Sitemap

Zomernota 2021 Blz. 1
Zomernota 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
1. Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Doel zomernota 2021 Blz. 6
Uitkomsten zomernota 2021 voorstel College Blz. 7
Keuzemogelijkheden Raad Blz. 8
2. Leeswijzer Blz. 9
Leeswijzer Blz. 10
3. Financiële uitkomsten en algemene uitgangspunten zomernota 2021 Blz. 11
Algemene uitgangspunten zomernota 2021 Blz. 12
Toelichting verbetering begrotingspositie Blz. 13
Toelichting mutaties reservepositie Blz. 14
Overzicht incidenteel / structureel Blz. 15
4. Actualisatie bestaand beleid Blz. 16
Actualisatie bestaand beleid Blz. 17
September- en decembercirculaire gemeentefonds Blz. 18
Intrekken verwachte korting gemeentefonds vanwege herverdeling Blz. 19
Kapitaallasten toekomst en uitbreiding meerjaren investeringsprognose Blz. 20
Instellen ruimtelijk kwaliteitsfonds Blz. 21
Extra budget jeugd Blz. 22
Aframen persoonsgebonden budget jeugd (PGB) Blz. 23
Correctie budget WMO voorzieningen Blz. 24
Aframen budget persoonsgebonden budget WMO (PGB) Blz. 25
Correctie budget (bijzondere) bijstand Blz. 26
Verhoging bijdrage regionaal werkbedrijf Blz. 27
Bijdrage regio Zwolle Human Capital Agenda Blz. 28
Subsidie jongerenwerk Blz. 29
Bijstelling begroting automatisering Blz. 30
Verhoging verzekeringspremies Blz. 31
Bijstelling OZB-budgetten gemeentelijke gebouwen Blz. 32
Verlaging dividendopbrengst Rendo Blz. 33
Gevolgen evaluatie EPOS en verhoging leges Blz. 34
Hogere bijdrage aan GR Reestmond Blz. 35
Verwachte hogere bijdrage aan Omgevingsdienst Ijsselland (ODIJ) Blz. 36
5. Nieuw beleid Blz. 37
Nieuw beleid Blz. 38
Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Correctie uitgaven omgevingswet Blz. 39
Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Verlaging structurele uitgaven duurzaamheid Blz. 40
Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Incidentele uitgaven duurzaamheid projectgeld Blz. 41
Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Kapitaallasten i.v.m. verduurzaming gemeentehuis (naar energielabel C in 2023) Blz. 42
Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Interne aanpassingen gemeentehuis Blz. 43
Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Interne aanpassing politie Blz. 44
Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Veiligheidsregio: vrijwilligers in dienstverband Blz. 45
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | 1 fte Consulent Werk en Inkomen (Schuldhulpverlening, Statushouders, Inburgering) Blz. 46
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Informatiemanagement structureel Blz. 47
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Informatiemanagement incidenteel Blz. 48
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Projectplan Dienstencentrum Blz. 49
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Uitbreidingskosten CNS Blz. 50
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Opstellen van een verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 51
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Bestrijding eikenprocessierups Blz. 52
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Actualisatie verkeersmodel Blz. 53
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Opstellen beleidsplan spelen en bewegen Blz. 54
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Beleid ongewenste soorten en invasieve exoten Blz. 55
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Doorontwikkeling organisatie/onderhoud aan de organisatiecultuur Blz. 56
Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Projectplan permanente bewoning/revitalisering vakantieparken Blz. 57
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Aanleg ventilatiesysteem gymlokaal Koedrift IJhorst Blz. 58
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Vervangen zoutloods gemeentewerf Blz. 59
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Reconstructie JC van Andelweg Blz. 60
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Pick-up bus bomenploeg Blz. 61
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Fietspadenplan: Aanleg ontbrekende schakel JJ Gorterlaan Blz. 62
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Reconstructie paden Dorpspark Rouveen Blz. 63
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Afkoppelen en herinrichten Acaciastraat, Leliestraat ged. en Beukenlaan ged. In Rouveen Blz. 64
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Verkeersplan Rouveen Blz. 65
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Frontschuif voor shovel Blz. 66
Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Reconstructie Groensland Blz. 67
6. Taakstellingen Blz. 68
Bezuinigingsmaatregelen Blz. 69
7. Dekking nieuw beleid uit reserves Blz. 70
Dekking nieuw beleid Blz. 71
8. Aandachtspunten Blz. 72
Bedrijfsvoering en overhead Blz. 73
Weerstandsvermogen en risico's Blz. 74
Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie Blz. 75
Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie Blz. 76
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap