licht in de openbare ruimte  
Gedragscode flora- en faunawet
Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2018
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Waterplan Staphorst
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom
Wegenbeleidsplan 2013-2016
Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 2018 - gedragsbeïnvloedingsprojecten (verkeersplannen)
   

Ambities

A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario’s onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

Openbaar vervoer

Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

Bereikbaarheid

Wij stellen een notitie op over de bereikbaarheid van de gemeente. Hierbij betrekken wij de vormen van openbaar vervoer, zoals bereikbaarheid per bus en trein. Dit omvat tevens een behoefteonderzoek aan extra openbaar vervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijk- of buurtbus.

Treinhalte

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

Haven

Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in over- leg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschil- lende scenario’s. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

Ontsluiting Rouveen

Wij gaan in de komende periode onderzoeken op welke manier de ontsluiting van Rouveen veiliger gemaakt kan worden en komen met concrete aanbevelingen.

Fietsplan

Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicatoren

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen
Gebied 2014 2015
Staphorst 3 % 7 %
Overijssel 11 % 11 %

Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 2.116.046 2.878.883 2.943.245 2.984.310 3.019.485 3.055.327
Baten -190.536 -63.000 -68.510 -69.538 -70.581 -71.639
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.925.510 2.815.883 2.874.735 2.914.773 2.948.904 2.983.688
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Stortingen 757.695 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000
Onttrekkingen 747.235 1.391.500 1.247.475 1.266.167 1.281.080 1.296.216
Mutaties reserves 10.460 -731.500 -587.475 -606.167 -621.080 -636.216

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het nadeel van dit programma is toegenomen met € 203 van € 2.084 tot € 2.287. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Lagere lasten: Bermen, greppels en sloten - lagere kosten € 12;  Openbare verlichting - geen huur materialen € 10. Totaal € 22. € 22  
Hogere lasten: Loonkosten taakveld verkeer en vervoer € 124; toegerekende rente € 21 hoger; Openbare verlichting - hogere kosten aankoop armaturen en lichtmasten € 38; Verkeersveiligheid - verkeerstellingen €10; Verkeersboden- en installaties - inhuur Restmond € 11; Loonkosten taakveld Parkeren en Openbaar vervoer € 17. Totaal € 221.   € 221

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017) 20.000 4.361 11.301 15.661 4.339
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) 415.000 400.906 0 400.906 14.094
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) 72.000 48.165 707 48.872 23.128
Opstellen verkeerscirculatieplan (2015) 50.000 35.680 1.281 36.961 13.039
Fietspad ZSM (2017) 535.000 49.500 290.700 340.200 194.800
Onderzoek afslag A28 (2016) 150.000 135.682 7.665 143.347 6.653
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 620.000 86.338 3.252 89.590 530.410
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) 2.395.000 182.733 741.928 924.661 1.470.339
Vervanging verharding Ebbinge Wubbenlaan (2018) 100.000 0 64.978 64.978 35.022
Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015) 90.000 89.639 0 89.639 361
Aanhangstrooier nr. 2 t.b.v. tractor (2018) 44.000 0 43.250 43.250 750
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) 9.500 0 0 0 9.500
Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) 896.000 24.639 0 24.639 871.362
Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) 270.000 17.000 16.670 33.670 236.330
Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) 35.000 38.675 5.670 44.345 -9.345
Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg (2017) 35.000 12.560 2.943 15.503 19.498
Fietspad Gorterlaan (2017) 50.000 11.835 6.828 18.663 31.337
Voorbereidingskrediet herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2017) 20.000 0 6.943 6.943 13.057
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) 200.000 0 0 0 200.000
Renovatie lichtmasten-areaal (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Renovatie diverse zandwegen (2018) 10.000 0 0 0 10.000
Winterlogic-systeem (2018) 20.000 0 0 0 20.000
Fietspadstrooier (2018) 29.500 0 29.500 29.500 0
Groot onderhoud kunstwerken (2016) 490.000 224.095 186.085 410.180 79.820
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) 30.000 0 0 0 30.000
Monitoring en evaluatie verkeer (2018) 10.000 0 7.728 7.728 2.272
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) 33.000 0 0 0 33.000
Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015) 63.500 19.437 42.610 62.047 1.453
Herstraten Oosterparallelweg (2017) 144.400 0 0 0 144.400
Totaal generaal 6.886.900 1.381.245 1.470.037 2.851.282 4.035.618

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud