8. Aandachtspunten

Bedrijfsvoering en overhead

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering en overhead

Vanaf 2021 zal de accountant geen rechtmatigheidsverklaring meer verstrekken als onderdeel van de accountantsverklaring. Het College zal zelf een rechtmatigheidsverantwoording afleggen in de jaarstukken.

Weerstandsvermogen en risico's

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen en risico's

De raad wordt in de voortgangsrapportage 2021 nader geïnformeerd over de financiële effecten van de corona crisis. Eventuele effecten worden ook meegenomen in de begroting 2022. Hierbij zal de afweging gemaakt worden welke effecten financieel vertaald kunnen worden en welke effecten als risico worden meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

In het kader van het verder robuust maken van de begroting zijn er nog de volgende aandachtspunten die nu nog niet geborgd zijn in de begroting:

  • Stelpost Jeugdzorg na 2022. In 2019 is voor de jaren 2019-2021 extra budget toegekend in de algemene uitkering aan gemeenten voor de Jeugdzorg. Dit gaat om € 300.000 per jaar. Het is vanaf 2022 nog onzeker of dit extra budget structureel gecontinueerd wordt door het Rijk aangezien het huidige kabinet dit wil overlaten aan het nieuwe kabinet. Gelet op de gemeentebrede problematiek binnen het sociaal domein en de veronderstelling dat het volgende kabinet deze extra bijdrage aan de gemeenten minimaal zal continueren heeft de provincie in haar rol als toezichthouder de richtlijn afgegeven om het budget ook vanaf 2022 (structureel) in de begroting op te nemen. Het College adviseert om dit zo te laten, maar het is nog wel een onzekerheid en dus een risico.
  • OZB motie raad: de raad heeft bij de behandeling van de begroting 2020 een motie vastgesteld waarbij zij het College oproept om de OZB stijging in de jaren 2021, 2022 en 2023 (jaarlijkse stijging van 10%) te evalueren in 2020. Aangezien het uitgangspunt is een robuuste begroting, is een eventuele beperking van de stijging in 2021-2023 nu niet meegenomen. Voor de jaren 2021 en 2022 is het begrotingssaldo nog steeds negatief. De jaren 2023-2025 zijn positief.