Uitgaven

12,17%

€ 4.475

x € 1.000
12,17% Complete

Inkomsten

8,53%

€ -3.140

x € 1.000
8,53% Complete

Saldo

3489,28%

€ -1.335

x € 1.000

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

12,17%

€ 4.475

x € 1.000
12,17% Complete

Inkomsten

8,53%

€ -3.140

x € 1.000
8,53% Complete

Saldo

3489,28%

€ -1.335

x € 1.000
Inhoud

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie. Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en / of nieuwbouwplannen.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Opstellen GRP

Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied

Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen. Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid

Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Renovatie begraafplaats Staphorst

Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid drs. T.C. Segers MBA
7.2 Riolering B. Krale
7.3 Afval B. Krale
7.4 Milieubeheer B. Krale
7.5 Begraafplaatsen drs. T.C. Segers MBA

 

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsplan Toezicht en Handhaving fysieke leefomgeving 2011-2014 Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst
Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling voor aanslagen rioolaansluitrecht Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Bodembeleid Verordening geurhinder en veehouderij 2016
Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 2016
Gemeentelijk rioleringsplan Staphorst 2016-2020 (vGRP) Verordening afvalstoffenheffing 2017
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012) Verordening rioolaansluitrecht 2017
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst Verordening rioolheffing 2017
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016  
Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017
Beleidsnotitie Aansluiten van percelen op de (druk)riolering

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Er is geen nieuw beleid voor 2018.

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Opstellen GRP

Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.

Zo gaan we dat doen

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied

Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen. Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.

Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid

Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Renovatie begraafplaats Staphorst

Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten zijn €54 gestegen t.o.v. 2017 door een hogere bijdrage WABO van € 248 als gevolg van regionalisering RUD. Hierdoor zijn de loonkosten taalveld milieubeheer € 147 lager. Overige kosten milieu geven een stijging te zien van € 57 en gezondheidszorg is €20 hoger. Het rioolgebeuren geeft een stijging te zien van € 28, terwijl voor afval € 128 minder wordt uitgegeven door met name lagere kosten taakveld afval en minder vaak aanbieden van de grijze container (zie ook baten). Zowel na- al voordelen van riolering en afval wordt verrekend met de reserve.

De baten dalen met € 142 door een lagere opbrengst afvalstoffenheffing € 95 (lagere aanbieding grijze container, zie ook lasten), lagere opbrengst PMD € 100 (de prijzen staan onder druk door het hoge aanbod). Ook zijn de milieubaten € 23 lager.  De rioolrechten zullen € 52 stijgen en de begraafrechten € 25.

Per saldo heeft het programma 7 Volksgezondheid en Milieu een hoger nadeel van € 197.

Voortgang bestaande investeringen

Beschikbaar gestelde kreideten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Investeringsbedrag
7472101 Fase 2: omgekeerd inzamelen (2015) 140
7472202 Riolering de Baarge (2010) 737
7472238 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 912
7472239 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 1.099
7472302 Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) 738
7472305 Uitvoering energieloket (2012) 220
Totaal lasten 3.846
Baten Investeringsbedrag
7472101 Fase 2: omgekeerd inzamelen (2015) 0
7472202 Riolering de Baarge (2010) 0
7472238 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 0
7472239 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 0
7472302 Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) 0
7472305 Uitvoering energieloket (2012) 0
Totaal baten 0
Resultaat -3.846

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of
Structureel (S)
<2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting
2018
2019 2020 2021
Programma 7 | Volksgezondheid en milieus
7.2 Riolering          
  GRP-V: jaarschijf 2018
Uitvoering jaarschijf GRP-V
S     30 jr
afschr. t.l.v. res. rioolbeheer
  550.000       0
  GRP-V: jaarschijf 2019
Uitvoering jaarschijf GRP-V
S     30 jr
afschr. t.l.v. res. rioolbeheer
    325.000      
  GRP-V: jaarschijf 2020
Uitvoering jaarschijf GRP-V
S     30 jr
afschr. t.l.v. res. rioolbeheer
      776.000    
  GRP-V: jaarschijf 2021
Uitvoering jaarschijf GRP-V
S     30 jr
afschr. t.l.v. res. rioolbeheer
        671.000  
7.3 Afval          
  Uitzetten ondergrondse containers buitengebied

