Uitgaven

10,31%

€ 3.790

x € 1.000
10,31% Complete

Inkomsten

73,42%

€ -27.031

x € 1.000
73,42% Complete

Saldo

60744,89%

€ 23.241

x € 1.000

Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie

Uitgaven

10,31%

€ 3.790

x € 1.000
10,31% Complete

Inkomsten

73,42%

€ -27.031

x € 1.000
73,42% Complete

Saldo

60744,89%

€ 23.241

x € 1.000
Inhoud

Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie

Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Burgers en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Vergroten onderaanneming

Mogelijkheden onderaanneming vergroten.

VOG voor vrijwilligers

Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie

De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur drs. T.C. Segers MBA
0.2 Burgerzaken mr. dr. S. de Jong
0.5 Treasury mr. dr. S. de Jong
0.61 OZB woningen mr. dr. S. de Jong
0.62 OZB niet-woningen mr. dr. S. de Jong
0.64 Belastingen overig mr. dr. S. de Jong
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds mr. dr. S. de Jong
0.8 Overige baten en lasten mr. dr. S. de Jong
0.10 Mutatie reserves mr. dr. S. de Jong
0.11 Resultaat baten en lasten mr. dr. S. de Jong

Beleidskader

Beleidskader

Beleid              Verordeningen
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Beleidsregels briefadres GBA Reglement burgerlijke stand
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011
Bestuursfilosofie Verordening basisregistratie personen (BRP)
Coalitieakkoord 2014-2018 Regeling jongerenraad Staphorst
Coalitieakkoord collegeprogramma Verordening hondenbelasting 2017
Regeling beheer GBA Verordening naamgeving en nummering (adressen)
  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
Verordening onroerende zaakbelasting 2017
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Staphorst
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Staphorst 2017

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
 Taakveld 1 | Bestuur
De gemeente Zwartewaterland betrekken in de samenwerking met Meppel, Westerveld en Steenwijkerland. Samenwerking met de gemeente Zwartewaterland.

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Vergroten onderaanneming

Mogelijkheden onderaanneming vergroten.

VOG voor vrijwilligers

Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie

De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten zijn toegenomen met € 271 van € 2.533 naar € 2.804. De belangrijkste toenames zijn: Raad en raadscommissies € 84; Raadsgriffie € 33; Adviesorganen € 30; Loonkosten taakvelden € 30; Rente leningen € 43; Uitvoering WOZ Zwartewaterland € 217; Vennootschapsbelasting € 30. Lager is Onvoorzien € 213.

De baten zijn toegenomen met € 1.637 van € 22.262 naar € 23.899. De belangrijkste toenames zijn: Opbrengst OZB € 98; Algemene Uitkering € 1.134; Idem Sociaal Domein € 25; Doorberekende Rente  € 61: Rente kort geld € 100; Uitvoering WOZ Zwartewaterland € 217.

Per saldo heeft het programma 0 Algemeen Bestuur en Organisatie een hoger voordeel van € 1.366.

Voortgang bestaande investeringen

Voortgang bestaande investeringen

Er zijn geen lopende investeringen in dit programma.

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Voor 2018 zijn er geen nieuwe investeringen.

Indicatoren

Indicatoren

De  indicatoren die hieronder worden genoemd zijn door de gemeente uit eigen gegevens of eigen begroting overgenomen. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar.

Formatie: toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat

Jaar Staphorst
2017 6,74
2018 6,94

Eenheid: fte per 1.000 inwoners

Bezetting: werkelijk aantal fte dat werkzaam is (inclusief boventallig)

Jaar Staphorst
2017 6,74
2018 6,94

Eenheid: fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

Jaar Staphorst
2017 513
2018 579

Toelichting:
Apparaatskosten ( oftewel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvesting-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Hier vallen niet de kosten van griffie en bestuur onder.
Eenheid: kosten per inwoner

Externe inhuur

Jaar Staphorst
2017 0
2018 0

Toelichting:
Hieronder vallen niet alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet ( aanbestedingen van wegen/groen enz).
Eenheid: kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Overhead

Jaar Staphorst
2017 12
2018 14

Toelichting:
Tot de  kosten overhead worden gerekend:
- Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
- Personeel en organisatie;
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel uit maakt van de ambtelijke organisatie);
- Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH systemen;
- Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging);
- Documentaire informatievoorziening (DIV);
- Managementondersteuning primair proces.
Eenheid: % van de totale lasten

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

N.V. BNG te Den Haag
Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Kerntaak van de BNG Bank is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Daarmee speelt de bank een essentiële rol in de financiering van door overheden gewenste maatschappelijke investeringen. De lagere financieringskosten voor publieke voorzieningen komen tot uitdrukking in lagere gemeentelijke tarieven, lagere sociale huurprijzen en lagere tarieven voor zorgverlening en onderwijs.
Naast kredietverlening gaat het om aanvullende diensten op het gebied van betalingsverkeer en gebiedsontwikkeling.

N.V. Rendo te Meppel
Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Rendo distribueert gas, elektriciteit en warmte naar zo'n 136.500 aansluitingen in haar werkgebied. De energiemarkt is geprivatiseerd, dit geldt niet voor netwerkbedrijven. De aandelen van netwerkbedrijven bevinden zich in handen van de overheid.
Rendo heeft de intentie en ambitie om de belangrijkste regionale speler en gesprekspartner te zijn voor gemeenten en inwoners op het gebied van energievoorziening en duurzaamheid. Zij spelen in op de marktontwikkelingen vanuit de energietransitie om aantrekkelijke niches te creëren. De ambitie is om op alle gebieden beter dan gemiddeld te presteren.

In 2013 hebben de aandeelhouders uitgesproken dat Rendo in ieder geval 4 jaar zelfstandig blijft en dat overname niet aan de orde is. Rendo dient in deze periode aan te tonen dat ook op lange termijn zelfstandigheid de beste optie blijft voor haar deelnemende gemeenten. Dit betekent dat Rendo van toegevoegde waarde moet zijn voor haar aandeelhouders. Deze toegevoegde waarde zit in: uit te keren dividend, veiligheid, kwaliteit netwerk (bijvoorbeeld storingsgevoeligheid en onderhoud), klantgerichtheid, laagdrempelig, partnerschap en een faciliterende rol bij de toekomstige energievoorziening (energietransitie) in een gemeente.

N.V. Vitens te Zwolle
Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en ondernemers en de daarbij horende dienstverlening.

Bij de start van de herijking is vastgesteld dat de primaire taak de basis blijft. De belangrijkste opdracht is en blijft het continu leveren van betrouwbaar drinkwater tegen zo laag mogelijke kosten. Er is geconcludeerd dat de organisatie klantgerichter moet worden. Daarom transformeert de focus van Operational Excellence naar Customer Excellence: Vitens wil excellente dienstverlening voor haar klanten. Dit is één van de twee strategische doelen. Het andere doel richt zich op een duurzame inzet van de bronnen en middelen, zodat Vitens ook op de lange termijn kan zorgen voor betrouwbaar en goed drinkwater.

Verder voert Vitens onderstaand beleid:
Tarieven: streven naar lage tarieven, waarbij gestuurd wordt op een resultaat gelijk aan het maximum van de WACC; jaarlijkse efficiency verbetering;
Continuïteit: solvabiliteit > 30%;
Dividend: 40% - 75% van het resultaat, rekening houdend met de continuïteit;
Schuldpositie niet laten stijgen/licht afbouwen.

N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch
Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid- Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Iedereen wil altijd en overal energie kunnen gebruiken. Efficiënt gebruik van energie uit steeds meer duurzame opwekking is hiervoor noodzakelijk. Enexis wil dan ook veilig, betrouwbaar, betaalbaar en klantgericht energie distribueren.

Alle aandelen van Enexis zijn in handen van Nederlandse provincies (deze tellen zo'n 130 gemeenten).

Wadinko B.V. te Zwolle
Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid – en daarmee de werkgelegenheid – wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dit doen ze door deel te nemen in ondernemingen en vennootschappen die met name tot doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken.

CBL Vennootschap B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid CBL Vennootschap als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Het publiek van deze verbonden partij is de afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent  te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.
Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd. 

Vordering op Enexis B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid Vordering op Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Het publiek van deze verbonden partij is de afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis).  Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard.

Verkoop Vennootschap B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid Verkoop Vennootschap als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Het publiek van deze verbonden partij is de afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds werd aangehouden. Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:
- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.
Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. De vennootschap zal als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

CSV Amsterdam B.V. te 'S-Hertogenbosch

Betrokkenheid CSV Amsterdam als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Het publiek van deze verbonden partij is de afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
- namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
- namens de verkopende aandeelhouders  van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland);
- het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 'S-Hertogenbosch

Betrokkenheid Publiek Belang Elektriciteitsproductie als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Het publiek van deze verbonden partij is de afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).
In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen.
In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.

PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Wat kost ons Algemeen Bestuur en Organisatie?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 17.004 2.533 2.804 2.888 2.914 2.950
Baten -42.001 -22.263 -23.899 -24.132 -24.454 -24.869
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 24.997 19.729 21.095 21.244 21.540 21.919
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Stortingen 4.611 1.071 986 986 986 986
Onttrekkingen -2.642 -2.955 -3.132 -3.410 -3.367 -3.223
Mutaties reserves -1.969 1.884 2.146 2.424 2.381 2.237
Gerealiseerd resultaat 23.028 21.614 23.241 23.668 23.920 24.155
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud