Aanbieding en procedure behandeling begroting 2018

Inhoud

Aanbieding en procedure behandeling begroting 2018

In dit hoofdstuk is opgenomen:
- Aanbieding
- Laatste begroting bestuursperiode 2014 - 2018
- Staphorst toekomstbestendig
- Zomernota 2017
- Financiën
- Begrotingsapp
- Procedure begrotingsbehandeling
-Slot


Klik hieronder op een hoofdstuk voor meer informatie.

Aanbieding

Aanbieding

Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling aan:

Document Welk besluit gevraagd?
Begroting 2018 Vast te stellen
Meerjarenraming 2019 - 2021 In te stemmen met

Laatste begroting bestuursperiode 2014 - 2018

Laatste begroting bestuursperiode 2014 - 2018

Deze begroting is de laatste van de huidige  bestuursperiode 2014 - 2018. In 2014 is uw raad gestart met het uitvoering geven aan het coalitie-akkoord 'Vertrouwen in een dynamisch Staphorst!'.

Hoewel deze  bestuursperiode het komende  jaar in maart eerst voltooid zal zijn kan worden vastgesteld  dat er veel voornemens uit dit akkoord en het naderhand opgekomen nieuw beleid zijn gerealiseerd of tenminste in gang zijn gezet.

Het jaar 2018 staat in het licht van verdere ontwikkeling en afronding van deze zaken en de start van het nieuwe coalitieakkoord. Deze begroting 2018 geeft een leesbare vertaling van de gemaakte afspraken, de nieuwe ontwikkelingen en de financiële uitwerking hiervan.

Staphorst toekomstbestendig

Staphorst toekomstbestendig

De gemeente Staphorst wil een zelfstandige gemeente zijn en blijven. Om dat te kunnen hoort daar een toekomstbestendig beleid bij.

In dit verband constateren en ondersteunen wij een nieuwe ontwikkeling die zich in de afgelopen periode nadrukkelijk aan heeft gediend. Dat is het gegeven dat onze samenleving de gemeente steeds meer gaat zien  als adviseur/partner. Hiermee wordt bedoeld dat ons ambtelijk apparaat meer en meer gaat werken vanuit de leefwereld van de inwoner, de ondernemer en de maatschappelijke organisaties. Deze ontwikkeling wordt niet alleen ingegeven vanwege de veranderende behoefte vanuit de samenleving, maar ook onze eigen bestuurlijke ambitie om een kwalitatief goed dienstverleningsniveau te bieden is hierbij een motivator.  Voldoende ruimte voor bestuurlijke ondersteuning is dan noodzakelijk wat blijkt uit het feit dat de personele invulling op een adequaat niveau  is. Naast het bestuurlijke aspect dient ook de financiële niet te ontbreken. Deze laatste, namelijk de financiële positie van onze gemeente structureel op orde hebben, is mede van belang om de toekomstbestendigheid  te realiseren en continueren.   

In deze begroting wordt u geïnformeerd over de beleidsvisie op ons personeel en de organisatie.  

Zomernota 2017

Zomernota 2017

Als onderdeel van de  p & c- cyclus is de zomernota 2017 door uw raad op 4 juli behandeld. Met deze zomernota is uw raad onder andere in de gelegenheid gesteld richting te geven aan de begroting 2018.
Het p & c - instrument van zomernota in deze vorm is dit jaar voor de 3e maal samengesteld en behandeld. Uw raad krijgt op deze wijze tussentijds inzicht in de financiële- en bestuurlijke stand van zaken over het lopende begrotingsjaar = controlerende rol. Ook wordt u op een adequate manier geïnformeerd over het komende begrotingsjaar en heeft daarbij de gelegenheid voor inbreng = kaderstellende rol.    

Financiën

Financiën

1.  Uitkomst begroting 2018 - meerjarenraming 2019 - 2021
A. Begroting 2018
De begroting 2018 sluit met een positief saldo van €  38.000. Een dekkingsplan is voor het derde achtereenvolgende begrotingsjaar niet noodzakelijk. Dit is  een vrij uniek gegeven. Geconcludeerd mag worden dat onze gemeente  een gezonde begrotingspositie heeft.


Globaal kan de begroting 2018 ten opzichte van 2017 als volgt worden geanalyseerd:

Voordelen    

de belangrijkste inkomstenbron: hogere algemene uitkering uit Gemeentefonds € 1.100.000
een andere wijze boeking loonkosten  sociaal domein ( zit in toename loonkosten)   € 253.000
geen storting reserve sociaal domein € 153.000
rente uitgezette gelden korter dan 1 jaar € 100.000
hogere opbrengst OZB     € 100.000
  € 1.706.000

 

Nadelen                                                                                                                                                                                                                                                                          
Aan de uitgaafzijde betreft dit:

een toename van de loonkosten met € 1.100.000
bijdrage omgevingsdienst  (door overgang loonkosten)     € 200.000
hogere kosten juridisch advies € 60.000
kosten gemeenteraad door nieuwe raad € 85.000
hogere bijdrage  Reestmond   € 87.000
hogere bijdrage VNG € 50.000
lagere opbrengst leges en omgevingsvergunningen  € 40.000
diversen  € 84.000
  € 1.706.000


Provinciaal toezicht
De toezichthouder te weten de provincie Overijssel brengt jaarlijks een zogenaamde begrotingscirculaire uit. In deze circulaire staat relevante en actuele informatie opgenomen over de wijze waarop de provincie vanuit haar wettelijke taak het financieel toezicht op de (meer)jarenbegroting uitoefent. Aan twee belangrijke toetsingsvoorwaarden wordt voldaan namelijk:
1.   de begroting is sluitend en de ramingen zijn geloofwaardig;
2.   de begroting is structureel in evenwicht; de jaarlijkse structurele lasten worden gedekt door de jaarlijkse structurele baten.

B. Meerjarenraming 2019 - 2021
De meerjarenraming geeft de volgende uitkomsten (afgerond).    

2019 2020 2021
+   € 48.000 +  €  65.000 +  € 172.000

Nieuw beleid
In de begroting zijn dekkingsmiddelen opgenomen voor nieuw beleid. Het gaat om nieuwe investeringen zoals het in stand houden van de fysieke infrastructuur in de openbare ruimte, vervanging materieel, onderhoud gebouwen, ontwikkeling- en inrichtingskosten met een totaalbedrag van ruim € 7 milj.  In dit bedrag  zijn, naast de voorgenomen investeringen voor het het begrotingsjaar ook de niet beschikbaar gestelde ramingen uit voorgaande jaren. 
In de Financiële Verordening (art.5, 2e lid) vastgesteld d.d. 4 juli 2017 is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2018 worden geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst.


Decentralisaties (3D’s)
In de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 is niet meer éénduidig zichtbaar welke uitgaven er voor welke decentralisatie worden gedaan. Dit doordat er verbindingen zijn ontstaan tussen de verschillende domeinen, maar ook door een andere wijze van toerekening van loonkosten (o.a. middels programma overhead).

Door de stijging van de algemene uitkering is de teruggang van het budget in de begroting 2018 gedekt. In 2019 en 2020 vinden nog eenmalige onttrekkingen uit de reserve sociaal domein plaats van € 150.000 respectievelijk € 100.000. Vanaf 2021 is dit niet meer het geval.

Gemiddelde lasten per huishouding: minimale verhoging  + € 4
I
n 2018 worden  de gemeentelijke belastingen en heffingen niet reëel verhoogd. Wel wordt, ter compensatie van de prijsinflatie, een verhoging van 1,5% doorberekend. Dat geldt niet voor de afvalstoffen- en rioolheffing; deze blijven gelijk aan die van 2017. Voor het bepalen van de gemiddelde belastingdruk vormen de OZB, de riool- en afvalstoffenheffing de basis. Inclusief de doorberekening van de prijsinflatie geeft dit voor het gemiddelde huishouden een belastingdruk te zien die       € 4 hoger is dan 2017.

Lastendruk (gemiddeld per huishouden)

Soort Begroting 2018
Afvalstoffenheffing (vast + variabel) € 173
Rioolheffing € 230
OZB € 262
Totaal € 665

Begrotingsapp

Begrotingsapp

De begroting en meerjarenraming is voor de geïnteresseerde burgers te raadplegen via de begrotingsapp (staphorst.begrotingsapp.nl).  Alle drie p & c - documenten (begroting, zomernota en jaarrekening) zijn raadpleegbaar.

Procedure begrotingsbehandeling

Procedure begrotingsbehandeling

Begrotingsmarkt 10 oktober
Zoals de laatste jaren gebruikelijk vindt op 10 oktober de technische behandeling van de begroting plaats in een informerende vergadering in de vorm van een begrotingsmarkt.  Via de "marktkramen" kunt u zich in technische zin laten informeren en achtergrondinformatie inzamelen.

Begrotingsvergaderingen

Ons college stelt uw raad voor om op basis van bijgaande begroting en meerjarenraming het debat over de vertaling van de bestuurlijke onderwerpen zoals in de programma’s en paragrafen zijn uitgewerkt te voeren. Dit met als doel dat besloten wordt tot de vaststelling van de begroting 2018 en ingestemd met de meerjarenraming 2019 - 2021. De begrotingsvergaderingen zijn gepland op 24 oktober en op 7 november 2017.  In de besluitvormende vergadering van 7 november dient de debat-agenda als leidraad. 

Nadat besloten is over de begroting 2018 worden aanvullend nog een 2-tal voorstellen ter besluitvorming voor gelegd: vaststelling belastingverordeningen en wijziging op de begroting. Deze 2 besluiten zijn onlosmakelijk verbonden bij het besluitvormingsproces.    

De planning opgenomen in onderstaande tabel:

Wie doet wat? In de periode/ op Wat moet er gedaan worden? Voor?

College van B&W

3 oktober 2017 Besluiten om de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021 de raad ter behandeling aan te bieden.  Raad
College van B&W/
Ambtenaren
10 oktober 2017
20.00-21.30 uur
'Begrotingsmarkt'
Na een korte inleiding zal er per kraam met ambtenaren per thema/ begrotingsprogramma de mogelijkheid zijn voor uitleg en beantwoorden van technisch informatieve vragen.
Raad
Fin. / DIV.
via Griffie. met raadsstukken
6 oktober 2017 Verzending begrotingen onder embargo (incl. 2 exemplaren voor de schaduwfracties; te sturen naar fractievoorzitters). Raad
College van B&W 10 oktober 2017 Persbijeenkomst
Daarna vervalt embargo.
Media
College van B&W/
Ambtenaren
11 oktober 2017 -
6 november 2017
Mogelijkheid tot contact met griffier voor het stellen van informatieve vragen.
Vervolgens zet de griffier de vraag uit bij de desbetreffende ambtenaar.
Raad
College van B&W 17 oktober 2017 In het kader van burgerparticipatie uitbrengen begrotingsspecial in ‘De Staphorster’. Hierdoor wordt de burger actief geïnformeerd wat de gemeente wil gaan doen. Men kan reageren bij de fractievoorzitters (de namen, telefoonnummers en e-mailadressen worden er bij vermeld). Inwoners
Voorlichting 24 oktober 2017 Herinnering in ‘De Staphorster’ aan begrotingsvergaderingen. Inwoners
Raad en College van B&W 24 oktober 2017 1e Begrotingsvergadering
- Algemene Beschouwingen
- Politieke reacties

Raad en
College van B&W

Raad en College van B&W 7 november 2017 2e Begrotingsvergadering
- Debatagenda
- Besluitvorming
Raad en
College van B&W
DIV / Financiën Uiterlijk
10 november 2017
Ter goedkeuring verzenden begrotingsstukken aan toezichthouder. College Gedeputeerde Staten prov. Overijssel

Slot

Slot

Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen. Mogen wij allen een open oog hebben voor Zijn opdracht zinvol om te gaan met wat Hij ons in beheer heeft gegeven en verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving.


Staphorst, 3 oktober 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

 

Drs. Th. Segers MBA                                        P.F.G. Rossen MPM

Burgemeester                                                      Secretaris

Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud