4. Actualisatie bestaand beleid

4. Actualisatie bestaand beleid

Terug naar navigatie - 4. Actualisatie bestaand beleid

Voor de actualisatie van het bestaand beleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Loonsomstijging van 2,6% in het jaar 2021, de jaren erna is 1,5% per jaar geraamd.
  • Prijsindexatie overige budgetten van 1,5% per jaar (voor contracten)
  • Bijstelling budgetten verbonden partijen op basis van de “concept” begroting 2021 van de diverse verbonden partijen.
  • Effecten vanuit de jaarrekening 2019 zijn geanalyseerd en structurele afwijkingen zijn in de actualisatie van het bestaand beleid verwerkt.

De actualisatie van het bestaand beleid is als volgt:

De mutaties worden hieronder nader toegelicht:

September- en decembercirculaire gemeentefonds
De septembercirculaire 2019 laat een structurele verbetering zien van ruim € 4 ton in de jaarschrijven 2021-2024. Dit komt door een opwaartse bijstelling van de accrestranche 2020 met € 408,6 miljoen. Ook de accrestranches in de jaren na 2020 worden opwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring voor de opwaartse bijstelling voor de periode van 2020 tot en met 2024 ligt in aanpassingen in het investeringsritme van het Ministerie van I&W en Defensie en in het sluiten van het Pensioenakkoord. Deze aanpassingen leiden tot een daling van het accres in 2019, maar tot een stijging in de daaropvolgende jaren. Het woningmarktpakket waartoe in de Miljoenennota besloten is, leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres vanaf 2020.

Verwachte korting gemeentefonds vanwege herverdeling
De herverdeling van het gemeentefonds is een jaar uitgesteld. Het is echter wel de verwachting dat er een korting komt voor kleine gemeenten en plattelandsgemeenten. Op advies van een bureau dat gespecialiseerd is in het gemeentefonds, is een stelpost op genomen van een nadeel van € 25 euro per inwoner in 2022 oplopend naar € 50 euro per inwoner vanaf 2023. Dit is een reële verwachting die mogelijk hoger kan uitvallen.

Lagere bijdrage Reestmond
Het bedrijf Reestmond functioneert op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het heeft de opdracht werk te bieden aan inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening (SW-status). Het bedrijf wordt op basis van de GR gefinancierd door bijdragen van de drie aangesloten gemeenten. Er wordt sinds medio 2017 gesproken over de financiële verdeelsleutel. Tot nu is daarover geen overstemming bereikt tussen de drie gemeenten. Voor het totstandkoming van de begroting 2021 heeft Staphorst de voorwaarde gesteld dat er sprake moet zijn van een andere verdeling dan die de afgelopen jaren is toegepast. Wij gaan er van uit dat overeenstemming kan worden bereikt over een verdeling die gebaseerd is op het aantal mensen dat per gemeente werkzaam is bij Reestmond. Op basis hiervan is het budget structureel naar beneden bijgesteld.

Extra investering fietspad Kanlaan
Door het geschil met de huidige aannemer en de ontbinding van het contract is naar verwachting is er nog een aanvullend krediet nodig van € 1.300.000 om het fietspad te realiseren. De raad wordt hierover via een separaat raadsvoorstel geïnformeerd. Het extra krediet van € 1.300.000 wordt geactiveerd en omgezet in kapitaallasten. De totale kapitaallasten zijn € 65.000 per jaar. Deze jaarlijkse kapitaallasten worden voor € 52.500 gedekt uit de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Hierdoor resteert € 12.500 jaarlijkse kapitaalslasten, waarvoor nog geen dekking is. Deze aanvullende kapitaalslasten worden meegenomen in zomernota 2020.

Indexatie loonsom
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een loonsom indexatie per jaar van 1,5% per jaar. Jaarlijks kijken we bij de zomernota wat de verwachting is voor het komende jaar. Deze is hoger dan 1,5% en nu voor 2021 becijferd op 2,6%, afgeleid van de septembercirculaire 2019. Het verschil tussen de 2,6% en de 1,5% is meegenomen in de bijstelling van het bestaand beleid.

Efficiëntere inrichting en samenwerking welzijn en cultuur
Jaarlijks wordt in de welzijns- en sociaal culturele sfeer een groot aantal subsidies verstrekt. Deze variëren sterk in omvang. Het betreft subsidies op heel divers vlak, vaak bedoeld om de drempel voor burgers te verlagen om gebruik te maken van een voorziening: van ontspanning tot hulpverlening; van educatie tot ondersteuning van de lokale cultuur.
We willen het komende jaar een evenwichtige afweging maken en komen tot voorstellen om de uitgaven structureel te verlagen. We willen daarbij inzetten op efficiëntere inrichting en samenwerking en een keuze maken op inhoudelijke basis en niet de zogenaamde kaasschaafmethode toepassen.

Sport efficiënter inrichten
De gemeente Staphorst speelt van oudsher als eigenaar een centraal sturende rol in het onderhoud en beheer van sportaccommodaties en -velden. In de afgelopen jaren is in het merendeel van de gemeenten het eigendom van sportaccommodaties en -velden geprivatiseerd. Daar heeft tot nu toe in Staphorst nooit een bewuste heroriëntatie op plaatsgevonden, wij hebben het merendeel van de sportaccommodaties en –velden in volledig eigendom. We willen gaan inzetten op een andere verantwoordelijkheid voor de in eigendom zijnde sportaccommodaties en sportvelden. Bij planvorming daarvoor zal een efficiëntere inrichting en verduurzaming (ook) een belangrijke punt zijn.

Bijstelling inkomsten reclamemasten
De inkomstenraming voor de reclamemasten is te hoog opgenomen in de begroting 2020. Dit komt met name uit de analyse van de jaarrekening 2019. Daarom is voor de komende jaren de inkomstenraming met € 50.000 structureel naar beneden bijgesteld.