Bijlage 2: Loonsomsturing

Overzicht loonsom 2021

Terug naar navigatie - Overzicht loonsom 2021

Inleiding
Zoals afgesproken in de auditcommissie wordt de raad een aantal keren per jaar, gekoppeld aan de p&c-cyclus, geïnformeerd over de stand van zaken van de loonsom. De werkelijke uitgaven zijn verwerkt t/m juli 2021.

Begroting 2021
De begrote loonsom is als volgt opgebouwd:

- primitieve begroting 2021: € 12.011.000  
- overname van medewerkers van Reestmond: € 350.000  
- taakstelling i.v.m. 3 maanden niet invullen van vacatures: € 135.000 -
- resultaatbestemming 2020: € 378.000  
  € 12.604.000  

De begrote loonsom is geraamd op basis van:

  • de maximaal te bereiken inschaling van de medewerkers (inclusief vacatures)
  • 2,6% cao- en premiestijging

Stand september 2021

Verwachte loonkosten 2021 € 11.414.000 -
Verwachte loonkosten Reestmonders € 350.000 -
Verwachte kosten tlv loonruimte € 640.000 -
Totale kosten € 12.404.000 -

 De conclusie is dat we op dit moment een loonkostenbudget van 2 ton verwachten over te houden. Voor het inhalen van achterstanden en onvoorziene omstandigheden in de komende maanden denken we deze gelden toch nodig te hebben.

Ontwikkelingen 2021
Verwachte cao-stijgingen
De gemeentelijke cao liep tot 1 januari 2021. De onderhandeling over een nieuwe cao is gestart in november 2020. Op 19 februari 2021 hebben de vakbonden het overleg opgeschort, omdat het (loon)bod van de werkgevers en de vakbonden te ver uit elkaar ligt. De gemeentelijke werkgevers hebben de bonden opgeroepen om na de zomer zo snel mogelijk het cao-overleg te hervatten en af te ronden. De verwachting is dat het geraamde bedrag voor de cao-verhoging volledig nodig is. Deze kosten zijn daarom volledig meegenomen in de verwachte kosten.

Inhuur personeel
Een aantal medewerkers is langdurig ziek (geweest). Daarbij wordt aan diverse projecten gewerkt en is er sprake van (inhaal)werkzaamheden als gevolg van Corona. Om die redenen wordt ook personeel ingehuurd.