Uitgaven

4,25%

€ 1.563

x € 1.000
4,25% Complete

Inkomsten

0,71%

€ -260

x € 1.000
0,71% Complete

Saldo

3406,87%

€ -1.303

x € 1.000

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

4,25%

€ 1.563

x € 1.000
4,25% Complete

Inkomsten

0,71%

€ -260

x € 1.000
0,71% Complete

Saldo

3406,87%

€ -1.303

x € 1.000
Inhoud

Programma 4 | Onderwijs

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.

De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.

Overdracht schoolgebouwen

Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.

Handhaven combinatiefunctionaris

Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’

Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Openbaar basisonderwijs mr. dr. S. de Jong
4.2 Onderwijshuisvesting mr. dr. S. de Jong
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken mr. dr. S. de Jong

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014 Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014
  Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2016
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Staphorst

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
 Taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs
Behoud van openbaar onderwijs met extra aandacht voor kwetsbare scholen Dit is een permanent aandachtspunt

 

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.

Overdracht schoolgebouwen

Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.

Handhaven combinatiefunctionaris

Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’

Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Geen relevante afwijkingen in zowel de lasten als de baten.

Per saldo geeft het programma 4 Onderwijs een lager nadeel van € 10.

Voortgang bestaande investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Investeringsbedrag
7442303 MCR-Rouveen ( t/m 2016) 5.660
7442306 Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013) 75
7444111 Pieter Zandt scholengemeenschap (2013) 575
7465001 Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014) 168
Totaal lasten 6.478
Baten Investeringsbedrag
7442303 MCR-Rouveen ( t/m 2016) 0
7442306 Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013) 0
7444111 Pieter Zandt scholengemeenschap (2013) 0
7465001 Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014) 0
Totaal baten 0
Resultaat -6.478

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Er zijn geen nieuwe investeringen voor 2018.

Indicatoren

Indicatoren

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Toelichting:
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Bron: DUO- Dienst Uitvoering Onderwijs

Absoluut verzuim

Toelichting:
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.
Bron: Ingrado

Relatief verzuim

Toelichting:
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.
Bron: Ingrado

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Betrokkenheid Stichting Dagelijks Beheer MCR Rouveen als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
- de wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
- het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
- ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
- de openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.

Door deze private rechtsvorm constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken. Doel is:
1. meer functionaliteit bieden, onder meer een steunpunt van de apotheek;
2. het aanleggen van een weerstandsvermogen in het kader van toekomstig groot onderhoud.

Wat kost ons Onderwijs?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 2.108 1.576 1.563 1.561 1.541 1.554
Baten -276 -262 -260 -264 -268 -272
Resultaat -1.833 -1.314 -1.303 -1.297 -1.273 -1.282
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud