10. Overzicht niet gekozen opties College

10. Overzicht niet gekozen opties College

Terug naar navigatie - 10. Overzicht niet gekozen opties College

Bijstelling nieuw beleid wettelijk

Verduurzaming gemeentehuis (naar energielabel A in 2030)
De verdere verduurzaming naar energielabel A in 2030 zal een extra investering vergen bovenop de investering voor verduurzaming naar energielabel C in 2023. In de voorbereiding voor de verduurzaming naar energielabel C wordt wel een doorkijk gemaakt naar de verdere verduurzaming naar energielabel A. De maatregelen die voor energielabel C worden zijn ook bouwstenen voor de verdere verduurzaming naar energielabel A.

Uitbreiding lokaal belastinggebied
De uitbreiding van het lokaal belastinggebied biedt mogelijk kansen voor het verhogen van de inkomsten van de gemeente. Aangezien dit nog geen wetgeving is en het de verwachting is dat gemeenten bij het doorvoeren van de wetswijziging worden gekort op de algemene uitkering, is deze optie door het College niet gekozen. Het is ook nog onduidelijk wat de extra inkomsten zijn en wat de mogelijkheden zijn voor de gemeente om extra belastingen te heffen.

Bezuinigingsmaatregelen en inkomsten

Reclame langs doorgaande wegen
Het genereren van extra reclame inkomsten is op hoofdlijnen onderzocht. Mogelijkheden hierin zijn het innen van reclamebelasting en het toestaan van meer reclame langs doorgaande wegen waarbij inkomsten worden gegenereerd. Om meerdere redenen heeft het College dit niet verder uitgewerkt. Dit omdat de opbrengsten gering zijn in relatie tot de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Daarnaast kan reclame langs doorgaande wegen invloed hebben op de verkeersveiligheid en het dorpsbeeld.

Circulair gebruik van schouwafval, bladafval en bermmaaisel
Het schouwafval, bladafval en bermmaaisel kan mogelijk verkocht worden waarbij opbrengsten gegenereerd kunnen worden. In januari 2020 is een onderzoek gestart of dit mogelijk is. In het najaar 2020 wordt de Raad hierover geïnformeerd. Het is echter nog te vroeg om een bedrag op te nemen waardoor het College niet voor deze bezuinigingsmaatregel heeft gekozen en de Raad in het najaar 2020 hierover informeert.
Hogere inkomsten OZB (tot max art 12 status)
Voor toelating tot artikel 12 dient het gemiddelde OZB-tarief tenminste 120% te zijn van het landelijke gemiddelde OZB-tarief. Dat is samen met 100% kostendekkende tarieven van riolering en afval. Het OZB tarief van gemeente Staphorst is na de verhoging van 4x 10% bijna 100% van het landelijke gemiddelde OZB-tarief. Er kan dus nog 20% bij wat leidt tot een extra inkomst van € 580.000 per jaar. Het College heeft niet voor deze maatregel gekozen aangezien de OZB al met 4x 10% stijgt in de periode 2020-2023.

Nieuwe belastingen en heffingen (parkeren, reclame)
Naast de huidige belastingen kan gemeente Staphorst ervoor kiezen om nieuwe belastingen te innen, denk hierbij aan parkeerheffing en reclamebelasting. Staphorst staat echter bekend om het gratis parkeren en heeft geen grote centrumfunctie in de regio. Daarnaast kost het invoeren van parkeerheffing ook geld en moet eerst een investering worden gedaan die in de toekomst wordt terugverdiend. Het invoeren van reclamebelasting is ook een mogelijkheid, echter de inkomsten hiervan zijn beperkt. Om deze reden heeft het College niet voor deze extra inkomsten gekozen.

Verlagen onderhoud wegen (lager kwaliteitsniveau)
Aangezien het College voorstelt om het budget voor het wegenbeheer te verhogen (zie hoofdstuk 7), is het tekort op wegenbeheer in de begroting opgelost en sluit het budget in de begroting nu aan op het benodigde budget om de wegen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te onderhouden. Een bezuinigingsmaatregel is echter om het kwaliteitsniveau van wegen verder te verlagen waardoor er structureel € 100.000 per jaar bezuinigd kan worden op het groot onderhoud van de wegen. Het College stelt deze maatregel niet voor aangezien met name de wegen in het buitengebied al op een laag onderhoudsniveau worden onderhouden en het gebruik steeds intensiever wordt door grotere (landbouw) voertuigen.

Verkoop snippergroen
Het proactief inzetten op verkoop van niet benodigde openbare ruimte (gezien vanuit de verschillende functies van openbare ruimte). Deze bezuinigingsmaatregel is onderzocht en uit informatie van andere gemeenten blijkt dat dit per saldo weinig oplevert en met name een kleine bezuiniging is op onderhoud van groen op de lange termijn.

Bezuinigen op voorzieningen Jeugd en WMO
Verdere bezuinigingen op voorzieningen Jeugd en WMO is overwogen. Echter bij de jaarrekening 2019 constateren we een overschrijding op WMO en op Jeugd t.o.v. de begroting. Om te kunnen besparen op kosten van geïndiceerde zorg in het kader van de Jeugdwet en WMO moet er aan twee voorwaarden worden voldaan: een sterke toegang en een sterk integraal samenwerkend voorveld. De ontwikkeling van het vorig jaar geformeerde team voor de toegang en de ontwikkeling van activiteiten in het voorveld staan door de corona-crisis op een laag pitje. Het College stelt daarom voor niet op voorhand verder te bezuinigen op de uitgaven van WMO en Jeugd. Bovendien zijn dit zogenoemde “open einde regelingen” waarbij de gemeente beperkt kan sturen op de uitgaven.

Bezuinigen op subsidies
Het verder bezuinigen op subsidies is overwogen. Met name gezien de corona-crisis op dit moment heeft het College hiervoor niet gekozen. Het is ook beter om dit vanuit het beleid op maatschappelijke instellingen op te pakken. Daarom is onder nieuw beleid opgenomen dat een efficiëntere inrichting en samenwerking van welzijn en cultuur en de efficiency van sport nader worden uitgewerkt.