Jaarrekening - Toelichting op de balans per 31 december 2017

Inhoud

Jaarrekening - Toelichting op de balans per 31 december 2017

In dit hoofdstuk is opgenomen:
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Vaste activa
Vlottende activa
Vaste passiva
Vlottende passiva
Overige


Klik hieronder op een programma voor meer informatie.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.


Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs (is: inkoopprijs en bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (is: aanschaffingskosten en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend ). Passiva worden opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Activa
Vaste activa (met economisch nut)


In erfpacht uitgegeven gronden.
De in erfpacht uitgegeven percelen worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).


Overige  investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.


Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Dit betreft met name investeringen in schoolgebouwen en riolering.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

  (Onder)gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen: stichtingskosten: scholen, peuterspeelzalen 30 - 40 jaar
  stichtingskosten: sportaccommodaties 30 jaar
  stichtingskosten overige gebouwen: werkplaats, bibliotheek, dienstencentrum, mortuarium e.d. 30 - 40 jaar
  groot onderhoud, renovatie, uitbreiding van bestaande (hoofd)gebouw Afhankelijk van de resterende looptijd van het (hoofd)gebouw met een minimum van 15 jaar; of gewenste levensduur van te renoveren gebouw
  Rioleringswerken Conform GRP: 20-40 jaar
   Begraafplaatsen Afhankelijk van te verwachten looptijd
Sportvelden: Vervanging drainage 12 - 15 jaar
  Renovatie toplaag 12 - 15 jaar
  Lichtmasten 20 jaar
  Technische installaties en machines Afhankelijk van het object: 5 - 15 jaar
  Vaste inventaris, veiligheidsvoorzieningen, groot onderhoud voor zover niet opgenomen in beheerplannen Afhankelijk van het object: 5 - 10 jaar
  Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal Naar gangbare ervaringsnormen of voorgeschreven normen over de gebruiksduur (meestal 5 tot 10 jaar)
  Automatisering (hard- en software) 3 - 5 jaar
  (Kantoor)meubilair 10 - 20 jaar
  Aandelen Geen afschrijving
  Diversen Op basis van verwachte economische levensduur

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b. v. groot onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken werden tot en met 2016 zoveel mogelijk ten laste van het resultaat en de reserves gebracht. Nieuwe infrastructurele werken konden worden geactiveerd en afgeschreven in maximaal 40 jaar. De ondergrond van deze werken werd daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk was, werd op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden werden dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten  gezien.
Per eind 2016 waren er geen uitgaven hiervoor geactiveerd en stond er ook geen bedrag voor op de balans. Met ingang van 2017 heeft er volgens BBV voorschriften een wijziging plaats gevonden, waarbij investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ook moeten worden geactiveerd. Deze stelwijziging heeft tot gevolg dat we deze investeringen met ingang van 2017 ook activeren. Voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten in de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gevormd. Deze stelselwijziging heeft voor ons dan ook geen gevolgen voor het begroting- en rekeningresultaat.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs (inkoopprijs en bijkomende kosten). Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs worst er tegen marktwaarde gewaardeerd.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

De obligatieportefeuille is deels gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (BNG Fido Financial Bond Fonds en BNG Fido Government Bond Fonds). Het dividend en de rente is als bate in de jaarrekening verantwoord. De nog te ontvangen rente  is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen.

Bijdragen aan activa van derden worden ineens ten laste van het resultaat of een reserve gebracht. Mochten ze worden geactiveerd dan worden deze geactiveerde bijdragen gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden dan afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa
Voorraden

De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie (IEGG) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Vanaf 2016 wordt aan deze gronden ook geen rente meer bijgeschreven.
Winsten uit de grondexploitatie werden tot en met 2016 slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Met ingang van 2017 is overeenkomstig BVV voorschriften de POC methode (percentage-of-completion) van toepassing, waarbij winst wordt genomen naar gelang de voortgang van de realisering van het complex. Bij 50% van de gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten wordt 50% x 50% is 25% winst genomen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statische bepaald op basis van de geschatte inkomenskansen.


Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.


Passiva
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. De algemene reserve is tot een minimum saldo (minimum bedrag per inwoner) min of meer vrij besteedbaar.


Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.


Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De niet bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel zijn verantwoord als vooruit ontvangen bedragen onder de vlottende passiva. 

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Vaste activa

A | Immateriële vaste activa

Geen geactiveerde immateriële activa op de balans.

B | Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
  31-12-2017 31-12-2016
Gronden uitgegeven in erfpacht 0 0
Investeringen met economisch nut 21.806 22.521
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.457 6.688
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 715 0
Totaal materiële vaste activa (MVA) 28.978 29.209

 

  per 31-12-2016 investeringen t.l.v. reserve desinvesteringen afschrijvingen per 31-12-2017
MVA-a - gronden en terreinen 2.862 118 78 40 46 2.816
MVA-b - strategische gronden 4.423 3 0 9 0 4.418
MVA-c - woonruimten 0 0 0 0 0 0
MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen 14.130 12 0 35 762 13.345
MVA-e - grond- weg en waterbouwkundige werken 14 0 0 0 1 13
MVA-f - vervoersmiddelen 518 183 19 0 100 582
MVA-g - machines, apparaten en installaties 519 257 110 0 109 557
MVA- h - overige MVA 54 51 0 0 29 76
Totaal 22.521 624 208 84 1.047 21.806

De strategische gronden vormen een verzamelnaam voor gronden met een stellig voornemen tot ontwikkelen. . Deze strategische gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaats vinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de dan geldende bestemming.

MVA-b - strategische gronden 31-12-2016 Investeringen Desinvesteringen 31-12-2017
Terrein de Levensboom Rouveen - 5.607 m² 227 0 0 227
Rouveen- Zuid - 45.648 m² 2.198 0 2 2.196
IJhorst- West 2 - 7.898 m² 457 0 1 456
Industrieterrein De Esch 0 - 52.395 m² 1.212 0 3 1.210
De Slagen uitbreiding - 44.877 m² 329 2 3 328
Totaal Strategische Gronden 4.423 3 9 4.418

 

De belangrijkste investeringen betreffen Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2017 Cumulatief besteed t/m 2017
MVA-a- gronden en terreinen:
- VV Staphorst - groot onderhoud veld 2, 3, 4
- VV Staphorst - groot onderhoud hoofdveld
- VV Staphorst - bijdrage
- VV Staphorst - groot onderhoud veld 5

150
35

20

9
82
33 -
20

141
82
33 -
20
  205 78 210
MVA-d- bedrijfs- en overige gebouwen:
- MCR Rouveen - schoolgebouw
- idem bijdrage schoolpleinen in 2011
- Prov.Ov. pMJP bijdr. MCR Rouveen 2014
- Kleedaccommodatie SC Rouveen

3.000


1.563

35 -


5

2.954
45 -
150 -
1.454
  4.563 30 - 4.214
MVA-f- machines, apparaten en installaties:
- vrachtauto klapner container
- kipper t.b.v. mini-tractor
- calamiteiten-aanhanger
- ver-reiker t.b.v. gladheidsbestrijding
- 2 aanhangstrooiers nr. 3 en 4


7
10
70
75

3
6
11
77
87

3
6
11
77
87
  162 183 183
MVA-g- machines, apparaten en installaties:
- MIS (management informatie systeem)
- vervanging Firewall
- automatiseringsprojecten
- meubilair gemeentehuis
- koffiezetapparaten
- raadzaal opnieuw herinrichten
- gladheidmeldsysteem

50
248

150
12
138
20

5
40

106
12
7
4

54
40

106
12
7
4
  618 175 224
MVA-h- overige materiële vaste activa:
- skatevoorziening Staphorst en Rouveen (juni 2017)

50

51

0
  51 51 0
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
  31-12-2016 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden 31-12-2017
Begraafplaatsen 337 0 0 16 0 321
Riolering 6.351 173 0 375 13 6.136
  6.688 173 0 391 13 6.457
De belangrijkste investeringen betreffen:
  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2017 Cumulatief besteed t/m 2017
Gemeentelijk rioleringsplan 2016 912 85 247
Gemeentelijk rioleringsplan 2017 1.099 88 88
  2.011 173 334
De investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
  31-12-2016 investeringen desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden 31-12-2017
MVA-d- grond- weg en waterbouwkundige werken 0 1.534 808 11 0 715
  0 1.534 808 11 0 715
De belangrijkste investeringen betreffen:
  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2017 Cumulatief besteed t/m 2017
Wegen:
- wegenbeheerplan (jaarlijkse uitvoering
- ontsluiting CZ Rouveen
- verkeersplan
- fietspad Mr. JB Kanlaan/Evenboersweg
- snelfietsroute Meppel-Zwolle
- onderzoek afslag A28
- spoorwegovergang Gorterlaan
- fietspad Heerenweg
- fietspad Gorterlaan
- fietspad nabij Waanders
- herinrichting Korte Kerkweg
- herinrichting Staphorst Noord-Oost fase 1/2
- herinrichting/afkoppeling Oosterparallelweg
- brug Veldhuisweg
- civiele kunstwerken (bruggen)
- verlichtingenplan fase 5
- inrichten openbare ruimte SC Rouveen
- bijdrage carpoolplaatsen
- groenbeleidsplan
- bossages noordelijk deel gemeente
- herinrichting Boslaan
- herinrichting groenvoorz. Staphorst-Zuid 1
- boomveiligheidsinspectie
- kappen 320 bomen i.v.m. ziekte
- particulier bomenbeleid
870
120
50
2.335
450
150
917
35
50
240
30
35
20
72
490
90
125
64
20
20
20
15
40
22
25

627
1
13
124
35
21
25
13
12
109
17
37
14
48
224
21
61
19
16
11
6
9
40
21
9

627
86
49
124
50
136
25
13
12
220
17
37
14
48
224
73
146
19
16
11
6
9
40
21
9

  6.303 1.534 2.031

 

C | Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
  31-12-2016 Vermeerderingen Verminderingen Aflossing 31-12-2017
Kapitaalverstrekkingen aan:          
Deelnemingen 260 0 0 0 260
Leningen aan:          
Deelnemingen 785 0 0 81 704
Overige langlopende leningen 1.760 0 0 330 1.430
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 3.312 2 0 1.104 2.210
Totaal financiële vaste activa 6.117 2 0 1.515 4.604

SPECIFICATIE
         
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:          
Aandelen N.V. Rendo Holding 20 0 0 0 20
Aandelen N.V. Enexis 60 0 0 0 60
Aandelen N.V. Vitens 5 0 0 0 5
Borgst.fonds v.d. middenstand 0 0 0 0 0
Aand. NV ROVA 25 0 0 0 25
Aandelen Bank van Nederlandse Gemeenten 75 0 0 0 75
Vordering op Enexis B.V. 76 0 0 0 76
  260 0 0 0 260
Leningen aan deelnemingen:          
Achtergestelde lening NV Rova 379 0 0 0 379
Achtergestelde lening NV Vitens 406 0 0 81 325
  785 0 0 81 704
Overige langlopende leningen:          
Startersleningen 200 0 0 0 200
Langlopende geldlening zwembad 1997 84 0 0 84 0
4-tal geldleningen i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterrein 147 0 0 47 100
2-tal geldleningen i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterrein 1.328 0 0 198 1.130
  1.760 0 0 330 1.430
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar:          
BNG Financial Bond Fonds 2.152 1 0 717 1.436
BNG Government Bond Fonds 1.160 1 0 387 774
  3.312 2 0 1.104 2.210
Aandelen N.V. Rova en achtergestelde lening N.V. Rova:
De gemeente bezit 217 aandelen N.V. Rova en een lening van € 379k

Geldlening i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterrein De Esch 3:
Per eind december 2013 is een 4 jarige 3% lineaire hypothecaire geldlening verstrekt van € 693k. Eerste aflossing eind december 2014. In mei 2014 is een 6-jarige 3% lineaire hypothecaire geldlening verstrekt van € 1.220k met een jaarlijkse aflossing van € 25k. De hoofdsom van deze lening is niet opeisbaar voor 30 april 2021.

BNG Financial Bond Fonds en BNG Gevernment Bond Fonds:
De marktwaarde van deze fondsen is hoger dan de boekwaarde. De BNG is met ingang van 2012, als gevolg van schatkistbankieren, verplicht jaarlijks 1/7 deel van de belegging af te lossen. De aflossing in de jaren 2013 t/m 2017 is € 1.085k, € 1.163k, € 1.176k, € 1.182k en € 1.104k. Het verkoopresultaat in deze jaren is € 37k, € 72k, € 78k, € 79k en € 68k.
De intrinsieke waarde per 31 december 2017 van de participaties BNG Financial Bond Fonds is €1.436 en van BNG Government Bond Fonds € 906.
  31-12-2016 31-12-2017
Totaal Vaste Activa 35.326 33.582Vlottende activa

A | Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Diverse gronden in exploitatie: 2017 2016
Bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) 2.212 3.394
Totaal 2.212 3.394

 

Bouwgronden in exploitatie
31-12-2016 investeringen desinvesteringen winst uitname
31-12-2017
Rouveen- West 4 276 - 53 1.233 910 545 -
Industrieterrein De Esch 3 475 - 42 431 170 694 -
Industrieterrein Bullingerslag 4.144 299 2.062 1.070 3.451
Totaal 3.394 394 3.726 2.150 2.212

Industrieterrein De Esch 3:
In de jaren 2012 t/m 2016 zijn resp. 6, 7, 5, 6 en 2 percelen industriegronden verkocht ter grootte van resp. 40.000, 19.267, 23.751, 17.619, 7.524 en 3.830m². Door de voorspoedige verkopen is sinds 1 januari 2013 de boekwaarde negatief. Dat wil zeggen hogere opbrengsten dan kosten. Als gevolg van de verkoop in 2017 en de gewijzigde BBV voorschriften met betrekking tot winstname is in het verslagjaar € 170.000 winst genomen.


Rouveen West 4:
In de jaren 2012 t/m 2017 zijn resp. 4, 49, 11, 3, 13 en 14 kavels bouwgronden verkocht ter grootte van resp. 1.559, 11.445, 3.014, 977, 5.724 en 6.203 m2. Ook hier verlopen de verkopen dusdanig dat sinds 1 januari 2014 de boekwaarde negatiesis (hogere verkoopopbrengsten dan kosten). Als gevolg van de verkoop in 2017 en de gewijzigde BBV voorschriften met betrekking tot winstname is in het verslagjaar € 910.000 winst genomen. Eind 2015 is en begin gemaakt met het bouwrijp maken van de 2e fase. In 2016 zijn hiervan 13 kavels verkocht, 14 in 2017 en in 2018 de laatste 2.


Industrieterrein Bullingerslag:
In 2007 (30 oktober) heeft de raad op gronden aan de Oosterparalweg voorkeursrecht gemeenten opgelegd (ex artikel 2 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten). In 2008 hebben de eerste grondaankopen plaatsgevonden tegen een prijs van € 18 per m2. De raad heeft 30 juni 2015 een krediet van € 3 miljoen beschikbaar gesteld, € 2,5 miljoen voor bouwrijp maken en € 0,5 miljoen voor woonrijp maken. Bouwrijp maken is in 2016 praktisch afgerond. De kosten zijn ruimschoots binnen de raming gebleven. In 2013 is de 1e exploitaitebijdrage ontvangen en in 2016 heeft de 1e verkoop plaatsgevonden. De raad heeft 28 maart 2017 de kostprijscalculatie vastgesteld met een verwachte looprijd van 7 jaar (2017 t/m 2013). In 2013 heeft een grondtransactie plaatsgevonden met een aangrenzend perceel, waar een exploitatiebijdrage voor 5.955 m2 industriegrond is ontvangen.
Voorafgaande aan de calculatieopzet is aan een aangrenzend perceel van een reeds gevestigde ondernemer in het vorige verslagjaar 4.403 m2 grond verkocht. In het verslagjaar is aan een 5-tal ondernemers 18.500 m2 industriegrond verkocht, warvan door 3 een aanvullende koopsom van € 40.000 is betaald voor de bouw van een bedrijfswoning.
Voor een totale oppervlakte van 18.549 m2 zijn exploitatiebijdragen ontvangen. Deze worden m.i.v. 2016 (nieuwe BBV voorschriften) geadministreerd onder de vlottende activa. Als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschiften, waarbij winst genomen dient te worden volgens de POC (percentage-of-completion)-methode overeenkomstig het realisatiebeginsel, is in het verslagjaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, reeds € 1.070k winst genomen. Van de ontvangen exploitatiebijdragen is € 450k winst genomen (zie hiervoor de Vlottende Activa).

  31-12-2016 31-12-2017
Totaal grondexploitatie 3.394 2.212

Recapitulatie onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

  2016 2017
a. boekwaarde per 1 januari 1.737 - 3.394
bij: negatieve boekwaarde IJhorst    
bij: Staphorst de Slagen naar exploitatie derden    
bij: Bullingerslag van NIEGG 3.378 0
b. correctie beginbalans a.g.v. wijzigingen BBV    
af: De Esch 3 - exploitatie derden 310 - 0
af: Bullingerslag - exploitatie derden 64 - 0
c. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar:    
- investeringen    
- grondaankopen 59 82
- interne doorberekeningen binnen de organisatie 127 63
- overige bestedingen 1.615 249
- stortingen in reserve algemene dienst    
- winstneming 2.695 2.150
d. opbrengsten gespecificeerd naar:    
- verkopen 2.364 - 3.720 -
- inschrijfrechten/pachten etc. 5 - 6 -
- exploitatiebijdragen 0 0
- ontvangen subsidies van andere organisaties 0 0
e. verminderingen in het jaar wegens afgesloten complexen 0 0
f. boekwaarde per 31 december van in exploitatie zijnde gronden 3.394 2.212
- boekwaarde Staphorst de Slagen (in exploitatie projectontwikkelaar)    
g. vermoedelijk nog te maken kosten 1.462 1.295
h. vermoedelijke opbrengsten van nog uit te geven gronden ten behoeve van woningbouw 1.349 - 121 -
- vergoeding inmeet kosten landmeetkunde 7 - 1 -
- geraamde opbrengsten e/o exploitatiebijdragen van overige nog uit te geven industriegronden 9.571 - 7.200 -
- idem bouw woning 1.120 - 1.000 -
- idem glasvezelnetinfrastructuur 185 - 153 -
i. geraamd eindresultaat 7.376 4.968
Het geraamde resultaat is € 2,4 miljoen lager dan eind 2016 door:
- geraamd toekomstig voordeel nieuw in exploitatie genomen industrieterrein Bullingerslag
- hogere kosten voorbereiding, toezicht, beheer en administratie woningbouw Rouveen West 4
- hogere kosten voorbereiding, toezicht, beheer en administratie industrieterrein De Esch 3
- hogere kosten voorbereiding, toezicht, beheer en administratie industrieterrein Bullingerslag
- te scherpe raming nog te maken kosten industrieterrein Bullingerslag
- winstneming industrie Rouveen West 4
- winstneming industrie De Esch 3
- winstneming industrie Bullingerslag

€ 28 n.d.
€ 20 n.d.
€ 34 n.d.
€ 170 n.d.
€ 910 n.d.
€ 170 n.d.
€ 1.070 n.d.
Totaal € 2.402 nadeel

B | Uitzettingen met een rente-typiche looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen korter dan één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Soort vordering 31-12-2017 voorziening oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2017 31-12-2016
Vorderingen op openbare lichamen 1.823   1.823 2.017
Uitzettingen 's Rijks schatkist 20.081   20.081 15.397
Overige vorderingen 1.710 329 1.380 1.239
  26.613 329 23.284 18.653
 
Specificatie overige vorderingen
31-12-2017 voorziening oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2017 31-12-2016
Debiteuren algemeen 651 90 379 260
Debiteuren overheidslichamen 0 0 182 203
Debiteuren gemeentelijke belastingen 623 14 609 545
Transitorische rente 1 0 1 1
Debiteuren bijstand 341 210 131 139
Debiteuren leenbestand zelfstandigen 92 15 77 91
  1.710 329 1.380 1.239

De uitzettingen korten dan één jaar bestaan uit:
- Vorderingen openbare lichamen betreft compensabele BTW i.v.m. het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag zal in juli 2018 worden ontvangen.

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist betreft de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen het gehele jaar 0%.
- Debiteuren algemeen: Per medio maart 2018 staat hiervan in totaal nog € 232k open, waarvan 5 groter dan € 10k voor een totaalbedrag van € 197
- Debiteuren gemeentelijke belastingen betreffen grotendeel afvalstoffenheffing 2017 variabel tarief en toeristenbelasting 2017.
- Deze aanslagen zijn in januari en februari 2018 opgelegd voor resp. € 190k en € 30k

C | Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten
  31-12-2017 31-12-2016
Kassaldi (burgerzaken) 1 1
Banksaldi 3 6
Rabobank - beleggersrekening 240 240
  244 247

D | Overlopende activa

 

  31-12-2017 31-12-2016
Vooruitbetaalde bedragen 201 508
Van Europese of Nederlandse overheden n.t.o. voorschotbedragen specifieke uitkeringen 760 528
Nog te ontvangen bedragen 357 432
Gronden in exploitatie derden 376 727
  1.695 2.195

De vooruitbetaalde bedragen zijn in 2017 ontvangen en betaalde facturen, die op het boekjaar 2018 betrekking hebben. De nog te ontvangen bedragen betreft deels reeds in behandeling genomen bouwaanvragen, waarvoor nog geen bouwvergunning in verstrekt.

De in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering: Ultimo 2016 Toevoegingen Ontvangen bedragen Ultimo 2017
Min. SZW - vangnetregeling Wet BUIG 2015 en 2016 528 0 114 414
Min. SZW - vangnetregeling Wet BUIG 2017   313   313
Afrekening WSW 2014   4   4
Afrekening BBZ 2017 (BNG123) 0 29 0 29
  528 346 114 760

 

Vaste passiva

A | Eigen vermogen

De in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
  31-12-2017 31-12-2016
Algemene reserve 8.317 11.323
Bestemmingsreserves 45.759 41.355
Resultaat na bestemming 349 158
  54.426 52.836
Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
Algemene reserves Saldo 31-12-2016 Mutaties resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2017
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
Algemene reserve 3.300 0 0 0 0 3.300
Reserve zonder bestemming 8.023 1.651 - 0 1.513 158 5.017
Totaal algemene reserves 11.323 1.651 - 0 1.513 158 8.317
 
Bestemmingsreserves Saldo 31-12-2016 Mutaties resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2017
reserves toevoegingen onttrekkingen
Reserve grondexploitatie 9.678 6.100 - 2.607 86 0 6.099
Reserve grondexploitatie met bestemming 741     8   733
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk)   98       98
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut   6.514       6.514
Reserve rioolbeheer 5.743   383     6.126
Reserve matiging afvalstoffenheffing 578   212     790
Reserve met bestemming 374   20 12   382
Reserve wegenbeheer - betonwegen 2.000 2.000       4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen 2.204   730 627   2.307
Reserve verkeersontsluiting 1.438     22   1.417
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 12.160     641   11.519
Reserve volkshuisvesting 1.609 763 -   40   806
Reserve gebouwenbeheer 1.386   126 114   1.398
Reserve automatisering 97   201 138   160
Reserve sociaal domein 2.729   146     2.875
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 406     81   325
Reserve onderhoud combischool Staphorst 211         211
Totaal bestemmingsreserves 41.355 1.749 4.426 1.770 0 45.759
Totaal reserves 11.729 1.651 - 0 1.594 158 8.642

 

  31-12-2017 31-12-2016
Saldo rekening baten en lasten 349 158

 

Toelichting
Algemene reserve weerstandsvermogen, het minimumniveau is bepaald op € 200 per inwoner
Reserve zonder bestemming 'vrij' besteedbare reserve
Reserve grondexploitatie algemene minimale risicoreserve grondexploitatie 30% boekwaarde strategische gronden
Reserve grondexploitatie met bestemming nog te maken kosten van in 2014 een 3-tal afgesloten complexen
Reserve rioolbeheer toekomstig onderhoud en vervanging riolering op basis van GRP en gelijkmatig verloop tarief rioolheffing
Reserve matiging afvalstoffenheffing bestemming matiging tarieven afvalstoffenheffing
Reserve wegenbeheer ter dekking van de kosten wegennota (wegenbeheerplan)
Reserve verkeersontsluiting ten behoeve van verkeersontsluitingen
Reserve met bestemming diverse bestemmingen
Reserve volkshuisvesting ontstaan door verkoop gemeentelijk woningbedrijf en gericht op dekking investeringen directe woonomgeving
Reserve gebouwenbeheer cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen volgens onderhoudsbeheersplan
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen bestemd ter dekking van afschrijving diverse gemeentelijke gebouwen
Reserve automatisering egalisatie kosten automatisering
Reserve Sociaal Domein - 3 D's ontstaan door geoormerkte gelden gemeentefonds, per 1-1-2015 tenaamstelling gewijzigd van WVG in Sociaal Domein
Reserve achtergestelde lening NV Vitens ontstaan door omzetting preferente aandelen in een 15-jarige achtergestelde lening
Reserve onderhoud combischool Staphorst ter dekking toekomstige kosten onderhoud combischool

De mutaties in de reserves betreffen hoofdzakelijk kosten van investeringen die eenmalig uit de reserves zijn betaald. Vermeerderingen: verkoopwinsten grondexploitaties, vaste jaarlijkse toevoegingen en toevoegingen Sociaal Domein. Verminderingen: gemaakte kosten en investeringen met een eenmalig karakter.

B | Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
  31-12-2017 31-12-2016
Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's 2.226 1.851
Door derden beklemde middelen 31 105
  2.256 1.956
Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven:
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Saldo 31-12-2016 Mutaties aanwending Saldo 31-12-2017
reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.205     107   1.098
Voorziening frictiekosten reorganisatie 96     37 59 0
Voorziening verzelfstandiging museumboerderij 24       17 6
Voorziening personeel 527   698 21 83 1.121
  1.851 0 698 165 159 2.226

 

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Saldo 31-12-2016 Mutaties aanwending Saldo 31-12-2017
reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
Voorziening onderhoud Conradsweg 105 98 - 24     31
  105   24 0 0 31
Totaal voorzieningen
1.956   722 165 159 2.256

 

C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
  31-12-2017 31-12-2016
Onderhandse leningen 0 0
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.062 1.490
  1.062 1.490
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2017:
  31-12-2016 Vermeerderingen Aflossingen 31-12-2017
Onderhandse leningen        
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.490   428 1.062
  1.490 0 428 1.062

De rentelast van de langlopende leningen over 2017 is € 63

  31-12-2017 31-12-2016
Totaal vaste passiva 57.744 56.282

Vlottende passiva

Inleiding

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
  31-12-2017 31-12-2016
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 1.654 1.406
Overlopende passiva 1.619 2.127
  3.273 3.533

A | Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
  31-12-2017 31-12-2016
a. kasgeldleningen 0 0
b. bank- en girosaldi 0 0
c. overige schulden 0 0
- crediteuren algemeen 1.696 1.338
- crediteuren bijstand 58 68
  1.654 1.406

B | Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
  31-12-2017 31-12-2016
Vooruit ontvangen bedragen 18 20
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen 723 757
Nog te betalen bedragen:
- transitorische rente
- overige overlopende passiva
- aangegane verplichtingen

25
379
474

34
529
786
  1.619 2.127

Onder "Vooruit ontvangen bedragen" zijn met ingang van 2008 de niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. Onder de aangegane verplichtingen staat een bedrag van € 732 voor in 2016 ontvangen facturen die betrekking hebben op 2015. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering: Ultimo 2016 Toevoegingen bedragen Vrijgevallen bedragen Ultimo 2017
Gem. Zwolle, regionale aanpak jeugdwerkloosheid 2009-2011 8   8  
Provinciale bijdrage cultuurconvenant 2009-2012 4   4  
Prov. Overijssel - tijd. stim. won.b. proj. 2010 3e tranche - 22 won. 43   43  
Prov. Ov. - binnensted. vern. €575.000 2010-2015: € 5.000 p.w. 23, 15, 30,19+10 won.
(besluit 19-04-2010 kenmerk: 2010/0066742 en 2011/0129820)
50   50  
Prov. Ov. Subs. AMBC bijdrage aanleg baan,hekwerk minibaan etc. 3     3
Prov. Overijssel - subs. sportacc. en jeugd. 8   8 0
Min. Infrastr.+Mil., BSV 2011055615 gevelmaatr. 70+won. 138   5 133
Prov. Overijssel - subs. Proj. Experiment jeugdzorg (ontv.in 2012) 23   23 0
Prov. Overijssel - subs. Herontwikkeling locatie Ons Belang 3   3 0
Min.v.Infrastrastr.+ Milieu - tijd. overgangsregeling. ISV-geluid (verk.lawaai)  312   0 312
Prov. Overijssel - subs. energiezuinige voorbeeldwoning GW 144 4   4 0
Prov. Overijssel - De Berghorst 30   30 0
Prov. Overijssel - schoolbuurtpleinen 45% v € 28.450   13   13
Prov. Overijssel - doorontwikkeling energieloket (max. € 60.000 subs.)   50   50
Prov. Overijssel - Sth.cultuur 2017-2020 (4 jaar à € 6.045)   18   18
Gemeenten N.W.-Overijssel - energievoorz. NW-Overijssel 30   30 0
Waterschap Drents OV Delta - stedelijk water De Slagen (5.246 m2 waterpartij achter HOED)   56   56
Min. SZW - afrekening BBZ 2017   19   19
Min. SZW - afrekening WSW 2014 4   4 0
Gemeente Zwolle - restant middelen project Trias 10   10 0
Min. SZW - BBZ (decl. deel) 20     20
BVO: nog te betalen afrek.4e kw. 2017   98   98
2. Provinciale bijdrage pJMP 2008 43   43 0
3. Provinciale bijdrage pJMP 2009 13   13 0
4. Prov.subs. 7-tal pMJP prestaties 2008-2013. 6   6 0
6. Prov. Ov. pMJP .def. 2010 8 0 8 0
  757 254 289 723  31-12-2017 31-12-2016
Totaal vlottende passiva 3.273 3.533

Overige

A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het saldo per 31 december 2017 van de nog niet opgenomen verlofdagen is: 9.378 uur tegen € 25,96 per uur is € 243.000. Per 31 december 2016 was dit: 9.697 uur tegen € 34,52 per uur is € 334.740.

B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 266.25
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 254 247 248 251
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 12 19 18 15
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag        
(1) berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 35.500    
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 35.500    
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat      
           
(1)= (4b) x 0,0075 + (4c) x 0,002 met een minimum van € 250.000 Drempelbedrag 266.25    
(2) berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
22.851 22.460 22.844 23.102
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a)/(5b) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 254 247 248 251

 

Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud