Uitgaven

28,98%

€ 10.659

x € 1.000
28,98% Complete

Inkomsten

6,56%

€ -2.414

x € 1.000
6,56% Complete

Saldo

21548,9%

€ -8.245

x € 1.000

Programma 6 | Sociaal domein

Uitgaven

28,98%

€ 10.659

x € 1.000
28,98% Complete

Inkomsten

6,56%

€ -2.414

x € 1.000
6,56% Complete

Saldo

21548,9%

€ -8.245

x € 1.000
Inhoud

Programma 6 | Sociaal domein

De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de beleidsontwikkeling. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. Daarnaast willen we iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken.

De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen

Er zal een besluit genomen worden over het al dan niet verkopen van de voormalige bibliotheek in Rouveen. Daarnaast zal er een evaluatie plaatsvinden over het multifunctioneel gebruik van de MCR en afstemmen van wensen en verbeteringen.

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.

Faciliteren bij samenwerkingsverbanden

Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtredende overheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren WMO-raad

Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.

Stimuleren rol mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.

Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers

Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

Helpende hand huwelijkstherapie

Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Monitoren decentralisatiegelden

Het monitoren van de decentralisatiegelden zal er toe moeten leiden dat inzicht kan worden gekregen in de uitgaven en inkomstenstromen, waardoor de geldstroom beter beheersbaar zal worden

Steuntje in de rug voor de ‘minima’

Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten

De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet.

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra ondersteuning in) taalonderwijs.

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.

Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ

Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg

Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.

Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden

Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden.

Behoud jeugdwerker

Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek

Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.

Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg

Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.

Goede afstemming tussen de diverse partijen

Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-) maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.

Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon

Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B. Jaspers Faijer
6.2 Wijkteams B. Jaspers Faijer
6.3 Inkomensregelingen B. Krale
6.4 Begeleide participatie B. Krale
6.5 Arbeidsparticipatie B. Krale
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) B. Jaspers Faijer
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ B. Jaspers Faijer
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- S. de Jong

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnotitie de keten in beeld Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ gemeente Staphorst 2015
Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 gemeente Staphorst Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016 Regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmachtverlening aan de SVB
Beleidsregel Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wet sociale werkvoorzieningen-beleid
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Verordening cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Staphorst Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Staphorst 2015
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 Verordening individuele studietoeslag gemeente Staphorst 2015
Gezondheidsmonitor jongeren Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Staphorst Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Nota Participatiebudget gemeente Staphorst Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst 2014-2019 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018 Verordening re-integratie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Protocol tijdelijk huisverbod Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Staphorst 2015
 Beleidsnota mantelzorg 2016-2020 Verordening Wet kinderopvang
Beleidsnotitie laaggeletterdheid  
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding Staphorst - GBLT

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Taakveld 7.2 | Maatwerkdienstverlening 18-
Doorontwikkelen sociaal domein

Meer integratie tussen de toegang CJG en CWO en specifieke doelgroepen, meer inzet op preventie en opzetten van een brede participatieraad voor de domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet
- samenvoegen CJG en CWO tot één team;
- meer inzet op totstandkoming algemene voorzieningen
- opzetten brede participatieraad ofwel brede cliëntparticipatie

Kosten hiervoor zijn opgenomen op de investeringslijst

Implementeren resultaatgericht inkoopmodel jeugd

Implementeren resultaatgericht inkoopmodel jeugd
- technisch aanpassen van registratiesystemen;
- inzet extra administratiemedewerkers voor aanpassen van toewijzingen

Kosten hiervoor zijn opgenomen op de investeringslijst

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen

Er zal een besluit genomen worden over het al dan niet verkopen van de voormalige bibliotheek in Rouveen. Daarnaast zal er een evaluatie plaatsvinden over het multifunctioneel gebruik van de MCR en afstemmen van wensen en verbeteringen.

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.

Faciliteren bij samenwerkingsverbanden

Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtredende overheid.

Stimuleren WMO-raad

Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.

Stimuleren rol mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.

Zo gaan we dat doen

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.

Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers

Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.

Helpende hand huwelijkstherapie

Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties.

Monitoren decentralisatiegelden

Het monitoren van de decentralisatiegelden zal er toe moeten leiden dat inzicht kan worden gekregen in de uitgaven en inkomstenstromen, waardoor de geldstroom beter beheersbaar zal worden

Steuntje in de rug voor de ‘minima’

Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten

De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet.

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra ondersteuning in) taalonderwijs.

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.

Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ

Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg

Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.

Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden

Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden.

Behoud jeugdwerker

Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.

Zo gaan we dat doen

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek

Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.

Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg

Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.

Goede afstemming tussen de diverse partijen

Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-) maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.

Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon

Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten stijgen met € 371 t.o.v. 2017 door hogere loonkosten alle taakvelden programma sociaal domein € 258, incidenteel hogere kosten groot onderhoud dienstencentrum € 116 (komt in mindering op de reserve groot onderhoud gebouwen), hogere kosten inkomensvoorziening € 232 (zie ook baten) . De kosten nieuwkomers nemen af met € 40 (zie ook baten). De kosten collectieve vervoersvoorziening dalen met € 40.  Toegang jeugdzorg is € 26 lager en Minimafonds € 24. Ook geven de diverse bedragen op sociaal domein (3D's) lagere en hogere kosten, functie 650 participatiebudget een toename  van € 14 (zie ook baten), functie 671 maatwerkdienstverlening 18+ een afname van € 142  en functie 672  maatwerkdienstverlening 18+ een toename van € 15.

De baten nemen toe met € 220 door met name hogere inkomensvoorzieningen € 247 (zie ook lasten) en participatiebudget € 15 (zie ook lasten). Nieuwkomers neemt af met € 45 (zie ook lasten).

Per saldo neemt het tekort van het programma 6 Sociaal Domein toe met €  151.

Voortgang bestaande investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Investeringsbedrag
7400202 Nota Burgerkracht (2015) 30
Totaal lasten 30
Baten Investeringsbedrag
7400202 Nota Burgerkracht (2015) 0
Totaal baten 0
Resultaat -30

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting
2018
2019 2020 2021
Programma 6 | Sociaal domein
 6.1  Samenkracht/burgerparticipatie            
  Nieuw dienstencentrum: onderzoek
Conform de politieke wens wordt er een onderzoek uitgevoerd naar het dienstencentrum
  p.m.         0
6.3 Inkomensregelingen          
  Nazorg schuldhulpverlening S  
t.l.v. exploitatie
10.000         10.000
6.2. t/m 6.7  Diverse onderdelen Sociaal Domein          
  Doorontwikkeling sociaal domein
Meer integratie tussen de toegang CJG en specifieke doelgroepen, meer inzet op preventie en opzetten van een brede participatieraad voor de domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet
I   
res. sociaal domein
  100.000       0
  Extra inzet/capaciteit
Nodig voor uitvoeren van de opgaven die komen uit de evaluatie sociaal domein
I   
res. sociaal domein
  250.000 250.000 250.000 250.000 0
  Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen
m.b.t. de WMO en opzet projecten stimuleren van langer zelfstandig blijven wonen
I   
res. sociaal domein
  50.000    50.000 50.000   0

 

Indicatoren

Indicatoren

Jongeren met een delict voor de rechter

Toelichting:
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel


Banen

Eenheid: aantal per 1.000 inwoners
Bron: LISA

Netto arbeidsparticipatie

Toelichting:
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Bron: CBS - arbeidsdeelname

Bijstandsuitkeringen

Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2015 16,2 40,5 38,6
2016 15,2 41,3 39,4

Eenheid: aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder
Bron: CBS- Participatie Wet

Aantal re-integratievoorzieningen

Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2015 5,9 31,2 28,7
2016 5,9 25,5 25,7

Eenheid: aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Bron: CBS- Participatie Wet

Wmo- cliënten met een maatwerkarrangement

Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2016 28 62 66

Toelichting:
Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeenten.
Bron: CBS- Monitor Sociaal Domein WMO

Achterstand onder jeugd

Onderwerp Staphorst Nederland Overijssel
% kinderen in armoede 1,91 6,58 5,34
% jeugdwerkloosheid 0,24 1,52 1,49

Toelichting:
% kinderen in armoede: het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen
% jeugdwerkloosheid: het percentage werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar
Bron: Verwey Jonker Instituut
Periode: 2015
Eenheid: percentage (%)

Jongeren met jeugdhulp

Toelichting:
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS- Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

Toelichting:
Het percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar). In Staphorst zijn deze jongeren niet aanwezig.
Bron: CBS- Beleidsinformatie jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

Toelichting:
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS- Beleidsinformatie jeugd

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Betrokkenheid Reestmond als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Reestmond heeft de opdracht om uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken ten aanzien van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). Hierbij streeft Reestmond naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering, met als doel:
- Het bieden van een kwalitatief en kwantitatief voldoende werksoorten voor de Wsw-medewerker;
- Het realiseren van de hoogst haalbare verdiencapaciteit per medewerker met inachtneming van zijn competenties en vaardigheden, maar ook de belemmeringen;
- Het bieden van maatwerkoplossingen aan opdrachtgevers ten behoeve van het realiseren van de verdiencapaciteit (producten en detacheringen);
- Het uitplaatsen van de Wsw- medewerkers naar zo regulier mogelijke arbeid.
Doordat mensen zicht ontwikkelen in het kader van de Wsw, wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en is de kans op een baan bij een reguliere werkgever groter.

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Met deze wet wordt door de Rijksoverheid beoogd mensen uit de huidige doelgroepen Wsw, Wajong (gedeeltelijk arbeidsongeschikt) en WWB (zo dicht mogelijk) te plaatsen in passende functies in reguliere bedrijven en organisaties en zo weinig mogelijk binnen een beschutte werkomgeving. Het betreft zowel de private- als de publieke domeinen. Instroom in de Wsw is geëindigd per 1 januari 2015. De zittende Wsw-populatie behoudt zijn rechten.

Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (BVO) te Zwolle
Betrokkenheid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg (BVO ) als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
In 2014 besloten 11 gemeenten in de regio IJsselland te gaan samenwerken bij jeugdhulp. Daartoe is een regionale inkoop- en betalingsorganisatie opgericht, de BVO. De BVO richt zich op drie hoofdtaken:
- inkoop en contractbeheer;
- facturatie;
- monitoring - financiële rapportage.

 

Wat kost ons het Sociaal Domein?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 10.219 10.288 10.659 10.750 10.860 10.951
Baten -2.154 -2.194 -2.414 -2.450 -2.487 -2.524
Resultaat -8.065 -8.094 -8.245 -8.300 -8.373 -8.427
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud