Uitgaven

14%

€ 5.149

x € 1.000
14% Complete

Inkomsten

0,26%

€ -95

x € 1.000
0,26% Complete

Saldo

13209,28%

€ -5.054

x € 1.000

Programma 9 | Overhead

Uitgaven

14%

€ 5.149

x € 1.000
14% Complete

Inkomsten

0,26%

€ -95

x € 1.000
0,26% Complete

Saldo

13209,28%

€ -5.054

x € 1.000
Inhoud

Programma 9 | Overhead

Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies

Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie

Implementatie NUP

Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen informatieveiligheidsbeleid

Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Invoering BGT

De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:

  • Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
  • Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
  • Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
  • Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Het uitstralen van identiteit van Staphorst

De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Mogelijkheden social return uitgewerkt in een beleidsnotitie

De mogelijkheden van social return worden in een gemeentelijke beleidsnotitie met concrete streefdoelen uitgewerkt. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgenomen , dat waar mogelijk bij inkopen- en aanbestedingstrajecten vanaf € 200.000 eisen ten aanzien van social return worden gesteld. De eisen worden per aanbesteding vastgelegd en worden in een beleidsnotitie per beleidsterrein uitgewerkt.

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding

Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Constructieve houding ambtelijke organisatie

Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van  ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.

Doorontwikkeling P&C cyclus

We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken kaderstellende Raad

Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herziening financiële verordening

Herzien van de financiële verordening.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.

Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.

Visie op dienstverlening

Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Communicatievisie ontwikkelen

Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.

Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers

Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Creëren van Kennistafels

Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.4 Overhead mr. dr. S. de Jong
Onderverdeeld in: P: Personeel
I: Informatievoorziening
O: Organisatie
F: Financiën
A: Algemene Zaken
C: Communicatie
H: Huisvesting

 

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) Archiefverordening gemeente Staphorst 2014
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website Financiële verordening gemeente Staphorst 2017
Informatiebeveiligingsbeleid Inspraakverordening gemeente Staphorst
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2014 Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011
Intern communicatieplan Legesverordening 2017, 3e wijziging
Mandaatbesluit gemeente Staphorst Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Nota Burgerkracht 2015-2016 Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Eerlijk duurt het langst Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst
Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening elektronische kennisgeving 2014
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Notitie Mediation  
Notitie verbetering dienstverlening gemeente Staphorst
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek Burgerparticipatie

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Taakveld I | Informatievoorziening
Digitale agenda 2020 Digitalisering van de informatievoorziening. Implementeren van de geboden ondersteuningsmiddelen afhankelijk van de wettelijke verplichting en de gemeentelijke ambitie. Kosten  hiervoor opgenomen op de investeringslijst.
   Taakveld O | Organisatie
Oplossen problematiek bestaande dossiers ruimtelijke ordening Zo spoedig mogelijk oplossen van problematiek bij bestaande dossier ruimtelijke ordening

 

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Zo gaan we dat doen

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies

Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie

Implementatie NUP

Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Zo gaan we dat doen

Opstellen informatieveiligheidsbeleid

Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Invoering BGT

De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:

  • Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
  • Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
  • Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
  • Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Het uitstralen van identiteit van Staphorst

De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding

Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Constructieve houding ambtelijke organisatie

Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van  ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.

Doorontwikkeling P&C cyclus

We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Zo gaan we dat doen

Versterken kaderstellende Raad

Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.

Herziening financiële verordening

Herzien van de financiële verordening.

Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.

Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.

Visie op dienstverlening

Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Communicatievisie ontwikkelen

Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.

Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers

Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Creëren van Kennistafels

Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Zo gaan we dat doen

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten stijgen met € 980 door de hogere loonkosten taakveld overheid € 803 (uitbreiding personeel),  toename kosten personeel en organisatieontwikkeling  € 14, kosten automatisering € 43 en documentatie/vakliteratuur € 16. Groot onderhoud gemeentehuis is € 46 hoger (verrekening met reserve) en de afschrijvingslasten nemen toe met € 14.  Ook de kosten en afschrijvingslasten van vervoermiddelen, gereedschappen, vrachtauto en tractor stijgen met € 45.

De baten geven een kleine toename van € 11 door enerzijds verhuur gemeentehuis (€ 16) aan de politie voor een heel jaar i.p.v. de raming in 2017 voor een deel van het jaar i.v.m. verwacht vertrek in 2017 en anderzijds lagere vergoeding systeembeheer € 4).

Per saldo geeft het programma 9 Overhead een toename van het tekort van € 968.

