Jaarrekening - Balans per 31 december 2017

Inhoud

Jaarrekening - Balans per 31 december 2017

 

Activa 31-12-2017 31-12-2016
Vaste Activa
Immateriële vaste activa (IVA)   0   0
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, en het saldo van agio en disagio 0   0  
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0   0  
Materiële vaste activa (MVA)   28.978   29.209
Gronden uitgegeven in erfpacht 0   0  
Investeringen met economisch nut 21.806   22.521  
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.4576.688Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 715   0  
Financiële vaste activa (FVA)   4.604   6.117
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen
- Gemeenschappelijke regelingen
- Overige verbonden partijen

260
0
0

260
0
0
Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties
- Deelnemingen
- Overige verbonden partijen

0
704
0

0
785
0
Overige langlopende leningen 1.430   1.760  
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 2.210   3.312  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden        
Totaal vaste activa   33.582   35.326
         
Vlottende Activa
Voorraden   2.212   3.394
Grond- en hulpstoffen:
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden
- Overige grond- en hulpstoffen

0
0
0
0Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 2.212   3.394  
Gereed product en handelsgoederen 0   0  
Vooruitbetalingen 0   0  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar   23.284   18.653
- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist
- Overige vorderingen
- Gronden in exploitatie derden
1.823
0
20.081
1.380
0

2.017
0
15.397
1.239
0

Liquide middelen   244   247
- Kassaldi
- Rabobank beleggersrekening
- Banksaldi
1
0
2430
0
246Overlopende activa   1.695   2.195
Vooruitbetaalde bedragen 202   508  
Van Europese of Nederlandse overheid nog te ontvangen specifieke uitkeringen 760   528  
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 733   1.159  
Totaal vlottende activa   27.435   24.489
         
Totaal-generaal
  61.017   59.815
         
Passiva
31-12-2017 31-12-2016
Vaste passiva
Eigen vermogen
  54.426   52.836
Algemene reserve
8.317   11.323  
Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves

0
45.759
0
41.355Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat
349   158  
Voorzieningen
  2.256   1.956
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
2.226   1.851  
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
0   0  
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
31   105  
Vaste schulden met een een rentetypische looptijd > 1 jaar
  1.062   1.490
Obligatieleningen
0   0  
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- Binnenlandse bedrijven
- Overige binnenlandse sectoren
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

0
1.062
0
0
00
1.490
0
0
0


Waarborgsommen
0   0  
Verplichtingen uit hoofde van financial- lease overeenkomsten
0   0  
Totaal vaste passiva
  57.744   56.282
         
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
  1.654   1.406
- Kasgeldleningen
- Kas en banksaldi
- Overige schulden
0
0
1.6540
0
1.406Overlopende passiva
  1.619   2.127
Vooruit ontvangen bedragen
18   20  
Van Europese of Nederlandse overheid ontvangen, nog te besteden specifieke uitkering
723   757  
Nog te betalen bedragen
878   1.349  
Totaal vlottende passiva
  3.273   3.533
         
Totaal-generaal
  61.017   59.815
Gewaarborgde geldleningen
  924   1.173
Garantstellingen
  0   0
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud