Paragraaf 7 - Lokale heffingen

Inhoud

Ontwikkelingen (beleid en uitvoering) binnen de lokale heffingen

1 | Taxeren op gebruiksoppervlakte
De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangsperiode van vijf jaar alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken. Zo ook bij de gemeente Staphorst. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen op dezelfde manier meten.


Naast de voordelen van landelijke uniformiteit en het aansluiten op de wijze waarop woningen veelal gemeten worden bij verkoop (Funda), kleeft er natuurlijk ook een nadeel aan deze uniformering. De overschakeling naar het registreren van een nauwkeurige en gecontroleerde gebruiksoppervlakte van alle woningen, vergt een investering.

De belangrijkste doelstellingen van de Wet WOZ zijn gelegen in het streven naar kwaliteit, uniformiteit, duidelijkheid en doelmatigheid. Vooral het aspect van uniformiteit heeft de Waarderingskamer gebracht tot het besluit om landelijk uniform de gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de taxatie van woningen. Het feit dat gemeenten nu diverse meetvoorschriften gebruiken (naast bruto inhoud en gebruiksoppervlakte zijn er ook gemeenten die bijvoorbeeld bruto vloeroppervlakte (BVO) of juist netto vloeroppervlakte (NVO) gebruiken), past niet bij de beeldvorming over uniforme uitvoering van de Wet WOZ.

Naast het voordeel van uniformiteit heeft het gebruik van de gebruiksoppervlakte voor het meten van woningen voor de WOZ meer inhoudelijke voordelen. De belanghebbenden zullen de gemeten gebruiksoppervlakte herkennen, wanneer ze deze bijvoorbeeld vergelijken met informatie in de markt. Het meetvoorschrift dat bij bijvoorbeeld Funda gehanteerd moet worden, is immers exact hetzelfde meetvoorschrift dat voor de WOZ-taxaties gebruikt wordt. Verder biedt het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer mogelijkheden om de activiteiten gericht op het bijhouden en kwaliteitsverbetering voor de WOZ-administratie en de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) meer op elkaar af te stemmen, dan wel verder te integreren.

2 | Openbaarheid WOZ-waarden
Sinds 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden van woningen openbaar. De gemeente Staphorst is medio 2016 succesvol aangesloten op de Landelijke Voorziening (LV WOZ). Dit heeft tot gevolg dat de WOZ-waarden voor iedereen zichtbaar zijn via www.woz-waardeloket.nl. Deze openbaarheid vormt één van de stappen in het streven naar transparantie rondom de WOZ-waarde en naar zoveel mogelijk informele interactie met belanghebbenden.

Het openbaar stellen van WOZ-waarden van woningen maakt onderdeel uit van de Digitale Agenda 2020 (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)). Hierin zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief opereren in de informatiesamenleving. Daarbij staan drie sporen centraal:

  1. Open en transparant in de participatiesamenleving.
  2. Werken als één efficiënte overheid.
  3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal.


3 | Aanslagen gemeentelijke belastingen op MijnOverheid 
MijnOverheid biedt burgers toegang tot berichten,  persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Nederland digitaliseert in hoog tempo.  De gemeente Staphorst verstuurt sinds 2017 de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen digitaal naar de Berichtenbox van MijnOverheid. Burgers die zich op de website van MijnOverheid hebben aangemeld hebben hun aanslagbiljet digitaal in hun Berichtenbox ontvangen.  Sinds 2018 is het voor burgers ook mogelijk een eventuele herinnering, aanmaning, storno en inlichtingenformulieren via MijnOverheid te ontvangen. Voorlopig worden deze documenten ook nog op papier verstuurd. Meer informatie over MijnOverheid is te vinden op www.mijnoverheid.nl.

4 | Belastingverschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen

De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is dan ook van groot belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen. Er liggen nu plannen voor uitbreiding van het lokale belastinggebied zonder dat de belastingdruk omhoog gaat. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) bevat enkele gezamenlijke ambities van diverse overheden welke van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.

Algemeen
Belastingen

De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen.

Belastinguitgave Provincie Overijssel
In deze paragraaf werden bij een 3-tal belastingen (WOZ, afvalstoffen- en rioolheffing) verwezen naar de belastinguitgave van de provincie Overijssel. Daarin staan ook de hoogte van de heffingen vermeld. Vanaf het jaar 2015 is besloten geen belastinguitgave uit te brengen. Nu zijn er voor 2016 en 2017 vergelijkende cijfers van enkele omliggende gemeente meegenomen (bron: Coelo lokale lasten calculator).

Belastingen en heffingen
In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er zal gekeken worden naar de ontvangsten in relatie tot het verleden, ook zal nader ingezoomd worden op afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 8-tal verschillende belastingen/heffingen exclusief de diverse leges:

1 | Onroerende Zaakbelasting (OZB) 5 | Forensenbelasting
2 | Afvalstoffenheffing 6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen
3 | Rioolheffing/ aansluitbijdrage 7 | Begrafenisrechten
4 | Toeristenbelasting 8 | Hondenbelasting

Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd via door de raad vastgestelde verordeningen. Ook ontvangt de gemeente nog gelden uit de verhuur van gemeentelijke accommodaties.


Onroerende zaakbelasting

Onder de naam 'onroerendezaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
1. Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot een woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
2. Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Vanaf 2007 zijn gemeenten wettelijk verplicht jaarlijks te taxeren en wordt, voor zover dit kan, bij de uitvoering hiervan overgegaan op het systeem van modelmatige waardebepaling. Modelmatig wil zeggen dat de objecten minder fysiek worden opgenomen maar op basis van verkregen verkoopcijfers en rekenkundige modellen in groepen worden geplaatst. Hieruit worden dan de waarden bepaald. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde vastgesteld. Daarna wordt het te betalen bedrag aan OZB berekend en via een aanslag aan de belastingplichtige opgelegd.

Soort heffing Begrootte opbrengst 2019 Begrootte opbrengst 2018 Werkelijke opbrengst 2017
Werkelijke opbrengst 2016 Tarief 2018

Tarief 2017

Tarief 2016 Tarief 2015
OZB woningen eigenaar € 1.491 € 1.455 € 1.423 € 1.382 0,1023% 0,1038% 0,1051% 0,1046%
OZB niet-woningen eigenaar €   817
€   797 €   777 €   741 0,1745% 0,1651% 0,1584% 0,1542%
OZB niet-woningen gebruiker €   511
€   499 €   487 €   465 0,1402% 0,1327% 0,1272% 0,1241%
Totalen € 2.819 € 2.751 € 2.687 € 2.588  
Landelijke tarieven 2018 laagste gemiddelde hoogste
OZB woningen eigenaar 0,0414% 0,1180% 0,2612%
OZB niet-woningen eigenaar 0,0706% 0,2740% 0,9029%
OZB niet-woningen gebruiker 0,0000% 0,2043% 0,4642%

In 2016 en 2017 is de OZB met 1,5% respectievelijk 1% verhoogd. Voor 2018 en 2019 is gerekend met een verhoging van 1,5%  Daarbij wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding. De tarieven in 2018 zijn voor eigenaar woning 0,1023%, eigenaar niet-woning 0,1745% en gebruiker niet-woning 0,1402% van de WOZ-waarde. Het landelijk gemiddelde OZB tarief is resp. 0,1180%, 0,2740% en 0,2023%.

Tariefvergelijking OZB met enkele andere omliggende gemeenten (bron: Coelo)

Tariefsoort Plaats in hoogte tarieven (gerekend van laag naar hoog) provincie Overijssel
Tarief woningen de gemeente Staphorst heeft het laagste tarief
Gemiddelde hoogte OZB woning 4e (de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Rijssen-Holten hebben  een lagere aanslag OZB)
Gemiddelde waarde woningen 4e (de woningen in de gemeente Dalfsen, Dinkelland en Tubbergen hebben een hogere waarde)

De gemiddelde waarde in 2017 van een woning in de gemeente Staphorst is € 250.000. In de provincie Overijssel is dit € 220.000. (bron Coelo)

Waardeontwikkeling 2017-2018
Type object Gemiddelde waarde 2018 Te betalen OZB 2018 Gemiddelde waarde 2017
Te betalen OZB 2018
Gemiddelde waarde ontwikkeling in % Gemiddelde stijging in OZB lasten %
Vrijstaande woning € 305.000 € 312
€ 283.000
€293
7,77% 6,48%
Vrijstaande woonboerderij € 336.000 € 343 € 332.000
 € 344
1,20% -0,29%
2^1 kap en geschakeld € 224.000 € 229 € 219.000
 € 227
2,28% 0,88%
2^1 kap woonboerderij € 254.000 € 259 € 252.000
 € 261 0,79% -0,77%
Rij-hoek € 170.000 € 173  € 172.000
€ 178
-1,16% -2,81%
Boven- en benedenwoningen € 137.000 € 140 € 108.000
 € 112
26,85% 25,00%
Overige woningen €  31.000 €   31
 €  48.000
 €  49
-35,42% -36,73%
Recreatiewoningen € 105.000 € 107  € 101.000
 € 104
 3,96% 2,88%