Voortgang bestaande investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Investeringsbedrag
7400201 Huisstijl: aanpassing (2015+2017) 50
7400204 Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) 85
7400205 Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) 10
7404001 Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017) 41
7404002 Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017) 60
7404003 Containerbak vrachtwagen (2017) 28
7404004 Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) 38
7404005 Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor (2017) 7
7404006 Calamiteiten-aanhanger (2017) 10
7421021 Vervanging aanhangstrooier nr. 4 (2015) 40
7551002 Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) 500
7551021 Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) 210
7551035 Telefooncentrale vervanging (2014) 85
7551043 Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) 150
7551061 Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2016) 165
7551063 Aanschaf Management Info Syst. (2016) 50
7551066 EGEM I: opl.kosten en implement.: € 50 per inw. = I-NUP (2016) 219
7551070 Personeel: ontwikkelbudget (2015+2016) 100
7552001 Mercedes Vrachtauto vevanging container laadklep (2016) 20
7552006 Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak 294
7552007 Aanhangstrooier nr. 3 t.b.v. ingehuurde trekker (2014) 35
7552008 pickup bussen (2x) serviceploeg (2014) 84
7552010 Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) 33
Totaal lasten 2.314
Baten Investeringsbedrag
7400201 Huisstijl: aanpassing (2015+2017) 0
7400204 Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) 0
7400205 Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) 0
7404001 Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017) 0
7404002 Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017) 0
7404003 Containerbak vrachtwagen (2017) 0
7404004 Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) 0
7404005 Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor (2017) 0
7404006 Calamiteiten-aanhanger (2017) 0
7421021 Vervanging aanhangstrooier nr. 4 (2015) 0
7551002 Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) 0
7551021 Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) 0
7551035 Telefooncentrale vervanging (2014) 0
7551043 Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) 0
7551061 Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2016) 0
7551063 Aanschaf Management Info Syst. (2016) 0
7551066 EGEM I: opl.kosten en implement.: € 50 per inw. = I-NUP (2016) 0
7551070 Personeel: ontwikkelbudget (2015+2016) 0
7552001 Mercedes Vrachtauto vevanging container laadklep (2016) 0
7552006 Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak 0
7552007 Aanhangstrooier nr. 3 t.b.v. ingehuurde trekker (2014) 0
7552008 pickup bussen (2x) serviceploeg (2014) 0
7552010 Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) 0
Totaal baten 0
Resultaat -2.314

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting
2018
2019 2020 2021
Programma 9 | Overhead
0.4 Gemeentewerkplaats          
  Groot onderhoud
Algehele renovatie van de werf waarbij er aandacht is voor de daken, overheaddeuren en elektrische installatie en groot onderhoud conform gebouwen beheerplan. Klantvriendelijkheid, duurzaamheid en bruikbaarheid zijn hier de thema's
S       15 jr.
afschr. t.l.v. expl.
120.000         8.000
I
t.l.v. res. gem. geb.
430.000         0
  Materieel: transportmiddelen + diversen          
  Hoogwerker: overgang op huur c.q. samenwerking
Betreft vervanging na 12 jaar
S     stelpost 10.000         10.000
  Pick-up bus groenploeg (8-VHF-35)
Betreft vervanging na 8 jaar
S     8 jr.
afschr. t.l.v. expl.
  38.000       4.750
  Bestelbus gesloten (2-VSJ-36)
Betreft vervanging na 8 jaar
S      8  jr
afschr. t.l.v. expl.
    40.000      
  Vrachtwagen (BZ-BH-51)
Betreft vervanging na 8 jaar
S      8  jr.
afschr. t.l.v. expl.
    200.000      
  Grondbak
Tot op heden wordt de grondbak geleend om grond te verplaatsen. De mogelijkheid om te lenen stopt
I      
res. grondexploitatie
  4.000       0
  Platte wagen 
T.b.v. vervoer materialen, minder reistijd
I      
res. grondexploitatie
  10.000       0
  Winterlogic-systeem 
Dit systeem houdt bij waar, hoeveel en wanneer er gestrooid is. In het kader van klachten en aan- sprakelijkheidsstelling kunnen we eenvoudig inzien wat er gedaan is
I     
res.  grondexploitatie
  20.000       0
  Fietspadstrooier
I.v.m. realisatie nieuwe fietspaden en verantwoordelijkheid van de gemeente voor het strooien van de fietspaden (incl. fietsbrug Meppel) is er een fietspadstrooier nodig

S   10 jr.
afschr. t.l.v. expl.

  29.500       2.950
  Organisatie          
  Digitale agenda 2020
Implementatie van een groot aantal verplichte ondersteunings-middelen voor de toenemende digitalisering van de informatie-voorziening/ dienstverlening
zoals eIDAS, e-facturen, IPV6, Govroam etc.
 S     5 jr.        
afschr. t.l.v. expl.
  100.000 100.000     20.000
  Bijstelling gebouwenbeheerplan
De bijgestelde nota gebouwenbeheerplan brengt een hogere jaarlijkse storting met zich mee
  95.000       95.000

Indicatoren

Indicatoren

Dit programma kent geen verplichte indicatoren.

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Hoeveel bedragen de kosten voor Overhead?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 6.263 4.169 5.149 5.210 5.270 5.312
Baten -426 -83 -95 -96 -98 -99
Resultaat -5.836 -4.086 -5.054 -5.114 -5.172 -5.212
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud