1. Aanbieding

1. Aanbieding

Terug naar navigatie - 1. Aanbieding

Bijgaand bieden wij uw raad de zomernota 2020 ter behandeling aan. Het uitbrengen van een zomernota is formeel geregeld in de Financiële Verordening. Deze nota wordt u digitaal aangeboden.

Doel zomernota
T/m 2019 was de zomernota de voortgangsrapportage van het huidige jaar en de kaderbrief voor de begroting van het volgende jaar. Vanaf begrotingsjaar 2020 is dit n.a.v. de evaluatie van de P&C Cyclus 2019 gewijzigd. De zomernota is vanaf het jaar 2020 de kaderbrief voor de begroting 2021. Over de voortgang van het jaar 2020 wordt de Raad separaat geïnformeerd via de voortgangsrapportage 2020 die in september in de Raad wordt besproken en vastgesteld. De Raad wordt tevens in de voortgangsrapportage 2020 geïnformeerd over de voortgang van het coalitieakkoord.


Uitkomsten zomernota 2020
De zomernota 2020 sluit positiever dan de begroting 2020. De verbetering is in onderstaande tabel per jaarschijf weergegeven:

Mutatie begrotingsaldo

 

De zomernota 2020 is anders opgebouwd dan in voorgaande jaren. De bijstellingen bestaan uit bijstellingen bestaand beleid, nieuwe beleid, bezuinigingen en bijstellingen in het kader van het verder robuust maken van de begroting. De effecten per onderdeel zijn in de volgende tabel weergegeven:

In de zomernota 2020 zijn de ambities n.a.v. wettelijk nieuw beleid (duurzaamheid en de implementatie van de omgevingswet) verwerkt. Om deze te kunnen financieren worden bezuinigingsvoorstellen gedaan. Daarnaast is er (met name door een positieve bijstelling van bestaand beleid vanwege een lagere bijdrage aan Reestmond) ruimte om de begroting robuuster te maken waarbij diverse aanbevelingen vanuit de financiële scan van de provincie zijn verwerkt waarbij een eerste aanzet is gedaan om de begroting verder robuust te maken.

Het niet verder verslechteren van de beschikbare reservepositie is ook een belangrijk uitgangspunt geweest bij het opstellen van de zomernota 2020. Het verloop van de vrij beschikbare reserve t.o.v. de begroting 2020 is als volgt:

De vrij beschikbare reserve loopt met € 200.000 terug, met name door de dekking van incidentele uitgaven van duurzaamheid.

Keuzemogelijkheden Raad
Het college
doet een voorstel aan de Raad voor de invulling van nieuw beleid en bezuinigingen. De keuzes van het College zijn uitgewerkt in deze zomernota 2020. Aangezien de zomernota 2020 een belangrijk kaderstellend document is voor de begroting 2021, kan de Raad haar keuzes en wensen kenbaar maken aan het College.

Om de Raad ook daadwerkelijk keuzeopties voor te leggen, zijn in deze zomernota de gekozen opties door het College verwerkt maar zijn in hoofdstuk 10 ook de opties uitgewerkt waar het College niet voor gekozen heeft op gebied van nieuw beleid en bezuinigingen. Hiermee geeft het College de Raad de mogelijkheid om in de kaderstelling keuzes te maken. Uitgangspunt hierin is echter wel dat dit past binnen de financiële mogelijkheden en de reservepositie niet verder aangetast wordt.