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

'Van afval naar grondstof, anders denken, anders doen'

De raad heeft keuzes gemaakt die voortvloeien uit het beleidsprogramma “Van afval naar grondstof, anders denken anders doen”. Kern van het beleidsprogramma is een sterke reductie van de hoeveelheid restafval in de komende jaren door het stimuleren van de gescheiden inzameling van herbruikbare afvalstromen. Dit is vertaald in een op de gemeente toegesneden advies met de daarbij behorende beleidsmaatregelen en tarieven. Op 30 juni 2015 is besloten tot de uitvoering van fase 2 omgekeerd inzamelen. In samenwerking met de ROVA is gestart met de uitvoering hiervan.

I. Vast-recht-tarief

Het vastrecht heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

Begroting/rekening 2019 Begroting/rekening 2018 Begroting/rekening 2017 Begroting/rekening 2016 Begroting/rekening 2015
€ 140 € 140 € 140 € 140 € 134

 

 II. Ledigingstarief containers

Overzicht van de tarieven in €
Afvalstoffenheffing:

 Tarief 2019

Tarief 2018

Tarief 2017

Tarief 2016 Tarief 2015
Vast recht  140 140 140 140 134
Ledigingskosten
 35 33  31 31 51
Totaal ledigingskosten
175
173 171 171 185
Tarief per container 9,21/0,00
9,21/0,00 9,21/0,00 9,21/ 0,00 9,21/ 0,00
Gemiddeld aantal ledigingen v.d. grijze container 3,8
3,6 3,42 3,37 5,52

Tariefvergelijking afvalstoffenheffing met enkele andere omliggende gemeenten
De tarieven zoals die in het jaar 2018 zijn gehanteerd zijn voor huishoudens met 3 personen (bron Coelo lokale lasten calculator):

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€194 €161 €160 €197 €181

Het gemiddelde bedrag per huishouden in Nederland is in 2018 € 253 (Coelo overzicht lokale lasten 2018). Opmerkelijk hierbij is dat wij zelf uitkomen op een gemiddeld tarief van € 173 per huishouden, waarbij wordt uitgegaan van 3,6 aanbiedingen per aansluiting (basis: werkelijk aantal aanbiedingen 1e halfjaar 2017). Over het 1e halfjaar 2018 is dit 1,9.  De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF) en op advies van de toezichthouder (provincie Overijssel) worden de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen. Ook zijn met ingang van 2010 de kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing meegenomen. De afvalstoffenheffing verloopt in de begroting budgettair neutraal. Een eventueel voor of nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten gunste of ten laste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de kosten van de uitvoering van het traject omgekeerd inzamelen zoals aanschaf en plaatsing ondergrondse containers en aanschaf minicontainers.

Ontwikkeling kosten inzameling en reserve matiging afvalstoffenheffing (bedragen x €1.000)
Afvalstoffenheffing Raming
2019
Raming
2018
Werkelijk 2017 Werkelijk
2016
Werkelijk
2015
Werkelijk
2014
Werkelijk
2013
Loonkosten taakveld afval 56 49 47 - - - -
Kosten ophalen huisvuil 1.115 1.089 950 1.274 1.329 1.220 1.152
Kosten straatvegen (25%) 22 17 19 23 21 17       15
BTW voordeel 234 233 198 247 238 221 212
Kwijtschelding 27 28 29 38 33 33 29
Overhead 40 22*  19*        
Baten afvalstoffenheffing - 988 -957 -981 -957 -1.019 -1.074 -1.061
Overige baten (oa dividend en vergoeding verpakkingsmateriaal) -285 -360 -495 -567 -397 -442 -254
Saldo 220 121 212 212 205 -25 93
Storting/ onttrekking reserve -220 -121 -212 -212 -205 25 -93
Saldo van de reserve 449 669 790 578 637

842

818

*) Tot en met 2016 zijn de kosten van overhead in de doorberekende eigen uurtarieven verwerkt. De nieuwe BBV voorschriften schrijven voor dat dit niet meer is toegestaan. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen geeft de notitie overhead mogelijkheden om deze kosten wel in de tarieven door te berekenen. Om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het verleden en de realiteit is gekozen voor de methodiek om toe te rekenen op basis van omvang taakveld. Bij deze berekening is voor afvalgebeuren de kosten van N.V. Rova hierop in mindering gebracht omdat hier weinig ambtelijke bemoeienis mee is.
N.B. Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening.

