Jaarrekening - Overzicht baten en lasten 2017

Inhoud

Jaarrekening - Overzicht baten en lasten 2017

 

(bedragen x € 1.000)
Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Realisatie 2017
Omschrijving programma Baten Lasten
Saldo Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie 22.263 -
2.455 20.289 -
23.051 -
1.326 21.725 -
23.369 -
1.996 21.347-
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid 59 -
1.221 1.162
59 -
1.224 1.165
60 -
1.166 1.106
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat 66 -
2.586 2.520
164 -
2.834 2.670
191 -
2.116 1.926
Programma 3 | Economie/ondernemen 208 -
218 10
208 -
218 10
241 -
107 134 -
Programma 4 | Onderwijs 262 -
1.576 1.314 338 -
1.665 1.327
331 -
1.632 1.301
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme 163 -
3.189 3.026 163 -
4.175 4.012
223 -
3.886 3.663
Programma 6 | Sociaal Domein 2.193 -
10.308 8.115 2.328 -
10.561 8.233
2.340 -
10.421 8.081
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu 3.282 -
4.474 1.193 3.046 -
4.441 1.395
3.282 -
3.830 548
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 3.976 -
4.724 748 5.478 -
4.811 667 -
4.799 -
2.698 2.101 -
Programma 9 | Overhead 83 -
4.517 4.434 83 -
6.081 5.997
299 -
5.694 5.395
Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves 32.555 - 35.269 2.232 34.918 - 37.336 2.417 35.135 - 33.546 1.589 -
Mutatie reserves programma 0 91 -
0 91 -
91 -
0 91 -
81 -
  81 -
Mutatie reserves programma 1 0 6 6
0 6 6
0 6 6
Mutatie reserves programma 2 1.500 -
660 840 -
1.346 -
758 588 -
747 -
758 10
Mutatie reserves programma 3 50 -
0 50 -
50 -
0 50 -
0 0 0
Mutatie reserves programma 4 481 -
18 463 -
503 -
18 485 -
503 -
18 485 -
Mutatie reserves programma 5 483 -
70 413 -
1.455 -
70 1.385 -
1.264 -
70 1.194 -
Mutatie reserves programma 6 73 -
138 65
101 -
190 89
13 -
150 137
Mutatie reserves programma 7 268 -
0 268 -
212 -
0 212 -
0 595 595
Mutatie reserves programma 8 243 -
15 228 -
404 -
1.545 1.141 255 -
2.622 2.367
Mutatie reserves programma 9 576 -
144 432 -
1.130 -
289 841 -
419 -
304 115 -
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 3.765 -
1.051 2.714 -
5.293 -
2.876 2.417 -
3.283 -
4.523 1.241
Resultaat 36.320- 36.320 0 40.211- 40.212 0 38.418- 38.069 349-

 

Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud