Sitemap

 1. Blz. 1 Zomernota 2021
  1. Blz. 2 Zomernota 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbieding
    2. Blz. 6 Doel zomernota 2021
    3. Blz. 7 Uitkomsten zomernota 2021 voorstel College
    4. Blz. 8 Keuzemogelijkheden Raad
   2. Blz. 9 2. Leeswijzer
    1. Blz. 10 Leeswijzer
   3. Blz. 11 3. Financiële uitkomsten en algemene uitgangspunten zomernota 2021
    1. Blz. 12 Algemene uitgangspunten zomernota 2021
    2. Blz. 13 Toelichting verbetering begrotingspositie
    3. Blz. 14 Toelichting mutaties reservepositie
    4. Blz. 15 Overzicht incidenteel / structureel
   4. Blz. 16 4. Actualisatie bestaand beleid
    1. Blz. 17 Actualisatie bestaand beleid
    2. Blz. 18 September- en decembercirculaire gemeentefonds
    3. Blz. 19 Intrekken verwachte korting gemeentefonds vanwege herverdeling
    4. Blz. 20 Kapitaallasten toekomst en uitbreiding meerjaren investeringsprognose
    5. Blz. 21 Instellen ruimtelijk kwaliteitsfonds
    6. Blz. 22 Extra budget jeugd
    7. Blz. 23 Aframen persoonsgebonden budget jeugd (PGB)
    8. Blz. 24 Correctie budget WMO voorzieningen
    9. Blz. 25 Aframen budget persoonsgebonden budget WMO (PGB)
    10. Blz. 26 Correctie budget (bijzondere) bijstand
    11. Blz. 27 Verhoging bijdrage regionaal werkbedrijf
    12. Blz. 28 Bijdrage regio Zwolle Human Capital Agenda
    13. Blz. 29 Subsidie jongerenwerk
    14. Blz. 30 Bijstelling begroting automatisering
    15. Blz. 31 Verhoging verzekeringspremies
    16. Blz. 32 Bijstelling OZB-budgetten gemeentelijke gebouwen
    17. Blz. 33 Verlaging dividendopbrengst Rendo
    18. Blz. 34 Gevolgen evaluatie EPOS en verhoging leges
    19. Blz. 35 Hogere bijdrage aan GR Reestmond
    20. Blz. 36 Verwachte hogere bijdrage aan Omgevingsdienst Ijsselland (ODIJ)
   5. Blz. 37 5. Nieuw beleid
    1. Blz. 38 Nieuw beleid
    2. Blz. 39 Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Correctie uitgaven omgevingswet
    3. Blz. 40 Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Verlaging structurele uitgaven duurzaamheid
    4. Blz. 41 Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Incidentele uitgaven duurzaamheid projectgeld
    5. Blz. 42 Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Kapitaallasten i.v.m. verduurzaming gemeentehuis (naar energielabel C in 2023)
    6. Blz. 43 Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Interne aanpassingen gemeentehuis
    7. Blz. 44 Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Interne aanpassing politie
    8. Blz. 45 Mutaties nieuw beleid begroting 2021 | Veiligheidsregio: vrijwilligers in dienstverband
    9. Blz. 46 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | 1 fte Consulent Werk en Inkomen (Schuldhulpverlening, Statushouders, Inburgering)
    10. Blz. 47 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Informatiemanagement structureel
    11. Blz. 48 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Informatiemanagement incidenteel
    12. Blz. 49 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Projectplan Dienstencentrum
    13. Blz. 50 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Uitbreidingskosten CNS
    14. Blz. 51 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Opstellen van een verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
    15. Blz. 52 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Bestrijding eikenprocessierups
    16. Blz. 53 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Actualisatie verkeersmodel
    17. Blz. 54 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Opstellen beleidsplan spelen en bewegen
    18. Blz. 55 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Beleid ongewenste soorten en invasieve exoten
    19. Blz. 56 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Doorontwikkeling organisatie/onderhoud aan de organisatiecultuur
    20. Blz. 57 Mutaties nieuw beleid exploitatie uitgaven zomernota 2021 | Projectplan permanente bewoning/revitalisering vakantieparken
    21. Blz. 58 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Aanleg ventilatiesysteem gymlokaal Koedrift IJhorst
    22. Blz. 59 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Vervangen zoutloods gemeentewerf
    23. Blz. 60 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Reconstructie JC van Andelweg
    24. Blz. 61 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Pick-up bus bomenploeg
    25. Blz. 62 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Fietspadenplan: Aanleg ontbrekende schakel JJ Gorterlaan
    26. Blz. 63 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Reconstructie paden Dorpspark Rouveen
    27. Blz. 64 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Afkoppelen en herinrichten Acaciastraat, Leliestraat ged. en Beukenlaan ged. In Rouveen
    28. Blz. 65 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Verkeersplan Rouveen
    29. Blz. 66 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Frontschuif voor shovel
    30. Blz. 67 Mutaties nieuw beleid kapitaallasten investeringen zomernota 2021 | Reconstructie Groensland
   6. Blz. 68 6. Taakstellingen
    1. Blz. 69 Bezuinigingsmaatregelen
   7. Blz. 70 7. Dekking nieuw beleid uit reserves
    1. Blz. 71 Dekking nieuw beleid
   8. Blz. 72 8. Aandachtspunten
    1. Blz. 73 Bedrijfsvoering en overhead
    2. Blz. 74 Weerstandsvermogen en risico's
   9. Blz. 75 Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie
    1. Blz. 76 Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap