Uitgaven

3,4%

€ 1.249

x € 1.000
3,4% Complete

Inkomsten

0,16%

€ -59

x € 1.000
0,16% Complete

Saldo

3111,78%

€ -1.191

x € 1.000

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,4%

€ 1.249

x € 1.000
3,4% Complete

Inkomsten

0,16%

€ -59

x € 1.000
0,16% Complete

Saldo

3111,78%

€ -1.191

x € 1.000
Inhoud

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Ons doel is dat iedere burger in Staphorst zich veilig voelt. Wij streven ernaar dat het huidige voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance (o.a. aanrijdingstijd) op peil blijft. Er wordt grote waarde gehecht aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie en preventie staat voor ons op één. Het college zal werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Wij staan dan ook in voor het behoud van de brandweerkazerne in de gemeente Staphorst.

Voor het verbeteren van de veiligheid van vooral jongeren en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie

Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.

‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio

Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.

Brandweerkazerne Staphorst

Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen

Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.

Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer

Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan

Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak

Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen

Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van de bedrijventerreinen.

Toezicht en handhaving ketenbeleid

De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.

Gebruik burgernet en AED

Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

Wat gaan we daarvoor doen?

Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen

Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politie-steunpunten in IJhorst en Rouveen.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer drs. T.C. Segers MBA
1.2 Openbare orde en veiligheid drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Beleidslijn toepassing Wet BIBOB Algemene Plaatselijke Verordening, 3e wijziging
Beleidsnotitie de keten in beeld Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Beleidsregel aanpak overlast Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente Staphorst
Evenementenbeleid Wegsleepverordening Staphorst
Horecanotitie gemeente Staphorst Mandaat huisverbod
Integraal veiligheidsplan gemeente Staphorst 2015-2018  
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018
Protocol tijdelijk huisverbod
Regeling brandveiligheid en hulpverlening
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Er is geen nieuw beleid voor 2018.

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie

Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.

‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio

Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.

Brandweerkazerne Staphorst

Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.

Zo gaan we dat doen

Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen

Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.

Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer

Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan

Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak

Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen

Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van de bedrijventerreinen.

Toezicht en handhaving ketenbeleid

De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.

Gebruik burgernet en AED

Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

Zo gaan we dat doen

Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen

Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politie-steunpunten in IJhorst en Rouveen.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten zijn toegenomen met € 38, met name door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland € 18, toename Loonkosten taakveld Openbare orde en veiligheid € 12 en hogere kosten Integrale veiligheid € 10.

De baten zijn gelijk aan die van een jaar geleden.

Per sado heeft het programma 1 Openbare Orde en Veiligheid een toename van het nadeel van € 38.

Voortgang bestaande investeringen

Voortgang bestaande investeringen

Er zijn geen lopende investeringen in dit programma.

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting
2018
2019 2020 2021
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
 1.2  Openbare orde en veiligheid          
  Regionale veiligheidsdag in Staphorst
Jaarlijks wordt door één van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio IJsselland een veiligheidsdag georganiseerd. Staphorst is voor 2018 aangewezen.
 I   
res. zonder bestemming
  15.000
      0

Indicatoren

Indicatoren

Misdrijven

Onderwerp 2016 2015
Staphorst Overijssel Staphorst Overijssel
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 0,6 1,6 0,3 1,7
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1,5 2,8 3,1 4,2
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 1,8 4,2 1,2 2,6
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 1,5 4,6 2,5 5,1

Toelichting:
Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc).
Bron: CBS- Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar


Bron: Bureau Halt


Hardekern jongeren van 12 t/m 24 jaar


Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Toelichting:
Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Veiligheidsregio als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten
Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten. De Veiligheidsregio IJsselland is een organisatie met 300 beroepsmedewerkers en circa 800 brandweervrijwilligers. De regio IJsselland is een gebied met zo'n 520.000 inwoners.

De ambitie is dat zij in 2018 de rol als betrouwbare partner versterkt hebben en dat ze leidend zijn in de regio in de samenwerking bij branden, incidenten en crises tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners. De medewerkers zetten hun professionaliteit in om samen met inwoners, bedrijven en instellingen te werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

In 2013 besloot het Algemeen Bestuur hoe de kosten die de gemeenten betalen, verdeeld worden over de elf gemeenten. In de gekozen methodiek werden de kosten gebaseerd op de historische kosten, de kosten van de gemeenten voor brandweer en rampenbestrijding van voor de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014. Deze methodiek is drie jaar gehanteerd (2014, 2015 en 2016). Voorafgaand aan de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. Door het algemeen bestuur is op 23 maart 2016 namelijk gekozen voor een combinatiemodel voor de verdeling van de kosten. De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds.
Na drie jaar, dus in 2019, wordt de verdeelmethodiek opnieuw geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot. Voorafgaand aan de evaluatie wordt door het algemeen bestuur op basis van de ontwikkelingen op dat moment besloten hoe de evaluatie exact vorm zal krijgen.

Wat kost ons Openbare orde en Veiligheid?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 1.258 1.211 1.249 1.268 1.286 1.306
Baten -58 -59 -59 -59 -60 -61
Resultaat -1.200 -1.152 -1.191 -1.208 -1.226 -1.244
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud