3. Financiële uitkomsten en algemene uitgangspunten zomernota 2021

Algemene uitgangspunten zomernota 2021

Terug naar navigatie - Algemene uitgangspunten zomernota 2021

In het kader van het verder versterken van het financieel strategische beleid zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd die de basis zijn voor het opstellen van deze zomernota:

  • Oud voor nieuw: nieuw beleid moet bekostigd worden uit bestaand beleid of bezuinigingen waarbij het uitgangspunt is dat de (niet bestemde) reservepositie niet verder mag verslechteren dan de stand ultimo de begroting 2020 (€ 6,2 miljoen).
  • De effecten van de coronacrisis zijn incidenteel van aard en zijn niet meegenomen in het structurele financiële beeld. In de voortgangsrapportage 2021 worden de incidentele (en mogelijk structurele effecten) meegenomen. De risico’s zullen wel benoemd moeten worden.
  • De septembercirculaire en de decembercirculaire 2020 zijn het uitgangspunt voor deze zomernota 2021. De effecten van de meicirculaire 2021 worden separaat in beeld gebracht en hierover wordt de raad in de zomer van 2021 geïnformeerd.
  • De aanbevelingen vanuit het rapport n.a.v. de financiële scan van de provincie en de aanbevelingen vanuit het rapport evaluatie P&C Cyclus zijn meegenomen in de opzet van de zomernota. Belangrijke uitgangspunten zijn het niet verder aantasten van de reservepositie en het robuuster maken van de exploitatiebegroting.

De financiële uitkomsten van de zomernota 2021 zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Totaaloverzicht 2022 2023 2024 2025
Saldo begroting 2021 -64 731 834 834
Saldo mutaties bestaand beleid -643 -349 -281 -366
Zomernota 2021 na mutaties bestaand beleid -707 383 554 469
Saldo mutaties nieuw beleid -459 -697 -630 -470
Zomernota 2021 na mutaties nieuw beleid -1.166 -315 -76 -1
Saldo mutaties bezuinigingen 400 400 400 400
Zomernota 2021 saldo voor mutaties reserves -766 85 324 399
Dekking nieuw beleid uit reserves 536 344 - -
Zomernota 2021 saldo na mutaties reserves -230 429 324 399
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het begrotingssaldo in alle jaren verslechtert maar in de jaren 2023 - 2025 positief is.

Toelichting verbetering begrotingspositie

Terug naar navigatie - Toelichting verbetering begrotingspositie

Uit de begroting 2020 blijkt dat de eerste drie begrotingsjaren niet sluitend zijn. Het laatste begrotingsjaar 2023 wel. Vanaf de zomernota 2020 is ingezet op het verbeteren van het begrotingssaldo.

Het verloop van het begrotingssaldo over de afgelopen jaren is als volgt:

Mutatie begrotingsaldo 2022 2023 2024 2025
Saldo begroting 2020 -563 632 632
Saldo zomernota 2020 -213 678 803
Saldo begroting 2021 -64 731 834
Saldo zomernota 2021 -230 429 324 399
Mutatie saldo zomernota 2021 versus begroting 2021 -166 -302 -510 399
+ is positief, - is negatief

Verloop begrotingssaldo

Ten opzichte van de begroting 2021 is het begrotingssaldo negatiever geworden. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van de Jeugdzorg, hogere kosten voor automatisering en informatiemanagement, en voorstellen voor nieuwe investeringen.

Toelichting mutaties reservepositie

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties reservepositie

Het goed monitoren van de reservepositie is belangrijk. Dit doordat in de afgelopen jaren veel nieuw beleid is gedekt uit reserves waarbij diverse reserves zijn gelabeld voor kapitaallasten van investeringen in de afgelopen jaren. Uit het rapport n.a.v. de financiële scan van de provincie bleek dat de vrij besteedbare reservepositie op termijn op basis van de meerjarenbegroting 2020 nagenoeg is uitgeput. Daarom mag de (niet bestemde) reservepositie niet verder aangetast worden.

De reservepositie is te splitsen in een vrij besteedbaar deel (reserve zonder bestemming) en een niet vrij besteedbaar deel (bestemmingsreserves). Het onderscheid bij de begroting 2021-2024 is als volgt:

Overzicht reserves begroting 2021-2024 2022 2023 2024 2025
Totaal algemene reserves (vrij beschikbaar) 6.453 6.315 6.309 6.309
Totaal bestemmingsreserves (gelabeld) 28.890 27.343 26.066 26.066
Totaal reserves 35.343 33.658 32.375 32.375
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000

*de niet bestemde reserves bestaat o.a. uit de algemene reserve van € 3,4 miljoen. Dit is een “basisreserve” die volgens de nota reserves en voorzieningen en de financiële verordening niet verder aangetast kan worden.In bovenstaande grafiek met het verloop van de reservepositie over de jaren 2016-2025 is een sterke afname van de bestemmingsreserves te zien in 2021 ten opzichte van 2020. Dat is te verklaren uit het feit dat t/m 2020 de cijfers zijn gebaseerd op de werkelijkheid en vanaf 2021 op basis van de begroting. Doordat bijvoorbeeld projecten vertraging oplopen (en er later dan verwacht geactiveerd wordt) wordt in werkelijkheid doorgaans minder onttrokken dan geraamd in de begroting (en dus de onttrekking in de tijd wordt doorgeschoven). Bij het opstellen van de begroting 2022-2025 wordt het toekomstig verloop van de reserves herberekend.

Het verloop van de niet bestemde-reservepositie vanaf 2021, inclusief de mutaties van de zomernota 2021 is als volgt:

Verloop reservepositie 2022 2023 2024 2025
Totaal niet bestemde reserves begroting 2021 6.453 6.315 6.309 6.309
Af: dekking nieuw beleid uit reserves -536 -344 - -
Totaal bijstelling cumulatief 611 267 267 267
Totaal niet bestemde reserves zomernota 2021 7.064 6.582 6.576 6.576
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000De reserve zonder bestemming verbetert in alle jaren. Dit wordt met name veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat 2020 dat deels wordt ingezet ter dekking van het verslechterde negatieve begrotingssaldo in de jaren 2021 en 2022 en ter dekking van het nieuw beleid. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele positieve begrotingssaldi in de toekomst.

Overzicht incidenteel / structureel

Terug naar navigatie - Overzicht incidenteel / structureel

In onderstaand overzicht zijn de structurele en incidentele baten en lasten gesplitst.

Overzicht incidenteel / structureel 2022 2023 2024 2025
Saldo begroting 2021 structureel -70 737 666 666
Saldo begroting 2021 incidenteel 6 -6 168 168
Saldo begroting 2021 totaal -64 731 834 834
Saldo mutaties bestaand beleid structureel -611 -317 -281 -366
Saldo mutaties bestaand beleid incidenteel -32 -32 - -
Zomernota 2021 na mutaties bestaand beleid -707 383 554 469
Saldo mutaties nieuw beleid structureel -75 -425 -470 -470
Saldo mutaties nieuw beleid incidenteel -384 -272 -160 -
Zomernota 2021 na mutaties nieuw beleid -1.166 -315 -76 -1
Saldo mutaties bezuinigingen structureel 400 400 400 400
Saldo mutaties bezuinigingen incidenteel - - - -
Zomernota 2021 na bezuinigingen -766 85 324 399
Saldo nieuw beleid dekken uit algemene reserve structureel - - - -
Saldo nieuw beleid dekken uit algemene reserve incidenteel 536 344 - -
Zomernota 2021 saldo -230 429 324 399
Zomernota 2021 structureel -356 395 316 231
Zomernota 2021 incidenteel 126 34 8 168
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000