Uiteenzetting financiële positie

Inhoud

Uiteenzetting financiële positie

In dit hoofdstuk is opgenomen:
- het dekkingsplan voor de begroting 2018 - 2021;
- de nieuwe lijst van investeringen voor 2018 - 2021;

- het stoplichtenmodel (voortgangsinformatie) van de lopende investeringen;
- de belastingvoorstellen 2018.

Klik hieronder op een hoofdstuk voor meer informatie.

Dekkingsplan begroting 2018 - 2021

Dekkingsplan begroting 2018 - 2021

Zomernota 2017 aansluiting met uitkomst begroting 2018
In de zomernota 2017 zijn de uitkomsten van de (voorlopige) begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 gepresenteerd. Daarbij werd een negatieve uitkomst gepresenteerd van € 114.000 in 2018 en oplopend naar 2021 een negatieve uitkomst van € 119.000. Hierbij werd nadrukkelijk opgemerkt dat het nog een concept-uitkomst betrof.
Bij het definitief samenstellen van de begroting 2018 -2021 is gebleken dat de begroting  structureel en reëel sluitend is zonder dat er aanvullende dekkingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De (forse) verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is hier voor een belangrijk deel debet aan.

Uitkomst begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021

Samenvatting Begroting 2018 Meerjarenraming
    2019 2020 2021
Uitkomst 38.261 47.520 64.988 171.875
Dekkingsplan - - - -
Per saldo 38.261 47.520 64.988 171.875


Analyse (globale) begrotingsuitkomst 2018 met begroting 2017 + de meerjarenraming met 2018
Op deze plaats is het gebruikelijk dat er een analyse wordt gegeven van de verschillen met de begroting 2017. In de begroting zijn bij de programma’s de belangrijke afwijkingen toegelicht. Het is daarom niet zinvol deze op deze plaats te herhalen. Volstaan wordt met onderstaande globale analyse.

Analyse begroting 2018 - 2017

Algemeen Voordeel Nadeel
div toename personeelslasten (zie voor nadere toelichting  paragraaf bedrijfsvoering  onderdeel personeel/HRM)   € 1.317.000
div overgang personeel naar Omgevingsdienst € 194.000  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
0.1 gemeenteraad: raadscommunicatie, werkbezoeken, excursie   € 84.000
0.1 lidmaatschap VNG (gecompenseerd in algemene uitkering)   € 50.000
0.4 automatisering en onderhoud hard- en software   € 34.000
0.4 documentatie/vakliteratuur   € 16.000
0.5 lager dividend nutsbedrijven   € 18.000
0.5 rentebate leningen korter dan 1 jaar 0,5% €  100.000  
0.5 lagere rentelasten vreemd geld € 21.000  
0.5 hoger dividend BNG € 20.000  
0.6 hogere opbrengst OZB € 98.000  
0.7 hogere algemene uitkering € 1.134.000  
0.7 hogere algemene uitkering 3D's € 25.000  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
1.1 bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland   € 18.000
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme  
5.7 waterhuishouden- waterschapslasten   € 25.000
5.7 groenvoorziening langs wegen en bomen   € 16.000
Programma 6 | Sociaal domein
6.3 inkomensvoorziening   € 38.000
6.3 minimafonds € 24.000  
div

Lagere kosten 3D's
Geen reservering 3D's

€ 201.000
€ 154.000
 
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
7.1 jeugdgezondheidszorg CJG   € 13.000
7.4 juridisch advies   € 60.000
7.4 hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst   € 248.000
7.5 begraafrechten € 25.000  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.1 lagere leges bestemmingsplannen   € 14.000
8.3 omgevingsvergunning afwijking bouwplan   € 40.000
   leges bouwvergunningen   0
  afwijkingen kleiner dan € 10.000

 

 € 1.000
Totaal € 1.996.000 € 1.992.000
 

€ 4.000 voordeel t.o.v. 2017

saldo onvoorzien begroting 2017           € 42.301
saldo onvoorzien begroting 2018           € 38.261    
                                                                                   - € 4.040


Meerjarenraming afwijkingen met 2018

Omschrijving 2019 2020 2021
Beleggingen -8 -70 -70
Rentelasten 22 36 39
Automatiseringskosten -6 -13 -20
Onroerende Zaak Bel. Eigenaren woning 36 74 112
Onroerende Zaak Bel. Gebruiker niet-woning 12 25 38
Onroerende Zaak Bel. Eigenaar niet-woning 20 40 61
Uitkering gemeentefonds 439 800 1.116
Uitkering gemeentefonds Sociaal Domein -305 -357 -333
Veiligheidsregio -14 -28 -42
Sociale werkvoorziening (oud) 35 68 122
Sociaal Domein -67 -135 -204
Sociaal Domein extra beschikking reserve 150 100 -
Wijkgroen -14 -20 -26
Recreatie, toerisme en evenementen -26 -27 -27
Algemeen WABO -7 -14 -22
Openbare Gezondheidszorg -3 -6 -9
Jeugdgezondheid  C.J.G.  uniform deel
-7 -14  -21
Loonkosten: trendmatige verhoging met 1,5% -135 -273 -412
Kosten derden: trendmatige verhoging met 1,5% -114 -163 -174
Totaal 8 24 130
       
Voordelige saldi in de jaren 2019 t/m 2021 46 62 167
Voordelig saldo 2018 38 38 38
Toename voordelig saldo t.o.v. 2018 8 24 129

 
Meerjarenraming 2019 - 2021
De meerjarenraming toont een gelijkmatig beeld die aansluit bij het begrotingsjaar 2018. Een belangrijke reden daarvoor is dat er voor de jaren 2019 en volgende geen grote investeringen en of projecten zijn geraamd.
In 2019 en 2020 wordt uit de reserve sociaal domein eenmalig onttrokken: € 150.000 respectievelijk € 100.000.  

Dekkingsplan begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021: geen noodzaak
Voor het 3e achtereenvolgende begrotingsjaar, en dat is best wel een unicum, is de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 met een positieve saldi afgesloten. Deze begroting  voldoet aan de eisen die de Gemeentewet stelt bij de samenstelling van de begroting. De wettelijke bepalingen zijn aanvullend uitgewerkt door de provincie Overijssel in haar rol als toezichthouder.  Als basis hanteert de provincie daarbij de beleidsnota 'een kwestie van evenwicht'.


Door deze positieve saldi hoeven er geen aanvullende voorstellen te worden gedaan voor het sluitend maken van de begroting en of meerjarenraming. Het gaat dan om maatregelen zoals verhogingen van inkomsten of verlaging van de uitgaven. In dit verband is het van belang dat deze begrotingsuitkomst mede een gevolg is van:
1e  Een effectieve 'stille' bezuinigingsmaatregel
Als algemeen uitgangspunt is bepaald de ramingen voor de kosten van derden in de begroting niet met het prijsindexcijfer te verhogen, tenzij hier contractuele verplichtingen aan ten grondslag liggen. Deze maatregel is al vanaf de begroting 2014 bepaald. Aan dit uitgangspunt is bij de samenstelling van deze begroting niet volledig uitvoering gegeven maar een praktische aanpak. Daar waar bij de rekening 2016 sprake was van een overschrijding of bij de begroting 2018 wordt verwacht is de betreffende raming aan gepast.    

2e Uitvoering 3 decentralisaties: budgettair voordeel  in begroting 2018
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 8.

Tenslotte  en in dit verband zijn er plannen in voorbereiding die bij eventuele realisatie op termijn tot claims op de vrij beschikbare reserves zullen  leiden zoals: dekking kosten van  huisvesting gemeentehuis, ontsluiting industrieterrein Bullingerslag en aanpassing aansluiting op de A-28.

Lijst van investeringen
Zoals gebruikelijk is het nieuwe beleid opgenomen in de z.g.n. Lijst van Investeringen. Ook uitgaven voor investeringen moeten door de raad worden geautoriseerd.


In de Financiële Verordening (art.5, 2e lid) vastgesteld d.d. 4 juli 2017 is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2018 worden geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst.

Lijst van investeringen 2018 - 2021

Lijst van investeringen 2018 - 2021

LIJST VAN INVESTERINGEN 2018 - 2021 PROGRAMMABEGROTING 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting
2018
2019 2020 2021
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
                 
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
 1.2  Openbare orde en veiligheid          
  Regionale veiligheidsdag in Staphorst
Jaarlijks wordt door één van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio IJsselland een veiligheidsdag georganiseerd. Staphorst is voor 2018 aangewezen.
 I   
res. zonder bestemming
  15.000
      0
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
2.1. Verkeer en vervoer          
  Wegen          
  Korte Kerkweg, opnieuw inrichten (excl. voorbereidingskrediet €30.000)
Het verkeer van de Triangellocatie wordt ontsloten via de Korte Kerkweg en de Gouden-regenstraat. Om een goede en veilige verkeersafwikkeling te realiseren moeten de Korte Kerkweg en de Goudenregenstraat deels opnieuw ingericht worden. Het betreft de inrichting rondom Triangellocatie, parkeren kinderopvang en opnieuw herinrichten Korte Kerkweg.

 S   10 jr.
afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming/ res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

170.000         0
 

Fietspadenplan: Heerenweg
Betreft aanleg vrijliggend fietspad langs de Heerenweg en komt voort uit het fietspadenplan van de gemeente Staphorst.

 S   20 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

1.100.000         0
  Verplaatsen op- en afritten A28
Het verplaatsen van de bestaande op- en afritten is opgenomen in de structuurvisie 2030. Doel: verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid kernen Staphorst en Rouveen.
    -       -
  Herinrichten/parkeren 1e deel Ebbinge Wubbenlaan (excl. voorbereidingskrediet €20.000)
Verbeteren haaks parkeren t.h.v. de HEMA, en verharding aan laten sluiten op tweede deel van de Ebbinge Wubbenlaan zodat het eerste en tweede deel visueel op elkaar aansluiten.

 S   20 jr.
afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming/res. afschr. inv. in  openb. ruimte met maatsch. nut

 117.000         0
  Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag: uitvoer (excl. voorbereidingskrediet €20.000)
De gewenste ontsluiting van het bedrijventerrein de Bullingerslag is via de Oosterparallelweg, de J.J. Gorterlaan richting de Rijksweg A28 en vice versa. De bestaande spoorwegovergang JJ Gorterlaan vormt een knelpunt in de route. Er is onvoldoende manoeuvreruimte en de overweg is qua breedte onvoldoende. Om deze situatie te verbeteren moet de kruising en de overweg gereconstrueerd worden.

Ten laste van 
 b.p. Bullingerslag

= bovenwijkse voorziening

     885.000     0
  Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 2 (excl. voorbereidingskrediet €35.000)
I.v.m. vervanging wordt het straatprofiel incl. beplanting opnieuw ingericht. Ook vinden er rioleringswerkzaamheden uit het GRP plaats.

S   15 jr.
afschr. t.l.v. res. volkshuisvesting/res. afschr. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut    

  100.000
      0
  Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 3
I.v.m. vervanging wordt het straatprofiel incl. beplanting opnieuw ingericht. Ook vinden er rioleringswerkzaamheden uit het GRP plaats.

S   15 jr.
res. volkshuisvesting

      100.000
   
  Herinrichten Staphorst Nrd-Oost fase 4
I.v.m. vervanging wordt het straatprofiel incl. beplanting opnieuw ingericht. Ook vinden er rioleringswerkzaamheden uit het GRP plaats.

 S  15 jr.
res. volkshuisvesting

         50.000
0
  Renovatie diverse zandwegen
Er is achterstand in het onderhoud van de zandwegen. In verband met  de begaanbaarheid van diverse zandwegen is deze investering nodig om te kunnen renoveren

I  
res. grondexploitatie

  10.000       0
  Herinrichten kruispunten Heerenweg
Herinrichting i.v.m. onduidelijke verkeerssituatie. Bij de herinrichting wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid, uitstraling en het karakter van de weg. en de omgeving

S    10  jr.
afschr. t.l.v.  res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut  

p.m. 85.000       0
  Straatmeubilair centrum Staphorst
Nieuwe banken en afvalbakken in verband met vervanging      

S    15 jr.
afschr. t.l.v. res. volkshuisvesting/res. inv. in openb.ruimte met maatsch. nut

  33.000       0
  Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg
Bruggen verkeren in een matige onderhoudstoestand. Gem. Dalfsen beheert en onderhoud, gem. Staphorst draagt bij voor 50% van de onderhoudskosten
I    
res. grondexploitatie
  30.000       0
  Vrijliggend fietspad Reggersweg
Betreft aanleg fiets-/wandelpad bij het gedeelte van de Reggersweg tussen de Reeststouwe tot aan het ziekenhuis, in samenwerking met de gem. Meppel ,en komt voort uit het Inrichtingsplan Stadsrandzone Meppel-Reestdal

S     15 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

  200.000       0
  Afwaardering snelheid
Vanuit het verkeersplan worden de Conradsweg en Stadsweg afgewaardeerd
I    
res. grondexploitatie
  10.000       0
  Monitoring en evaluatie verkeer
Jaarlijks telprogramma, om onderzoeken uit te kunnen voeren voor verkeersvraagstukken en om de verkeersprestaties te kunnen beoordelen
S  

  10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
  Vrijliggend fietspad J.J. Gorterlaan (excl. voorbereidingskrediet € 50.000)
Door ontsluiting CZ Rouveen via Gorterlaan is een fietspad langs de Gorterlaan, Dekkersweg en Scholenweg gewenst

S   15 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

  750.000       0
  Renovatie lichtmasten-areaal
overgang naar led verl. , verv. lichtm.
Betreft een bedrag om lichtmasten te kunnen vervangen waar het noodzakelijk is

 S   25 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

  50.000      

0

 

  Materieel: gladheidsbestrijding          
  Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving

 S    8 jr.

     42.000      
  Sneeuwploeg nr.1 (t.b.v. vrachtauto)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving
 I   
res. zonder bestemming
     9.500      
  Aanhangstrooier nr.2 (t.b.v. tractor)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving

 S    8 jr.

  44.000       5.500
  Sneeuwploeg nr.2 (t.b.v. tractor)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving
 I   
res. zonder bestemming
   9.500       0
  Sneeuwploeg nr.4 (t.b.v. tractor)
Vervanging i.v.m. technische afschrijving
 I    
res. zonder bestemming
       10.000    
  Opslagtank zoutoplossing
Vervanging i.v.m. technische afschrijving

 S    20 jr.

       44.000    
2.5. Openbaar vervoer          
  Herinrichting omgeving station
De omgeving van het station zal moeten worden aangepast/heringericht

 S    15 jr.
afschr. t.l.v. res. zonder bestemming/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

500.000         0
Programma 3 | Economie/ ondernemen
3.1 Economische ontwikkeling
 

Samenwerkingsverband Regio Zwolle
Aansluiting bij  een bestuurlijke samenwerking van 20 gemeenten in de regio Zwolle.
Doel : als openbaar bestuur nog beter inspelen op toekomstige economische opgaven zodat geleidelijke ontwikkeling  tot regionaal partnerschap ontstaat

  21.000       21.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur          
  Beveiliging bedrijfsterreinen
Er zal aandacht besteed worden aan camerabeveiliging op de Esch/de Baarge

 S    10 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie

 50.000         5.000
  Leader III: lokale projectbijdragen
Ondersteuning, coördinatie en realisatie van plattelandsvernieuwingsprojecten
 I   
res. zonder bestemming
75.000         0
  Herziening detailhandelsvisie
Actualiseren detailhandelsvisie in samenwerking met de Provincie Overijssel. Werken aan toekomst-gerichte winkelgebieden
I
res. zonder bestemming
  20.000        0
Programma 4 | Onderwijs
                 
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
5.5 Cultureel erfgoed          
  Klok van Wou
Burgerparticipatieproject. Er wordt een gemeentelijke subsidie aangevraagd, daarom is er een bedrag opgenomen.
I    
res. zonder bestemming
  25.000       0
5.7 Openbaar groen en recreatie          
  Herinrichting Boslaan (excl. voorbereidingskrediet €20.000)
Betreft herinrichting/renovatie Boslaan vanaf Gemeenteweg tot toegang  Notarisbos met als doel de Boslaan meer het karakter van een laantje te geven  (groenere uitstraling)

 S    10 jr.
afschr. t.l.v. res. zonder bestemming/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut

170.000         0
  Kappen Essen i.v.m. ziekte: 420 bomen
De bomen zijn getroffen door de essentaksterfte. De vitaliteit is zodanig achteruit gegaan dat met het oog op de veiligheid de bomen gekapt moeten worden
I     
res. zonder bestemming
   28.000       0
  Herplant: 600 bomen
Herplantplicht: 50% van 1.200 gekapte bomen in de periode 2015 t/m 2017. Het berekende % is gebaseerd op uitgangspunten uit het Bomenbeleidsplan Staphorst 2016-2030
 I   
res. zonder bestemming
   90.000       0
  Flora- en Faunawet: inventarisatie en uitvoerings-maatregelen
Betreft verplichting eens per vijf jaar. Daarnaast moeten er maatregelen getroffen worden bij de viaducten om schade door beschermde flora en fauna aan verkeersvoorzieningen te voorkomen
 I   
res. zonder bestemming
40.000         0
  Herinrichting groenstroken Staphorst- Zuid 1
Betreft vervanging/renovatie totale openbaar groenvoorziening i.v.m. veroudering en achterstallig onderhoud
 I  
res. grondexploitatie
  50.000       0
  Opstellen en uitvoeren renovatieplan openbaar groen
Na vaststelling van het groenbeleidsplan volgt het renovatieplan omdat er sprake is van een achterstand in renovatie.
 I  
res. grondexploitatie
    1.000.000     0
 

 Snoeien en rooien bomen
Op basis van nieuwe cyclische werkwijze BVC (boomveiligheidscontrole).
Na 3 jaar evaluatie nieuwe werkwijze  en dan besluiten tot het eventueel opnemen van structureel bedrag in exploitatiebegroting.

 I  
res. zonder bestemming
  50.000 50.000 50.000   0
 

Vervangen speeltoestellen
Inhaalslag wegens achterstallig onderhoud van de speeltoestellen fase 1 (2018) en fase  2 (2019)

 S   12  jr.
afschr. t.l.v. res. zonder bestemming/res. inv. in openb. ruimte met maatsch. nut
  50.000  50.000     0
  V.V. IJhorst: renovatie veld incl. uitbr. verlichting
Renovatie van de toplaag wegens veroudering
  p.m.         0
   Evenemententerrein Rouveen
- aankoop grond
- inrichting terrein
Vanuit het coalitieakkoord is er de wens uitgesproken tot het nader onderzoeken van een mogelijk evenemententerrein

geen afschr. last

  130.000       0

S    10 jr.
geen maatschap. nut

  235.000       23.500
Programma 6 | Sociaal domein
 6.1  Samenkracht/burgerparticipatie            
  Nieuw dienstencentrum: onderzoek
Conform de politieke wens wordt er een onderzoek uitgevoerd naar het dienstencentrum
  p.m.         0
6.3 Inkomensregelingen          
  Nazorg schuldhulpverlening S  
t.l.v. exploitatie
10.000         10.000
6.2. t/m 6.7  Diverse onderdelen Sociaal Domein          
  Doorontwikkeling sociaal domein
Meer integratie tussen de toegang CJG en specifieke doelgroepen, meer inzet op preventie en opzetten van een brede participatieraad voor de domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet
I   
res. sociaal domein
  100.000       0
  Extra inzet/capaciteit
Nodig voor uitvoeren van de opgaven die komen uit de evaluatie sociaal domein
I   
res. sociaal domein
  400.000 300.000 300.000   0
  Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen
m.b.t. de WMO en opzet projecten stimuleren van langer zelfstandig blijven wonen
I   
res. sociaal domein
  50.000    50.000 50.000   0
Programma 7 | Volksgezondheid en milieus
7.2 Riolering          
  GRP-V: jaarschijf 2018
Uitvoering jaarschijf GRP-V
S     30 jr
afschr. t.l.v. res. rioolbeheer
  550.000       0
  GRP-V: jaarschijf 2019
Uitvoering jaarschijf GRP-V
S     30 jr
afschr. t.l.v. res. rioolbeheer
    325.000      
  GRP-V: jaarschijf 2020
Uitvoering jaarschijf GRP-V
S     30 jr
afschr. t.l.v. res. rioolbeheer
      776.000    
  GRP-V: jaarschijf 2021
Uitvoering jaarschijf GRP-V
S     30 jr
afschr. t.l.v. res. rioolbeheer
        671.000  
7.3 Afval          
  Uitzetten ondergrondse containers buitengebied

I    
res. matiging afvalstoffenheffing

24.000         0
7.4 Milieubeheer          
  Uitv.progr. duurzaamheid (projectk.)  I    
res. zonder bestemming
 165.000  55.000  55.000     0
  Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen
In het kader van duurzaamheid wordt gekeken waar en op welke wijze er energie-besparende maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan het gemeentehuis, MCR en accommodatie Noorderslag

 S      10 jr.
afschr. wordt gedekt uit  energiebesparing    

 300.000         0
7.5 Begraafplaatsen          
  Groot onderhoud begraafplaats Staphorst
Betreft renovatie begraafplaats Staphorst, o.b.v. het renovatieplan. 2018: 2e fase. Herinrichting middengedeelte, kindergraven en reconstructie van het hoofdpad.
S     15 jr.
    
   140.000       9.300
  Aankoop grond i.v.m. uitbreiding begraafplaats Rouveen
Vanaf 2022 is nieuwe grafruimte nodig in Rouveen. Na aankoop van het aangrenzend perceel kan gestart worden met de voorbereiding
 S   
niet afschrijven  
  190.000       0
  Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen
Vanaf 2022 is nieuwe grafruimte nodig in Rouveen. Na aankoop van het aangrenzend perceel kan gestart worden met de voorbereiding
 S     20 jr.
afschr. last t.l.v. expl. 
    250.000      
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.3  Wonen en Bouwen          
  Nieuwe Omgevingswet: implementatie
Invoering is gepland op 1 januari 2019
I   
res. zonder bestemming
200.000         0
Programma 9 | Overhead
0.4 Gemeentewerkplaats          
  Groot onderhoud
Algehele renovatie van de werf waarbij er aandacht is voor de daken, overheaddeuren en elektrische installatie en groot onderhoud conform gebouwen beheerplan. Klantvriendelijkheid, duurzaamheid en bruikbaarheid zijn hier de thema's
S       15 jr.
afschr. t.l.v. expl.
120.000         8.000
I
t.l.v. res. gem. geb.
430.000         0
  Materieel: transportmiddelen + diversen          
  Hoogwerker: overgang op huur c.q. samenwerking
Betreft vervanging na 12 jaar
S     stelpost 10.000         10.000
  Pick-up bus groenploeg (8-VHF-35)
Betreft vervanging na 8 jaar
S     8 jr.
afschr. t.l.v. expl.
  38.000       4.750
  Bestelbus gesloten (2-VSJ-36)
Betreft vervanging na 8 jaar
S      8  jr
afschr. t.l.v. expl.
    40.000      
  Vrachtwagen (BZ-BH-51)
Betreft vervanging na 8 jaar
S      8  jr.
afschr. t.l.v. expl.
    200.000      
  Grondbak
Tot op heden wordt de grondbak geleend om grond te verplaatsen. De mogelijkheid om te lenen stopt
I      
res. grondexploitatie
  4.000       0
  Platte wagen 
T.b.v. vervoer materialen, minder reistijd
I      
res. grondexploitatie
  10.000       0
  Winterlogic-systeem 
Dit systeem houdt bij waar, hoeveel en wanneer er gestrooid is. In het kader van klachten en aan- sprakelijkheidsstelling kunnen we eenvoudig inzien wat er gedaan is
I     
res.  grondexploitatie
  20.000       0
  Fietspadstrooier
I.v.m. realisatie nieuwe fietspaden en verantwoordelijkheid van de gemeente voor het strooien van de fietspaden (incl. fietsbrug Meppel) is er een fietspadstrooier nodig

S   10 jr.
afschr. t.l.v. expl.

  29.500       2.950
  Organisatie          
  Digitale agenda 2020
Implementatie van een groot aantal verplichte ondersteunings-middelen voor de toenemende digitalisering van de informatie-voorziening/ dienstverlening
zoals eIDAS, e-facturen, IPV6, Govroam etc.
 S     5 jr.        
afschr. t.l.v. expl.
  100.000 100.000     20.000
  Bijstelling gebouwenbeheerplan
De bijgestelde nota gebouwenbeheerplan brengt een hogere jaarlijkse storting met zich mee
  95.000       95.000
  TOTAAL   3.481.000 3.827.000 3.366.500 1.340.000
731.000
225.000

Besluitvorming
In de Financiële Verordening (art.5, 2e lid) vastgesteld d.d. 4 juli 2017 is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2018 worden geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst. 

Voortgangsinformatie lopende investeringen

Voortgangsinformatie lopende investeringen

Hieronder staan alle programma's uit de begroting. Per programma kan u de voortgangsinformatie (het stoplichtenmodel) van de lopende investeringen inzien. Als u op een programma klikt, kan u zien welke investeringen er op dit moment uitgevoerd worden. Door op de investering te klikken, verschijnt er meer informatie.

Voortgangsinformatie investeringen

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Er zijn geen lopende investeringen voor programma 0.

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Er zijn geen lopende investeringen voor programma 1.

Programma 3 - Economie/ ondernemen

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 3.

Programma 4 - Onderwijs

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 4.

Programma 6 - Sociaal domein

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 6.

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 7.

Belastingvoorstellen 2018

Belastingvoorstellen 2018

Voor het jaar 2018 worden de volgende belastingmaatregelen voorgesteld.

Soort heffing % In € per gemidd. huish.
Trendmatige verhoging belastingen, leges en heffingen 1,5% div.
Rioolheffing geen verhoging € 230
Afvalstoffenheffing geen verhoging € 191

1 | Toelichting op de heffingen
Ad. 1. Trendmatige verhoging belastingen, leges en heffingen
In verband met de prijsinflatie worden alle gemeentelijke belastingen, leges en heffingen met 1,5% verhoogd. Deze trendmatige verhoging is bedoeld om de  nadelige gevolgen van de inflatie te compenseren en daarom noodzakelijk. Een uitzondering hierop vormen de riool- en afvalstoffenheffing (zie hieronder).

Ad. 2. Rioolheffing
De hoogte van de rioolheffing blijft gelijk  aan die van het vorige jaar en bedraagt: € 230. Dit is conform het vastgestelde GRP-V beleidsplan waarbij besloten is dat deze heffing niet wordt verhoogd gedurende de looptijd (tot en met 2020) van het beleidsplan. Feitelijk is de heffingshoogte sinds 2012 niet meer verhoogd. Door het gelijk blijven van de heffingshoogte neemt de hoogte van de reserve rioolbeheer minimaal af doordat geraamde werken later worden uitgevoerd dan geraamd.

Ad. 3. Afvalstoffenheffing
De gemiddelde heffingshoogte: totaal € 191 bestaat uit 2 componenten:

a. Vastrecht tarief: € 140

De afvalstoffenheffing voldoet niet aan het uitgangspunt van een kostendekkende heffing; de opbrengst is onvoldoende om de kosten te dekken. Bij de begroting 2016 is als beleidslijn bepaald om uitvoering te geven aan het besluit, genomen bij de invoering van de 2e fase omgekeerd inzamelen, het vastrechttarief de komende jaren telkens met € 6 te verhogen. Gelet echter op de stand van de reserve matiging afvalstoffenheffing: geraamd per 1 januari 2018 op € 400.000 (afgerond) is het verantwoord deze verhoging van € 6 voor 2018 niet te effecturen.  Op begrotingsbasis wordt er jaarlijks afgerond € 200.000 aan deze reserve onttrokken. Gelet op dit gegeven zal de stand van de reserve voor  het jaar 2019 een zodanige stand hebben bereikt dat er geen onttrekkingen meer kunnen worden gedaan. Een voorstel om de heffingshoogte bij de begroting 2019 aan te passen zal dan worden gedaan.  Hierbij wordt opgemerkt dat in de afgelopen de afname meestal lager was dan geraamd door o.a. een hoger dividendopbrengst.  

b.   Variabel tarief: € 51

Het variabele tarief, kosten voor het aanbieden van de grijze container, blijft gelijk aan vorig jaar (= € 9,21 per aanbieding). Doordat naast het plastic ook metaal en drankverpakkingen in een aparte container worden ingezameld is het gemiddeld aantal aanbiedingen berekend op 3,6 per aansluiting.

Ter vergelijk:
De gemiddelde heffingshoogte afvalstoffenheffing is bij de begrotingen 2016 en 2017 ook berekend op € 191.

Afvalstoffenheffing Raming 2018 (x 1.000) Raming 2017 (x 1.000)
Kosten ophalen huisvuil € 1.139
€ 1.266
Kosten overhead € 21
€ 26
Kosten straatvegen (25%) € 18
€ 20
Doorberekening BTW-aandeel door invoering BCF € 233
€ 245
Kwijtschelding € 27
€ 28
Baten afvalstoffenheffing € 957-
€ 1.052-
Baten afvalstoffenheffing: verhoging vast-recht + € 6 (5.500 aansl.) € -
€ -
Overige baten (o.a. vergoeding verpakkingsafval en dividend) € 285-
€ 385-
Saldo € 196
€ 148
Onttrekking reserve matiging afvalstoffenheffing € 196-
€ 148-
Saldo van de reserve matiging afvalstoffenheffing per 31 dec. begr. jaar € 216
€ 537

2 | Reserve matiging afvalstoffenheffing
De raming voor 2018 is: vaste kosten per aansluiting (5.500)                                                             € 176

Inclusief gratis container voor:
- GFT;
- Oud papier;
- Kunststoffen, drankkartons en blik (PMD);
Kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing en 25% kosten straatreiniging
Minus:
Uit reserve matiging tarief afvalstoffenheffing                      
                                                               € 27 -
Vastrecht 2018                                                                                                                               € 140

Conclusie

De reserve matiging afvalstoffenheffing moet een minimale stand te hebben van plm. € 200.000. Op basis van deze begroting is de stand van deze reserve per 1 januari 2018: € 410.000. Te verwachten onttrekking op begrotingsbasis in 2018: € 195.000.  Op 1 januari 2019 is dan bijna de ondergrens  bereikt. In de praktijk blijkt dat de werkelijke daling minder sterk is dan geraamd omdat er sprake is van meevallers bijv. hoger dividend of subsidies Nedvang.  
Daar staat tegenover de in de begroting  2017  melding is gemaakt dat er rekening mee moet worden gehouden dat het scheiden van pmd-afval (plastic, metalen en drankverpakkingen) duurder gaat worden voor gemeenten. Eind  september 2017 worden de gemeenten door de ROVA over deze ontwikkelingen geïnformeerd.

Een verhoging van het vast-recht per aansluiting met € 6 geeft een structurele extra opbrengst van afgerond € 35.000 per jaar.
Op basis van deze informatie zal bij de begroting 2019  een daartoe strekkend voorstel worden gedaan met hoeveel het vast recht en in welk tempo de verhoging moet worden doorgevoerd om te kunnen blijven voldoen aan het criterium van kostendekkendheid.


3 | Gemiddelde belastingdruk
De gemiddelde lastendruk waarbij de 3 gebruikelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) de basis voor de berekening vormen geeft als uitkomst voor het komende jaar een stijging van € 4 per per gemiddeld huishouden. Dit is uitsluitend het gevolg van de compensatie voor de prijsinflatie. 

Met als basis 2017 komt de gemeente Staphorst  daarmee op de 7e plaats in de rangschikking van de Overijsselse gemeenten (gerekend van laag naar hoog).  Zie ook programma 8. Wordt  de gemiddelde waarde van een woning als basis genomen dan wordt de 9e positie ingenomen. Dit effect wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde waarde van een woning op de gemeente Dalfsen na in Staphorst hoger is dan alle andere gemeenten in Overijssel. Met name in steden is deze gemiddelde waarde belangrijk lager. 

Opmerking: in de berekening van COELO wordt de gemiddelde hoogte van de afvalstoffenheffing gesteld op € 258. Of dit ook voor andere gemeenten in de provincie Overijssel geldt is niet bekend. Op basis van 2015 (heffingshoogten van andere gemeenten 2016 worden niet meer door de provincie Overijssel bekend gemaakt) van gemeenten in onze provincie bedraagt de gemiddelde belastingdruk € 698 (is in 2016 € 694). Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.


4 | Leges ruimtelijke ordening – implementatie EPOS
Eind juni 2015 is door uw raad besloten om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor uitvoering van een zogenaamde art. 213A Gemeentewet onderzoek. Het betrof een onderzoek naar de doelmatigheid waarmee de ruimtelijke procedures (afhandeling aanvragen omgevingsvergunning, inclusief de vereiste herziening bestemmingsplan, toezicht en handhaving) worden uitgevoerd. De werkgroep RO, die is ingesteld naar aanleiding van een vastgestelde bestuursopdracht in december 2014, is betrokken bij het onderzoek.
De uitkomsten van dit onderzoek hebben geresulteerd tot het EPOS-project: Efficiënte Proces-inrichting Omgevingsrecht Staphorst. Het implementatietraject loopt van 2016 – 2018. EPOS is veelomvattend. Het is niet alleen een betere stroomlijning van de bestaande processen met nieuwe instrumenten en functies, maar door het werken met het nieuwe gedachtegoed, ontstaat een nieuwe verhouding tussen gemeente en de initiatiefnemer binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Hiermee wordt al vast ingespeeld op de invoering van de nieuwe Omgevingswet, het levert minder (werk)last op voor burger en gemeente, leidt tot een hogere dienstverlening.

EPOS zal ook leiden tot aanpassing in de hoogte van de leges en daarmee de opbrengsten. In het jaar 2018 krijgt de implementatie van het EPOS-traject verder vorm.

Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud