Uitgaven

11,6%

€ 4.297.755

11,6% Complete

Inkomsten

9,29%

€ -3.441.796

9,29% Complete

Saldo

4497,03%

€ -855.959

Programma 7 - Gezondheid en milieu

Uitgaven

11,6%

€ 4.297.755

11,6% Complete

Inkomsten

9,29%

€ -3.441.796

9,29% Complete

Saldo

4497,03%

€ -855.959

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid mr. A. Mussche
7.2 Riolering B. Krale
7.3 Afval B. Krale
7.4
Milieubeheer
ing. L. Mulder
7.5
Begraafplaatsen
B. Krale

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst
Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst
Beleidsnotitie aansluiten van percelen op de (druk)riolering Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018 Verordening geurhinder en veehouderij 2016
Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling voor aanslagen rioolaansluitrecht
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
Bodembeleid Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 2016
Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018
Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2018
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012) Verordening rioolheffing 2017
Rioleringsplan Staphorst 2016-2020  
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017

Ambities

Gezonde leefstijl

Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het ‘positief gezondheid denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik

We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwor­ding van risico’s van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

Beleid gezondheid

Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aan­dacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

Energieneutraal

In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

Energietransitie

Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provin­cies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

Zorgvuldige en spaarzame omgang energie

Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maat­regelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukke­lijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘dakgebonden’-instal­laties de voorkeur hebben boven ‘grondgebonden’-installaties op land­bouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Verduurzamen

Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeente­huis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebrui­kers en andere belanghebbenden.

Integrale aanpak

Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindin­gen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Afvalstromen

We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

Indicatoren

Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Hernieuwbare elektriciteit
Gebied 2013 2014 2015 2016
Staphorst 14,3 % 15,5 % 15,8 % 15,2 %
Overijssel 6,9 % 8,7 % 9,8 % 10,7 %

Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 3.829.974 4.705.983 4.297.755 4.340.017 4.348.232 4.417.355
Baten -3.281.968 -3.139.962 -3.142.796 -3.189.938 -3.237.803 -3.286.354
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 548.005 1.566.021 1.154.959 1.150.079 1.110.429 1.131.001
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Stortingen 594.893 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 501.639 299.000 279.000 229.000 234.049
Mutaties reserves 594.893 -501.639 -299.000 -279.000 -229.000 -234.049

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is afgenomen met 208 van € 1.064 tot € 856. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Lagere lasten: Loonkosten taakveld Volksgezondheid  € 142 en Milieubeheer € 160. Totaal € 302. € 302  
Hogere baten: Begraafrechten  € 22 €   22  
Hogere lasten: Jeugdgezondheidszorg uniform deel € 36; Loonkosten taakveld Begraven € 58; groenbeheer begraafplaatsen € 12. Totaal € 106.   € 106Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 911.704 246.726 635.304 882.030 29.674
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 1.099.000 87.514 203.056 290.570 808.430
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) 550.000 0 5.366 5.366 544.634
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) 737.500 254.905 0 254.905 482.595
Uitvoering energieloket 2.1 (2017) 0 0 9.791 9.791 -9.791
Uitvoering programma duurzaamheid (projectkosten) (2018) 220.000 0 12.545 12.545 207.455
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) 300.000 0 0 0 300.000
Windturbines/windenergie (2018) 50.000 0 15.061 15.061 34.939
Verbod op asbestdaken (2018) 25.000 0 2.625 2.625 22.375
Totaal generaal 3.893.204 589.145 883.748 1.472.893 2.420.311

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving (Missie december 2016).
Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij.
We zetten ons in voor publieke gezondheid. Dat wil zeggen de gezondheid van alle inwoners in onze regio van jong tot oud. We maken mogelijk dat mensen individueel en als groep meer grip hebben op hun eigen gezonde leven en leefomgeving. We werken aan gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen. Dit doen we door beleid, advies, onderzoek en ondersteuning en een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.
We opereren in de publieke gezondheid op het snijvlak van zorg, markt en politiek en kiezen daarbinnen welke specifieke waarde we kunnen toevoegen.
We werken voor én met  de elf gemeenten in IJsselland en  samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. GGD IJsselland werkt voor  ruim 520 duizend inwoners.GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.

N.V. Rova te Zwolle
Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf en streeft bij het beheren van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema’s:
Milieu: zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners waarbij waardevolle grondstoffen niet worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen.
Service: maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten.
Sociaal: Ons beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Financieel: Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud