9. Overige onderwerpen

9. Overige onderwerpen

Terug naar navigatie - 9. Overige onderwerpen

Bedrijfsvoering en overhead
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de toerekening van ambtelijke uren aan projecten. In de begroting 2021 worden hier voorstellen voor gedaan.

Periodiek krijgt de raad de loonkostenmonitor. In 2020 borgen wij dit in de P&C producten waarbij de Raad periodiek via de verschillende P&C producten over de loonsom wordt geïnformeerd. Voor de eerste keer via de voortgangsrapportage 2020.

Vanaf 2021 zal de accountant geen rechtmatigheidsverklaring meer verstrekken als onderdeel van de accountantsverklaring. Het College zal zelf een rechtmatigheidsverantwoording afleggen in de jaarstukken waardoor de verantwoordelijkheid voor de naleving van de financiële rechtmatigheid nadrukkelijker bij het College komt te liggen.

Weerstandsvermogen en risico’s
Tijdens het opstellen van de zomernota 2020 zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de komende jaren nog niet inzichtelijk. De raad wordt in de voortgangsrapportage 2020 nader geïnformeerd over de financiële effecten van de corona crisis. Eventuele effecten worden ook meegenomen in de begroting 2021. Hierbij zal de afweging gemaakt worden welke effecten financieel vertaald kunnen worden en welke effecten als risico worden meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.