Omschrijving 2018 1e halfjaar  2017 2016 2015 2014 2013
Het % van het aangeleverde afval dat is hergebruikt 85  87 86 83 78 79

Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Bij de vaststelling van het herziene rioolbeheerplan-V is besloten om de rioolheffing met ingang van 2017 te verhogen met € 1 per huisaansluiting. Daarbij is bepaald dat de tarieven niet worden verhoogd gedurende de looptijd van het beleidsplan. Dat is tot en met 2020. Door het gelijk blijven van de tarieven zal de hoogte van de reserve vermoedelijk iets afnemen. Verder  wordt onder de naam rioolaansluitrecht een tarief geheven voor het verkrijgen van een aansluiting op het gemeentelijk riool. Dit leidt tot het volgende tarievenoverzicht:

Soort Tarief  2019 Tarief 2018 Tarief 2017 Tarief 2016 Tarief 2015 Tarief 2014
Rioolheffing (elk huishouden) 230 230 230 229 229 229
Éenm. primaire aansluiting 4.035 3.975 3.916 3.877 3.820 3.764

Tariefvergelijking met enkele andere omliggende gemeenten
De tarieven zoals die in de gemeente Staphorst gedurende het jaar 2018 zijn gehanteerd voor huishoudens met 2 personen in vergelijking met enkele omliggende gemeenten (bron Coelo lokale lasten calculator).

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€230 €137 €353 €227 €171

Het gemiddelde bedrag per huishouden is volgens Coelo overzicht lokale lasten 2018 € 194

Overzicht baten/lasten riolering: (x €1.000)
Rioolheffing/ aansluitbijdrage Raming 2019
Raming 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
Werkelijk 2014
Werkelijk 2013
Loonkosten taakveld riolering 210 196 197 - - - -
Totale kosten 1.049 986 747 1.259 1.297 1.196 1.151
Rentekosten 40 41 32 201 202 277 286
Kosten straatvegen (25%) 22 17 19        
BTW-voordeel 121 127 73 95 101 82 88
Kwijtschelding 34 35 33 46 41 36 33
Overhead 259 217  161        
Opbrengst rioolheffing -1.656 -1.709 -1.645 -1.597 -1.574 -1.570 -1.44
Opbrengst verfijningsuitkering             -4
Saldo 79 -90 -383 4 67 17 77

Toev./ onttrekking reserve

-79
90 383 -4 -67 -17 -77
Toev. t.l.v. de Baarge            737  
Saldo reserve per 31-12
6.137 6.216 6.126 5.743 5.747 5.814 5.093

GRP-V
In 2017 is het tarief met € 1 per huisaansluiting gestegen overeenkomstig GRP-V.


Forensenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die binnen de gemeente voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, zonder in de gemeente het hoofdverblijf te hebben. De opbrengst wordt aan de algemene middelen toegevoegd. De grondslag voor deze belasting is de (WOZ)-waarde. Het belastingbedrag wordt door middel van tariefklassen vastgesteld. De tarieven in de jaren 2010 t/m 2019 bedragen:

Waarde o.a.  Tarief 2019
Tarief 2018 Tarief 2017 Tarief 2016 Tarief 2015 Tarief 2014 Tarief 2013
Minder dan € 55.000 (stacaravans) 97 96 95 94 93 92 90
€ 55.000 - € 70.000 297
293 289 286 282 278 273
€ 70.000 - € 80.000  343 338 333 330 325 320 314
€ 80.000 - € 90.000  383 378 373 369 364 359 325
€ 90.000 - € 100.000  428 422 416 412 406 400 392
€ 100.000 - € 110.000  472 466 460 455 448 441 434
€ 110.000 - € 120.000  511 504 497 492 485 478 469
€ 120.000 - € 130.000  557 549 541 536 528 520 510
€ 130.000 - € 140.000  586 578 570 564 556 548 537
€ 140.000 - € 150.000  615 606 598 592 583 574 563
Meer dan € 150.000  643 634 625 619 610 601 589
 
Raming 2019 Raming 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
58.800 61.000 57.200 61.400 56.300 58.100 59.800

 

Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die tegen betaling verblijf houden binnen onze gemeente en niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente. De opbrengst moet worden gezien als een bijdrage in de kosten van de algemene voorzieningen die de gemeente treft en kunnen dus naar eigen inzicht worden aangewend.

Opbrengst/tarieven:
  Raming 2019  Raming 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
Opbrengst 48.700  48.000 66.700 57.800 42.800 38.300 37.200
Tarief 0,72 0,71
0,70 0,69 0,68 0,67 0,66

Marktgelden/standplaatsvergunningen

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen voor de jaarmarkt te Staphorst, de wekelijkse markt te Staphorst en de maandelijkse markt te IJhorst. Daarnaast worden leges geheven voor standplaats en ventvergunningen in de gemeente. De tarieven voor de standplaatsen van de maandmarkt in IJhorst worden afgerond in verband met incasso.

  Tarief 2019  Tarief 2018
Tarief 2017 Tarief 2016 Tarief 2015 Tarief 2014 Tarief 2013
Weekmarkt 1,37/1,98 1,32/1,95
1,33/1,92 1,32/1,90 1,30/1,87 1,28/1,84 1,25/1,80
Maandmarkt n.v.t.  n.v.t n.v.t. n.v.t. 2,95/3,45 2,90/3,40 2,85/3,35
Jaarmarkt 10,20  10,05 9,90 9,80 9,65 9,50 9,35
De opbrengsten en kosten markten bedragen:
  Raming 2019 Raming 2018
Werkelijk  2017 Werkelijk 2016
Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
Opbrengst 29.000  30.200 33.000 33.200 46.900 38.500 44.000
Kosten (incl. maandmarkt IJhorst) 33.000  32.500 31.700 44.600 54.400 43.000 53.300
Saldo 4.000-    2.300-
   1.300 11.400- 7.500- 4.500- 9.300-

Vanaf 2016 zowel lagere opbrengsten als kosten door privatisering van maandmarkt IJhorst.


Begraafrechten

De kosten van begraven en begraafplaatsen zijn (in €)

  Raming 2019 Raming 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
Loonkosten taakveld begraven 215.000 157.000
170.000        
Kosten excl. rente 110.000 106.000
86.000 449.000 453.000 386.000 425.000
Rentekosten 2.000 2.000
2.000 11.000 12.000 17.000 23.000
Overhead 58.000 43.000
47.000        
Totaal 385.000 308.000
305.000 460.000 465.000 403.000 448.000
De opbrengst begraafrechten zijn: (in €)
  Raming 2019 Raming 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
Totaal
297.000 275.000
332.000 296.000 252.000 213.000 168.000

Percentage kostendekkendheid

Raming 2019
Raming 2018 Werkelijk  2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
79%
89% 109% 64% 54% 53% 38%

 

Hondenbelasting

Er wordt een belasting geheven van houders van honden. De tarieven worden jaarlijks verhoogd met de inflatiecorrectie van 1%. De volgende tarieven zijn van toepassing:

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Tarief 1e hond € 40  € 40
€ 39 € 38 € 38 € 37 € 36
Tarief 2e en volgende € 90
€ 89
€ 88 € 87 € 86 € 85 € 84
Kennels € 254  € 251
€ 249 € 247 € 244 € 240 € 235
De opbrengst hondenbelasting: (in €)
  Raming 2019  Raming 2018
Raming 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
  54.100  53.300 54.200 52.500 49.900 49.200 47.300

Overige heffingen/leges

Legesverordening
Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De tarieven worden voor 2019 verhoogd met 1,5%. De volgende leges geven als opbrengsten:

Soort Raming 2019 Raming 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk
2015
Werkelijk
2014
Werkelijk
2013
Bouwleges 449  521 627 557 659 500 564
Bestemmingsplan 102  115 135 153 131 164 187
Bouwplan 40  60 56 49 49 21 29
Leges burgerzaken (incl. rijksl.) 256 292
312 311 269 248 222
APV vergunningen 12  11 12 11 14 11 9
Totaal 859  899 1.142 1.081 1.122 944 1.011
Percentage kostendekkendheid (exc. overhead):
- Omgevingsvergunning
- Burgerzaken


45%
50%63%
59%82%
62%
       

Gemeentelijke accommodaties
De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties, die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar vastgesteld. Vanaf het jaar 2007 vindt er jaarlijks een trendmatige verhoging plaats.

(Bedragen x €1.000)
Soort Raming 2019 Raming 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
Dienstencentrum 43  46 36 38 44 41 68
Sporthal 55  56 55 59 59 52 69
Gymzalen 20  20 21 23 21 36* 58*
Voetbal accomodaties 54  46 50 41 35 34 34
Totaal 172  168 162 161 159 163 199

* Huur gymzalen 2012 t/m 2014 inclusief huur AOC-Terra van de oude gymzaal te Rouveen.

Kwijtschelding
Belastingplichtigen voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag te betalen vanwege het lage inkomen kunnen voor kwijtschelding voor riool- en afvalstoffenheffing in aanmerking komen. In de ‘Leidraad Invordering’ staan de voorwaarden en berekeningen voor het verlenen van kwijtschelding. Voor welke belastingsoorten en welke mate kwijtschelding mogelijk is heeft de gemeente geregeld in de “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing:
Kwijtscheldingsverzoeken
(x € 1.000)
Raming 2019 Raming 2018
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
Afgewezen 13  15 16 19 15 12 30
Toegekend 152  149 150 159 142 134 105
Gedeeltelijk toegekend 3  2 3 2 6 6 2
Totaal 158  166 169 180 163 152 137

Verleend bedrag aan kwijtschelding:

Raming 2019 Raming 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
€ 62.200 € 62.500 € 62.000 € 63.100 € 58.600 € 48.400 € 42.300

De kwijtschelding mag evenals de hieraan gewerkte eigen uren en eventuele overige kosten verstrekkingen kwijtschelding in mindering worden gebracht op de reserves matiging tarief afvalstoffenheffing en vervanging riolering. Hierdoor betaalt uiteindelijk de belastingbetaler voor degene die kwijtschelding krijgt.

Lastendruk

In het bovenstaande hebben wij per belastingsoort aangegeven hoeveel de opbrengst in het begrotingsjaar 2019 zal zijn. Om dit enigszins 'tastbaar' te maken geven wij u aan hoe de belastingdruk over 2018 en voorgaande jaren bedroeg. In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Voor de jaren 2008 t/m 2014 was de bron de belastinguitgave van de provincie Overijssel. Vanaf 2015 wordt er geen uitgave meer uitgebracht. De gemiddelde woningwaarde (bron Provincie) in onze gemeente in jaren 2015 en 2016 € 241.000, in 2017 € 245.000 en in 2018 € 250.000. De gemiddelde woningwaarde per gemeente is het totaal van alle waardes van woningen in een gemeente gedeeld door het aantal woonruimtes in die gemeente.

Uitgangspunt is vanaf 2016: een eigenaar en bewoner van een “standaardwoning” met een gemiddelde waarde van € 250.000 in 2018 (bron Coelo).

Soort Raming 2019 Raming 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
Werkelijk 2014
Werkelijk 2013
Afvalstoffenheffing (vast + variabel)
175 173
171 171 187 196 208
Rioolheffing 230 230
230 229 229 229 229
OZB 266 262
258 256 242 239 219
Totaal 671 665
659 656 658 664 656
               
Gemidd. in de prov.    757 811 722 716 713 700

Vanaf 2015 verstrekt de provincie Overijssel geen belastinguitgave meer. Cijfers vanaf 2016, bron: COELO. Opgemerkt wordt dat de aangeleverde cijfers door Coelo voor onze gemeente m.b.t. de afvalstoffenheffing  hoger zijn dan de werkelijk gemiddelde lasten voor burger. Coelo gaat uit van € 194 per aansluiting, terwijl dit werkelijk € 173 is. Een verschil van € 21. Indien dit voor de andere gemeenten in de provincie ook het geval is, zijn de gemiddelde lasten daar ook lager dan vermeld.

Onderbouwing kosten overhead

Tot en met 2016 zijn de kosten van overhead in de doorberekende eigen uurtarieven verwerkt. De nieuwe BBV voorschriften schrijven voor dat dit niet meer is toegestaan. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen geeft de notitie overhead mogelijkheden om deze kosten wel in de tarieven door te berekenen. Om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het verleden en de realiteit is gekozen voor de methodiek om toe te rekenen op basis van omvang taakveld. Bij deze berekening is voor afvalgebeuren de kosten van N.V. Rova hierop in mindering gebracht omdat hier weinig ambtelijke bemoeienis mee is, in de overige gevallen is uitgegaan van de totale kosten per taakveld.

N.B.

Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening.

Berekening percentage overhead (bedragen x €1.000)
 
Totale lasten alle taakvelden 36.048
Af: kosten ROVA -1.075
Totale lasten alle taakvelden na aftrek N.V. Rova 34.973
Totaal taakveld 0.4- overhead - 5.429
Totale lasten alle taakvelden na aftrek N.V. Rova en overhead 29.544
   

Percentage overhead: 5.429/ 1% van 34.973

18,14%

Gerekend is met een toerekening van 18,14%.  In de jaarrekening wordt gerekend met het dan definitieve percentage op basis van de werkelijke cijfers.
Er wordt geen rente vergoed aan de reserves en voorzieningen. Het renteomslagpercentage is 0,05%. Gerekend wordt met een renteomslagpercentage van 0,5%. Op het taakveld riolering en begraven zijn investeringen geactiveerd en wordt 0,5% rente toegerekend. Aan de taakvelden afval, burgerzaken en bouwen/wonen wordt geen rente toegerekend. Deze laatste 3 taakvelden hebben geen investering op de balans. Sinds 2016 wordt er overeenkomstig BBV-voorschriften geen rente meer toegerekend aan grondexploitaties.     

Kosten overhead taakveld 7.3 - afval (bedragen x €1.000)  
Totale lasten taakveld
1.171
Af: kosten Rova - 1.075
Blijft: bedrag toerekening overhead 96
Overhead: 18,14% is 17
Bij: kosten Rova 1.075
BTW voordeel 234
Totaal 1.422
Toerekening 25% straatreiniging 18
Overhead 18,14% is 3
BTW voordeel 4
Kwijtschelding afvalstoffenheffing 27
Overhead 18,14% is 5
Overhead automatisering etc. direct/rechtstreeks toerekenen 14
Totaal 1.494
baten - 1.274
t.l.v. reserve 220
baten in % vd kosten 85,26%

Middels onttrekking uit de reserve matiging afvalstoffenheffing is het afvalgebeuren kostendekkend.

Kosten overhead taakveld 7.2 - riolering (bedragen x €1.000)  
Totale lasten taakveld (excl. rente)
1.259
toegerekende rente 40
Overhead: 18,14% is 236
BTW voordeel 121
  1.656
Toerekening 25% straatreiniging 18
Overhead 18,14% is 3
BTW voordeel 4
Kwijtschelding rioolheffing 34
Overhead 16,14% is 6
Overhead automatisering etc. direct/rechtstreeks toerekenen 14
Totaal 1.735
baten - 1.656
t.l.v. reserve 79
baten in % v.d. kosten 95,43%

Middels onttrekking uit de reserve rioolbeheer is het taakveld riolering kostendekkend.

 

Kosten overhead taakveld 0.2 - burgerzaken (bedragen x €1.000) 
Totale lasten taakveld 440
Overhead: 18,14% is 80
BTW voordeel 4
Totaal 524
baten - 261
t.l.v. exploitatie 263
baten in % vd kosten 49,81%

 

Kosten overhead taakveld 7.5 - begraafplaatsen (bedragen x €1.000) 
Totale lasten taakveld 325
toegerekende rente 0,5% 2
Overhead: 18,14% is 59
Totaal 386
baten - 297
t.l.v. exploitatie 89
Baten in % vd kosten 77,00%

 

Kosten overhead taakveld 8.3 - wonen en bouwen (bedragen x €1.000) 
Totale lasten taakveld 1.107
Overhead: 18,14% is 201
Totaal 1.308
baten - 591
t.l.v. exploitatie 717
baten in % v.d. kosten 45,19%

 

Kosten overhead taakveld 8.2 - grondexploitatie (bedragen x €1.000) 
Lk. taakveld grondexploitatie 100
Rouveen- West 4 53
De Esch 3 429
Bullingerslag 33
kosten 615
Overhead: 18,14% is 112
  727
baten - 1.966
t.g.v. exploitatie - 2.171
baten in % v.d. kosten 270,43%

 

Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud