Uitgaven

3,59%

€ 1.329.019

3,59% Complete

Inkomsten

0,16%

€ -60.750

0,16% Complete

Saldo

6663,22%

€ -1.268.269

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,59%

€ 1.329.019

3,59% Complete

Inkomsten

0,16%

€ -60.750

0,16% Complete

Saldo

6663,22%

€ -1.268.269

Inhoud

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde voor een gezonde en dynamische samenleving. Samenwerking met de nationale politie, de veiligheidsregio en op het gebied van gezondheidszorg is van groot belang.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
drs. T.C. Segers MBA
1.2 Openbare orde en veiligheid drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Beleidslijn toepassing Wet BIBOB Algemene Plaatselijke Verordening, 3e wijziging
Beleidsnotitie de keten in beeld Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Beleidsregel aanpak overlast Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente Staphorst
Evenementenbeleid Wegsleepverordening Staphorst
Horecanotitie gemeente Staphorst Mandaat huisverbod
Integraal veiligheidsplan gemeente Staphorst 2015-2018  
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018
Protocol tijdelijk huisverbod
Regeling brandveiligheid en hulpverlening
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen
Externe veiligheidsvisie gemeente Staphorst
   

Ambities

Wijkagenten

De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.

Veiligheidsbeleving

Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

Behoud voorzieningen

Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweer- kazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.

Veiligheid

Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

Voorlichting en bewustwording

Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico’s van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek.

Indicatoren

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)

Hardekern jongeren (per 10.000 inwoners, 12-14 jaar)

Aantal misdrijven in 2017 (per 1.000 inwoners)
Gebied Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Staphorst 0,9 1,8 1,5 0,3
Overijssel 2 4,1 4,1 1,7

Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Lasten 1.166.406 1.264.087 1.329.019 1.351.340 1.371.469 1.391.884
Baten -60.471 -58.500 -60.750 -61.661 -62.586 -63.525
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.105.936 1.205.587 1.268.269 1.289.679 1.308.882 1.328.359
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
Stortingen 6.000 6.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 15.000 0 0 0 0
Mutaties reserves 6.000 -9.000 0 0 0 0

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het nadeel van dit programma  is toegenomen met met € 72 van € 1.197 tot € 1.268. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Toename lasten: Veiligheidsregio IJsselland - hogere bijdrage € 30; loonkosten openbare orde en veiligheid € 64; Algemeen Plaatselijke verordening € 18 (ingeleend personeel en kosten derden).  Totaal € 112   € 112
Afname lasten: Crisisbeheersing en brandweer € 17 ( loonkosten taakveld crisisbeheer en brandweer € 7, preparatie brandweer en rampenbestrijding € 10),  Integrale veiligheid € 25 (lagere kosten derden € 10 en geen afschrijvingslasten € 15). Totaal € 42 € 42  

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven t/m 2018 Restant Krediet 2018
Lokale Veiligheidsdag (2018) 15.000 0 0 0 15.000
Beveiliging bedrijventerrein (2018) 50.000 0 0 0 50.000

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Veiligheidsregio als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten
In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud