Jaarrekening - Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017

Inhoud

Jaarrekening - Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017

In dit hoofdstuk is opgenomen:
Toelichting op de programma's:
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Programma 6 | Sociaal Domein
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Programma 9 | Overhead

Toelichting op:
Algemene dekkingsmiddelen
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Klik hieronder op een onderdeel voor meer informatie.

Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie

Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 22.262 - 23.051 - 23.369 - 206-
Lasten 2.455 1.326 1.996 0
Saldo 19.807 - 21.725 - 20.133 - 206-
Onvoorzien 0 0 0  
Resultaat voor bestemming 19.807 - 21.725 - 21.374 - 206-
Toevoeging/onttrekking aan reserve 91 - 91 - 81 - 0
Resultaat na bestemming 19.898 - 21.816 - 21.455 - 206-

Te verklaren verschil: € 361 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
0.1 Bestuur:
     
Raad Eenmalige implementatiekosten nieuw Raadsinformatiesysteem
25  
  Diverse kosten lager   11
B&W Hogere cursus- en studietoelagen 15  
  Geen budget nodig geweest voor onderzoekskosten
  50
  Onttrekking i.p.v. toevoeging pensioenvoorziening wethouder. Door aanpassing rentepercentage van 0,8% in 2016 naar 1,6% in 2017. Door het hogere rekenpercentage ontstaat er een belangrijk voordeel.
  206
  Diverse kosten lager   12
  Niet geraamde vergoeding detachering personeel gemeente
  34
Adviesorganen Geen uitgaven Nota Burgerkracht/SWS (dubbele raming)
  21
0.2 Burgerzaken Er is sprake van een detacheringsvergoeding van een gemeente (18k) Daarnaast zijn er meer rijbewijzen verstrekt (20k) en minder huwelijken dan begroot (11k).
  30
  Doorberekening autom. en cursuskst. Overhead
38  
0.5 Treasury Voordeel door hoger dividend, niet geraamde rente stichting Zwembad en hogere rente hypothecaire lening industrieterrein.
  25
0.6 OZB Bij vaststelling van de OZB tarieven (voorafgaand aan het belastingjaar) zijn de definitieve WOZ waarden nog niet bekend. Daarnaast is het percentage gegronde WOZ bezwaren achteraf meegevallen
  33
  Kosten/baten uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland, was niet geraamd
138 158
  Doorberekening autom. en cursuskst. Overhead 13
 
0.7 Uitkering gemeentefonds
Hogere algemene uitkering incl. afrekening voorgaande jaren
  37
0.8 Overige Het begrotingsoverschot en/of- tekort wordt geraamd op onvoorzien. Na vaststelling zomernota komt dit uit op een tekort van € 746k. Het werkelijke voor- of nadelig rekeningsaldo komt hier niet op, maar komt als saldo van het verschil tussen baten en lasten na toevoeging en onttrekking reserves op de jaarrekening
746  
0.10 Reserves Hogere toevoeging en lagere onttrekking
De hogere toevoeging aan de reserve grondexploitatie in programma 8 komt doordat de winst volgens nieuwe BBV voorschriften berekend moet worden volgens de POC methode (Percentage of Completion). Voor het industrieterrein Bullingerslag wordt in het verslagjaar dan ook al ruim € 1,5 miljoen winst genomen. De winstrealisatie van woningbouw Rouveen-West 4 en in
dustrieterrein De Esch 3 is nu lager. Ook zijn de kosten van riolering en gemeentereiniging (afval) in programma 7 belangrijk lager dan geraamd. in totaal een toevoeging van € 583.000 i.p.v. een onttrekking van € 208.000. De lagere beschikking komt door minder investering t.l.v. de reserves dan geraamd. Het betreft met name investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, in de immateriële sfeer en investeringen < € 25.000 die ineens ten laste van reserves worden gebracht.
3.656  
  Overige verschillen programma 0 5 0
    4.636 617

Nadeel: € 4.019

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
LvI - Stemmachines
  10
  0
 
Aflossing lening N.V. Vitens   81   81  
Per saldo   91 -   81 -  

Incidentele lasten en baten

Geen incidentele lasten.

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Onttrekking pensioen voorziening wethouder 107     t.g.v. exploitatie n.v.t.
Geen toevoeging pensioen voorziening wethouder 99     t.g.v. exploitatie n.v.t.
Totaal incidentele baten 206 0 0    

Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid

Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 59 - 59 - 60 - 0
Lasten 1.221 1.224 1.166 0
Saldo 1.162 1.165 1.106 0
Onvoorzien 0 0 0  
Resultaat voor bestemming 1.162 1.165 1.106 0
Toevoeging/onttrekking aan reserve 6 6 6  
Resultaat na bestemming 1.168 1.171 1.112 0

Te verklaren verschil: € 60 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
1.1 Crisisbeheer/Brandweer Lagere loonkosten taakveld crisisbeheer/brandweer   7
  Lagere kosten rampenbestrijding   8
1.2 Openbare Orde en Veiligheid Lagere loonkosten taakveld openbare orde en veiligheid   33
  Lagere kosten APV en DHW   4
  Geen kosten boa's parkeertoezicht   6
  Overige verschillen programma 1   2
    0 60

Totaal voordeel: € 60

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Reservering groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
6   6    
  6 6 0
Per saldo 6   6    

Incidentele lasten en baten

Geen incidentele baten en/of lasten.

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 66 - 164 - 191 - 178-
Lasten 2.586 2.834 2.116 178
Saldo 2.520 2.670 1.926 0
Onvoorzien 0 0 0  
Resultaat voor bestemming 2.520 2.670 1.926 0
Toevoeging/onttrekking aan reserve 840 - 588 - 10  
Resultaat na bestemming 1.680 2.082 1.936 0

Te verklaren verschil: € 146 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
2.1 Verkeer en Vervoer Hogere loonkosten taakveld wegen door inhuur
26  
  Doorber.autom.en cursuskst.overhead
15
 
  Lagere onderhoudskosten asfaltwegen   11
  Lagere onderhoudskosten elementenverhardingen   106
  Lagere onderhoudskosten bermen en sloten   52
  Hogere kosten bestrijding gladheid 19  
  Lagere kapitaallasten gladheidsbestrijding   11
  Lagere kapitaallasten straatmeubilair en straatreiniging   17
  Lagere netto lasten verkeersveiligheid   11
  Overige verschillen programma 2 2  
    62 208

