Voorwoord begroting 2018

Welkom op de begrotingspagina van de gemeente Staphorst,

Zoals inmiddels gebruikelijk staat de begroting digitaal tot uw beschikking. Zo kunt u alles over de plannen voor 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 snel en gemakkelijk opzoeken en vinden.

De begroting is een belangrijk bestuurlijk document. Hierin stelt de raad van Staphorst de voornemens voor 2018 vast en de vooruitblik naar de daaropvolgende drie jaren. De begroting verbindt beleid met geld. Bij beleid horen vragen als: hoe is de stand van zaken, welke ontwikkelingen doen zich voor, waar liggen aandachtspunten, wat gaat de gemeente doen? Bij geld horen vragen als: wat kost het allemaal (lasten), welke inkomsten staan daar tegenover (baten), hoe ontwikkelen de financiën zich en waar staat Staphorst ten opzichte van andere gemeenten?

Samen met de raad en de ambtelijke organisatie hebben wij als college de afgelopen vier jaar hard gewerkt om Staphorst mooier, veiliger en leuker te maken voor onze inwoners. U draagt daar zelf uw steentje aan bij. Uw betrokkenheid waarderen wij bijzonder. We kijken als college tevreden terug op een periode die ten einde loopt. Op 21 maart 2018 zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat een volgend college voortvarend zal doorgaan met het dienen van onze levendige en veelkleurige samenleving.

De begroting is opgebouwd uit hoofdstukken met samenhangende beleidsthema’s. Voor 2018 zijn zaken die uitwerking krijgen:

  • Dienstverlening: De digitale dienstverlening wordt verbeterd. De overheid werkt landelijk aan de Digitale agenda 2020 en de gemeente Staphorst zet hier ook lokaal op in.
  • Infrastructuur: De spoorwegovergang bij de J.J. Gorterlaan wordt verbeterd voor het verkeer en er komt een fietspad langs de J.J. Gorterlaan. De Korte Kerkweg en Goudenregenstraat worden opnieuw ingericht. Er komt een fietspad langs de Heerenweg en wordt gekeken naar de kruisingen op deze weg.
  • Economie: De detailhandelsvisie wordt samen met de provincie herzien.
  • Openbaar groen: De groenstroken in Staphorst-Zuid 1 worden opnieuw aangeplant.
  • Recreatie: Er wordt samen met betrokkenen gewerkt aan een evenemententerrein in Rouveen.
  • Onderwijs: Vanwege de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ontstaat een nieuwe situatie voor de peuterspeelzalen. In overgangsjaar 2018 zal met behulp van alle betrokkenen de toekomst van peutergroepen voor voorschoolse educatie invulling krijgen.
  • Sociale leefomgeving: Het CJG en CWO worden samengevoegd tot één team, waardoor efficiënter samengewerkt kan worden.
  • Gemeentelijke gebouwen: Het onderzoek naar hoe we het gemeentehuis kunnen verduurzamen loopt. Daarnaast bekijken we hoe we willen omgaan met de functies van het dienstencentrum.
  • We zijn bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie wordt in 2018 opgeleverd. Dit document beschrijft het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. Aan de orde komen onderwerpen als wonen, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, landbouw en cultureel erfgoed.


Namens het College van B&W van Staphorst,
mr. dr. Sytse de Jong
wethouder financiën