Uitgaven

15,55%

€ 5.760.026

15,55% Complete

Inkomsten

0,86%

€ -320.540

0,86% Complete

Saldo

28577,92%

€ -5.439.486

Programma 9 - Overhead en financiën

Uitgaven

15,55%

€ 5.760.026

15,55% Complete

Inkomsten

0,86%

€ -320.540

0,86% Complete

Saldo

28577,92%

€ -5.439.486

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.4 Overhead  -
Onderverdeeld in: Personeel drs. T.C. Segers MBA
Informatievoorziening drs. T.C. Segers MBA
Organisatie
drs. T.C. Segers MBA
Financiën
ing. L. Mulder
Algemene zaken
drs. T.C. Segers MBA
Communicatie
drs. T.C. Segers
Huisvesting
B. Krale

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) Archiefverordening gemeente Staphorst 2014
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website Financiële verordening gemeente Staphorst 2017
Informatiebeveiligingsbeleid Inspraakverordening gemeente Staphorst
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2014 Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011
Intern communicatieplan Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Mandaatbesluit gemeente Staphorst Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Burgerkracht 2015-2016 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst
Nota Eerlijk duurt het langst Verordening elektronische kennisgeving 2014
Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
Notitie Mediation Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 (1e wijziging)
Notitie verbetering dienstverlening gemeente Staphorst  
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek Burgerparticipatie
Beleid   Verordeningen
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) Archiefverordening gemeente Staphorst 2014
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website Financiële verordening gemeente Staphorst 2017
Informatiebeveiligingsbeleid Inspraakverordening gemeente Staphorst
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2014 Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011
Intern communicatieplan Legesverordening 2017, 3e wijziging
Mandaatbesluit gemeente Staphorst Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Nota Burgerkracht 2015-2016 Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Eerlijk duurt het langst Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst
Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening elektronische kennisgeving 2014
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Notitie Mediation  
Notitie verbetering dienstverlening gemeente Staphorst
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek Burgerparticipatie
Beleid   Verordeningen
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) Archiefverordening gemeente Staphorst 2014
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website Financiële verordening gemeente Staphorst 2017
Informatiebeveiligingsbeleid Inspraakverordening gemeente Staphorst
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2014 Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011
Intern communicatieplan Legesverordening 2017, 3e wijziging
Mandaatbesluit gemeente Staphorst Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Nota Burgerkracht 2015-2016 Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Eerlijk duurt het langst Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst
Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening elektronische kennisgeving 2014
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Notitie Mediation  
Notitie verbetering dienstverlening gemeente Staphorst
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek Burgerparticipatie

Ambities

Collegeprogramma

Het college komt met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit college­programma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gelijkblijvende belastingdruk

Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

Wat mag overhead en financiën ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 5.693.675 5.167.566 5.559.026 5.611.761 5.688.170 5.712.687
Baten -299.071 -94.860 -47.040 -47.746 -48.462 -49.189
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.394.605 5.072.706 5.511.986 5.564.015 5.639.708 5.663.498
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Stortingen 304.111 233.000 201.000 201.000 201.000 201.000
Onttrekkingen 418.740 462.455 273.500 248.000 251.000 250.951
Mutaties reserves -114.629 -229.455 -72.500 -47.000 -50.000 -49.951

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 596 van € 4.843 tot € 5.439. De belangrijkste oorzaken zijn:    

Hogere lasten: Loonkosten taakveld overhead € 389; Gemeentesecretaris € 16; Rechtspositie € 36 (hogere gratificaties € 17 en hogere cursuskosten € 24); Systeem- en netwerkbeheer € 86; Afschrijvingslasten vervoermiddelen € 28. Totaal € 555.

  € 555
Lagere lasten: Documentatie en vakliteratuur € 11; Bezwaarschriften € 11. Totaal €22. € 22  
Lagere baten: Geen vergoeding systeembeheer DOSZ- gemeenten € 52.   € 52Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) 85.000 7.680 1.479 9.159 75.841
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) 10.000 0 0 0 10.000
Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017) 41.000 0 47.036 47.036 -6.036
Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017) 60.000 0 0 0 60.000
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) 38.000 0 0 0 38.000
Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015) 75.000 86.500 0 86.500 -11.500
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) 500.000 186.829 65.801 252.630 247.370
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) 210.000 12.642 78.246 90.887 119.113
Telefooncentrale vervanging (2014) 85.000 0 85.000 85.000 0
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) 100.000 64 37.646 37.710 62.290
Aanpassing raadszaal (2017) 192.000 7.044 177.940 184.984 7.016
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) 150.000 106.438 7.540 113.978 36.022
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) 165.000 108.498 8.170 116.668 48.332
E-overheidsvoorzieningen (2009) 219.000 158.524 28.419 186.944 32.056
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) 15.000 11.891 1.047 12.938 2.062
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) 38.000 0 811 811 37.189
Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) 33.000 0 27.960 27.960 5.040
Totaal generaal 2.016.000 686.110 567.096 1.253.206 762.794

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud