2. Leeswijzer

 

Voor u ligt de zomernota 2021. De zomernota is de kaderbrief voor de begroting 2021. Over de voortgang van het jaar 2021 wordt de Raad separaat geïnformeerd via de voortgangsrapportage 2021 die in september in de Raad wordt besproken en vastgesteld.

De opbouw van de zomernota is daarom als volgt:

  • Het startpunt van de zomernota 2021 is de begroting 2021.
  • De eerste stap is het bijstellen van het bestaand beleid. Hierin zijn de ontwikkelingen van de afgelopen maanden verwerkt. Denk aan de september- en decembercirculaire 2020, maar ook de bijstellingen van het budget van verbonden partijen n.a.v. de concept begrotingen 2022. Deze ontwikkelingen vloeien voort uit het bestaande beleid van gemeente Staphorst. Dit is nader toelicht in hoofdstuk 4.
  • De tweede stap is de inventarisatie van het nieuwe beleid. Dit is nader toelicht in hoofdstuk 5.
  • De derde stap is de inventarisatie van de bezuinigingsopties. Doordat de bijstellingen van bestaand beleid en de voorstellen voor nieuw beleid een negatief begrotingssaldo opleveren, zijn bezuinigingsopties in beeld gebracht. Dit is nader toegelicht in hoofdstuk 6.
  • De vierde stap is de dekking van incidenteel nieuw beleid uit de reserve zonder bestemming. Dit is in beeld gebracht in hoofdstuk 7.

In hoofdstuk 3 wordt het totale financiële beeld weergegeven van alle stappen inclusief een nadere toelichting op het verloop van de reservepositie. In hoofdstuk 8 worden de overige ontwikkelingen nader toegelicht die impact hebben op de begroting 2021.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de aanbevelingen vanuit de financiële scan van de provincie. We geven hier de status weer van de opvolging van de aanbevelingen.

Aan de hand van deze zomernota kan het debat over de kaders voor de begroting 2022-2025 worden gevoerd. De zomernota is hiermee het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.