Uitgaven

8,34%

€ 3.067

x € 1.000
8,34% Complete

Inkomsten

0,44%

€ -160

x € 1.000
0,44% Complete

Saldo

7596,57%

€ -2.906

x € 1.000

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Uitgaven

8,34%

€ 3.067

x € 1.000
8,34% Complete

Inkomsten

0,44%

€ -160

x € 1.000
0,44% Complete

Saldo

7596,57%

€ -2.906

x € 1.000
Inhoud

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.

Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.

Onze mening is dat het zwembad ‘De broene Eugte’ een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou stoppen.

De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.

Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Mogelijk maken van breedtesport

Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Wat gaan we daarvoor doen?

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Gezien de problematiek en de mogelijke verplaatsing van het crossterrein AMBC worden de lasten voor een nieuwe locatie gezamenlijk met de motorclub gedragen. Dat betekent dat de eigen bijdrage van de AMBC volgens afspraak blijft op € 400.000. Het college komt met een lastenoverzicht voor de gemeente. De vertaalslag van meerkosten voor de gemeente worden in billijkheid en redelijkheid opgenomen in de begroting 2016. Wanneer de haalbaarheid van een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt c.q. de meerkosten voor verplaatsing naar de mening van het college onredelijk zijn, zal de huidige locatie van de AMBC aangepast worden conform de reeds aangenomen plannen.

Verbetering accommodatie VV IJhorst

De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behoud Zwembad als basisvoorziening

Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructiezwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onafhankelijk Museum Staphorst

Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Behouden dorpsgezicht monumenten

Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst

De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.

Vlaggen op kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Aanleg fietspaden

Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.

 

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein

Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Behouden Staphorstdagen

De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler

Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.

Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden

In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten

Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering B. Krale
5.2 Sportaccommodaties B. Krale
5.3 Cultuurpresentatie drs. T.C. Segers MBA
5.4 Musea drs. T.C. Segers MBA
5.5 Cultureel erfgoed B. Jaspers Faijer / B. Krale
5.6 Media drs. T.C. Segers MBA / mr. dr. S. de Jong
5.7 Openbaar groen en recreatie B. Jaspers Faijer / B. Krale

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum
Beleidsregels sportsubsidies  
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen)
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid en Punthorst)
Bomenlijst (monumentale bomen)
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in beweging
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017
Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017
Evenementenbeleid
Gedragscode flora- en faunawet
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012)
Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015
Kadernota Sport gemeente Staphorst
Landschapsplan Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Notitie Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
 Taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie
Opstellen recreatievisie Opstellen notitie recreatie en toerisme. Het concept ligt klaar en wordt ingepast in de omgevingsvisie. De bijbehorende kredieten worden aan de Raad voorgelegd.
Goede bewegwijzering recreatieve/toeristische locaties Dit is één van de deelprojecten die in de notitie recreatie en toerisme  wordt benoemd als actiepunt.
Actieve en kaderstellende rol in ontwikkeling Zwarte Dennen Met Staatsbosbeheer en een outdoororganisatie wordt overlegd om een accommodatie te realiseren om daar outdoor te gaan huisvesten inclusief restauratieve functies (horeca). Ook wordt naar Leader-mogelijkheden gekeken en het betrekken van andere recreatie-ondernemers.

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Mogelijk maken van breedtesport

Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Gezien de problematiek en de mogelijke verplaatsing van het crossterrein AMBC worden de lasten voor een nieuwe locatie gezamenlijk met de motorclub gedragen. Dat betekent dat de eigen bijdrage van de AMBC volgens afspraak blijft op € 400.000. Het college komt met een lastenoverzicht voor de gemeente. De vertaalslag van meerkosten voor de gemeente worden in billijkheid en redelijkheid opgenomen in de begroting 2016. Wanneer de haalbaarheid van een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt c.q. de meerkosten voor verplaatsing naar de mening van het college onredelijk zijn, zal de huidige locatie van de AMBC aangepast worden conform de reeds aangenomen plannen.

Verbetering accommodatie VV IJhorst

De velden zijn geen gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Behoud Zwembad als basisvoorziening

Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructiezwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.

Zo gaan we dat doen

Onafhankelijk Museum Staphorst

Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Behouden dorpsgezicht monumenten

Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.

Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst

De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.

Vlaggen op kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Zo gaan we dat doen

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Aanleg fietspaden

Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.

 

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein

Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Behouden Staphorstdagen

De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Zo gaan we dat doen

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler

Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.

Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden

In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten

Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten nemen met € 16 toe door hogere loonkosten taakveld cultureel erfgoed € 74 (door invulling ambtenaar monumenten), bomen € 97 (nieuw), waterhuishouding € 30 en kosten groot onderhoud sportgebouwen € 128  hoger en kerkgebouwen € 54 lager (komen ten laste van de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen). Lager is de  subsidie voor het zwembad € 97 en de bibliotheek € 90 (incidentele bijdrage vervanging ICT apparatuur in 2017 t.l.v. reserve). Ook zijn de geraamde kosten voor groenvoorziening langs wegen € 81 lager.

De baten zijn iets (€ 3) lager dan die van 2017.

Per saldo neemt het tekort van het programma 5 Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme toe met € 19.

Voortgang bestaande investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Investeringsbedrag
7421015 Renovatie groenstroken en boombeheer (2013) 120
7421016 Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 80
7421025 Parkeerplaats SC Rouveen (2016) 150
7453002 Verduurzaming zwembad (2016) 800
7453003 Subsidie AMBC (2013) 200
7453028 Sporthal: vervanging meubilair (2015) 50
7453032 Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 1.563
7453106 Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016) 55
7453107 Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015) 150
7454001 Beleid funerair erfgoed (2015) 10
7456001 Openb. Bibliotheek:verv. autom.apparatuur (2017) 90
7456003 Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) 100
7456004 Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) 20
7456005 Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) 20
7456007 Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) 30
7456035 Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017) 20
7456037 Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017) 15
7457001 Opstellen groenbeheerbestekken (2017) 15
7457002 Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017) 40
7457003 Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017) 22
7457004 Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) 50
7457005 Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) 25
7458001 Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016) 50
7472403 Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016) 60
7472411 Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) 20
7472412 Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) 80
Totaal lasten 3.834
Baten Investeringsbedrag
7421015 Renovatie groenstroken en boombeheer (2013) 0
7421016 Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 0
7421025 Parkeerplaats SC Rouveen (2016) 0
7453002 Verduurzaming zwembad (2016) 0
7453003 Subsidie AMBC (2013) 0
7453028 Sporthal: vervanging meubilair (2015) 0
7453032 Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 0
7453106 Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016) 0
7453107 Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015) 0
7454001 Beleid funerair erfgoed (2015) 0
7456001 Openb. Bibliotheek:verv. autom.apparatuur (2017) 0
7456003 Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) 0
7456004 Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) 0
7456005 Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) 0
7456007 Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) 0
7456035 Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017) 0
7456037 Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017) 0
7457001 Opstellen groenbeheerbestekken (2017) 0
7457002 Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017) 0
7457003 Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017) 0
7457004 Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) 0
7457005 Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) 0
7458001 Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016) 0
7472403 Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016) 0
7472411 Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) 0
7472412 Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) 0
Totaal baten 0
Resultaat -3.834

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting
2018
2019 2020 2021
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
5.5 Cultureel erfgoed          
  Klok van Wou
Burgerparticipatieproject. Er wordt een gemeentelijke subsidie aangevraagd, daarom is er een bedrag opgenomen.
I    
res. zonder bestemming
  25.000       0
5.7 Openbaar groen en recreatie          
  Herinrichting Boslaan (excl. voorbereidingskrediet €20.000)
Betreft herinrichting/renovatie Boslaan vanaf Gemeenteweg tot toegang  Notarisbos met als doel de Boslaan meer het karakter van een laantje te geven  (groenere uitstraling)

 S    10 jr.
afschr. t.l.v. res. zonder bestemming/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

170.000         0
  Kappen Essen i.v.m. ziekte: 420 bomen
De bomen zijn getroffen door de essentaksterfte. De vitaliteit is zodanig achteruit gegaan dat met het oog op de veiligheid de bomen gekapt moeten worden
I     
res. zonder bestemming
   28.000       0
  Herplant: 600 bomen
Herplantplicht: 50% van 1.200 gekapte bomen in de periode 2015 t/m 2017. Het berekende % is gebaseerd op uitgangspunten uit het Bomenbeleidsplan Staphorst 2016-2030
 I   
res. zonder bestemming
   90.000       0
  Flora- en Faunawet: inventarisatie en uitvoerings-maatregelen
Betreft verplichting eens per vijf jaar. Daarnaast moeten er maatregelen getroffen worden bij de viaducten om schade door beschermde flora en fauna aan verkeersvoorzieningen te voorkomen
 I   
res. zonder bestemming
40.000         0
  Herinrichting groenstroken Staphorst- Zuid 1
Betreft vervanging/renovatie totale openbaar groenvoorziening i.v.m. veroudering en achterstallig onderhoud
 I  
res. grondexploitatie
  50.000       0
  Opstellen en uitvoeren renovatieplan openbaar groen
Na vaststelling van het groenbeleidsplan volgt het renovatieplan omdat er sprake is van een achterstand in renovatie.
 I  
res. grondexploitatie
    1.000.000     0
 

 Snoeien en rooien bomen
Op basis van nieuwe cyclische werkwijze BVC (boomveiligheidscontrole).
Na 3 jaar evaluatie nieuwe werkwijze  en dan besluiten tot het eventueel opnemen van structureel bedrag in exploitatiebegroting.

 I  
res. zonder bestemming
  50.000 50.000 50.000   0
 

Vervangen speeltoestellen
Inhaalslag wegens achterstallig onderhoud van de speeltoestellen fase 1 (2018) en fase  2 (2019)

 S   12  jr.
afschr. t.l.v. res. zonder bestemming/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut
  50.000  50.000     0
  V.V. IJhorst: renovatie veld incl. uitbr. verlichting
Renovatie van de toplaag wegens veroudering
  p.m.         0
   Evenemententerrein Rouveen
- aankoop grond
- inrichting terrein
Vanuit het coalitieakkoord is er de wens uitgesproken tot het nader onderzoeken van een mogelijk evenemententerrein

geen afschr. last

  130.000       0

S    10 jr.
geen maatschap. nut

  235.000       23.500

 

Indicatoren

Indicatoren

% niet-wekelijkse sporters

Toelichting:
De cijfers voor de gemeenten zijn niet beschikbaar. De cijfers voor Nederland wel.
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Wat kost ons Sport, Cultuur, Recreatie & Toerisme?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 3.709 3.051 3.067 3.129 3.155 3.184
Baten -225 -163 -160 -163 -165 -168
Resultaat -3.483 -2.887 -2.906 -2.967 -2.990 -3.016
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud