Uitgangspunten kerncijfers

Inhoud

Uitgangspunten kerncijfers

In dit hoofdstuk is opgenomen:
- Algemene begrotingskaders
- Bij de samenstelling van de begrotingsdocumenten
- Voorbehoud
- Vernieuwing BBV


Klik hieronder op een hoofdstuk voor meer informatie.

Algemene begrotingskaders

Algemene begrotingskaders

Gehanteerde algemene kaders:
Wettelijke bepalingen
Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en Financiële Verordening.

Coalitie- en Collegeprogramma
Het financiële kader vormt het coalitie-akkoord 'vertrouwen in dynamisch Staphorst!' en de uitwerking hiervan in het collegeprogramma.

Zomernota
De inbreng bij de behandeling van de zomernota 2017.

Toezichtkaders provincie Overijssel
De gemeentebegroting moet voldoen aan eisen voor het repressief toezicht die de provincie stelt in hun toezichtkader "een kwestie van evenwicht". Primaire eis is dat de begroting materieel en structureel sluitend en reëel in evenwicht moet zijn.

Bij de samenstelling van de begrotingsdocumenten

Bij de samenstelling van de begrotingsdocumenten

De volgende uitgangspunten/kaders zijn bij de samenstelling van de (meerjaren-)begroting gehanteerd:

Basis waarop de ramingen zijn gebaseerd
- Uitkomsten voorgaande dienstjaren;
- Eventuele voorziene ontwikkelingen;
- Kapitaallasten incl. de investeringen voor maatschappelijk nut zijn geraamd op basis van afschrijvingsperiode;
- Besluitvorming raad tot en met 11 juli 2017.

Algemene maatstaven

Inwoners 2018                           
16.800  inwoners

Meerjarenraming: gemiddelde jaarlijkse toename van 100 inwoners

Woningen 2018                           
6.100 woningen  i.v.m. uitbreiding b.p. Rouveen en en Triangellocatie 

Meerjarenraming: gemiddelde jaarlijkse toename van 25 woningen

Algemene Uitkering
Mei-circulaire 2017
Op basis van de mei-circulaire 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de algemene uitkering en de ontvangsten voor uitvoering decentralisatietaken opgenomen in de begroting en meerjarenraming. De algemene uitkering laat voor het komende jaren een budgettaire groei zien.

September-circulaire 2017
De september-circulaire verschijnt enkele dagen na Prinsjesdag (dit jaar 19 september). Door dit (te) late tijdstip kunnen de uitkomsten niet in de begroting worden verwerkt. In het definitieve raadsvoorstel zullen wij u over de uitkomst proactief informeren.

Lokale heffingen 2018

Kostendekkende heffingen: afvalstoffen- en rioolheffing
Kostendekkende heffingen zijn uitgangspunt.
Uitzonderingen:

A.  Afvalstoffenheffing
Gelet op de geraamde stand van de reserve matiging afvalstoffenheffing per 1 januari 2018 van ruim € 4 ton wordt het vast-recht gedeelte voor komend jaar niet verhoogd. De onderdekking als gevolg hiervan wordt gedekt uit genoemde reserve. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast. Op basis van deze gegevens en ontwikkeling wordt bij de begroting 2019 een voorstel tot aanpassing gedaan.

B.  Rioolheffing
Bij de vaststelling van het vernieuwde GRP-V in 2016 is besloten dat de gemiddelde heffing gedurende de gehele looptijd (2017 – 2020)  de heffingshoogte gelijk zal blijven: € 230 per aansluiting. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast.

Overige belastingen, retributies en heffingen
De overige gemeentelijke belastingen en heffingen stijgen uitsluitend met het prijsinflatiepercentage van: 1,5%.

Openbare ruimte
Areaaluitbreiding openbare ruimte meegenomen in jaarschijf 2018.

Prijsniveau kosten derden

- Uitgaven derden: raming 2018. Op basis van de jaarrekening 2016 en ontwikkeling in de begroting 2017.
- Meerjarenraming 2019 - 2021: uitgaven derden en loonontwikkeling: met 1,5%.

 Lonen en salarissen
- Op basis van de laatst vastgestelde CAO.
- Verwachte loonsomstijging: cao (1 %) en premiestijging (0,5 %) 2018 = + 1,5 %.
- Geraamd op maximum van de loonschaal behorende bij de betreffende functie. 
-  Stelpost € 170.000 opgenomen voor de CAO die medio 2017 door de VNG als ledenraadpleging aan de gemeenten is voorgelegd. 

Nieuw beleid

Dekkingsmiddelen exclusief rentelasten zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting.

Beheerplannen

Conform de vastgestelde nota’s.

Verbonden partijen w.o. gemeenschappelijke regelingen

De geraamde bijdragen zijn gebaseerd op de aangeleverde begrotingen van de betreffende partijen.

Voorbehoud

Voorbehoud

Zoals gebruikelijk maken wij hierbij het voorbehoud dat de op het moment van samenstelling bekend zijnde gegevens in deze begroting zijn verwerkt waarbij zo nodig een inschatting van de onzekerheden is gemaakt.

Vernieuwing BBV

Vernieuwing BBV

Belangrijkste doelstellingen
Belangrijkste doelstellingen die leidend waren bij de wijzigingen van het BBV zijn:
- de verbetering van de vergelijkbaarheid van overheden onderling en;
- de verbetering van het inzicht in de financiële positie.

Wat moet nog doorgevoerd worden?
Op deze plaats hebben wij u bij de begroting 2017 geïnformeerd over de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze vernieuwing betrof een 7-tal aanpassingen/wijzigingen. Er moet nog 1 wijziging worden doorgevoerd met als doel dat de huidige vormgeving van de accountantscontrole effectiever en efficiënter zal worden. Deze aanpassing/wijziging betreft het voornemen dat de colleges van b & w zelf een (in control) bestuursverklaring voor de rechtmatigheid af gaan geven.  Er komt daarvoor een wetswijziging die college van burgemeester en wethouders tot het bovenstaande gaat verplichten.

De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de accountant afgegeven. Die hoeft dat dan straks niet meer te doen. Wel moet de accountant nog aangeven of de rechtmatigheidsverklaring van het college getrouw is. In die zin blijft de accountant over de schouder van het college meekijken.
Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept ‘de politieke aanspreekbaarheid’ van de colleges van b & w.  Deze zogeheten bestuursverklaring heeft naar verwachting ook een kwaliteitsverhogend effect op de financiële bedrijfsvoering bij gemeenten. Bijkomend voordeel is dat de discussie over de rechtmatigheid van de uitgaven naar verwachting voortaan eerder en scherper wordt gevoerd tussen college en raad en minder met de accountant.

De methodiek van de hierboven bedoelde  bestuursverklaringen door de colleges van burgemeester en wethouders is een lang gekoesterde wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De werkwijze sluit ook aan bij die van de rijksoverheid, waar de minister in de zogenaamde bedrijfsvoerings-paragraaf ook een verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. De nieuwe methodiek staat gepland om op zijn vroegst met ingang van het verantwoordingsjaar 2018 te worden ingevoerd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de uitvoering van de interne controle. Deze gevolgen worden dan in beeld gebracht en door een plan van aanpak wordt ervoor gezorgd dat de gemeente Staphorst tijdig klaar zal zijn voor deze wetswijziging. Dit zullen we doen in goed overleg met onze accountant.

Overigens zijn er sterke signalen dat genoemd invoeringsjaar: 2018 niet wordt gerealiseerd.

Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud