Uitgaven

0,41%

€ 150

x € 1.000
0,41% Complete

Inkomsten

0,57%

€ -209

x € 1.000
0,57% Complete

Saldo

154,85%

€ 59

x € 1.000

Programma 3 | Economie/ ondernemen

Uitgaven

0,41%

€ 150

x € 1.000
0,41% Complete

Inkomsten

0,57%

€ -209

x € 1.000
0,57% Complete

Saldo

154,85%

€ 59

x € 1.000
Inhoud

Programma 3 | Economie/ ondernemen

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.

In aansluiting op het programma ‘openbare orde en veiligheid’, willen wij ook de veiligheid voor ondernemers en ondernemingen verbeteren. Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, in het bijzonder voor ondernemers, verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle vragen van en antwoorden aan ondernemers.

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Kennisdeling

Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende kennis en vraagstukken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Startende ondernemers

Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd

Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden behaald.

Social return gemeente

Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.

Werk als basis

Werk is de basis voor een gezonde samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Leegstand bedrijventerreinen tegengaan

Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente de regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen voortrekkersrol in.

Aanleg glasvezel

De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de verbinding in het buitengebied en de Streek.

Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’

Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord “Samen werkt Beter”.

Creëren veilige omgeving om te ondernemen

Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.

Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager

Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon / accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de Participatiewet.

Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers

De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling B. Krale
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur B. Krale/ B. Jaspers Faijer
3.3 Bedrijvenloket B. Krale
3.4 Economische promotie B. Krale

Beleidskader

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Bedrijventerreinenvisie gemeente Staphorst Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnota reclameborden Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren Verordening forensenbelasting 2017
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening marktgelden 2017
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening op de markt te IJhorst
Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen Verordening op de Veemarkt
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Staphorst 2006
Horecanotitie gemeente Staphorst Verordening toeristenbelasting 2017
Industrielawaaibeleid De Streek Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014
Kadernota Buitengebied Staphorst  
Nota Grondbeleid 2014-2017
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen 2015
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
 Taakveld 1 | Economische ontwikkeling
Zorg voor uitbreiding bedrijventerreinen Er wordt een beleidsstuk opgesteld en die komt dit najaar naar de Raad. De inventarisatie is reeds gedaan.
Prioritering opstellen van belangrijkste investeringen in verband met kostenverhaal Er wordt een voorstel geschreven en die komt binnenkort naar de Raad.
Taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur
 Tegengaan verpaupering huidige stationsgebied Visie opstellen met betrekking tot het tegengaan van verpaupering van panden (welstand), behoud van rieten daken en visie op cultuurhistorische waarde van Staphorst. Na de zomer wordt hiervoor een projectleider gezocht.
Taakveld 3 | Bedrijvenloket
Meer bekendheid accountmanager bedrijven Meer bekendheid geven aan de accountmanager bedrijven. Deelname aan bedrijfsbezoeken, het bezoeken van platforms en aandacht besteden aan de gemeentelijke website.

Stand van zaken uit te voeren acties

4 | Stand van zaken uit te voeren acties

Kennisdeling

Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende kennis en vraagstukken.

Zo gaan we dat doen

Startende ondernemers

Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.

Zo gaan we dat doen

Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd

Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden behaald.

Social return gemeente

Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.

Werk als basis

Werk is de basis voor een gezonde samenleving.

Zo gaan we dat doen

Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Leegstand bedrijventerreinen tegengaan

Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente de regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen voortrekkersrol in.

Aanleg glasvezel

De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de verbinding in het buitengebied en de Streek.

Creëren veilige omgeving om te ondernemen

Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.

Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’

Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord “Samen werkt Beter”.

Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager

Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon / accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de Participatiewet.

Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers

De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

Toelichting afwijkingen t.o.v. 2017 (bedragen x € 1.000)

De lasten nemen af met € 18 door lagere loonkosten taakvelden Economische ontwikkeling en Fysieke bedrijfsinfrastructuur.

De baten zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017.

Per saldo geeft het programma 3 Economie/Ondernemen een hoger voordeel van € 19.

Voortgang bestaande investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Investeringsbedrag
7432001 Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) 50
7434101 Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) 50
7434106 Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster 6.000
Totaal lasten 6.100
Baten Investeringsbedrag
7432001 Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) 0
7434101 Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) 0
7434106 Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster 0
Totaal baten 0
Resultaat -6.100

Nieuw beleid/ investeringen 2018

Nieuw beleid/ investeringen 2018

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting
2018
2019 2020 2021
Programma 3 | Economie/ ondernemen
3.1 Economische ontwikkeling
 

Samenwerkingsverband Regio Zwolle
Aansluiting bij  een bestuurlijke samenwerking van 20 gemeenten in de regio Zwolle.
Doel : als openbaar bestuur nog beter inspelen op toekomstige economische opgaven zodat geleidelijke ontwikkeling  tot regionaal partnerschap ontstaat

  21.000       21.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur          
  Beveiliging bedrijfsterreinen
Er zal aandacht besteed worden aan camerabeveiliging op de Esch/de Baarge

 S    10 jr.
afschr. t.l.v. res. grondexploitatie

 50.000         5.000
  Leader III: lokale projectbijdragen
Ondersteuning, coördinatie en realisatie van plattelandsvernieuwingsprojecten
 I   
res. zonder bestemming
75.000         0
  Herziening detailhandelsvisie
Actualiseren detailhandelsvisie in samenwerking met de Provincie Overijssel. Werken aan toekomst-gerichte winkelgebieden
I
res. zonder bestemming
  20.000        0

Indicatoren

Indicatoren

Aantal bedrijfsvestigingen

Toelichting:
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: LISA

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

Jaar Staphorst Nederland Overijssel
2013 111 100 103

Toelichting:
Bruto Gemeentelijk Product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.
Bron: Atlas voor Gemeenten
Eenheid: Index

FunctiemengingToelichting:
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Bron: LISA
Eenheid: Percentage (%)

Betrokkenheid verbonden partijen

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Wat kost ons Economie en Ondernemerschap?

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020 Meerjarenbegroting 2021
Lasten 196 168 150 157 159 162
Baten -226 -208 -209 -212 -215 -219
Resultaat 29 40 59 55 56 57
Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud