Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Voorwoord jaarrekening 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Samenvatting jaarrekening 2017 Blz. 4  
Samenvatting jaarrekening 2017 Blz. 5  
Aanbieding en voorstel Blz. 6  
Aanbieding en voorstel Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 9  
Beleidsinformatiebrief behorende bij de jaarstukken 2017 Blz. 10  
Financiële samenvatting Blz. 11  
Samenvatting programmarekening Blz. 12  
Uitkomst 2017: globale cijfermatige analyse Blz. 13  
Reservepositie Blz. 14  
Grafische weergave gerealiseerde kosten en baten 2017 op programmaniveau Blz. 15  
Analyse uitkomst t.o.v. oospronkelijke begroting Blz. 16  
Analyse uitkomst 2017 ten opzichte van zomernota 2017 Blz. 17  
Resumé Blz. 18  
Jaarverslag - Programma's Blz. 19  
Jaarverslag - Programma's Blz. 20  
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie Blz. 21  
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie Blz. 22  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 23  
Beleidskader Blz. 24  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 25  
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen Blz. 26  
Deelname Werkgroep Regio IJsselland Blz. 27  
Vernieuwen nota verbonden partijen Blz. 28  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 29  
Raad in vroeg stadium informeren op hoofdzaken en beleidsvoornemens Blz. 30  
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten Blz. 31  
'Slim samenwerken' Blz. 32  
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland Blz. 33  
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking Blz. 34  
Vergroten onderaanneming Blz. 35  
Opdrachten in kleinere porties verdelen Blz. 36  
VOG voor vrijwilligers Blz. 37  
Gratis VOG voor vrijwilligers Blz. 38  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 39  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 40  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 41  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 42  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 43  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 44  
Wat heeft het gekost? Blz. 45  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging Blz. 46  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 47  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 48  
Verplichte indicatoren Blz. 49  
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 50  
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 51  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 52  
Beleidskader Blz. 53  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 54  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 55  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 56  
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio Blz. 57  
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten Blz. 58  
Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Blz. 59  
Brandweerkazerne Staphorst Blz. 60  
Behoud kazerne Staphorst Blz. 61  
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen Blz. 62  
Aanrijtijden binnen de normen Blz. 63  
Behoud ambulancepost Blz. 64  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 65  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 66  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 67  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 68  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 69  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 70  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 71  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 72  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 73  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 74  
Toezicht en handhaving ketenbeleid Blz. 75  
Evaluatie ketenbeleid Blz. 76  
Ketenbeleid Blz. 77  
Wildkamperen Blz. 78  
Gebruik burgernet en AED Blz. 79  
Gebruik burgernet en AED Blz. 80  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 81  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 82  
Wat heeft het gekost? Blz. 83  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging Blz. 84  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 85  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 86  
Verplichte indicatoren Blz. 87  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 88  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 89  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 90  
Beleidskader Blz. 91  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 92  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 93  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 94  
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28 Blz. 95  
Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28 Blz. 96  
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg Blz. 97  
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg Blz. 98  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 99  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 100  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 101  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 102  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 103  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 104  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 105  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 106  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde Blz. 107  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde) Blz. 108  
Realisatie verandering spoorwegovergang Blz. 109  
Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan Blz. 110  
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst Blz. 111  
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek Blz. 112  
Carpoolplaats Staphorst Blz. 113  
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan Blz. 114  
Achthoevenweg Blz. 115  
Kanlaan Blz. 116  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 117  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 118  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 119  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 120  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 121  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 122  
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 123  
Gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 124  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 125  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 126  
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 127  
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 128  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 129  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 130  
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland Blz. 131  
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid Blz. 132  
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder Blz. 133  
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus Blz. 134  
Overleg komst NS-station Blz. 135  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 136  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 137  
Wat heeft het gekost? Blz. 138  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging Blz. 139  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 140  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 141  
Verplichte indicatoren Blz. 142  
Programma 3 | Economie/ ondernemen Blz. 143  
Programma 3 | Economie/ ondernemen Blz. 144  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 145  
Beleidskader Blz. 146  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 147  
Kennisdeling Blz. 148  
Kennisdeling Blz. 149  
Startende ondernemers Blz. 150  
Startende ondernemers Blz. 151  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 152  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 153  
Social return gemeente Blz. 154  
Participatieplaatsen realiseren Blz. 155  
Realiseren beschutte werkplekken Blz. 156  
Social return gemeente Blz. 157  
Werk als basis Blz. 158  
Werk als basis Blz. 159  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 160  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 161  
Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg Blz. 162  
Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen Blz. 163  
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan Blz. 164  
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden Blz. 165  
In exploitatie nemen Oosterparallelweg Blz. 166  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 167  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 168  
Aanleg glasvezel Blz. 169  
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk Blz. 170  
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’ Blz. 171  
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’ Blz. 172  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 173  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 174  
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager Blz. 175  
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen Blz. 176  
Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager) Blz. 177  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 178  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 179  
Wat heeft het gekost? Blz. 180  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging Blz. 181  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 182  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 183  
Verplichte indicatoren Blz. 184  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 185  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 186  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 187  
Beleidskader Blz. 188  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 189  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 190  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 191  
Overdracht schoolgebouwen Blz. 192  
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie Blz. 193  
MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd Blz. 194  
Overleg met scholen over goede overdracht Blz. 195  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 196  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 197  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 198  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 199  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 200  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 201  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 202  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 203  
Wat heeft het gekost? Blz. 204  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging Blz. 205  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 206  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 207  
Verplichte indicatoren Blz. 208  
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme Blz. 209  
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme Blz. 210  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 211  
Beleidskader Blz. 212  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 213  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 214  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 215  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 216  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 217  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 218  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 219  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 220  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 221  
Verbetering accommodatie VV IJhorst Blz. 222  
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst Blz. 223  
Behoud Zwembad als basisvoorziening Blz. 224  
Behoud zwembad Blz. 225  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 226  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 227  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 228  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 229  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 230  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 231  
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst Blz. 232  
Actief informeren bij wijzigingen Blz. 233  
Overleg met dienst Cultureel Erfgoed Blz. 234  
Vlaggen op kerktorens Blz. 235  
Vlaggen op de kerktorens Blz. 236  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 237  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 238  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 239  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 240  
Aanleg fietspaden Blz. 241  
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten Blz. 242  
Actualisatie van het beleidsplan fietspaden Blz. 243  
Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal Blz. 244  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 245  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 246  
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein Blz. 247  
Aanpassing beleid Blz. 248  
Evaluatie maximum aantal A-evenementen Blz. 249  
Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen Blz. 250  
Behouden Staphorstdagen Blz. 251  
Behouden Staphorstdagen Blz. 252  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 253  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 254  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 255  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 256  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 257  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 258  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 259  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 260  
Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden Blz. 261  
Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden Blz. 262  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 263  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 264  
Wat heeft het gekost? Blz. 265  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging Blz. 266  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 267  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 268  
Verplichte indicatoren Blz. 269  
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 270  
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 271  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 272  
Beleidskader Blz. 273  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 274  
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen Blz. 275  
Besluit verkopen voormalige bibliotheek Blz. 276  
Evalueren gebruik MCR Blz. 277  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 278  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 279  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 280  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 281  
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden Blz. 282  
Faciliteren samenwerkingsverbanden Blz. 283  
Stimuleren WMO-raad Blz. 284  
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad Blz. 285  
Waarborgen contactfunctie Blz. 286  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 287  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 288  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 289  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 290  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 291  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 292  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 293  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 294  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 295  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 296  
Monitoren decentralisatiegelden Blz. 297  
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen Blz. 298  
Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden Blz. 299  
Steuntje in de rug voor de ‘minima’ Blz. 300  
‘Steuntje in de rug voor de minima’ Blz. 301  
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten Blz. 302  
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo Blz. 303  
Uitvoering van participatiewet Blz. 304  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 305  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 306  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers Blz. 307  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers Blz. 308  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 309  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 310  
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ Blz. 311  
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp Blz. 312  
Kostenreductie vervoersstromen Blz. 313  
Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam. Blz. 314  
Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil Blz. 315  
Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning Blz. 316  
WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen Blz. 317  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 318  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 319  
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden Blz. 320  
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden Blz. 321  
Behoud jeugdwerker Blz. 322  
Behoud jeugdwerker Blz. 323  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 324  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 325  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 326  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 327  
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg Blz. 328  
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd Blz. 329  
Inkoop benodigde zorg Blz. 330  
Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod Blz. 331  
Goede afstemming tussen de diverse partijen Blz. 332  
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy Blz. 333  
Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten) Blz. 334  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 335  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 336  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 337  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 338  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 339  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 340  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 341  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 342  
Wat heeft het gekost? Blz. 343  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging Blz. 344  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 345  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 346  
Verplichte indicatoren Blz. 347  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 348  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 349  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 350  
Beleidskader Blz. 351  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 352  
Opstellen GRP Blz. 353  
Opstellen GRP Blz. 354  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 355  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen Blz. 356  
Rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 357  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 358  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 359  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 360  
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie Blz. 361  
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie Blz. 362  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 363  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 364  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 365  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 366  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 367  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 368  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 369  
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid Blz. 370  
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst Blz. 371  
Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies Blz. 372  
Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan Blz. 373  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 374  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 375  
Wat heeft het gekost? Blz. 376  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging Blz. 377  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 378  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 379  
Verplichte indicatoren Blz. 380  
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Blz. 381  
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Blz. 382  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 383  
Beleidskader Blz. 384  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 385  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 386  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 387  
Opstellen structuurvisie buitengebied Blz. 388  
Omgevingsvisie Blz. 389  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 390  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 391  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 392  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 393  
Afronden project de Slagen Blz. 394  
Afronden project de Slagen Blz. 395  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 396  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 397  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 398  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 399  
Actualisatie woonvisie Blz. 400  
Actualisatie woonvisie Blz. 401  
Afronden project Ruilverkaveling Blz. 402  
Afronden project ruilverkaveling Blz. 403  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 404  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 405  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 406  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 407  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 408  
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad Blz. 409  
Opstellen nieuw beleid Blz. 410  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 411  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 412  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 413  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 414  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 415  
Herziening Saneringsbeleid Blz. 416  
Herziening saneringsbeleid Blz. 417  
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw Blz. 418  
Evaluatie huidige startersleningen Blz. 419  
Gelden beschikbaar laten komen aan kopers Blz. 420  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 421  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 422  
Wat heeft het gekost? Blz. 423  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging Blz. 424  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 425  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 426  
Verplichte indicatoren Blz. 427  
Programma 9 | Overhead Blz. 428  
Programma 9 | Overhead Blz. 429  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 430  
Beleidskader Blz. 431  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017 Blz. 432  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 433  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 434  
Evaluatie reorganisatie Blz. 435  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 436  
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies Blz. 437  
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld Blz. 438  
Verkeersadviescommissie: vooraf overleg Blz. 439  
Implementatie NUP Blz. 440  
Implementatie NUP Blz. 441  
Opstellen informatieveiligheidsbeleid Blz. 442  
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag Blz. 443  
Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid Blz. 444  
Invoering BGT Blz. 445  
Optimalisering bestanden Blz. 446  
Registratie en uitwisseling SVB - BGT Blz. 447  
Het uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 448  
Uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 449  
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding Blz. 450  
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit Blz. 451  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 452  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 453  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 454  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 455  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 456  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 457  
Herziening financiële verordening Blz. 458  
Herziening financiële verordening Blz. 459  
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 460  
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 461  
Visie op dienstverlening Blz. 462  
Uitvoeringsprogramma dienstverlening Blz. 463  
Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’ Blz. 464  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 465  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 466  
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 467  
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 468  
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers Blz. 469  
Beleidsnota Burgerparticipatie Blz. 470  
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers Blz. 471  
Wijk- en dorpsraden faciliteren Blz. 472  
Creëren van Kennistafels Blz. 473  
Creëren van Kennistafels Blz. 474  
Wat heeft het gekost? Blz. 475  
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging Blz. 476  
Lopende investeringen eind 2017 Blz. 477  
Investeringen die afgerond zijn in 2017 Blz. 478  
Verplichte indicatoren Blz. 479  
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 480  
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 481  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 482  
Inleiding op de paragraaf Blz. 483  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2017 Blz. 484  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 485  
C | Risicobeheersing Blz. 486  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 487  
Paragraaf 2 | Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 488  
Inleiding op de paragraaf Blz. 489  
Wegenbeheer Blz. 490  
Rioolbeheer Blz. 491  
Waterbeheer Blz. 492  
Groenbeheer Blz. 493  
Gebouwenbeheer Blz. 494  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 495  
Inleiding op de paragraaf Blz. 496  
1 | Uitgangspunten financieringsfunctie Blz. 497  
2 | Belangrijke ontwikkelingen 2016: kengetallen Blz. 498  
3 | Uitvoering financiering Blz. 499  
4 | Risicoprofiel Blz. 500  
Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering Blz. 501  
Organisatie algemeen Blz. 502  
Inkopen en aanbesteding Blz. 503  
Samenwerking Blz. 504  
Vastgoed Blz. 505  
Communicatie Blz. 506  
Personeel | HRM Blz. 507  
Financiën Blz. 508  
Beheerkosten Blz. 509  
Paragraaf 5 | Verbonden Partijen Blz. 510  
1 | Inleiding op de paragraaf Blz. 511  
2 | Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen Blz. 512  
3 | Opbrengst deelnemingen Blz. 513  
4 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 514  
4 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 515  
4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 516  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 517  
Inleiding op de paragraaf Blz. 518  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 519  
Strategische gronden Blz. 520  
Herziene notitie grondexploitatie commissie BBV Blz. 521  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 522  
Paragraaf 7 | Lokale Heffingen Blz. 523  
Inleiding op de paragraaf Blz. 524  
1 | Onroerende zaakbelasting Blz. 525  
2 | Afvalstoffenheffing Blz. 526  
3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 527  
4 | Forensenbelasting Blz. 528  
5 | Toeristenbelasting Blz. 529  
6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen Blz. 530  
7 | Begraafrechten Blz. 531  
8 | Hondenbelasting Blz. 532  
Legesverordening Blz. 533  
Gemeentelijke accomodaties Blz. 534  
Kwijtschelding Blz. 535  
Lastendruk Blz. 536  
Samenvatting verhoging belastingen en retributies Blz. 537  
Overig Blz. 538  
Paragraaf 8 | Sociaal Domein Blz. 539  
Inleiding op de paragraaf Blz. 540  
A | Decentralisatie Wmo Blz. 541  
B | Decentralisatie jeugd Blz. 542  
C | Decentralisatie participatiewet Blz. 543  
D | Reserve sociaal domein Blz. 544  
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten 2017 Blz. 545  
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten 2017 Blz. 546  
Jaarrekening - Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 Blz. 547  
Jaarrekening - Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 Blz. 548  
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie Blz. 549  
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie Blz. 550  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 551  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 552  
Incidentele lasten en baten Blz. 553  
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 554  
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 555  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging Blz. 556  
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 557  
Incidentele lasten en baten Blz. 558  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 559  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 560  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 561  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 562  
Incidentele lasten en baten Blz. 563  
Programma 3 | Economie/Ondernemen Blz. 564  
Programma 3 | Economie/Ondernemen Blz. 565  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 566  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 567  
Incidentele lasten en baten Blz. 568  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 569  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 570  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging Blz. 571  
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 572  
Incidentele lasten en baten Blz. 573  
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme Blz. 574  
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme Blz. 575  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 576  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 577  
Incidentele lasten en baten Blz. 578  
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 579  
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 580  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 581  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 582  
Incidentele lasten en baten Blz. 583  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 584  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 585  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 586  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 587  
Incidentele lasten en baten Blz. 588  
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Blz. 589  
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Blz. 590  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 591  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 592  
Incidentele lasten en baten Blz. 593  
Programma 9 | Overhead Blz. 594  
Programma 9 | Overhead Blz. 595  
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging Blz. 596  
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 597  
Incidentele lasten en baten Blz. 598  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 599  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 600  
1 | Lokale heffingen Blz. 601  
2 | Algemene uitkeringen Blz. 602  
3 | Dividend Blz. 603  
4 | Saldo financieringsfunctie Blz. 604  
5 | BTW-compensatiefonds Blz. 605  
6 Overhead Blz. 606  
Vennootschapsbelasting Blz. 607  
Vennootschapsbelasting Blz. 608  
Onvoorzien Blz. 609  
Onvoorzien Blz. 610  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen Blz. 611  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen Blz. 612  
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 613  
Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 614  
Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000) Blz. 615  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 616  
WNT-verantwoording 2017 Gemeente Staphorst Blz. 617  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2017 Blz. 618  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2017 Blz. 619  
Jaarrekening - Toelichting op de balans per 31 december 2017 Blz. 620  
Jaarrekening - Toelichting op de balans per 31 december 2017 Blz. 621  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 622  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 623  
Vaste activa Blz. 624  
A | Immateriële vaste activa Blz. 625  
B | Materiële vaste activa Blz. 626  
C | Financiële vaste activa Blz. 627  
Vlottende activa Blz. 628  
A | Voorraden Blz. 629  
B | Uitzettingen met een rente-typiche looptijd korter dan één jaar Blz. 630  
C | Liquide middelen Blz. 631  
D | Overlopende activa Blz. 632  
Vaste passiva Blz. 633  
A | Eigen vermogen Blz. 634  
B | Voorzieningen Blz. 635  
C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Blz. 636  
Vlottende passiva Blz. 637  
Inleiding Blz. 638  
A | Kortlopende schulden Blz. 639  
B | Overlopende passiva Blz. 640  
Overige Blz. 641  
A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 642  
B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Blz. 643  
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud