Sitemap

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Begroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Procedure behandeling begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 Blz. 6  
Uitgangspunten kerncijfers Blz. 7  
Samenvatting Blz. 8  
Financiële samenvatting 2019 - 2022 Blz. 9  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 10  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 11  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 12  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 13  
Beleidskader Blz. 14  
Ambities Blz. 15  
Zelfstandigheid Blz. 16  
We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden Blz. 17  
Ondersteuning initiatieven Blz. 18  
Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving Blz. 19  
Goed werkgeverschap Blz. 20  
Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden Blz. 21  
Banen realiseren in het kader van de wet banenafspraak Blz. 22  
Opleiding en ontwikkeling van medewerkers Blz. 23  
Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023 Blz. 24  
Verbeteren HR gesprekscyclus Blz. 25  
Inperken inhuur Blz. 26  
Inperken externe inhuurkrachten tot maximaal 10% Blz. 27  
Dienstverlening Blz. 28  
Organiseren van een klankbordgroep, panel of platform Blz. 29  
Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan Blz. 30  
We gaan onderzoek doen naar het inzetten van WhatsApp (voor bedrijven) en een chatfunctie op de website Blz. 31  
We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van ‘Waarstaatjegemeente’ Blz. 32  
We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan Blz. 33  
We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media Blz. 34  
Indicatoren Blz. 35  
Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten? Blz. 36  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 37  
Voortgang investeringen Blz. 38  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 39  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 40  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 41  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 42  
Beleidskader Blz. 43  
Ambities Blz. 44  
Wijkagenten Blz. 45  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. wijkagenten Blz. 46  
Veiligheidsbeleving Blz. 47  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving Blz. 48  
Behoud voorzieningen Blz. 49  
Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden Blz. 50  
Veiligheid Blz. 51  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan Blz. 52  
We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving Blz. 53  
Voorlichting en bewustwording Blz. 54  
Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente Blz. 55  
Indicatoren Blz. 56  
Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten? Blz. 57  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 58  
Voortgang investeringen Blz. 59  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 60  
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 61  
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 62  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 63  
Beleidskader Blz. 64  
Ambities Blz. 65  
A28 Blz. 66  
Actieve deelname aan het MIRT onderzoek Blz. 67  
Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld Blz. 68  
Openbaar vervoer Blz. 69  
Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40 Blz. 70  
Bereikbaarheid Blz. 71  
Wij gaan na of er behoefte is aan meer aanvullende voorzieningen Blz. 72  
Treinhalte Blz. 73  
Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid Blz. 74  
Haven Blz. 75  
Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen Blz. 76  
Ontsluiting Rouveen Blz. 77  
In gesprek met de dorpsraad Rouveen en vragen naar hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen Blz. 78  
Fietsplan Blz. 79  
Het huidige fietsplan actualiseren Blz. 80  
Indicatoren Blz. 81  
Wat mag verkeer en vervoer ons kosten? Blz. 82  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 83  
Voortgang investeringen Blz. 84  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 85  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 86  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 87  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 88  
Beleidskader Blz. 89  
Ambities Blz. 90  
Bedrijventerreinen Blz. 91  
Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V Blz. 92  
Startende ondernemers Blz. 93  
Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs Blz. 94  
We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews Blz. 95  
Winkelhart Blz. 96  
De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert Blz. 97  
De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden Blz. 98  
De OSR stelt een detailhandelsvisie op Blz. 99  
Verkeersveiligheid winkelcentrum Blz. 100  
De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert Blz. 101  
De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden Blz. 102  
De OSR stelt een detailhandelsvisie op Blz. 103  
Nieuwe bestemmingen Blz. 104  
Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing Blz. 105  
Indicatoren Blz. 106  
Wat mag economie en ondernemen ons kosten? Blz. 107  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 108  
Voortgang investeringen Blz. 109  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 110  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 111  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 112  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 113  
Beleidskader Blz. 114  
Ambities Blz. 115  
Basisonderwijs Blz. 116  
Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs Blz. 117  
Vakonderwijs Blz. 118  
Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs Blz. 119  
Bibliotheken Blz. 120  
Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek) Blz. 121  
Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid Blz. 122  
Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst Blz. 123  
Indicatoren Blz. 124  
Wat mag onderwijs ons kosten? Blz. 125  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 126  
Voortgang investeringen Blz. 127  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 128  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 129  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 130  
Beleidskader Blz. 131  
Ambities Blz. 132  
Nieuw sport- en beweegbeleid Blz. 133  
Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren Blz. 134  
Bewegen in de openbare ruimte Blz. 135  
Openbare ruimten aantrekkelijker inrichten om bewegen en sporten te stimuleren Blz. 136  
Sport- en beweegvoorzieningen online in kaart brengen Blz. 137  
Culturele vormingsactiviteiten Blz. 138  
Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur Blz. 139  
Entree Staphorst Blz. 140  
Project culturele hart van Staphorst Blz. 141  
Project kop Muldersweg Blz. 142  
Stimuleren cultureel erfgoed Blz. 143  
Creëren kunstroute Blz. 144  
Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad Blz. 145  
Recreatiegebied Blz. 146  
Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden Blz. 147  
Verblijf en recreatie Blz. 148  
Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst Blz. 149  
Natuurgebied Blz. 150  
Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied Blz. 151  
Indicatoren Blz. 152  
Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten? Blz. 153  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 154  
Voortgang investeringen Blz. 155  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 156  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 157  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 158  
Beleidskader Blz. 159  
Ambities Blz. 160  
Ontschotting decentralisaties Blz. 161  
Vorming van één toegang 0-100 Blz. 162  
Mantelzorgers Blz. 163  
Mantelzorgers Blz. 164  
Ondersteuning lokale initiatieven Blz. 165  
Ondersteuning lokale initiatieven Blz. 166  
Dagbesteding ouderen Blz. 167  
Dagbesteding ouderen Blz. 168  
Lokaal actieplan Blz. 169  
Lokaal actieplan: waardig ouder worden Blz. 170  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 171  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 172  
Preventief jeugdbeleid Blz. 173  
Preventief jeugdbeleid Blz. 174  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 175  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 176  
Begeleid wonen Blz. 177  
Begeleid wonen Blz. 178  
Reestmond Blz. 179  
Reestmond Blz. 180  
StaphorstWerkt! Blz. 181  
StaphorstWerkt! Blz. 182  
Werkzoekenden Blz. 183  
Werkzoekenden Blz. 184  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 185  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 186  
Armoedebestrijding Blz. 187  
Armoedebestrijding Blz. 188  
Schuldhulpverlening Blz. 189  
Schuldhulpverlening Blz. 190  
Indicatoren Blz. 191  
Wat mag het sociaal domein ons kosten? Blz. 192  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 193  
Voortgang investeringen Blz. 194  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 195  
Programma 7 - Gezondheid en milieu Blz. 196  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 197  
Beleidskader Blz. 198  
Ambities Blz. 199  
Gezonde leefstijl Blz. 200  
Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen' Blz. 201  
Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan' Blz. 202  
Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid Blz. 203  
Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik Blz. 204  
Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik Blz. 205  
Beleid gezondheid Blz. 206  
Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld Blz. 207  
Energieneutraal Blz. 208  
Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking Blz. 209  
Energietransitie Blz. 210  
Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving Blz. 211  
Zorgvuldige en spaarzame omgang energie Blz. 212  
Zonne-energie Blz. 213  
Verduurzamen Blz. 214  
Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energieneutraal) Blz. 215  
Integrale aanpak Blz. 216  
Afvalstromen Blz. 217  
Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen Blz. 218  
Indicatoren Blz. 219  
Wat mag gezondheid en milieu ons kosten? Blz. 220  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 221  
Voortgang investeringen Blz. 222  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 223  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 224  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 225  
Beleidskader Blz. 226  
Ambities Blz. 227  
Woningbouw de Slagen Blz. 228  
Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen Blz. 229  
Behoefte woningbouw Blz. 230  
Woononderzoek en herijking van de Woonvisie Blz. 231  
Koop- en huurwoningen Blz. 232  
Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma Blz. 233  
Omgevingsvisie Blz. 234  
Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden Blz. 235  
In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht Blz. 236  
De Streek Blz. 237  
Transformatiebeleid binnen de Streek Blz. 238  
Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen Blz. 239  
Ontwikkelen ruimtelijke plannen dorpskernen Blz. 240  
Revitalisatie recreatieparken Blz. 241  
Uitkomsten vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst Blz. 242  
Rieten daken Blz. 243  
Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak Blz. 244  
Verlagen leges vergunningen Blz. 245  
Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak Blz. 246  
Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht Blz. 247  
Indicatoren Blz. 248  
Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten? Blz. 249  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 250  
Voortgang investeringen Blz. 251  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 252  
Programma 9 - Overhead en financiën Blz. 253  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 254  
Beleidskader Blz. 255  
Ambities Blz. 256  
Collegeprogramma Blz. 257  
Monitoring collegeprogramma Blz. 258  
Gelijkblijvende belastingdruk Blz. 259  
De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie Blz. 260  
Wat mag overhead en financiën ons kosten? Blz. 261  
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 262  
Voortgang investeringen Blz. 263  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 264  
Overzicht van baten en lasten Blz. 265  
Overzicht van baten en lasten Blz. 266  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 267  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 268  
Overzicht incidentele lasten en baten per programma Blz. 269  
Uiteenzetting financiële positie en de toelichting Blz. 270  
Balans Blz. 271  
Balans per 31 december (2018, 2019, 2020, 2021 en 2022) Blz. 272  
Dekkingsplan begroting 2019 - 2022 Blz. 273  
Aansluiting zomernota 2018 met uitkomst begroting 2019 Blz. 274  
Uitkomst begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 Blz. 275  
Analyse (globale) begrotingsuitkomst 2019 met begroting 2018 en meerjarenraming 2020 - 2022 Blz. 276  
Meerjarenraming 2021 - 2022 Blz. 277  
Dekkingsplan begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022: niet nodig Blz. 278  
Lijst van investeringen Blz. 279  
Lijst van investeringen 2019 - 2022 Blz. 280  
Lijst van investeringen Blz. 281  
Belastingvoorstellen 2019 Blz. 282  
Belastingvoorstellen 2019 Blz. 283  
Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen Blz. 284  
Algemene uitkering (mei-circulaire 2018) Blz. 285  
Reserves Blz. 286  
Rentebeleid/ lijst van investeringen Blz. 287  
Niet gebruikte kapitaallasten: bestemming Blz. 288  
Decentralisaties (3D's) Blz. 289  
Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen voorgaande en huidige begroting(en) Blz. 290  
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 291  
Inleiding op de paragraaf Blz. 292  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2019 Blz. 293  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 294  
C | Risicobeheersing Blz. 295  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 296  
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 297  
Inleiding op de paragraaf Blz. 298  
Wegenbeheer Blz. 299  
Rioolbeheer Blz. 300  
Waterbeheer Blz. 301  
Groenbeheer Blz. 302  
Gebouwenbeheer Blz. 303  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 304  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 305  
Uitgangspunten financieringsfunctie Blz. 306  
Uitvoering financieringsfunctie Blz. 307  
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering Blz. 308  
Organisatie algemeen Blz. 309  
Samenwerking Blz. 310  
Uitdagingen voor de ambtelijke organisatie Blz. 311  
Relevante beleidskaders Blz. 312  
Personeel | HRM Blz. 313  
Loonsomsturing Blz. 314  
Opleidingen ontwikkelen van medewerkers Blz. 315  
Programmasturing Blz. 316  
Programma dienstverlening Blz. 317  
Ambities en ontwikkelingen Blz. 318  
Burgerzaken Blz. 319  
Basisregistraties Blz. 320  
Wet waardering onroerende (Wet WOZ) Blz. 321  
Inkopen en aanbesteden Blz. 322  
Informatievoorziening en -veiligheid Blz. 323  
Informatieveiligheid Blz. 324  
Communicatie Blz. 325  
Financiën Blz. 326  
Beheerkosten Blz. 327  
Paragraaf 5 - Verbonden partijen Blz. 328  
Algemeen Blz. 329  
Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen Blz. 330  
3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 331  
3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 332  
3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 333  
Paragraaf 6 - Grondbeleid Blz. 334  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 335  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 336  
Strategische gronden Blz. 337  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 338  
Paragraaf 7 - Lokale heffingen Blz. 339  
Ontwikkelingen (beleid en uitvoering) binnen de lokale heffingen Blz. 340  
Onroerende zaakbelasting Blz. 341  
Afvalstoffenheffing Blz. 342  
Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 343  
Forensenbelasting Blz. 344  
Toeristenbelasting Blz. 345  
Marktgelden/standplaatsvergunningen Blz. 346  
Begraafrechten Blz. 347  
Hondenbelasting Blz. 348  
Overige heffingen/leges Blz. 349  
Toelichtingen op de Lijst van Investeringen Blz. 350  
Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Blz. 351  
Fietspad Heerenweg Blz. 352  
Staphorst Noordoost fase 2 Blz. 353  
Aanpassing kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg Blz. 354  
Omgeving station Blz. 355  
Recreatie en Toerisme Blz. 356  
Extra inzet/capaciteit sociaal domein (jaarschijf 2019) Blz. 357  
Duurzaamheid Blz. 358  
Vervanging vrachtwagen Blz. 359  
Dienstverlening Blz. 360  
Digitale Agenda 2020 Blz. 361  
Raadsvoorstellen Blz. 362  
Begroting 2019 + meerjarenraming 2020 - 2022 Blz. 363  
Wijzigingen begroting 2019 Blz. 364  
Belastingverordeningen 2019 Blz. 365  
Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud