Uitgaven

10,53%

€ 3.872

x € 1.000
10,53% Complete

Inkomsten

9,2%

€ -3.385

x € 1.000
9,2% Complete

Saldo

1273,21%

€ -487

x € 1.000

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Uitgaven

10,53%

€ 3.872

x € 1.000
10,53% Complete

Inkomsten

9,2%

€ -3.385

x € 1.000
9,2% Complete

Saldo

1273,21%

€ -487

x € 1.000
Inhoud

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.

De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

 Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.

Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Opstellen structuurvisie buitengebied

Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

 

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

 Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Afronden project de Slagen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Actualisatie woonvisie

De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afronden project Ruilverkaveling

Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren  voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.

Benutten van status plattelandswoning

Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Herziening Saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.

Aanleg speelveld in de Slagen

Wij leggen een speelveld aan in De Slagen, zodat daar ook een bovenwijkse voorziening is voor de lokale jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
8.1 Ruimtelijke ordening B. Jaspers Faijer
8.2 Grondexploitatie B. Krale
8.3 Wonen en bouwen B. Jaspers Faijer

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart Bouwverordening van de gemeente Staphorst
Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke ontwikkelingen Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst
Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening Starterslening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren  Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw woning Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht Gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek                  
Belvedère-nota Staphorst, een eigen wereld
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst
Industrielawaaibeleid De Streek
Kadernota Buitengebied Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Nota Grondbeleid 2014-2017
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen tuingerichte woningen Staphorst
Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en IJhorst 2030
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Welstandsnota Staphorst
Woonvisie 2011+
Beleidsnotitie Tijdelijke mantelzorg-woonruimten aan de Streek
Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek
Notitie kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017

 

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
   Taakveld 3 | Wonen en bouwen
Voortgang woningbouw de Slagen Binnen de beperkte mogelijkheden zet het college vol in op het vlot trekken van de woningbouw en het woonrijp maken (de afronding: waaronder de vijver). Mogelijkheden voor de verbetering van de leefbaarheid worden meegenomen.
Aandacht voor woningbouw voor jongeren Zelf de regie in handen houden voor woningbouw met aandacht voor jongeren. Dit maakt onderdeel uit van de prestatie-afspraken met de corporatie.
Voldoende woningbouw in Staphorst Zorgen voor voldoende woningbouw in Staphorst. Door het contract met betrekking tot de Slagen zijn de woningbouwontwikkelingsmogelijkheden binnen Staphorst zelf beperkt. Waar het kan, zet de gemeente zich in.

 

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

 Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.

Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Opstellen structuurvisie buitengebied

Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Zo gaan we dat doen

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

 

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

 Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Afronden project de Slagen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Zo gaan we dat doen

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Actualisatie woonvisie

De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.

Zo gaan we dat doen

Afronden project Ruilverkaveling

Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren  voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.

Benutten van status plattelandswoning

Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Herziening Saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Zo gaan we dat doen

Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.

Aanleg speelveld in de Slagen

Wij leggen een speelveld aan in De Slagen, zodat daar ook een bovenwijkse voorziening is voor de lokale jeugd.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten zijn € 592 lager dan in 2017 door o.a. loonkosten taakveld grondexploitatie € 96 (doorberekende kosten aan de grondexploitaties niet via overhead maar in mindering op taakveld grondexploitatie) en lagere kosten en doorberekening bestemmingsplannen grondexploitatie € 567 (zie ook baten).  De loonkosten taakveld wonen en bouwen stijgen met € 34 en de kosten voor omgevingsvergunning afwijking bouwplan met € 40.

De baten zijn ook € 592 lager door lagere kosten en doorberekening bestemmingsplannen grondexploitatie € 567 (zie ook lasten). Ontvangsten bestemmingsplannen en huur gemeentelijke woningbezit (verkoop Tulpenstraat) zijn ook lager, samen € 17.

Per saldo houden de voor- en nadelen van het programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening elkaar in evenwicht, het tekort blijft nagenoeg gelijk.

Voortgang bestaande investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Investeringsbedrag
7400203 Onderzoek art. 213A GW - RO (2015) 44
7472301 RUD - doorontwikkeling (2015) 70
7481005 Kadernota buitengebied: herziening (2015) 40
7482002 Startersleningen VROM (2008+2012) 220
7482003 Tijdelijke stimulering woningbouw 3e tranche (2010) 99
7482011 Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 328
7482201 EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) 200
7483002 Structuur/omgevingsvisie (2017) 60
7483007 B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) 50
Totaal lasten 1.111
Baten Investeringsbedrag
7400203 Onderzoek art. 213A GW - RO (2015) 0
7472301 RUD - doorontwikkeling (2015) 0
7481005 Kadernota buitengebied: herziening (2015) 0
7482002 Startersleningen VROM (2008+2012) 0
7482003 Tijdelijke stimulering woningbouw 3e tranche (2010) 0
7482011 Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 0
7482201 EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) 0
7483002 Structuur/omgevingsvisie (2017) 0
7483007 B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) 0
Totaal baten 0
Resultaat -1.111

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting 2018
2019 2020 2021
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.3  Wonen en Bouwen          
  Nieuwe Omgevingswet: implementatie
Invoering is gepland op 1 januari 2019
I   
res. zonder bestemming
200.000         0

Indicatoren

Indicatoren

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2014 € 654 € 627 € 649
2015 € 657 € 644 € 667
2016 € 665 € 651 € 682
2017 € 666 € 644 € 682
Toelichting:
Gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten
Bron: COELO, Groningen

Woonlasten meerpersoonshuishouden
Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2014 € 740 € 698 € 709
2015 € 739 € 714 € 727
2016 € 746 € 723 € 745
2017 € 745 € 723 € 752
Toelichting:
Gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten
Bron: COELO, Groningen

WOZ-waarde woningen

Toelichting:
De gemiddelde WOZ- waarde van woningen, x € 1.000
Eenheid: duizend euro
Bron: CBS- Statistiek Waarde Onroerende Zaken
 
 
Demografische druk
Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2010 83,1 64,0 67,9
2011 82,3 64,1 68,1
2012 83,4 65,3 69,3
2013 84,1 66,4 70,4
2014 85,0 67,2 71,3
2015 85,4 67,9 72,0
2016 85,8 68,5 72,7
2017 86,3 69,0 73,3
Toelichting:
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar
Eenheid: percentage (%)
Bron: CBS- Bevolkingsstatistiek

Nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2012 1,6 6,6 5,1
2013 18,9 6,6 5,7
2014 10,1 6,0 6,9
Eenheid: per 1.000 woningen
Bron: ABF- Systeem woningvoorraad

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Wat kost ons Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 8.967 4.464 3.872 3.930 3.990 4.050
Baten -11.130 -3.976 -3.385 -3.436 -3.488 -3.540
Resultaat 2.163 -488 -487 -494 -503 -510
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud