Uitgaven

7,62%

€ 2.804

x € 1.000
7,62% Complete

Inkomsten

0,17%

€ -63

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

7163,85%

€ -2.741

x € 1.000

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

7,62%

€ 2.804

x € 1.000
7,62% Complete

Inkomsten

0,17%

€ -63

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

7163,85%

€ -2.741

x € 1.000
Inhoud

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Vanuit de Structuurvisie (vastgesteld in 2013) wordt het ‘Verkeers- en vervoersplan’ opgesteld. Wij willen hier de komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk in opnemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, inventarisatie van mogelijkheden om de Industrieweg te wijzigen, inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst fietsvriendelijker te maken, aanpak onveilige verkeerssituaties en een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren en dat willen wij dan ook zo houden.

Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij achten een goede busverbinding van groot belang. Ook kijken we of de komst van een NS-station haalbaar is.  De gemeente Staphorst stimuleert het gebruik van de fiets en dus willen we een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.

Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28

In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.

Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg' dus in 2015.

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.

Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst

Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.

Aanpak onveilige verkeerssituaties

Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde

De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.

Realisatie verandering spoorwegovergang

Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang.

Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst

Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.

Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan

Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid

Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.

Het gratis parkeren blijft gewaarborgd

Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid

In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand  willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden.

Parkeernorm 2.0 instellen

In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren

Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te creëren.

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.

Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland

Het geplande onderhoud voor deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland voor 2017 (investeringslijst € 195.000). Deze wordt naar voren gehaald inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland (investeringslijst 2017 € 95.000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder

Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instap-plateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in.  Station: een NS-station is opgenomen in de structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is. De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40

Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
2.1 Verkeer en vervoer B. Krale/ mr. dr. S. de Jong
2.5 Openbaar vervoer B. Krale/ mr. dr. S. de Jong
Beleid: mr. dr. S. de Jong
Uitvoering: B. Krale

Beleidskader

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers Wegsleepverordening Staphorst
Beleidsplan licht in de openbare ruimte  
Gedragscode flora- en faunawet
Gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Waterplan Staphorst
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom
Wegenbeleidsplan 2013-2016

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
 Taakveld 1 | Verkeer en vervoer
Het realiseren van verlichting bij de wandelpaden rondom de Berghorst. Nader onderzoeken of een en ander past binnen het beleidsplan LIOR. Bij honorering is een kredietvoorstel nodig.
Taakveld 2 | Openbaar vervoer
Verbeteren spoorwegovergang Gorterlaan Wordt in uitvoering genomen door het treffen van voorzieningen ter plaatse. Na bestemmingsplan-herziening wordt er een bajonetaansluiting aangelegd. Het voorbereidingskrediet is al verleend.

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.

Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28

In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.

Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg' dus in 2015.

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.

Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst

Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.

Aanpak onveilige verkeerssituaties

Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

 

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde

De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.

Realisatie verandering spoorwegovergang

Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang.

Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst

Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.

Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan

Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.

Zo gaan we dat doen

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid

Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.

Het gratis parkeren blijft gewaarborgd

Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.

Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid

In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand  willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden.

Parkeernorm 2.0 instellen

In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.

Zo gaan we dat doen

Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren

Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te creëren.

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.

Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland

Het geplande onderhoud voor deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland voor 2017 (investeringslijst € 195.000). Deze wordt naar voren gehaald inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland (investeringslijst 2017 € 95.000)

Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder

Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instap-plateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in.  Station: een NS-station is opgenomen in de structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is. De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40

Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten zijn € 244 hoger dan een jaar geleden, met name door hogere afschrijvingslasten asfaltwegen, kunstwerken (bruggen) en openbaar vervoer (deze afschrijvingen worden allemaal ten laste gebracht van de reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut). ook nemen de kosten van de openbare verlichting toe,  Aan onderhoud bermen, greppels en sloten wordt minder uitgegeven.

De baten geven geen grote stijging of daling te zien.

Per saldo heeft het programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat een toename van het tekort van € 247.

Voortgang bestaande investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Investeringsbedrag
7421002 Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017) 20
7421005 Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) 415
7421011 Opstellen verkeerscirculatieplan (2015) 50
7421012 Fietspad ZSM (2017) 535
7421014 Onderzoek afslag A28 (2016) 150
7421017 Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 620
7421018 Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) 2.395
7421020 Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015) 90
7421027 Fietspad Rijksweg (2016) 240
7421028 Ver-reiker(2017) 70
7421030 Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) 30
7421031 Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) 35
7421032 Voorbereidingskrediet herinrichting Oosterparallelweg (2017) 20
7421033 Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg (2017) 35
7421050 Groot onderhoud kunstwerken (2016) 490
7421400 Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015) 64
7472205 Herstraten Oosterparallelweg (2017) 144
Totaal lasten 5.403
Baten Investeringsbedrag
7421002 Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017) 0
7421005 Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) 0
7421011 Opstellen verkeerscirculatieplan (2015) 0
7421012 Fietspad ZSM (2017) 0
7421014 Onderzoek afslag A28 (2016) 0
7421017 Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 0
7421018 Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) 0
7421020 Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015) 0
7421027 Fietspad Rijksweg (2016) 0
7421028 Ver-reiker(2017) 0
7421030 Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) 0
7421031 Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) 0
7421032 Voorbereidingskrediet herinrichting Oosterparallelweg (2017) 0
7421033 Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg (2017) 0
7421050 Groot onderhoud kunstwerken (2016) 0
7421400 Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015) 0
7472205 Herstraten Oosterparallelweg (2017) 0
Totaal baten 0
Resultaat -5.403

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting
2018
2019 2020 2021
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
2.1. Verkeer en vervoer          
  Wegen          
  Korte Kerkweg, opnieuw inrichten (excl. voorbereidingskrediet €30.000)
Het verkeer van de Triangellocatie wordt ontsloten via de Korte Kerkweg en de Gouden-regenstraat. Om een goede en veilige verkeersafwikkeling te realiseren moeten de Korte Kerkweg en de Goudenregenstraat deels opnieuw ingericht worden. Het betreft de inrichting rondom Triangellocatie, parkeren kinderopvang en opnieuw herinrichten Korte Kerkweg.

 S   10 jr.
afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming/ res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

170.000         0
 

Fietspadenplan: Heerenweg
Betreft aanleg vrijliggend fietspad langs de Heerenweg en komt voort uit het fietspadenplan van de gemeente Staphorst.

 S   20 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

1.100.000         0
  Verplaatsen op- en afritten A28
Het verplaatsen van de bestaande op- en afritten is opgenomen in de structuurvisie 2030. Doel: verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid kernen Staphorst en Rouveen.
    -       -
  Herinrichten/parkeren 1e deel Ebbinge Wubbenlaan (excl. voorbereidingskrediet €20.000)
Verbeteren haaks parkeren t.h.v. de HEMA, en verharding aan laten sluiten op tweede deel van de Ebbinge Wubbenlaan zodat het eerste en tweede deel visueel op elkaar aansluiten.

 S   20 jr.
afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming/res. afschr. inv. in  openb. ruimte met maatsch. nut

 117.000         0
  Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag: uitvoer (excl. voorbereidingskrediet €20.000)
De gewenste ontsluiting van het bedrijventerrein de Bullingerslag is via de Oosterparallelweg, de J.J. Gorterlaan richting de Rijksweg A28 en vice versa. De bestaande spoorwegovergang JJ Gorterlaan vormt een knelpunt in de route. Er is onvoldoende manoeuvreruimte en de overweg is qua breedte onvoldoende. Om deze situatie te verbeteren moet de kruising en de overweg gereconstrueerd worden.

Ten laste van 
 b.p. Bullingerslag

= bovenwijkse voorziening

     885.000     0
  Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 2 (excl. voorbereidingskrediet €35.000)
I.v.m. vervanging wordt het straatprofiel incl. beplanting opnieuw ingericht. Ook vinden er rioleringswerkzaamheden uit het GRP plaats.

S   15 jr.
afschr. t.l.v. res. volkshuisvesting/res. afschr. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut    

  100.000
      0
  Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 3
I.v.m. vervanging wordt het straatprofiel incl. beplanting opnieuw ingericht. Ook vinden er rioleringswerkzaamheden uit het GRP plaats.

S   15 jr.
res. volkshuisvesting

      100.000
   
  Herinrichten Staphorst Nrd-Oost fase 4
I.v.m. vervanging wordt het straatprofiel incl. beplanting opnieuw ingericht. Ook vinden er rioleringswerkzaamheden uit het GRP plaats.

 S  15 jr.
res. volkshuisvesting

         50.000
0
  Renovatie diverse zandwegen
Er is achterstand in het onderhoud van de zandwegen. In verband met  de begaanbaarheid van diverse zandwegen is deze investering nodig om te kunnen renoveren

I  
res. grondexploitatie

  10.000       0
  Herinrichten kruispunten Heerenweg
Herinrichting i.v.m. onduidelijke verkeerssituatie. Bij de herinrichting wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid, uitstraling en het karakter van de weg. en de omgeving

S    10  jr.
afschr. t.l.v.  res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut  

p.m. 85.000       0
  Straatmeubilair centrum Staphorst
Nieuwe banken en afvalbakken in verband met vervanging      

S    15 jr.
afschr. t.l.v. res. volkshuisvesting/res. inv. in openb.ruimte met maatsch. nut

  33.000       0
  Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg
Bruggen verkeren in een matige onderhoudstoestand. Gem. Dalfsen beheert en onderhoud, gem. Staphorst draagt bij voor 50% van de onderhoudskosten
I    
res. grondexploitatie
  30.000       0
  Vrijliggend fietspad Reggersweg
Betreft aanleg fiets-/wandelpad bij het gedeelte van de Reggersweg tussen de Reeststouwe tot aan het ziekenhuis, in samenwerking met de gem. Meppel ,en komt voort uit het Inrichtingsplan Stadsrandzone Meppel-Reestdal

S     15 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

  200.000       0
  Afwaardering snelheid
Vanuit het verkeersplan worden de Conradsweg en Stadsweg afgewaardeerd
I    
res. grondexploitatie
  10.000       0
  Monitoring en evaluatie verkeer
Jaarlijks telprogramma, om onderzoeken uit te kunnen voeren voor verkeersvraagstukken en om de verkeersprestaties te kunnen beoordelen
S  

  10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
  Vrijliggend fietspad J.J. Gorterlaan (excl. voorbereidingskrediet € 50.000)
Door ontsluiting CZ Rouveen via Gorterlaan is een fietspad langs de Gorterlaan, Dekkersweg en Scholenweg gewenst

S   15 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

  750.000       0
  Renovatie lichtmasten-areaal
overgang naar led verl. , verv. lichtm.
Betreft een bedrag om lichtmasten te kunnen vervangen waar het noodzakelijk is

 S   25 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

  50.000      

0

 

  Materieel: gladheidsbestrijding          
  Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving

 S    8 jr.

     42.000      
  Sneeuwploeg nr.1 (t.b.v. vrachtauto)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving
 I   
res. zonder bestemming
     9.500      
  Aanhangstrooier nr.2 (t.b.v. tractor)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving

 S    8 jr.

  44.000       5.500
  Sneeuwploeg nr.2 (t.b.v. tractor)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving
 I   
res. zonder bestemming
   9.500       0
  Sneeuwploeg nr.4 (t.b.v. tractor)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving
 I    
res. zonder bestemming
       10.000    
  Opslagtank zoutoplossing
Vervanging i.v.m. technische afschrijving

 S    20 jr.

       44.000    
2.5. Openbaar vervoer          
  Herinrichting omgeving station
De omgeving van het station zal moeten worden aangepast/heringericht

 S    15 jr.
afschr. t.l.v. res. zonder bestemming/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

500.000         0

 

Indicatoren

Indicatoren

 Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig

Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2015 3 8 8
2014 2 7 7

Toelichting:
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen:
Bron: veiligheidNL

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser

Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2015 7 9 11
2014 3 10 11

Toelichting:
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen:
Bron: veiligheidNL

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Wat kost ons Verkeer, Vervoer en Waterstaat?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 2.976 2.560 2.804 2.986 3.025 3.049
Baten -292 -66 -63 -64 -65 -66
Resultaat -2.684 -2.494 -2.741 -2.922 -2.960 -2.983
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud