Jaarverslag - Programma's

Inhoud

Jaarverslag - Programma's

In dit hoofdstuk is opgenomen:
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Programma 6 | Sociaal Domein
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Programma 9 | Overhead

Klik hieronder op een programma voor meer informatie.

Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie

Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie

Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur drs. T.C. Segers MBA
0.2 Burgerzaken mr. dr. S. de Jong
0.5 Treasury mr. dr. S. de Jong
0.61 OZB woningen mr. dr. S. de Jong
0.62 OZB niet-woningen mr. dr. S. de Jong
0.64 Belastingen overig mr. dr. S. de Jong
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds mr. dr. S. de Jong
0.8 Overige baten en lasten mr. dr. S. de Jong
0.10 Mutatie reserves mr. dr. S. de Jong
0.11 Resultaat baten en lasten mr. dr. S. de Jong

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Beleidsregels briefadres GBA Reglement burgerlijke stand
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011
Bestuursfilosofie Verordening basisregistratie personen (BRP)
Coalitieakkoord 2014-2018 Regeling jongerenraad Staphorst
Coalitieakkoord collegeprogramma Verordening hondenbelasting 2017
Regeling beheer GBA Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Nota lokale heffingen 2017 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
  Verordening onroerende zaakbelasting 2017
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Staphorst
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Staphorst 2017
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Vergroten onderaanneming

Mogelijkheden onderaanneming vergroten.

VOG voor vrijwilligers

Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Wat hebben we bereikt?

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie

De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 2.533 -1.207 1.326 1.996 -670
Baten -22.263 -788 -23.051 -23.369 318
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 19.730 1.996 21.725 21.374 351
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Onttrekkingen 0 -91 -91 -81 -10
Mutaties reserves 0 -91 -91 -81 -10

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Onttrekking ipv toevoeging pensioenvoorziening wethouders door aanpassing rentepercentage van 0.8% in 2016 naar 1.6% in 2017 206  
Het begrotingstekort wordt geraamd op onvoorzien. Na vaststelling zomernota komt dit uit op bijgaand tekort   746
Geen budget nodig geweest voor onderzoekskosten college 50  
Diverse kleinere voordelen en nadelen, per saldo 129  
Totaal te verklaren verschillen 385
746

Lopende investeringen eind 2017

Programma 0 had geen lopende investeringen eind 2017.

Investeringen die afgerond zijn in 2017

De stemmachines zijn niet aangekocht.

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7402001 Aanschaf stemmachines (2017) 10 0 0 0 10

Verplichte indicatoren


De  indicatoren die hieronder worden genoemd zijn door de gemeente uit eigen gegevens of eigen begroting overgenomen. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar.


Formatie: toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat

Jaar Staphorst
2017 6,94
2018
7,28   

Toelichting
= aanwezig  personeel + vacatures
Eenheid: fte per 1.000 inwoners


Bezetting: werkelijk aantal fte dat werkzaam is (inclusief boventallig)

Jaar Staphorst
2017 6,41
2018
6,59

Toelichting:  eenheid: fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

Jaar Staphorst
2017 513
2018 579

Toelichting:
Apparaatskosten (oftewel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvesting-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Hier vallen niet de kosten van griffie en bestuur onder.
Eenheid: kosten per inwoner

Externe inhuur

Jaar Staphorst
2017 29
2018   -

Toelichting:
Eenheid: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.
Totale loonsom: € 7.686.272, totale kosten inhuur externen: €  2.265.035. Hieronder vallen niet alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet (aanbestedingen van wegen/groen enz)

Overhead

Jaar Staphorst
2017 17,1 %
2018 14 % 

Toelichting:
Totaal alle taakvelden 0 t/m 9:     € 41.266
Taakveld 9 overhead                          €    5.888
Totaal taakveld 0 t/m 8                     € 35.378
Af: Rova (4.730.101)                          € 923
Totaal:                                                         € 34.455

Percentage overhead: 17,1%

Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid

Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid

Ons doel is dat iedere burger in Staphorst zich veilig voelt. Wij streven ernaar dat het huidige voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance (o.a. aanrijdingstijd) op peil blijft. Er wordt grote waarde gehecht aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie en preventie staat voor ons op één. Het college zal werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Wij staan dan ook in voor het behoud van de brandweerkazerne in de gemeente Staphorst.

Voor het verbeteren van de veiligheid van vooral jongeren en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer drs. T.C. Segers MBA
1.2 Openbare orde en veiligheid drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Beleidslijn toepassing Wet BIBOB Algemene Plaatselijke Verordening, 3e wijziging
Beleidsnotitie de keten in beeld Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Beleidsregel aanpak overlast Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente Staphorst
Evenementenbeleid Wegsleepverordening Staphorst
Horecanotitie gemeente Staphorst Mandaat huisverbod
Integraal veiligheidsplan gemeente Staphorst 2015-2018  
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018
Protocol tijdelijk huisverbod
Regeling brandveiligheid en hulpverlening
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie

Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.

‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio

Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.

Brandweerkazerne Staphorst

Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?

Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen

Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.

Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer

Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan

Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak

Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen

Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van de bedrijventerreinen.

Toezicht en handhaving ketenbeleid

De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.

Gebruik burgernet en AED

Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

Wat hebben we bereikt?

Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen

Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politiesteunpunten in IJhorst en Rouveen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 1.211 13 1.224 1.166 58
Baten -59 0 -59 -60 1
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.152 -13 -1.165 -1.106 -60
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Stortingen 6 0 6 6 0
Mutaties reserves 6 0 6 6 0

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Door personeelswisselingen en deelname aan generatiepact van medewerkers ontstaat er een voordeel op loonkosten  Openbare orde en veiligheid 33  
diversen 27  
Totaal te verklaren verschillen 60
0

Lopende investeringen eind 2017

Programma 1 had geen lopende investeringen eind 2017.

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Programma 1 heeft geen investeringen die in 2017 afgerond zijn.

Verplichte indicatoren

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Bron: bureau Halt

Bron: Bureau Halt

Harde kern jongeren van 12 t/m 24 jaar

Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Misdrijven

Toelichting: voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
Periode 2017, eenheid: aantal per 1.000 inwoners.
Bron: CBS- Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Vanuit de Structuurvisie (vastgesteld in 2013) wordt het ‘verkeer- en vervoersplan’ opgesteld. Wij willen hier de komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk in opnemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, inventarisatie van mogelijkheden om de Industrieweg te wijzigen, inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst fietsvriendelijker te maken, aanpak onveilige verkeerssituaties en een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren en dat willen wij dan ook zo houden.

Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij achten een goede busverbinding van groot belang. Ook kijken we of de komst van een NS-station haalbaar is.  De gemeente Staphorst stimuleert het gebruik van de fiets en dus willen we een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
2.1 Verkeer en vervoer B. Krale/ mr. dr. S. de Jong
2.5 Openbaar vervoer B. Krale/ mr. dr. S. de Jong

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers Wegsleepverordening Staphorst
Beleidsplan licht in de openbare ruimte  
Gedragscode flora- en faunawet
Gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Waterplan Staphorst
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom
Wegenbeleidsplan 2013-2016

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.

Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28

In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.

Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg' dus in 2015.

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.

Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst

Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.

Aanpak onveilige verkeerssituaties

Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde

De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.

Realisatie verandering spoorwegovergang

Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang. Deze is gebaseerd op een realistische oplossing omdat de kosten voor een tunnelvariant worden geraamd op 18 miljoen.

Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst

Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.

Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan

Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.

Wat hebben we bereikt?

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid

Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.

Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid

In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand  willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden.

Het gratis parkeren blijft gewaarborgd

Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.

Parkeernorm 2.0 instellen

In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.

Wat hebben we bereikt?

Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren

Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te creëren.

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.

Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland

Het onderhoud van deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland in 2017. (Inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland)

Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder

Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instap-plateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in.  Station: een NS-station is opgenomen in de structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is. De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40

Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 2.560 274 2.834 2.116 718
Baten -66 -98 -164 -191 27
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.494 -176 -2.670 -1.926 -745
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Stortingen 660 98 758 758 0
Onttrekkingen -1.480 134 -1.346 -747 -599
Mutaties reserves -820 232 -588 10 -598

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
De kosten voor onderhoud elementverhardingen zijn meegevallen afgelopen jaar 106  
Door de inbesteding bij de Rova is er een kostenbesparing gerealiseerd op het storten van schouwafval en gras 52  
diversen 50 62
Totaal te verklaren verschillen 208
62

Lopende investeringen eind 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7421002 Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017) 20 0 4 4 16
7421005 Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) 415 401 0 401 14
7421009 Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) 72 0 48 48 24
7421011 Opstellen verkeerscirculatieplan (2015) 50 23 13 36 14
7421012 Fietspad ZSM (2017) 535 14 35 50 486
7421014 Onderzoek afslag A28 (2016) 150 115 21 136 14
7421017 Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 620 86 1 86 534
7421018 Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) 2.395 58 124 183 2.212
7421020 Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015) 90 68 21 90 0
7421029 Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) 896 0 25 25 871
7421030 Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) 270 0 17 17 253
7421031 Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) 35 0 37 37 -2
7421033 Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg (2017) 35 0 13 13 22
7421034 Fietspad Gorterlaan (2017) 50 0 12 12 38
7421035 Voorbereidingskrediet herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2017) 20 0 0 0 20
7421050 Groot onderhoud kunstwerken (2016) 490 0 224 224 266
7421400 Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015) 64 0 19 19 44
7472205 Herstraten Oosterparallelweg (2017) 144 0 0 0 144
Totaal generaal 6.351 764 616 1.380 4.971

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7421027 Fietspad Rijksweg (2016) 240 111 109 220 20
7421028 Ver-reiker(2017) 70 0 77 77 -7
7421032 Voorbereidingskrediet herinrichting Oosterparallelweg (2017) 20 0 14 14 6
Totaal generaal 330 111 200 312 18

Verplichte indicatoren

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuigToelichting:
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen
Eenheid: %
Bron: VeiligheidNL

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser

Toelichting:
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Eenheid: %
Bron: VeiligheidNL

Programma 3 | Economie/ ondernemen

Programma 3 | Economie/ ondernemen

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.

In aansluiting op het programma ‘openbare orde en veiligheid’, willen wij ook de veiligheid voor ondernemers en ondernemingen verbeteren. Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, in het bijzonder voor ondernemers, verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle vragen van en antwoorden aan ondernemers.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling B. Krale
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur B. Krale/ B. Jaspers Faijer
3.3 Bedrijvenloket B. Krale
3.4 Economische promotie B. Krale

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Bedrijventerreinenvisie gemeente Staphorst Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnota reclameborden Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren Verordening forensenbelasting 2017
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening marktgelden 2017
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening op de markt te IJhorst
Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen Verordening op de Veemarkt
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Staphorst 2006
Horecanotitie gemeente Staphorst Verordening toeristenbelasting 2017
Industrielawaaibeleid De Streek Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014
Kadernota Buitengebied Staphorst  
Nota Grondbeleid 2014-2017
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen 2015
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Kennisdeling

Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende kennis en vraagstukken.

Wat hebben we bereikt?

Startende ondernemers

Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.

Wat hebben we bereikt?

Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd

Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden behaald.

Social return gemeente

Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.

Werk als basis

Werk is de basis voor een gezonde samenleving.

Wat hebben we bereikt?

Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Leegstand bedrijventerreinen tegengaan

Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente de regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen voortrekkersrol in.

Aanleg glasvezel

De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de verbinding in het buitengebied en de Streek.

Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’

Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord “Samen werkt Beter”.

Creëren veilige omgeving om te ondernemen

Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.

Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager

Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon / accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de Participatiewet.

Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers

De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 168 50 218 107 111
Baten -208 0 -208 -241 33
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 40 -50 -10 134 -144
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Onttrekkingen 0 -50 -50 0 -50
Mutaties reserves 0 -50 -50 0 -50

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Door enkele personeelswisselingen ontstaan er een voordeel op de loonkosten binnen dit programma 54  
diverse kleinere voor en nadelen 57 17
     
Totaal te verklaren verschillen 111
17

Lopende investeringen eind 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7432001 Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) 50 0 0 0 50
7434101 Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) 50 0 0 0 50
7434106 Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster 6.000 40 0 40 5.960
Totaal generaal 6.100 40 0 40 6.060

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Programma 3 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.

Verplichte indicatoren

Functiemenging

Toelichting:
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen
Bron: LISA
Eenheid: Percentage (%)


Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

Jaar Staphorst Overijssel
2013 111 103

Toelichting:
Bruto Gemeentelijk Product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (> 100) wordt geproduceerd.
Bron: Atlas voor Gemeenten
Eenheid: index


Aantal bedrijfsvestigingen


Toelichting:
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: LISA

Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.

De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Openbaar basisonderwijs mr. dr. S. de Jong
4.2 Onderwijshuisvesting mr. dr. S. de Jong
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken mr. dr. S. de Jong

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014 Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014
  Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2016
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Staphorst

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.

Overdracht schoolgebouwen

Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.

Handhaven combinatiefunctionaris

Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

Wat hebben we bereikt?

In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’

Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 1.576 89 1.665 1.632 33
Baten -262 -76 -338 -331 -7
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.314 -13 -1.327 -1.301 -26
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Stortingen 18 0 18 18 0
Onttrekkingen -481 -22 -503 -503 0
Mutaties reserves -463 -22 -485 -485 0

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Er is sprake van een overschrijding door het toekomstbestendig maken van onderwijsprogramma Boekenbas (o.a. door ontwikkeling van aparte serie Bas-prentenboeken).   62
Diverse kleinere voor en nadelen 96 8
Totaal te verklaren verschillen 96
70

Lopende investeringen eind 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7442303 MCR-Rouveen (2010) 5.660 5.604 1 5.605 55
7442306 Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013) 75 30 0 30 45
Totaal generaal 5.735 5.634 1 5.635 100

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7444111 Pieter Zandt scholengemeenschap (2013) 575 575 0 575 0
7465001 Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014) 168 145 0 145 23
Totaal generaal 743 720 0 720 23

Verplichte indicatoren

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 - 18 jaar
Bron: Ingrado


Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 - 18 jaar
Bron: Ingrado


Vroegtijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.

Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.

Onze mening is dat het zwembad ‘De Broene Eugte’ een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou stoppen.

De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.

Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering B. Krale
5.2 Sportaccommodaties B. Krale
5.3 Cultuurpresentatie drs. T.C. Segers MBA
5.4 Musea drs. T.C. Segers MBA
5.5 Cultureel erfgoed B. Jaspers Faijer / B. Krale
5.6 Media drs. T.C. Segers / mr. dr. S. de Jong
5.7 Openbaar groen en recreatie B. Jaspers Faijer / B. Krale

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum
Beleidsregels sportsubsidies  
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen)
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid en Punthorst)
Bomenlijst (monumentale bomen)
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in beweging
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017
Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017
Evenementenbeleid
Gedragscode flora- en faunawet
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012)
Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015
Kadernota Sport gemeente Staphorst
Landschapsplan Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Mogelijk maken van breedtesport

Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Wat hebben we bereikt?

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is.

Verbetering accommodatie VV IJhorst

De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Behoud Zwembad als basisvoorziening

Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructie zwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.

Wat hebben we bereikt?

Onafhankelijk museum Staphorst

Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Wat hebben we bereikt?

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Behouden dorpsgezicht monumenten

Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.

Wat hebben we bereikt?

Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst

De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.

Vlaggen op kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Wat hebben we bereikt?

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Aanleg fietspaden

Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.

 

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein

Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Behouden Staphorstdagen

De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Wat hebben we bereikt?

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler

Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.

Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden

In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten

Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 3.051 1.124 4.175 3.886 289
Baten -163 0 -163 -223 61
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.887 -1.125 -4.012 -3.663 -349
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Stortingen 70 0 70 70 0
Onttrekkingen -356 -1.099 -1.455 -1.264 -191
Mutaties reserves -286 -1.099 -1.385 -1.194 -191

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Door een stroomstoring is gymzaal buiten gebruik geweest, kosten voorlopig betaald door gemeeente,  wel geclaimd bij verzekeringsmy, nog geen uitspraak.   41
Er is weinig gebruik gemaakt van diverse stelposten voor groenonderhoud (plantsoenen en bermen 105  
Diverse kleinere voor en nadelen 148 54
Totaal te verklaren verschillen 253
158

Lopende investeringen eind 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7421015 Renovatie groenstroken en boombeheer (2013) 120 46 0 46 74
7421016 Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 80 52 0 52 28
7453003 Subsidie AMBC (2013) 200 0 0 0 200
7453028 Sporthal: vervanging meubilair (2015) 50 27 0 27 23
7453032 Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 1.563 1.449 5 1.454 109
7453106 Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016) 55 0 73 73 -18
7453107 Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015) 150 132 18 150 0
7456003 Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) 100 77 0 77 23
7456004 Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) 20 0 16 16 4
7456005 Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) 20 0 11 11 9
7456007 Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) 30 0 0 0 30
7456035 Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017) 225 0 6 6 219
7456037 Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017) 15 0 9 9 6
7457001 Opstellen groenbeheerbestekken (2017) 15 0 0 0 15
7457002 Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017) 40 0 40 40 0
7457003 Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017) 22 0 21 21 1
7457004 Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) 50 0 0 0 50
7457005 Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) 25 0 9 9 16
7472403 Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016) 60 37 0 37 23
7472411 Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) 20 17 0 17 3
7472412 Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) 80 69 0 69 11
Totaal generaal 2.939 1.906 207 2.113 826

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7421025 Parkeerplaats SC Rouveen (2016) 150 85 61 146 4
7453002 Verduurzaming zwembad (2016) 800 0 800 800 0
7456001 Openb. Bibliotheek:verv. autom.apparatuur (2017) 90 0 0 0 90
7458001 Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016) 50 0 51 51 -1
Totaal generaal 1.090 85 912 997 93

Verplichte indicatoren

% niet-wekelijkse sporters


Het percentage niet- wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM

Programma 6 | Sociaal Domein

Programma 6 | Sociaal Domein

De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de beleidsontwikkeling. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. Daarnaast willen we iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken.

De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B. Jaspers Faijer
6.2 Wijkteams B. Jaspers Faijer
6.3 Inkomensregelingen B. Krale
6.4 Begeleide participatie B. Krale
6.5 Arbeidsparticipatie B. Krale
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) B. Jaspers Faijer
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ B. Jaspers Faijer
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- S. de Jong

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnotitie de keten in beeld Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ gemeente Staphorst 2015
Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 gemeente Staphorst Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016 Regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmachtverlening aan de SVB
Beleidsregel Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Staphorst 2015
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Staphorst
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Staphorst Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wet sociale werkvoorzieningen-beleid
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Staphorst 2015
Gezondheidsmonitor jongeren Verordening individuele studietoeslag gemeente Staphorst 2015
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Staphorst Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst
Nota Participatiebudget gemeente Staphorst Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst 2014-2019 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Protocol tijdelijk huisverbod Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Staphorst 2015
 Beleidsnota mantelzorg 2016-2020 Verordening Wet kinderopvang
Beleidsnotitie laaggeletterdheid  
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding Staphorst - GBLT

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen

2e helft 2015 besluit nemen over al dan niet verkopen voormalige bibliotheek en evalueren gebruik MCR en afstemmen op wensen en verbeteringen.

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.

Faciliteren bij samenwerkingsverbanden

Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtredende overheid.

Stimuleren WMO-raad

Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.

Stimuleren rol mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.

Wat hebben we bereikt?

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.

Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers

Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.

Helpende hand huwelijkstherapie

Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties (curatieve zorg).

Wat hebben we bereikt?

Monitoren decentralisatiegelden

Gestuurd zal worden op het beheersen van risico’s en daar zal risicomanagement een noodzakelijk sturingsinstrument zijn en structurele aandacht eisen.

Steuntje in de rug voor de ‘minima’

Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten

De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet.

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra ondersteuning in) taalonderwijs.

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.

Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ

Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg

Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.

Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden

Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden.

Behoud jeugdwerker

Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.

Wat hebben we bereikt?

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek

Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.

Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg

Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.

Goede afstemming tussen de diverse partijen

Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-) maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.

Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon

Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 10.288 273 10.561 10.421 140
Baten -2.194 -135 -2.328 -2.340 12
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.094 -138 -8.233 -8.081 -151
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Stortingen 158 32 190 150 40
Onttrekkingen -73 -28 -101 -13 -88
Mutaties reserves 85 4 89 137 -48

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Lagere aanspraak op minimafonds dan waar rekening mee is gehouden 65  
Diverse kleinere voor en nadelen 131 93
Daarnaast zijn er vele posten die verrekend worden met de reserve sociaal domein, zie hiervoor paragraaf sociaal domein    
Totaal te verklaren verschillen 196
93

Lopende investeringen eind 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7400202 Nota Burgerkracht (2015) 30 18 0 18 12

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Programma 6 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.

Verplichte indicatoren

Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: LISA

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Bron: Verwey Jonker Instituut - kinderen in Tiel

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de (potentiële) beroepsbevolking.
Bron: CBS - arbeidsdeelname

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - participatiewet

Aantal re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: CBS - participatiewet

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Achterstand onder jeugd

Periode 2015, eenheid: percentage (%)
% kinderen in armoede: het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen
% jeugdwerkloosheid: het percentage werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar
Bron: Verwey Jonker Instituut

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar.
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie. Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en / of nieuwbouwplannen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid drs. T.C. Segers MBA
7.2 Riolering B. Krale
7.3 Afval B. Krale
7.4 Milieubeheer B. Krale
7.5 Begraafplaatsen drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsplan Toezicht en Handhaving fysieke leefomgeving 2011-2014 Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst
Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling voor aanslagen rioolaansluitrecht Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Bodembeleid Verordening geurhinder en veehouderij 2016
Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 2016
Gemeentelijk rioleringsplan Staphorst 2016-2020 (vGRP) Verordening afvalstoffenheffing 2017
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012) Verordening rioolaansluitrecht 2017
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst Verordening rioolheffing 2017
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016  
Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017
Beleidsnotitie Aansluiten van percelen op de (druk)riolering

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Opstellen GRP

Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.

Zo gaan we dat doen

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied

Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen. Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.

Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid

Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Renovatie begraafplaats Staphorst

Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 4.420 21 4.441 3.830 611
Baten -3.282 235 -3.046 -3.282 236
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.138 -256 -1.395 -548 -847
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Stortingen 0 0 0 595 -595
Onttrekkingen -214 2 -212 0 -212
Mutaties reserves -214 2 -212 595 -807

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het uitvoeringsprogramma alcohol&drugs, kadaveropvang en de bijdrage GGD gaven lagere kosten 53  
Binnen het taakveld milieubeheer ontstaan enkel voordelen doordat niet alle werkzaamheden  dit jaar zijn uitgevoerd 111 111
Door meer overlijdens dan was begroot en meer verlengingen  ontstaat er een hogere bate begraafrechten 82  
Binnen het taakveld riolering ontstaat een nadeel door lagere btw compensatie door lagere kosten   55
Diverse kleinere voordelen en nadelen   41
Totaal te verklaren verschillen 246
207

Lopende investeringen eind 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7472238 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 912 162 85 247 665
7472239 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 1.099 0 88 88 1.011
7472302 Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) 738 250 5 255 483
Totaal generaal 2.748 412 177 589 2.159

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Programma 7 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.

Verplichte indicatoren

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner
Bron: CBS - statistiek huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Eenheid: %.
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor


Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.

De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
8.1 Ruimtelijke ordening B. Jaspers Faijer
8.2 Grondexploitatie B. Krale
8.3 Wonen en bouwen B. Jaspers Faijer

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke ontwikkelingen Bouwverordening van de gemeente Staphorst
Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 5e wijziging Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw woning Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht Gemeente Staphorst
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening Starterslening gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek                
Belvedère-nota Staphorst, een eigen wereld
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst
Industrielawaaibeleid De Streek
Kadernota Buitengebied Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Nota Grondbeleid 2014-2017
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen tuingerichte woningen Staphorst
Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en IJhorst 2030
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Welstandsnota Staphorst
Woonvisie 2011+
Beleidsnotitie Tijdelijke mantelzorg-woonruimten aan de Streek
Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek
Notitie kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017

 

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

 Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.

Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Opstellen structuurvisie buitengebied

Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

 

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

 Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Afronden project de Slagen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Wat hebben we bereikt?

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Actualisatie woonvisie

De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.

Wat hebben we bereikt?

Afronden project Ruilverkaveling

Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Wat hebben we bereikt?

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren  voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.

Benutten van status plattelandswoning

Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Herziening Saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Wat hebben we bereikt?

Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.

Aanleg speelveld in de Slagen

Volgens de afspraken legt de project-ontwikkelaar een speelveld aan in De Slagen.

Wat hebben we bereikt?

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 4.464 347 4.811 2.698 2.113
Baten -3.976 -1.502 -5.478 -4.799 -679
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -488 1.155 667 2.101 -1.434
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Stortingen 15 1.530 1.545 2.622 -1.077
Onttrekkingen -23 -381 -404 -255 -149
Mutaties reserves -8 1.149 1.141 2.367 -1.227

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Door gunstige verkopen woningbouw en industrieterrein Bullingerslag ontstaan er hogere baten bouwleges 107  
De verkoop woning Tulpenstraat leverde een extra opbrengst op boven de boekwaarde 190  
Vrijval provinciale subsidies uit het verleden waarvoor geen terugbetalingsverplichting meer tegenover staat 105  
Door de vele werkzaamheden binnen bouwen en wonen ontstaat er een nadeel op loonkosten taakveld bouwen   194
Diverse kleinere voordelen en nadelen 130 131
Totaal te verklaren verschillen 532
131

Lopende investeringen eind 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7481001 Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Muldersweg (2017) 20 0 5 5 15
7482002 Startersleningen VROM (2008+2012) 220 200 0 200 20
7482011 Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 98 0 14 14 84
7482201 EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) 200 20 81 101 99
7483002 Omgevingsvisie (2017) 60 0 52 52 8
7483007 B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) 50 0 20 20 30
7483038 Woningbouw Ywehof IJhorst (2017) 350 0 0 0 350
Totaal generaal 998 220 173 393 605

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7481005 Kadernota buitengebied: herziening (2015) 40 13 27 40 0

Verplichte indicatoren

WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen. Eenheid: in duizenden euro's.
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Nieuwbouw woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad


Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Eenheid: %
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek


Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro
Bron: COELO, Groningen


Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden


Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro
Bron: COELO, Groningen

Programma 9 | Overhead

Programma 9 | Overhead

Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.4 Overhead mr. dr. S. de Jong
Onderverdeeld in: P: Personeel
I: Informatievoorziening
O: Organisatie
F: Financiën
A: Algemene Zaken
C: Communicatie
H: Huisvesting

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) Archiefverordening gemeente Staphorst 2014
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website Financiële verordening gemeente Staphorst 2017
Informatiebeveiligingsbeleid Inspraakverordening gemeente Staphorst
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2014 Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011
Intern communicatieplan Legesverordening 2017
Mandaatbesluit gemeente Staphorst Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Nota Burgerkracht 2015-2016 Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Eerlijk duurt het langst Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst
Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening elektronische kennisgeving 2014
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Notitie Mediation  
Notitie verbetering dienstverlening gemeente Staphorst
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek Burgerparticipatie

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Wat hebben we bereikt?

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies

Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie.

Implementatie NUP

Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Wat hebben we bereikt?

Opstellen informatieveiligheidsbeleid

Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Invoering BGT

De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:

  • Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
  • Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
  • Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
  • Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Het uitstralen van identiteit van Staphorst

De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding

Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Constructieve houding ambtelijke organisatie

Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van  ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.

Doorontwikkeling P&C cyclus

We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

Versterken kaderstellende Raad

Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.

Wat hebben we bereikt?

Herziening financiële verordening

Herzien van de financiële verordening.

Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.

Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.

Visie op dienstverlening

Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Communicatievisie ontwikkelen

Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Wat hebben we bereikt?

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.

Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers

Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Creëren van Kennistafels

Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Wat hebben we bereikt?

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Lasten 4.169 1.912 6.081 5.694 387
Baten -83 0 -83 -299 216
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.086 -1.912 -5.997 -5.395 -603
Stortingen en onttrekkingen Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017 Voordeel/Nadeel
Stortingen 144 145 289 304 -15
Onttrekkingen -328 -802 -1.130 -419 -711
Mutaties reserves -184 -657 -841 -115 -726

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging

Omschrijving Voordeel Nadeel
Er moest een voorziening worden gevormd voor vertrek van personeel   677
Hogere studiebijdragen o.a. door de gemeentebrede cursus Stapop   81
Na bijraming van de zomernota van € 900k ontstaat er binnen product overhead een voordeel op de loonkosten 242  
Er zijn diverse automatiseringskosten als overhead begroot, welke echter wel toegerekend moesten worden aan de verschillende taakvelden. Daardoor een verschuiving van deze kosten en levert hier een voordeel op 194  
Diverse kleinere voordelen en nadelen 199  
Totaal te verklaren verschillen 635
758

Lopende investeringen eind 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7400201 Huisstijl: aanpassing (2015+2017) 50 17 20 37 13
7400204 Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) 85 7 0 8 77
7400205 Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) 10 0 0 0 10
7404001 Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017) 41 0 0 0 41
7404002 Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017) 60 0 0 0 60
7404003 Containerbak vrachtwagen (2017) 28 0 0 0 28
7404004 Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) 38 0 0 0 38
7404006 Calamiteiten-aanhanger (2017) 10 0 11 11 -1
7421021 Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015) 75 0 87 87 -12
7551002 Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) 500 51 136 187 313
7551021 Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) 210 0 13 13 197
7551035 Telefooncentrale vervanging (2014) 85 0 0 0 85
7551041 Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) 100 0 0 0 100
7551042 Aanpassing raadszaal (2017) 192 0 7 7 185
7551043 Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) 150 0 106 106 44
7551061 Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) 165 98 11 108 57
7551066 E-overheidsvoorzieningen (2009) 219 159 0 159 60
7552001 Mercedes Vrachtauto vervanging container laadklep (2016) 20 24 0 24 -4
7552003 Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) 15 11 1 12 3
7552010 Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) 33 0 0 0 33
Totaal generaal 2.086 366 391 757 1.329

Investeringen die afgerond zijn in 2017

Bedragen x €1.000
Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 31-12-2016 Uitgaven 2017 Totale uitgaven t/m 2017 Restant Krediet 2017
7404005 Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor (2017) 7 0 6 6 1
7404050 Koffiezetautomaten: vervanging (2017) 12 0 12 12 0
7421022 Vervanging sneeuwploeg nr. 3 (2015) 9 4 0 4 5
7421023 Vervanging sneeuwploeg nr. 5 (2016) 12 8 0 8 4
7551063 Aanschaf Management Info Syst. (2016) 50 49 5 54 -4
7552006 Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak 294 275 0 275 19
7552008 pickup bussen (2x) serviceploeg (2014) 84 76 0 76 8
7552009 Vervanging bestelbus Express: 19-BK-DZ (2015) 20 14 0 14 6
Totaal generaal 488 426 22 448 39

Verplichte indicatoren

Er zijn geen verplichte indicatoren voor programma 9.

Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud