Balans

Inhoud

Balans per 31 december (2017, 2018, 2019, 2020 en 2021)

(bedragen x €1.000)
ACTIVA Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021
VASTE ACTIVA                    
Immateriële vaste activa   0   0   0   0   0
Kosten sluiten geldleningen en saldo van agio en disagio 0   0   0   0   0  
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0   0   0   0   0  
Materiële vaste activa   31.458   37.425   36.499   35.423   34.246
Investeringen met een economisch nut:
- strategische gronden
- overige investeringen met een economisch nut
- idem waarvoor ter bestr.kosten heffing kan worden geheven
 
4.423
17.934
8.430
   
4.423
17.446
8.500
   
4.423
16.792
8.709

   
4.423
15.855
8.953
   
4.423
14.916
9.154
 
Investeren in de openb.ruimte met uitsluitend maatsch. nut 670   7.055   6.575   6.192   5.753  
Financiële vaste activa   3.514   2.320   1.051   962   873
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen (kap.verstrekk., aandelen)
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
 
184
0
0
   
184
0
0
 

 
184
0
0

 

 
184
0
0

   
184
0
0
 
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen (leningen)
- overige verbonden partijen
 
0
779
0
   
0
698
0
   
0
541
0
   
0
460
0
   
0
379
0
 
Overige langlopende leningen u/g (hyp.len.ond.terr.) 340   333   325   318   309  
Ov. Uitzett. met een rentetypische looptijd >jaar 2.210   1.105   0   0    0  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden                    
TOTAAL VASTE ACTIVA 34.972 39.745 37.550 36.385 35.119
                     
VLOTTENDE ACTIVA                    
Voorraden   20   - 506   - 466   - 246   - 233
Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- overige grond- en hulpstoffen
 
0
0
   
0
0
   
0
0
   
0
0
   
0
0
 
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 20   - 506   - 466   - 246   - 233  
Gereed product en handelsgoederen  0    0    0    0    0  
Vooruitbetalingen  0    0    0    0    0  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar   17.001   9.500   11.477   11.226   11.138
Vorderingen op openbare lichamen 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen  0                  
Uitzettingen in 's Rijks schatkist <1 jaar 15.001   7.500   9.477   9.226   9.138  
Overige vorderingen 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
Overige uitzettingen  0    0    0    0    0  
Liquide middelen   241   241   241   241   241
Kassaldi 1    1   1   1   1  
Rabobank beleggersrekening  240    240   240   240   240  
Banksaldi  0   0   0   0   0  
Overlopende activa   2.000   1.600   1.300   1.250   1.250
Vooruitbetaalde bedragen 500   500   500   500   500  
Van Eur. of Ned. overh. n.t.o. specifieke uitk. 500   500   500   500   500  
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.000   600   300   250   250  
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 19.262 10.835 12.552 12.471 12.396
           
TOTAAL-GENERAAL 54.234 50.580 50.102 48.856 47.514
PASSIVA Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021
VASTE PASSIVA
                   
Eigen vermogen
  48.187   45.074   45.014   43.761   42.396
Algemene reserve 10.847   9.235   11.289   12.287   12.775  
Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves

0
37.340
 
0
35.839
 
0
33.725
 
0
31.474
 
0
29.621
 
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat 0   0   0   0   0  
Voorzieningen   1.861   1.891   1.943   1.996   2.066
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.861   1.891   1.943   1.996   2.066  
Onderhoudsegalisatievoorzieningen                    
Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting 0   0   0   0   0  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar
  1.062   614   144   99   51
Obligatieleningen                    
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekerings-instellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- btl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren

0
1.062
0
0
0
   
0
614
0
0
0
 

 
0
144
0
0
0

 

 
0
99
0
0
0

 
0
51
0
0
0
 
Waarborgsommen 0    0    0    0    0  
Verplichtingen uit hoofde van financial- lease overeenkomsten 0   0   0   0   0  
TOTAAL VASTE PASSIVA 51.110 47.579 47.101 45.855 44.513
                     
VLOTTENDE PASSIVA                    
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar
  1.000   1.000   1.000   1.000   1.000
Kasgeldleningen  0    0    0    0    0  
Kas- en banksaldi 0   0   0   0   0  
Overige schulden 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
Overlopende passiva
  2.000   2.000   2.000   2.000   2.000
Vooruitontvangen bedragen 0   0   0   0   0  
Van Eur. of Ned. overh. Ontv., nog te besteden specifieke uitk. 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
Nog te betalen bedragen 1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
  3.000   3.000   3.000   3.000   3.000
                     
TOTAAL-GENERAAL   54.111   50.580   50.102   48.856   47.514
                     
Gewaarborgde geldleningen   1.000   850   700   550   400
Garantstellingen   0   0   0   0   0

 

Publicatiedatum: 09-10-2017

Inhoud