1. Aanbieding

Aanbieding

Terug naar navigatie - Aanbieding

Aanbieding
Bijgaand bieden wij u de voortgangsrapportage 2021 ter vaststelling aan.

Evenals vorig jaar wordt de Voortgangsrapportage 2021 separaat van de Zomernota 2021 aangeboden, dit naar aanleiding van de evaluatie P&C-cyclus. Door deze opsplitsing zijn middels de Zomernota voor de zomer de kaders voor de begroting 2022 bepaald. Over de voortgang van de begroting 2021 wordt u middels deze voortgangsrapportage geïnformeerd.

Doel voortgangsrapportage
Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2021. Daarnaast treft u in de bijlagen de status van de opvolging van de aanbevelingen vanuit de financiële scan van de provincie en de loonsomsturing aan.

Uitkomsten (financieel) van deze voortgangsrapportage 2021
Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een nadelig rekeningsaldo 2021 van € 847.500 verwacht. Dit is een verslechtering van het resultaat met € 546.000 ten opzichte van de begroting 2021.

Voorstel
Wij stellen u voor:

  • deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2021;
  • het nadelige saldo van deze voortgangsrapportage ad € 847.480 te verrekenen met de algemene reserve;
  • deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.

Staphorst,  7 september 2021
Het college van Burgemeester en Wethouders