1. Aanbiedingsbrief

Aanbieding

Terug naar navigatie - Aanbieding

Bijgaand bieden wij uw raad de zomernota 2021 ter behandeling aan. Het uitbrengen van een zomernota is formeel geregeld in de Financiële Verordening. Deze nota wordt u digitaal aangeboden.

Doel zomernota 2021

Terug naar navigatie - Doel zomernota 2021

De zomernota is de kaderbrief voor de begroting 2022. Over de voortgang van het jaar 2021 wordt de Raad separaat geïnformeerd via de voortgangsrapportage 2021 die in september in de Raad wordt besproken en vastgesteld.

Uitkomsten zomernota 2021 voorstel College

Terug naar navigatie - Uitkomsten zomernota 2021 voorstel College

De uitkomst van de zomernota 2021 is negatiever dan de uitkomst van de meerjarenbegroting 2021-2024. De verslechtering is in onderstaande tabel per jaarschrijf weergegeven:

Mutatie begrotingsaldo 2022 2023 2024 2025
Saldo begroting 2021 -64 731 834
Saldo zomernota 2021 -230 429 324 399
Mutatie saldo -166 -302 -510 399
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000

De mutaties bestaan uit mutaties bestaand beleid, mutaties nieuw beleid en bezuinigingsmaatregelen. Een deel van de mutaties nieuw beleid zijn gedekt uit reserves waarbij we het saldo voor mutatie reserves en na mutatie reserves weergeven.

De effecten per onderdeel zijn in de volgende tabel weergegeven:

Totaaloverzicht 2022 2023 2024 2025
Saldo begroting 2021 -64 731 834 834
Saldo mutaties bestaand beleid -643 -349 -281 -366
Zomernota 2021 na mutaties bestaand beleid -707 383 554 469
Saldo mutaties nieuw beleid -459 -697 -630 -470
Zomernota 2021 na mutaties nieuw beleid -1.166 -315 -76 -1
Saldo mutaties bezuinigingen 400 400 400 400
Zomernota 2021 saldo voor mutaties reserves -766 85 324 399
Dekking nieuw beleid uit reserves 536 344 - -
Zomernota 2021 saldo na mutaties reserves -230 429 324 399
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000

In de zomernota 2021 zijn de mutaties van bestaand beleid en de voorstellen voor nieuw beleid verwerkt.

De mutaties bestaand beleid worden met name veroorzaakt door hogere kosten voor Jeugd en hogere kosten voor automatisering. De mutaties nieuw beleid worden met name veroorzaakt door hogere kosten voor informatiemanagement, bestrijden eikenprocessierups en de kapitaallasten van nieuw voorgestelde investeringen. Het incidentele nieuwe beleid wordt gedekt uit de reserve zonder bestemming die met name door het positieve jaarrekeningresultaat 2020 fors is verbeterd.

De verslechtering van de begrotingspositie leidt tot nieuw bezuinigingen die in de komende maanden in aanloop naar de begroting 2022 nader worden uitgewerkt. Een groot deel van de bezuinigingen kan gevonden worden in ruimte in diverse kleinere budgetten waarvoor we al een eerste aanzet hebben gedaan naar aanleiding van de analyse op de jaarrekening 2020.

Het verbeteren van de beschikbare reservepositie (de reserve zonder bestemming) is ook een belangrijk uitgangspunt geweest bij het opstellen van de zomernota 2021. Het verloop van de vrij beschikbare reserve t.o.v. de begroting 2021 is als volgt:

Verloop reservepositie 2022 2023 2024 2025
Totaal niet bestemde reserves begroting 2021 6.453 6.315 6.309 6.309
Af: dekking nieuw beleid uit reserves -536 -344 - -
Totaal bijstelling cumulatief 611 267 267 267
Totaal niet bestemde reserves zomernota 2021 7.064 6.582 6.576 6.576
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000

De reserve zonder bestemming verbetert in alle jaren. Dit wordt met name veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat 2020 dat deels wordt ingezet ter dekking van het verslechterde negatieve begrotingssaldo in de jaren 2021 en 2022 en ter dekking van het nieuw beleid.

Keuzemogelijkheden Raad

Terug naar navigatie - Keuzemogelijkheden Raad

De keuzes van het College zijn uitgewerkt in deze zomernota 2021. Aangezien de zomernota 2021 een belangrijk kaderstellend document is voor de begroting 2022, kan de Raad haar keuzes en wensen kenbaar maken aan het College. Uitgangspunt hierin is echter wel dat dit past binnen de financiële mogelijkheden en de reservepositie niet verder aangetast wordt.