I    
res. matiging afvalstoffenheffing

24.000         0
7.4 Milieubeheer          
  Uitv.progr. duurzaamheid (projectk.)  I    
res. zonder bestemming
 165.000  55.000  55.000     0
  Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen
In het kader van duurzaamheid wordt gekeken waar en op welke wijze er energie-besparende maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan het gemeentehuis, MCR en accommodatie Noorderslag

 S      10 jr.
afschr. wordt gedekt uit  energiebesparing    

 300.000         0
7.5 Begraafplaatsen          
  Groot onderhoud begraafplaats Staphorst
Betreft renovatie begraafplaats Staphorst, o.b.v. het renovatieplan. 2018: 2e fase. Herinrichting middengedeelte, kindergraven en reconstructie van het hoofdpad.
S     15 jr.
    
   140.000       9.300
  Aankoop grond i.v.m. uitbreiding begraafplaats Rouveen
Vanaf 2022 is nieuwe grafruimte nodig in Rouveen. Na aankoop van het aangrenzend perceel kan gestart worden met de voorbereiding
 S   
niet afschrijven  
  190.000       0
  Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen
Vanaf 2022 is nieuwe grafruimte nodig in Rouveen. Na aankoop van het aangrenzend perceel kan gestart worden met de voorbereiding
 S     20 jr.
afschr. last t.l.v. expl. 
    250.000      

 

Indicatoren

Indicatoren

Fijn huishoudelijk restafval

Toelichting:
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval kg per inwoner
Bron: CBS- Statistiek huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit
Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2010 11,9 10,8 5,4
2011 12,2 10,9 4,7
2012 11,3 11,8 7,6
2013 13,6 11 6,7
2014 14,7 10 8,2
2015 16,1 11,8 10,5
Toelichting:
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Eenheid: percentage (5)
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) bouwt voor gemeenten in IJsselland aan publieke gezondheid. 'GGD IJsselland voor een gezonde samenleving', dat is de missie van de GGD. Samen met 24 andere GGD'en is GGD IJsselland onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland. 

GGD IJsselland voert de taken uit die in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid,  advies over gezondheidsbeleid aan gemeenten en zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen. GGD IJsselland werkt voor 11 gemeenten met in totaal ruim 517 duizend inwoners.

N.V. Rova te Zwolle
Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Rova is een publieke dienstverlener en werkt ten behoeve van 23 gemeenten met een werkgebied van ongeveer 900.000 inwoners, verdeeld in drie regio's waaronder IJssel-Vecht. Rova kreeg de opdracht om de gemeentelijke afvalverwijdering efficiënter en effectiever te beheren en waar mogelijk te innoveren. De dienstverlening van Rova aan gemeenten betreft alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en verwerking, beheer inzamelmiddelen). Daarnaast verzorgt Rova gemeentelijke taken voor het beheer van de openbare ruimte zoals straatreiniging, kolken zuigen, ongediertebestrijding en sneeuw- en gladheidsbestrijding.

ROVA verzorgt deze taken voor een deel zelf of brengt ze onder bij andere bedrijven als hiermee logistieke of financiële voordelen kunnen worden behaald of als een gemeente dat wenst. Voor de diensten die in eigen beheer worden uitgevoerd beschikt ROVA over een modern en duurzaam wagenpark.

Wat kost ons Volksgezondheid en Milieu?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 4.996 4.420 4.475 4.561 4.648 4.649
Baten -3.443 -3.282 -3.140 -3.186 -3.232 -3.280
Resultaat -1.552 -1.138 -1.335 -1.375 -1.416 -1.369
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud