7. Dekking nieuw beleid uit reserves

 

Het incidentele nieuwe beleid wordt gedekt uit de reserve zonder bestemming.

Dekking nieuw beleid uit niet bestemde reserve Incidenteel / structureel 2022 2023 2024 2025
Informatiemanagement I 249 120 - -
Projectplan Dienstencentrum I 50 50 - -
Uitbreidingskosten CNS I 10 - - -
Opstellen van een verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs I 35 - - -
Bijdrage regio Zwolle Human Capital Agenda I 32 32 - -
Actualisatie verkeersmodel I - 22 - -
Opstellen beleidsplan spelen en bewegen I 20 - - -
Beleid ongewenste soorten en invasieve exoten I 20 - - -
Doorontwikkeling organisatie/onderhoud aan de organisatiecultuur I 40 40 - -
Projectplan permanente bewoning/revitalisering recreatiewoningen I 80 80 - -
Totaal dekking nieuw beleid uit algemene reserve 536 344 - -
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000