6. Bezuinigingsmaatregelen

6. Bezuinigingsmaatregelen

Terug naar navigatie - 6. Bezuinigingsmaatregelen

In de afgelopen maanden heeft de organisatie diverse bezuinigingsmogelijkheden onderzocht. Er is een lijst gemaakt met potentiële bezuinigingsopties die vervolgens nader zijn uitgewerkt. Hieruit heeft door het College een keuze plaatsgevonden. Het College stelt de volgend bezuinigingsmogelijkheden voor:

De bezuinigingsvoorstellen worden hieronder nader toegelicht:

Adoptie van rotondes door derden
De gemeente Staphorst biedt bedrijven, verenigingen en instellingen de mogelijkheid om rotondes deels of volledig te adopteren in de vorm van sponsoring. Dit houdt in dat de adoptant reclame op de rotonde kan plaatsen, in ruil voor onderhoud van het groen.. In Staphorst zijn 3 rotondes die hiervoor in aanmerking komen.
Er zal beleid geschreven moeten worden waar helder en duidelijk afspraken en verplichtingen komen te staan. Het is van belang dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Het verwachte financiële effect is een beperkte structurele besparing van € 1.000 per jaar.

Instellen ruimtelijk kwaliteitsfonds
Het instellen van een ruimtelijk kwaliteitsfonds kan er toe dienen om per type bouwplan een bijdrage te bepalen en deze te vragen van een initiatiefnemer of ontwikkelaar. Het fonds bevat een verdeelsleutel waar deze gelden vervolgens moeten worden ingezet, c.q. aan welk project.

Naast genoemde bouwplannen kunnen ook andere ontwikkelen worden onderzocht, welke een bijdrage kunnen leveren. Denk aan uitbreidingen van bedrijven in het buitengebied die niet bouwplan gerelateerd zijn. Er zijn voorbeelden hiervan bekend in ‘gemeenteland’.

De bijdrage ruimtelijke ontwikkeling/ruimtelijk kwaliteitsfonds is gebaseerd op de gedachte dat ruimtelijke ontwikkelingen (bouwactiviteiten) kunnen leiden tot verlies aan ruimtelijke kwaliteit en dat dit verlies moet worden gecompenseerd. Achterliggend doel is het behoud en waar mogelijk versterking van de (groene) kwaliteiten van zowel het buitengebied als het stedelijke gebied. Hier kan een koppeling worden gelegd met de opgaven in landschap /natuur/recreatie/klimaat/ruimtelijk welke genoemd staan in de Omgevingsvisie.

In de af te sluiten exploitatieovereenkomsten wordt een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling gevraagd. De hoogte van de van de bijdragen kan gedifferentieerd worden.

Zakelijker omgaan met vergunningen kabels en leidingen
Voor het aanleggen van kabels en leidingen moeten leiding beheerders een vergunning aanvragen. Bij werkzaamheden korter dan 25 meter in de openbare ruimte kan men af met een melding.

De tarieven voor het aanvragen van een vergunning is nu kostendekkend. Echter leidingbeheerders vragen vergunningen vaak te laat aan en melden werkzaamheden ook vaak te laat. Hiervoor kunnen we een soort boete opleggen. Een vergunning die te laat is aangevraagd kunnen we bijvoorbeeld €75,- extra gaan rekenen en werkzaamheden die te laat zijn gemeld €25,- extra. Dit doet o.a. gemeente Zwolle ook.

Verlagen extern juridisch advies
Er is kritisch gekeken naar het budget en de uitgaven van extern juridisch advies. Op basis hiervan is het mogelijk om het budget naar beneden bij te stellen. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verlagen met € 15.000.

Beperking inhuur bij wisseling personeel (periode van 3 maanden geen invulling)
Wanneer een vacature ontstaat wordt gekeken of en wanneer deze opengesteld moet worden.
Bij de loonsomsturing wordt nu ook rekening gehouden met het feit dat de doorlooptijd van een werving- en selectieprocedure ongeveer 3 maanden is.
Afhankelijk van de functie en de arbeidsmarkt kan de procedure langer duren dan de genoemde 3 maanden. In een aantal gevallen wordt gedurende de vacatureperiode gebruik gemaakt van externe inhuur. Door vanaf 2021 geen inhuur in te zetten tijdens de vacatureperiode, is een bezuiniging haalbaar. Dit ook doordat de personeelsformatie in afgelopen jaren robuust is gemaakt.

2,5% bezuinigen op formatie door natuurlijk verloop
In de afgelopen 2 jaar heeft een kwaliteitsimpuls plaatsgevonden in de personeelsformatie. De personeelsformatie is ook gegroeid en er zijn diverse nieuwe mensen aangetrokken voor het groeiende takenpakket. De jaren 2020 – 2022 staan in het teken van het verder professionaliseren van de organisatie. Het is de verwachting dat er vanaf 2023 bespaard kan worden op de formatie door de verder professionalisering. De investering die we nu doen kan in de toekomst leiden tot een besparing op de personeelsformatie. Daarom is er vanaf 2023 een bedrag van € 250.000 structureel in de begroting opgenomen aan bezuinigingen op formatie door natuurlijk verloop.

Verlagen kosten uitbesteding werkzaamheden met 10%
De gemeente besteedt werkzaamheden uit aan derden. Door kritisch te kijken naar de uitbestedingen in relatie tot de kosten, verwachten wij een besparing te kunnen realiseren van 10%. Dit geeft een besparing van structureel € 6.500 per jaar.

Documentatie en vakliteratuur
Het abonnement beheer kan verbeterd worden wat ook kan leiden tot een besparing. Op basis van een kort onderzoek is geconcludeerd dat 10% bespaard kan worden op de abonnementen. Dit wordt in 2020 geëffectueerd.

Postverwerking / porti
De verwachting is dat door de verdergaande digitalisering de portikosten af zullen nemen. Steeds meer zal gebruik gemaakt worden van de digitale weg (mail, maar op termijn ook MijnOverheid).
In 2021 moet een besparing van € 5.000 te realiseren zijn, omdat we dan voor het verzenden van stukken gebruik willen maken van MijnOverheid.

Voorlichting en advertenties
Er is kritisch gekeken naar het budget en de uitgaven van voorlichting en advertenties. Op basis hiervan is het mogelijk om het budget naar beneden bij te stellen. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verlagen met € 5.000.

Inbesteding schoonmaak gemeentehuis
Sinds 1 maart 2020 wordt het gemeentehuis in eigen beheer schoon gemaakt, i.p.v. middels een extern schoonmaakbedrijf. Naast de financiële besparing wordt er onder andere gebruik gemaakt van mensen die op dit moment bijstandsuitkering ontvangen. Daarnaast helpen we mensen uit de bijstand waarbij dit een opstap kan zijn naar een echte baan.

Adviesraad sociaal domein
De Adviesraad Sociaal Domein (ASDS) is bij verordening ingesteld. Zij adviseert het college over vraagstukken in de volle breedte van het sociaal domein. Er is kritisch gekeken naar het budget en de uitgaven. Op basis hiervan is het mogelijk om het budget naar beneden bij te stellen. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verlagen met € 4.000.

Besparing wethouder / vergaderingkosten en verzekeringen College
In 2018 is besloten dat de wethouders een formatie-uitbreiding kregen van totaal 2,55 fte naar 2,95. Na het vertrek van één wethouder zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld.

De huidige wethouders hebben aangegeven in de periode tot de nieuwe bestuursperiode te kunnen volstaan met deze bezetting. Daarna zal opnieuw bezien worden of de formatie voldoende is. De loonkosten worden hierdoor lager. Omdat de andere collegeleden de portefeuilles overgenomen hebben, zullen de overige kosten afnemen.

Uit het budget voor reis-, verblijf en vergaderkosten van het college worden de kosten van dienstreizen, vaste reiskostenvergoeding, reiskosten woon-werkverkeer, overnachtingen en overige verblijfskosten betaald. Door het vertrek van één wethouder zijn de kosten nu lager.

Door het vertrek van één wethouder zijn de kosten voor verzekeringen ook lager. Het is de verwachting dat deze kosten structureel lager kunnen blijven, ook bij een mogelijke uitbreiding van het College in de toekomst.

Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever onbelaste vergoedingen aan de werknemers geven. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan 1,2% van het loon voor de loonheffing, de zogenaamde vrije ruimte. Over het meerdere moet 80% belasting betaald worden. De onkostenvergoeding van de raads- en collegeleden en de ambtstoelage zijn verplicht ondergebracht in deze vrije ruimte, waardoor een overschrijding onvermijdelijk is.

Voor het jaar 2020 is een bedrag geraamd van € 62.374 als extra belasting voor de werkkostenregeling. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel met € 25.000 te verlagen. Dit op basis van werkelijke bestedingen in voorgaande jaren die € 25.000 lager zijn.

Burgerinitiatieven
Met ingang van 2018 is er structureel € 15.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van initiatieven in de samenleving. Voor projecten, variërend in grootte, zowel op fysiek als sociaal vlak zijn bedragen beschikbaar gesteld. In de regel was er daarbij sprake van cofinanciering.

De voorwaarden waaraan projectvoorstellen getoetst zouden worden, zouden worden geformuleerd in de beleidsnota Burgerkracht 2.0. Het vaststellen van deze nota is een aantal keren uitgesteld (waaronder de bespreking van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek) en staat nu voor de tweede helft 2020 gepland.

Vooruitlopend op de nieuwe beleidsnota wordt nu voorgesteld het beschikbare bedrag naar beneden bij te stellen. De afgelopen jaar is het beschikbare budget niet volledig gebruikt.