Totaal voordeel: € 146

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Reservering uitvoering wegenbeheersplan
wegenbeheer
660   660    
Uitvoering wegennota 2011 - 2015
wegenbeheer
  815   627  
Elementenverhardingen openbare ruimte
volkshuisvesting
  30   30  
Groenstroken
volkshuisvesting
  10   10  
LvI - 3e sensor ORW Rouveen
zonder bestemming
  20   4  
Voorbereidingskrediet Korte Kerkweg
inv. maatsch. nut
  30      
 Voorbereidingskrediet Ebbinge Wubbenlaan
inv. maatsch. nut   20      
 Voorbereidingskrediet Oosterparallelweg
inv. maatsch. nut   20      
 Voorbereidingskrediet Staphorst Noord-Oost fase 1
inv. maatsch. nut   35      
 Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg
 inv. maatsch. nut   35      
 Fietspad Kanlaan
inv. maatsch. nut   94      
Vervanging brug Veldhuisweg
inv. maatsch. nut   4      
Fietspaden ZSM, Heerenweg en Gorterlaan
inv. maatsch. nut   18      
Reserve zandput Hooidijk van voorz.
met bestemming
 98    98    
Verkeersplan
zonder bestemming
  27   13  
Onderzoek afslag A28
 verkeersontsluiting   35   21  
Onderzoek ontsluiting CZ Rouveen
 verkeersontsluiting   32   1  
Verlichtingsplan fase 5
zonder bestemming
  22   21  
 Fietspad Rijksweg
inv. maatsch. nut   10      
 Bruggen en duikers
inv. maatsch. nut   25      
 Carpoolplaats de Lichtmis
inv. maatsch. nut   44      
Carpoolplaats Staphorst
inv. maatsch. nut   20   19  
    758 1.346 758 747
0
Per saldo     588 -   10  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Reserve deels voorziening toekomstig onderhoud Conradsweg 98 98   begr. t.l.v. reserve  
Aanschaf gladheidmeldsysteem 4 20 20 begr. t.l.v. reserve 2
Verkeersplan 13 27   begr. t.l.v. reserve 17
Onderzoek afslag A28 21 35   begr. t.l.v. reserve 17
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen 1 532   begr. t.l.v. reserve 11
Verlichtingsplan fase 5 21 22   begr. t.l.v. reserve 17
Carpoolplaats de Lichtmis 19 64   begr. t.l.v. reserve 17
Totaal incidentele lasten 178 798 20    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Deels voorziening toekomstig onderhoud Conradsweg 98 98   begr. t.l.v. reserve  
Aanschaf gladheidmeldsysteem 4 20 20 begr. t.l.v. reserve  
Verkeersplan 13 27   begr. t.l.v. reserve 17
Onderzoek afslag A28 21 35   begr. t.l.v. reserve 17
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen 1 532   begr. t.l.v. reserve 11
Verlichtingsplan fase 5 21 22   begr. t.l.v. reserve 17
Carpoolplaats De Lichtmis 19 64   begr. t.l.v. reserve 17
Totaal incidentele baten 178 798 20    

Programma 3 | Economie/Ondernemen

Programma 3 | Economie/Ondernemen

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 208 - 208 - 241 -  
Lasten 218 218 107 8-
Saldo 10 10 134 - 8-
Onvoorzien 0 0 0  
Resultaat voor bestemming 10 10 134 - 8-
Toevoeging/onttrekking aan reserve 50 - 50 - 0  
Resultaat na bestemming 40 - 40 - 134 - 8-

Te verklaren verschil: € 94 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

 

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
3.1 Economische Ontwikkeling  Lagere loonkosten taakveld economie   54
   Niet geraamde (jaarlijkse) bijdrage gemeente Zwolle regio 2017 17  
  Lagere reguliere kosten taakveld Economische Ontwikkeling   6
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Geen bijdrage gemeente Steenwijkerland, coörd.leaderactiviteiten   7
  Vrijval project. Kosten Kroko + Multup.+Reestdal   8
3.3 Bedrijvenloket+-regelingen Lagere kosten en hogere baten markten, handel en ambacht   10
  Provincie Overijssel. Subsidie retailagenda 2017   10
3.4 Economie Promotie Hogere toeristenbelasting en lagere forensenbelasting (wordt pas achteraf opgelegd)
  10
  Overige verschillen programma 3    
    17 111

Totaal voordeel: € 94

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Mutatieverwerking kadaster
zonder bestemming
  50      
      50      
Per saldo   50 -
0  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Plattelandsontwikkeling 2010 Reestdal - 8     exploitatie  
Totaal incidentele lasten - 8        

Geen incidentele baten.

Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 262 - 338 - 331 - 0
Lasten 1.576 1.665 1.632 0
Saldo 1.314 1.327 1.301 0
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.314 1.327 1.301 0
Toevoeging/onttrekking aan reserve 463 - 485 - 485 -  
Resultaat na bestemming 851 842 815 0

Te verklaren verschil: € 26 voordeel.

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
4.3 Onderwijsbeleid+leerlingzaken Lagere kosten leerlingenvervoer   7
  Doorber.autom.en cursuskst. overhead
4  
  Hogere kosten vervoer gymonderwijs 4  
  Lagere kosten logopedie   32
  Hogere overige kosten OAB i.v.m. toekomstbestendig maken Boekenbas
62  
  Lagere kosten peuterspeelzaal   56
  Overige verschillen programma 4   1
    70 96

Totaal voordeel: € 26

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Afschrijving schoolgebouwen onderh.gem.gebouwen   481   481  
Openstelling schoolpleinen zonder bestemming   15   15  
Zonwering HD-school onderh.gem.gebouwen   7   7  
Onderhoudsprogramma gem.gebouw. onderh.gem.gebouwen 18   18    
    18 503 18 503  
Per saldo   485 - 485 -  

Incidentele lasten en baten

Geen incidentele baten en/of lasten.

Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 163 - 163 - 223 - 1.060-
Lasten 3.189 4.175 3.886 1.082
Saldo 3.026 4.012 3.663 22
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 3.026 4.012 3.663 22
Toevoeging/onttrekking aan reserve 413 - 1.385 - 1.194 - 0
Resultaat na bestemming 2.614 2.627 2.469 22

Te verklaren verschil: € 158 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
5.1+5.2 Sport Lagere kosten sportstimulering (minder subsidie aangevraagd)
  19
  Vrijval Prov.bijdr.sportacc.+jeugd 2012   8
  Lagere energiekosten gymlokalen en sporthal   13
  Hogere onderhoudskosten installaties door storing
41  
  Bijdrage onderhoud en beheer MCR aug-dec.2014 16  
5.3+5.4 Cultuur Nagekomen subsidie Scala aug.-dec.2016 14  
  Hogere loonkosten taakveld cultureel erfgoed 22  
  Prov.bijdr.cultuureducatie incl. voorgaande jaren (was niet geraamd)
  16
5.7 Openbaar groen+Recreatie Lagere loonkosten taakveld openbaar groen en recreatie door personeelswisseling
  39
  Lagere kosten bermen/sloten/specie waterhuish. Opschonen watergangen in de Esch was niet nodig.
  17
  Later regulier onderhoud plantsoenen. Minder plantmateriaal ingeboet dan begroot.
  42
  Lager regulier onderhoud groenvoorz. langs wegen Minder regulier gesnoeid, zowel bomen als struiken.
  63
  St. Groene Steen bijdrage Notarisbos   13
  Lagere kosten speelplaatsen en trapveldjes. Minder geïnspecteerd en gerepareerd.
  16
  Recreatie en toerisme - lagere kosten   7
  Overige verschillen programma 5 2  
    95 253

Totaal voordeel: € 158

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 50 144 15 75  
Alg. muzikale vorming (AMV) primair onderwijs met bestemming 20   20    
Breedtesport met bestemming   12   12  
Afschrijving gymzaal Staphorst afschr.gebouwen   50   50  
Afschrijving sportacc. VV Staphorst afschr.gebouwen   60   60  
Bijdrage ict bibliotheek zonder bestemming   90   90  
LvI - Boomveiligheidsinspectie zonder bestemming   40   40  
LvI - Groenbeheerbestekken zonder bestemming   15      
LvI - Kappen 320 bomen zonder bestemming   22   21  
LvI - Uitv. landschapsplan zonder bestemming   50      
Particulier bomenbeleid zonder bestemming   25   9  
Herinr.Boslaan (maatsch.nut) zonder bestemming   20      
Groenvoorz.Sth-Zuid (maatsch.nut) zonder bestemming   15   9  
Groot onderh. hoofdveld VV Staphorst zonder bestemming   35   33  
Groot onderh. velden VV Staphorst zonder bestemming   18   18  
Groot onderh. velden VV Staph. veld 5 zonder bestemming   20   20  
Groenbeleidsplan zonder bestemming   20   16  
Bossages noordelijk deel zonder bestemming   20   11  
Bijdrage st. zwembad zonder bestemming   800   800  
    70 1.455 70 1.264 0
    1.385 -  1.194 -  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Groot onderhoud sp.v.Sth.hoofdveld 35 35   begr. t.l.v. reserve 17
Groot onderhoud sp.v.Sth. Veld 2, 3 en 4 18 18   begr. t.l.v. reserve 17
Groot onderhoud sp.v.Sth. Veld 5 20 20   begr. t.l.v. reserve 17
Bijdr.beh.+ondh. MCR 2014 16        
Groot onderhoud sporthal 70 70 70 begr. t.l.v. reserve 0
Renovatie zwembad 800 800   begr. t.l.v. reserve 17
Subs. Scala aug-dec.2016 14     t.l.v. exploitatie  
Groenbeleidsplan 16 20   begr. t.l.v. reserve 17
Bossages noordelijk deel gemeente 11 20   begr. t.l.v. reserve 17
Herinrichting groenvoorz.Sth.Zuid 1 9 15   begr. t.l.v. reserve 6
Boomveiligheidsinspectie 2017 40 40 40 begr. t.l.v. reserve 1
Kappen 320 bomen i.v.m. ziekte 21 22 22 begr. t.l.v. reserve 1
Particulier bomenbeleid 9 25   begr. t.l.v. reserve 4
Subsidie Prinses Margriet 2015+2016 3     t.l.v. exploitatie  
Totaal incidentele lasten 1.082 1.084 131    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Groot onderhoud sp.v.Sth.hoofdveld 35 35   begr. t.l.v. reserve 17
Groot onderhoud sp.v.Sth. Veld 2, 3 en 4 18 18   begr. t.l.v. reserve 17
Groot onderhoud sp.v.Sth. Veld 5 20 20   begr. t.l.v. reserve 17
Groot onderhoud sporthal 70 70 70 begr. t.l.v. reserve 0
Renovatie zwembad 800 800   begr. t.l.v. reserve 17
Prov.Ov. Sportacc.+jeugd 2012
8     t.v.g. exploitatie  
Prov.Ov. cult.conv.2009-2012
4     t.v.g. exploitatie  
Groenbeleidsplan 16 20   begr. t.l.v. reserve 17
Bossages noordelijk deel gemeente 11 20   begr. t.l.v. reserve 17
Herinrichting groenvoorz.Sth.Zuid 1 9 15   begr. t.l.v. reserve 6
Boomveiligheidsinspectie 2017 40 40 40 begr. t.l.v. reserve 1
Kappen 320 bomen i.v.m. ziekte 21 22 22 begr. t.l.v. reserve 1
Particulier bomenbeleid 9 25   begr. t.l.v. reserve 4
Totaal incidentele baten
1.060 1.084 131    

Programma 6 | Sociaal Domein

Programma 6 | Sociaal Domein

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 2.193 - 2.328 - 2.340 - 107-
Lasten 10.308 10.561 10.421 98
Saldo 8.115 8.233 8.081 9-
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 8.115 8.233 8.081 9-
Toevoeging/onttrekking aan reserve 65 89 137 0
Resultaat na bestemming 8.180 8.322 8.218 9-

Te verklaren verschil: € 103 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten en lasten nieuwkomers lager door lagere taakstelling
21  
  Lagere kosten collectieve vervoersvoorziening   50
  Lagere kosten ondersteuning mantelzorg door de overgang van twee mantelzorgorganisaties naar één
  19
  Lagere kosten subsidiëring sociaal cultureel werk   11
  Lagere kosten subsidiëring geen verr. 2016   12
  Hogere lasten en lagere baten acc. sociaal cultureel werk 11  
  Lagere kosten maatschappelijke dienstverlening. Minder gebruik gemaakt van thuisbegeleiding
  27
6.3 Inkomensregelingen Hogere loonkosten taakveld inkomensregeling 12  
  Doorber. autom. en cursuskst. overhead
18
 
  Hogere kosten bijzondere controle 20  
  Lagere kosten minimafonds   65
  Lagere kosten schuldregeling en sanering   12
6.72 Maatwerkvoorziening 18+ Doorber. autom. en cursuskst. overhead 8  
  Overige verschillen programma 6 3  
    93 196

Totaal voordeel € 129

WMO Eigen bijdrage CAK:

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen dienstencentrum onderh.gem.gebouwen 4 73 4 13  
Raming/werkelijk reservering 3D's sociaal domein 186   146    
Mantelzorg compliment     28      
    190 101 150 13  
    89 137  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Beheerskosten 2016 RT NWO 3     t.l.v. exploitatie  
Geen nabetaling 2015 subs.soc.cult.w. 12 -     t.g.v. exploitatie  
Gemeente Zwolle exp.jeugdzorg 2012 23     t.g.v. reserve sociaal domein  
Gemeente Zwolle project Trias 2015 10     t.g.v. reserve sociaal domein  
Gemeente Zwolle aanpak jeugdwerkloosheid 2015 8     t.g.v. reserve sociaal domein  
Minder kosten PGB WMO 2016 67     t.g.v. reserve sociaal domein  
Totaal incidentele lasten 98 0 0    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Gemeente Zwolle exp.jeugdzorg 2012 23     t.g.v. reserve sociaal domein  
Gemeente Zwolle project Trias 2015 10     t.g.v. reserve sociaal domein  
Gemeente Zwolle aanpak jeugdwerkloosheid 2015 8     t.g.v. reserve sociaal domein  
Minder kosten PGB WMO 2016 67     t.g.v. reserve sociaal domein  
Totaal incidentele baten 107 0 0    

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 3.282 - 3.046 - 3.282 - 5-
Lasten 4.474 4.441 3.830 147
Saldo 1.193 1.395 548 142
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.193 1.395 548 142
Toevoeging/onttrekking aan reserve 268 - 212 - 595 0
Resultaat na bestemming 924 1.182 1.143 142

Te verklaren verschil: € 39 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
7.1 Volksgezondheid Lagere kosten volksgezondheid (uitvoeringsprogramma Alcohol&Drugs, kadaveropvang als bijdrage GGD IJsselland)
  53
7.2 Riolering De kosten zijn lager door meetplannen en meetsystemen, minder storingen en geen grote calamiteiten, geen plannen waterbeheer. Voor- en nadelen worden verrekend met de reserve. Door de lagere kosten zijn ook de toegerekende overheidskosten lager.
70  
  Doorber.autom.en cursuskst.overhead
13
 
7.3 Afval Voor- en nadelen verrekend met de reserve. De kosten zijn lager door minder aanbiedingen en vertrek medewerkers.
55  
  Doorber.autom.en cursuskst.overhead 13
 
7.4 Milieu Lagere loonkosten taakveld milieu door vertrek medewerkers.
  58
  Doorber.autom.en cursuskst.overhead 41  
  Lagere kosten derden milieu en lagere baten   53
7.5 Begraafplaatsen Lagere kosten begraafplaatsen door minder inhuur personeel. En er is minder plantmateriaal ingeboet dan begroot. De opbrengsten zijn hoger door verlenging leges begraafrechten, uitgave nieuwe graven en lijkbezorgingsrechten.
  82
  Doorber.autom.en cursuskst.overhead 15  
    207 246

Totaal voordeel: € 39

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoudsprogramma gem.gebouwen begraafplaats onderh.gem.gebouwen   4      
VD/ND saldo riolering riolering   66 383    
VD/ND saldo afvalstoffenheffing afvalstoffenheffing   142 212    
    0 212 595 0 0
    212 - 595  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Inhuur advocaten 79     t.l.v. exploitatie  
Juridische ondersteuning 67 40   t.l.v. exploitatie  
Totaal incidentele lasten 147 40 0    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
NW energie NW Ov. Subs.vd. 5     t.g.v. exploitatie 7
Totaal incidentele baten 5 0 0    

Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 3.976 - 5.478 - 4.799 - 3.203-
Lasten 4.724 4.811 2.698 2.786
Saldo 748 667 - 2.101 - 417-
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 748 667 - 2.101 - 417-
Toevoeging/onttrekking aan reserve 228 - 1.141 2.367 0
Resultaat na bestemming 520 474 266 417-

Te verklaren verschil: € 207 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
8.1 Ruimtelijke Ordening Hogere loonkosten taakveld RO door toegerekende eigen uren en inhuur derden i.v.m. ziekte. Aantal projecten zijn doorgeschoven naar 2018, daardoor lagere kosten
53  
  Lagere kosten derden bestemmingsplannen   18
  Leges bes.pl. hoger dan geraamd bij zomernota   35
  Doorber.autom.en cursuskst. overhead
17  
8.2 Grondexploitatie Hogere loonkosten taakveld grondexploitatie 24  
  Verkoop 4-tal grondstroken niet geramd   10
8.3 Bouwen/wonen Hogere loonkosten taakveld wonen en bouwen door inhuur om de achterstand weg te werken.
194  
  Onderhoud en beheer beh.soc.krt.2017-2019 14  
  Lagere kosten bouwcontrole en handhaving   20
  Vastgoedregistratie - lagere kosten derden   11
   Doorber.autom.en cursuskst.overhead
4  
  BGT - hogere kosten beheer BGT 19  
  Vrijval div.prov.bijdragen voorgaande jaren   105
  Verkoop woning Tulpenstraat   190
  Hogere leges bouw- en sloopvergunningen   107
  Hogere ontvangsten leges welstand   12
  Verlagen voorziening oninbaar   20
  Overige verschillen programma 8   4
    325 532

Totaal voordeel: € 207

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 15 8 15    
Herziening bestemmingsplannen volkshuisvesting   15      
Inv.+moties struct.-/omgevingsvisie     60   52  
EPOS zonder bestemming   160   81  
Gebiedsontwikkeling Muldersweg grondexploitatie   20   5  
Verschuldigde VPB grondexploitatie   64   60  
Kadernota buitengebied zonder bestemming   27   27  
Leefbaarheid de Slagen grondexploitatie   50   20  
Winst verk. industriegrond De Esch 3 grondexploitatie 430   170    
Winst verk. woningbouw Rvn West 4 grondexploitatie 1.100   910    
Winstneming Bullingerslag grondexploitatie     1.070    
Exploitatiebijdragen Bullingerslag grondexploitatie     450    
Verkopen groenstroken grondexploitatie     7    
Kosten van in 2016 afgesloten complexen grondexploitatie grond met bestemming       8  
    1.545 404 2.622 255 0
    1.141 2.367  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Gebiedsontwikkeling Muldersweg 5 20   begr. t.l.v. reserve 7
Herziening kadernota Buitengebied 27 27   begr. t.l.v. reserve 17
EPOS 81 160   begr. t.l.v. reserve 2
Omgevingsvisie Staphorst 52 60 60 begr. t.l.v. reserve 1
Leefbaarheid de Slagen 20 50   begr. t.l.v. reserve 17
res. winstneming Rouveen West 4 910 1.100   t.g.v. reserve grondexploitatie 17
res. winstneming De Esch 3 170 430   t.g.v. reserve grondexploitatie 17
res. winstneming Bullingerslag 1.070     t.g.v. reserve grondexploitatie 17
res. winstneming expl.bijdr. Bullingerslag 450     t.g.v. reserve grondexploitatie 17
Totaal incidentele lasten 2.786 1.847 60    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Gebiedsontwikkeling Muldersweg 5 20   begr. t.l.v. reserve 7
Herziening kadernota Buitengebied 27 27   begr. 2015 t.l.v. reserve 17
EPOS 81 160   begr. t.l.v. reserve 2
Omgevingsvisie Staphorst 52 60 60 begr. t.l.v. reserve 1
Leefbaarheid de Slagen 20 50   begr. t.l.v. reserve 17
Ontv. welstand baten > lasten
14     t.g.v. exploitatie  
Ontv. bouwleges opbr. > € 520k 107     t.g.v. exploitatie  
res. winstneming Rouveen West 4 910 1.100   t.g.v. res. grondexploitatie 17
res. winstneming De Esch 3 170 430   t.g.v. res. grondexploitatie 17
res. winstneming Bullingerslag 1.070     t.g.v. res. grondexploitatie 17
res. winstneming expl.bijdr. Bullingerslag 450     t.g.v. res. grondexploitatie 17
Verkoop woning Tulpenstraat 8
190     t.g.v. exploitatie  
Prov.Ov. div. subsidies voorgaande jaren
105     t.g.v. exploitatie  
Totaal incidentele baten
3.203 1.847 60    

Programma 9 | Overhead

Programma 9 | Overhead

  Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Incidenteel
Baten 83 - 83 - 299 - 299-
Lasten 4.517 6.081 5.694 395-
Saldo 4.434 5.997 5.395 694-
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 4.434 5.997 5.395 694-
Toevoeging/onttrekking aan reserve 432 - 841 - 115 - 0
Resultaat na bestemming 4.002 5.156 5.280 694-

Te verklaren verschil: € 123 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Personeel Hogere personeelslasten, kosten inhuur derden lager
144  
  Minder inhuur derden, kosten personeelslasten hoger
  370
  Hogere studiebijdragen (incl. cursuskst. XL10-training)
81  
  Doorber.div. cursuskosten en kosten automatisering (doorberekening aan div. taakvelden)
  34
  Lagere kosten cafetariamodel, minder uren verkocht   16
  Toerekening werkkostenregeling lager   11
  Lagere uitgaven bedrijfsgezondheidszorg   11
  Vrijval voorziening reorganisatiekosten   37
  Netto toevoeging voorziening gewezen personeel 677  
  Doorber. automatisering div. programma's
  160
Informatievoorziening Verg. systeembeheer t.b.v. DOSZ-gemeenten kosten<baten   27
AZ/IZ Lagere lasten en hogere baten   27
Huisvesting Lagere afschrijvingslasten tel.centr. en raadzaal   25
  Hogere huuropbrengst politiebureau   16
Mat. Openbare Werken
Lagere kosten   21
  Lagere afschrijvingslasten door latere aanschaf   22
  Overige verschillen programma 9   2
    902
779

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Reserve Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking t.l.v. exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen onderh.gem.gebouwen 33 75 33 18  
Vervanging automatisering verv.automatisering 186 248 201 138  
Res.verb./afschr.gem.huis verb.gemeentehuis   50   50  
LvI/Moties - organisatieontwikkeling zonder bestemming   250   136  
LvI/Moties - koffiezetapparaten zonder bestemming   12   12  
LvI/Moties - aanpassing huisstijl zonder bestemming   50   20  
LvI/Moties - kipper mini-tractor zonder bestemming   7   6  
LvI/Moties - calamiteitenaanhanger zonder bestemming   10   11  
Toekomstbestendig gemeentehuis zonder bestemming   100      
E-Overheidsvoorzieningen zonder bestemming   112   11  
Pepperflow zonder bestemming   6   5  
Digitalisering archieven zonder bestemming   210   13  
Niet gebruikte dekkingsmidelen wegbeheer 70   70    
    289 1.130 304 419  
    841 - 115 -  

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Aanpassing huisstijl 20 50 60 begr. t.l.v. reserve 1
Ontwikkelbudget organisatie 135 250 50 begr. t.l.v. reserve 1
Koffiezetapparaten 12 12 250 begr. t.l.v. reserve 1
Toename voorz. voormalig personeel 177   12    
E-Overheidsvoorzieningen 14 112   begr. t.l.v. reserve 17
Pepperflow Management Informatie tool 5 6 restant krediet begr. t.l.v. reserve 17
Vossebelt, klapnet container 3   restant krediet t.l.v. exploitatie  
Kipper t.b.v. mini-tractor 6 7 7 begr. t.l.v. reserve 1
Calamiteiten-aanhanger 11 10 10 begr. t.l.v. reserve 1
Werkkleding buitendienst 1     begr. t.l.v. reserve 2
Digitalisering archieven 13 210 210 begr. t.l.v. reserve 17
Totaal incidentele lasten 395 657 539    

 

Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging   Wijzigingsnr.
Aanpassing huisstijl 20 50 60 begr. t.l.v. reserve 1
Ontwikkelbudget organisatie 135 250 50 begr. t.l.v. reserve 1
Koffiezetapparaten 12 12 250 begr. t.l.v. reserve 1
Vergoeding kantine 2016
7   12 t.g.v. exploitatie  
Vrijval voorziening reorganisatiekosten
37     t.g.v. exploitatie  
Afname voorz. voormalig personeel 21     t.g.v. exploitatie  
IKB vak.geld jun.-dec.2016 lager
19     t.g.v. exploitatie  
E-Overheidsvoorzieningen 14 112 restant krediet begr. t.l.v. reserve 17
Pepperflow Management Informatie tool 5 6 restant krediet begr. t.l.v. reserve 17
Kipper t.b.v. mini-tractor 6 7 7 begr. t.l.v. reserve 1
Calamiteiten-aanhanger 11 10 10 begr. t.l.v. reserve 1
Digitalisering archieven 13 210 210 begr. t.l.v. reserve 17
Totaal incidentele baten 299 657 539    

 

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Onder de Algemene dekkingsmiddelen vallen:
-1 Lokale heffingen
-2  Algemene uitkeringen
-3 Dividend
- 4  Saldo financieringsfunctie
- 5 BTW-compensatiefonds
- 6 Overhead

1 | Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

(bedragen x € 1.000) Begroting primair 2017 Begroting 2017 na wijziging Rekening 2017 Incidenteel gerealiseerd
OZB eigenaar woning 1.412 - 1.412 - 1.423 -  
OZB gebruiker niet-woningen 481 - 481 - 487 -  
OZB eigenaar niet-woningen 761 - 761 - 777 -  
Hondenbelasting 52 - 52 - 54 -  
Forensenbelasting 60 - 60 - 57 -  
Toeristenbelasting 47 - 47 - 67 -  
  1.402 - 1.402 - 1.442 - 0

2 | Algemene uitkeringen

De verantwoorde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de verrekening in december 2017. De raming in de primitieve begroting was gebaseerd op de meicirculaire van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van € 12.707.883 met een uitkeringsfactor van 1,420. Dit is verhoogd met € 192.000 in verband met gevolgen herverdeeleffect VHROSV.
In de zomernota is de oorspronkelijke raming met € 400.000 verhoogd door een hogere uitkeringsfactor (met 21 punten tot 1,441)) en een 3-tal nieuwe decentralisatie-uitkeringen (armoedebestrijding kinderen, verhoogde asielinstroom, zowel partieel effect als participatie en integratie). De totaal geraamde algemene uitkering over 2017 is dan ook na de zomernota €13.299.883. Ook is het aantal kernen in 2017 toegenomen met 1 van 6 naar 7 ten opzichte van voorgaande jaren. De toename van 1 kern geeft een verhoging van de algemene uitkering van € 40.000. December 2017 geeft een uitkeringsfactor van 1,428, een afname van 13 punten t.o.v. de zomernota. Door een hogere decentralisatie-uitkering asielinstroom, meer jongeren en ouderen, meer huishoudens met een lager inkomen, meer (eenpersoons)huishoudens, meer één ouder huishoudens, meer bedrijfsvestigingen en een nagekomen bedrag van 2015 is de uiteindelijke algemene uitkering € 37.000 hoger dan geraamd.


De decentralisatie-uitkering sociaal domein was oorspronkelijk gesteld op € 5.689.213. In de zomernota is de oorspronkelijke raming met € 97.000 verhoogd tot € 5.786.213. Deze komt volgens de laatst bekende gegeven uit op € 5.781.794. Voor het jaar 2018 is € 5.715.000 geraamd aflopend naar € 5.358.000 in 2020. De decentralisatie-uitkering sociaal domein over de afgelopen jaren was: 2015 € 6.348.624; 2016 € 925.987 en € 5.781.794.
Een afname in 2020 t.o.v 2015 van bijna € 1 miljoen.

3 | Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

(bedragen x € 1.000) Begroting primair 2017 Begroting 2017
na wijziging
Gerealiseerd 2017 Incidenteel gerealiseerd
Programma 0 Vitens N.V. - dividend 2016 50 50 62  
Programma 0 Vitens N.V. - rente achtergestelde lening 12 12 8  
Programma 0 Enexis N.V. - dividend 2016 24 24 23  
Programma 0 Enexis N.V. - rente achtergestelde lening 4 4    
Programma 0 Enexis N.V. - rente aandh. lening     9  
Programma 0 Enexis N.V. - rente deelneming 5 5    
Programma 0 CBL/Verkoop vennootschap     1  
Programma 0 Rendo N.V. - dividend 2016 323 323 325  
Programma 0 Wadinco - dividend 2016 20 20 20  
Programma 0 Bank Nederlandse Gemeenten - dividend 2016 30 49 49  
Programma 0 BNG Financial Bond Fonds - uitkering 9 15 1  
Programma 0 BNG Government Bond Fonds - uitkering 3 5 1  
Programma 0 Winst verkoop 1/7 deel Fin.B.Fonds 10 10 1  
Programma 0 Winst verkoop 1/7 deel Gov.B.Fonds 50 50 68  
Programma 0 Rova N.V. - dividend 2016 55 161 161  
Programma 0 Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30  
    625 758 761 0

Bovenstaande dividenden zijn in programma 0 verantwoord.

4 | Saldo financieringsfunctie

  Primaire begroting 2017 Begroting 2017 na wijziging Gerealiseerd 2017 Incidenteel gerealiseerd
Baten 81 162 176  
Lasten 0 63 63  
Saldo 81 99 113 0
Door belaste rente excl. grondexploitatie
132
124
839
 

De werkelijk door belaste rente ten laste van de diverse producten is iets lager dan oorspronkelijk geraamd, doordat de boekwaarde van de activa per 1-1-2017 iets lager is. De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma's toe, zodat die programma's een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn.
Er wordt geen rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen en voorzieningen van de gemeente. De rente van de overtollige middelen die we ontvangen van de schatkist is nihil. Door de lage rente wordt met ingang van het begrotingsjaar 2014 geen 5% maar 4% rente doorberekend. In het begrotingsjaar 2015 en 2016 is dit 3%.
Vanaf 2017 zijn er nieuwe BBV voorschriften, waarbij is bepaald dat de door te doorberekende rente mag worden afgerond op 0,5% van het renteomslagpercentage. Omdat we weinig vreemd vermogen hebben is dit voor onze gemeente vrij laag. Voor het begrotingsjaar 2017 komt dit uit op 0,2%. De toegerekende rente in 2017 over de vaste materiële activa is 0,5%. Vanaf 2016 mag er geen rente meer worden berekend en bijgeschreven op de gronden, inclusief gronden in de grondexploitaties. Hier is in de begroting en rekening 2017 rekening mee gehouden.

5 | BTW-compensatiefonds

  Rekening 2014 Rekening 2015 Rekening 2016 Rekening 2017
Gedeclareerde bedragen 1.716 1.900 2.017 1.823

De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen, bouwrijp maken grondexploitatie etc.)

Vanaf 1 januari 2003 hebben de gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening gebrachte BTW-voordruk terugkrijgen. Op 5 november 2009 is een raamovereenkomst (handhavingsconvenant) met de belastingdienst ondertekend. Controle zal vooraf plaatsvinden, zodat de gemeente niet voor verasssingen komt te staan. Dit geldt voor zowel de omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, loonheffingen en invordering van belastinggelden. Er wordt samengewerkt op basis van transparantie, begrip en vertrouwen. Partijen streven naar een voortdurend inzicht in de actuele fiscale risico's en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van de wet, regelgeving en jurisprudentie. De rechtszekerheid wordt hierdoor vergroot. Het convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt periodiek geëvalueerd.

6 Overhead

Berekening percentage overhead:

Totaal alle taakvelden 0 t/m 8 (m.u.v. taakveld 0.4) 38.069
Programma 9 Overhead   5.694
Totaal alle taakvelden 0 t/m 8  32.375
af: Rova (4.730.101)        923
Bedrag basis berekening percentage overhead
 31.452

Percentage Overhead: € 5.694 / 1% van € 31.452 = 18,1% (geraamd is: 14,5%)

Berekening dekkingspercentage
- Rioolheffing

Saldo (t.g.v. reserve (lasten<baten)    346   (t.g.v. reserve 383)
Lasten    989
Lastenverhoging %overhead (18,1%)    179
BTW-voordeel       73
Totaal 1.241
van taakveld 2.1 - verkeer en vervoer
25% straatreiniging        16
Lastenverhoging % overhead (18.%)          3
van taakveld 6.3 - inkomensregelingen
Kwijtschelding rioolrechten        33
Lastenverhoging % overhead (18,1%)           6
Totale lasten incl. overhead, deel straatreiniging, kwijtschelding en BTW 1.299
Baten 1.645

- Afvalstoffenheffing
Eliminatie bijrage Rova (dit is voornamelijk doorbetaling). Hiervoor is praktisch geen ambtelijke bemoeienis.

Saldo (t.g.v. reserve (lasten<baten)     196   (t.g.v. reserve 212)
Lasten 1.012
af: kosten Rova
    923 -
Bedrag berekening lasten percentage overhead        89
 lastenverhoging%overhead (18,1%)
       16
bij: kosten Rova
     923
BTW-voordeel      198
Totaal 1.226
van taakveld 2.1 - verkeer en vervoer
25% straatreiniging         16
Lastenverhoging % overhead (18.1%)           3
van taakveld 6.3 - inkomensregelingen
Kwijtschelding afvalstoffenheffing        29
Lastenverhoging % overhead (18,1%)          5
 Totale lasten incl. overhead, deel straatreiniging, kwijtschelding en BTW
1.280
Baten 1.476

- Leges burgerzaken

Saldo (t.l.v. exploitatie)
189
Lasten 424
Lastenverhoging % overhead (18,1%)    77
Totaal lasten
500
Baten 312
Baten 62%

- Leges lijkbezorgingsrechten

Saldo (t.g.v. exploitatie)
  27
Lasten 258
Lastenverhoging % overhead (18,1%)    47
Totaal lasten
305
Baten 332
Baten 109%

Eigen uren 2016 t.o.v. loonkosten taakveld begraafplaats + overhead

N.B. eigen uren 2016 o.b.v. tijdschrijven 279
Loonkosten taakveld 2017 169 -
Overhead 2017    47 -
Lager bedrag doorberekening 2017 t.o.v. 2016   63

- Leges omgevingsvergunning

Saldo (t.l.v. exploitatie)
    127
Lasten 1.012
Lastenverhoging % overhead (18,1%)    183
BTW-voordeel
   127
Totaal:
1.322
Baten 1.088
Baten 82%

- Kosten overhead taakveld 8.2 - Grondexploitatie

Lasten bouwgronden in exploitatie
417
Lastenverhoging percentage overhead 18,1%
71

 

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de vennootschapsbelasting uitgebreid voor overheidslichamen en daarmee ook voor gemeenten. De nieuwe wet beoogt niet alle activiteiten van de gemeente in de heffing maar slechts die activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. Voor nagenoeg alle activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemerscriteria en deze niet worden geraakt door de VPB (vennootschapsbelasting). Voor veel activiteiten geldt dat ofwel sprake is van het aanbieden van een collectie goed (geen deelname economisch verkeer) of sprake is van structureel verlieslatende activiteiten.
Buiten het grondbedrijf oefent de gemeente op dit moment geen zelfstandige activiteiten uit die leiden tot een verwachte belastingplicht. Voor de inkomsten van de reclamemast is nog onduidelijkheid. Is dit deelname aan het economisch verkeer en valt het onder vermogensbeheer wat is vrijgesteld. Het enigste wat de gemeente doet is jaarlijks een nota te sturen, te boeken en de ontvangst te verwerken. Ook is er nog onduidelijkheid over het te hanteren rentepercentage. Voor de jaren 2016 en 2017 zijn voorlopige aanslagen betaald van jaarlijks
€ 30.000. In mei 2018 zal de aangifte van 2016 worden ingediend en in juni 2018 die van 2017. De voordelen van de grondexploitatie worden jaarlijks ten gunste gebracht van de reserve grondexploitatie. Omdat het belasting betreft over de fiscale winsten van de grondexploitatie worden de verschuldigde bedragen ten laste van deze reserve grondexploitatie gebracht. Eind mei 2018 is de aangifte vennootschapsbelasting 2016 ingediend, waarbij de fiscale winst is vastgesteld op € 90.000 en de verschuldigde vennootschapsbelasting € 18.000. Over 207 is uitstel aangevraagd. Uitstel wordt gegeven tot 1 november. De aangifte hiervan zal naar verwachting in de loop van juni worden gedaan.

Onvoorzien

Onvoorzien

In de primitieve begroting is in het programma een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad €.32.
De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner. Dit komt neer op rond de 1% van het begrotingstotaal. Na samenstelling van de zomernota is het saldo op onvoorzien € 746 negatief.

In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.

Onderwerp Begrotingswijziging in raadsvergadering dd. Bedrag Realisatie programma Nr. begrotingswijziging
Primitieve begroting 8 nov. 2016 32    
Gereserveerde middelen na opmaak begroting   30    
    42    
Voordelig begrotingssaldo   104    
1. investeringen en moties 2017 8 nov. 2016 1 -   4
3. uitvoering ketenbeleid 1 nov. 2016 30 -   3
13. verhoging honorarium accountant 26 sep. 2017 12 -   13
17. zomernota 14 nov. 2017 807 - diversen 17
saldo onvoorzien vrij beschikbaar einde jaar negatief 746 -    

Bij deze begrotingswijzigingen worden de volgende toelichting gegeven:

De voor- en nadelen worden grotendeels veroorzaakt door:
3. uitvoeringsprogramma 2016 - 2018 'voorkomen is beter dan genezen'  
13. honorriumvoorstel accountant voor de jaren 2016 t/m 2018  
11. zomernota 2017 - voordelen:
hogere algemene uitkering

400
19. zomernota 2017 - nadelen:
hogere kosten inkomensvoorziening incl. inhuur personeel
hogere kosten derden specialisme vergunningverlening en handhaving
automatiseringsnota - hogere jaarlijkse reservering
hogere kosten inhuur personeel derden in 2017
hogere waterschapslasten
hogere kosten vacaturevervulling
overige verschillen < € 20. per saldo nadelen

45
40
75
900
25
21
101

 

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

    Lasten (toevoeging) Baten (onttrekking)
  Reserve Begroting 2017 Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2017
Programma 0 | Algemeen bestuur + organisatie Aandelen Vitens     81.193 - 81.193 -
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid Gemeentelijke gebouwen 6.000 6.000    
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen 660.000 660.000    
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en infra     815.000 - 627.057 -
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Volkshuisvesting     30.000 - 30.000 -
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Volkshuisvesting     10.000 - 10.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen 18.000 18.000    
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     49.000 - 49.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     58.000 - 58.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     96.000 - 96.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     108.000 - 108.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     50.000 - 50.000 -
Programma 4 | Onderwijs Gemeentelijke gebouwen     120.000 - 120.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen 50.000 50.000    
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Met bestemming     12.000 - 12.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen     50.000 - 50.000 -
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie + toerisme Gemeentelijke gebouwen     60.000 - 60.000 -
Programma 6 | Sociaal domein Gemeentelijke gebouwen 4.000 4.000    
Programma 8 | Volkshuisv. + ruimtelijke ordening Gemeentelijke gebouwen 15.000 15.000    
Programma 9 | Overhead Gemeentelijke gebouwen 33.000 33.000    
Programma 9 | Overhead Automatisering 186.000 201.410    
Programma 9 | Overhead Automatisering     248.200 - 138.451 -
Programma 9 | Overhead Gemeentehuis     50.000 - 50.000 -

Analyse begrotingsafwijkingen

Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Bij dit totaaloverzicht wordt aanvullend nog de volgende toelichting gegeven:

De overschrijding van programma 0 - Algemeen Bestuur en ondersteuning wordt veroorzaakt door:
Hogere toevoeging reserves dan geraamd door:
1. voordeel in plaats van nadeel op zowel riolering als gemeentereiniging (afval).
     riolering - een voordeel van € 383.000 i.p.v. een nadeel van € 66.000
     afval - een voordeel van € 212.000 i.p.v. een nadeel van € 142.000
2. gewijzigde BBV voorschriften (POC methode) winstneming grondexploitaties, waardoor ook van het in 2017 in gebruik genomen industrieterrein Bullingerslag € 1.520.000 winst is genomen.
3. lagere beschikking over reserves door minder investeringen t.l.v. reserves dan geraamd.
     Het betreft met name investeringen in de immateriële sfeer en investeringen < € 25.000 die ineens ten laste van reserves worden gebracht.
     Geraamd tekort op onvoorzien van € 746.000.

De overschrijding van programma 9 - Overhead wordt veroorzaakt door:
6 - Voorziening voormalig medewerker:
      Toevoeging aan de voorziening voormalig personeel ten laste van de exploitatie.
      Ten laste van de exploitatie is € 704.000 toegevoegd en ten gunste van de exploitatie € 21.000 ontrokken.
      De toevoeging betreft het vertrek van een 2-tal medewerkers.
      De voorziening is met € 594.000 toegenomen van € 527.000 per eind 2016 naar € 1.121.000 per eind 2017.

Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000)

Stand 01-01-2017   52.678
bij: jaarresultaat 2016   158
    52.836
bij: toevoegingen t.l.v. functie 980 4.426  
idem van voorzieningen 98  
af: onttrekkingen t.g.v. functie 980 3.283 -  
idem t.g.v. voorzieningen    
    1.241
Stand 31-12-2017   54.077

Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Stand 01-01-2017   1.956
bij: toevoegingen
722  
af: onttrekkingen
323 -  
idem t.g.v. reserves 98 -  
    301
Stand 31-12-2017   2.256

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2017 Gemeente Staphorst

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Staphorst. Het voor de gemeente Staphorst toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (= algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1 P.F.G. Rossen L. Roest
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,95
Gewezen topfunctionaris? nee nee
Fictieve dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 97.052 € 54.062
Beloningen betaalbaar op termijn € 15.006 € 6.804
Subtotaal € 112.058 € 60.866
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 181.000 € 171.950
-/- onverschuldigd  betaald bedrag - -
Totaal bezoldiging 2017
€ 112.058 € 60.866
Verplichte motivering indien overschrijding PM PM
     
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 01/01 - 31/12 13/3 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in FTE 1,0 0,8889
     
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 91.747 € 32.680
Beloningen betaalbaar op termijn € 12.419 € 4.646
Totaal bezoldiging 2016 € 104.166 € 37.326

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1 t/m 12
n.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
n.v.t.

2. Uitkeringen wegen beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
n.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud