4. Toelichting mutaties per programma

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Financiële voortgang programma 0

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 0
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
0.1 Bestuur -1.443.836 25.800 0 11.079 -1.406.957
0.2 Burgerzaken -409.106 -12.000 -17.600 1.603 -437.103
0.5 Treasury -8.865 0 0 0 -8.865
0.61 OZB woningen -337.724 -21.472 0 2.169 -357.028
0.62 OZB niet woningen -68.542 0 0 0 -68.542
0.64 Belastingen overig -26.581 0 0 195 -26.385
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds -4.723 0 0 0 -4.723
0.8 Overige baten en lasten -176.561 88.540 0 0 -88.021
0.9 Vennootschapsbelasting -30.450 0 0 0 -30.450
Totaal Lasten -2.506.388 80.868 -17.600 15.046 -2.428.075
Baten
0.1 Bestuur 106.220 0 0 0 106.220
0.2 Burgerzaken 200.899 5.000 0 0 205.899
0.5 Treasury 478.586 -37.000 -20.000 0 421.586
0.61 OZB woningen 2.106.530 2.929 0 0 2.109.459
0.62 OZB niet woningen 1.809.920 -20.000 0 0 1.789.920
0.64 Belastingen overig 60.901 0 0 -279 60.622
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 22.767.750 647.000 160.000 0 23.574.750
0.8 Overige baten en lasten 9.000 0 0 0 9.000
Totaal Baten 27.539.805 597.929 140.000 -279 28.277.455
Totaal van baten en lasten 25.033.417 678.797 122.400 14.766 25.849.380
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 368.327 0 0 0 368.327
Totaal Onttrekkingen 368.327 0 0 0 368.327
Mutaties reserves 368.327 0 0 0 368.327

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

Taakveld 0.1 Bestuur

Wachtgeld en pensioenen € 25.800 V
Het budget voor wachtgeld en pensioenen t.b.v. wethouders kan voor 2021 worden bijgesteld met € 25.800.


Taakveld 0.2 Burgerzaken

Naturalisaties  € 12.000 N en € 15.000 V
Als gevolg van de grote vluchtelingenstroom van 5/6 jaar geleden zien we een toename in het aantal naturalisaties. De kosten zijn hierdoor € 12.000  meer dan begroot, aan de andere kant hebben wij door de vele aanvragen ook € 15.000 meer inkomsten op deze post dan begroot. 

Lagere opbrengsten leges basisadministratie € 10.000 N
Doordat steeds meer afnemers de  Basisregistratie Personen (BRP) online bevragen zijn de leges inkomsten minder. De online bevragingen lopen via abonnementen bij het ministerie. Daarnaast vragen inwoners steeds minder uittreksels aan omdat instanties via BRP online zelf informatie opvragen. Dit gaat buiten de gemeente om.


Taakveld 0.5 Treasury

Lagere dividend opbrengsten € 37.000 N
Over 2020 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 221 miljoen (2019: € 163 miljoen). BNG Bank stelt conform haar kapitalisatie- en dividendbeleid een dividenduitkering over 2020 voor van € 101 miljoen (€ 1,81 per aandeel). De gemeente Staphorst heeft 30.030 aandelen, waardoor naar verwachting (afgerond) € 54.000 dividend ontvangen wordt. De geraamde opbrengst wordt daarom met € 31.000 naar beneden bijgesteld.

De dividendopbrengst van Enexis voor 2021 wordt voor de gemeente Staphorst met € 6.000 naar beneden  bijgesteld. Enexis staat de komende jaren voor forse uitgaven i.v.m. de energietransitie, waardoor minder dividend uitgekeerd wordt.


Taakveld 0.61 OZB woningen

Doorbelasting werkzaamheden WOZ aan Zwartewaterland € 21.500 N
Conform de huidige overeenkomst met de gemeente Zwartewaterland zijn de opbrengsten bijgeraamd. De kosten met betrekking tot de uitvoering zijn gestegen met € 21.500, waarvan € 20.000 loonkosten. Dit betreft een verschuiving van programma 9 naar 0. 


Taakveld 0.62 OZB niet woningen

Lagere OZB opbrengst € 20.000 N
In 2021 zijn de OZB-aanslagen voor de  eigen grondexploitatie gecorrigeerd over de jaren 2019-2021. Dit levert een nadeel op van € 20.000 aan OZB opbrengst in programma 0. Omdat deze gronden in eigendom zijn van de Gemeente Staphorst geeft dit lagere lasten in de grondexploitatie. Dit is per saldo een verschuiving op van programma 0 naar de reserve grondexploitatie. 


Taakveld 0.7 Algemene Uitkering gemeentefonds

Hogere algemene uitkering € 647.000 V
In de meicirculaire 2021 zijn er extra algemene middelen beschikbaar gesteld voor o.a. jeugdzorg, corona, herverdeling WSW-middelen, accres ontwikkeling en ontwikkeling uitkeringsbasis. Exclusief corona compensatie betreft dit een voordeel van € 647.000, de corona compensatie vanuit de meicirculaire wordt verwerkt in de kolom 'Covid-19'.


Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Verschuiving stelposten  € 43.540 V (technische wijziging)
De kosten die bestemd zijn voor specifieke uitgaven, opgenomen onder stelposten, dienen verplaatst te worden naar desbetreffende programma's waarop de kosten betrekking hebben. Het betreft een verschuiving van € 43.540. Dit betreft een voordeel in programma 0, maar per saldo is dit budgettair neutraal. 

Onderbesteding budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen €10.000 V (technische wijziging)
Voor 2021 is een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld voor de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen, om de begroting robuust te maken. Omdat de exacte bestemming van dit budget nog niet bekend was, is dit geparkeerd op een stelpost. Dit budget wordt in 2021 nog niet volledig benut. Voor € 7.150 wordt het budget gebruikt ter dekking van kapitaalslasten voor vervoersmiddelen. Dit is een verschuiving tussen de programma's. Het saldo van ongeveer € 2.850 betreft een incidenteel voordeel in 2021.

Onderbesteding kapitaallasten investeringsbudget voor nieuw beleid € 25.000 V (technische wijziging)
Voor 2021 is een kapitaallastenbudget van € 25.000 voor nieuw beleid opgenomen, beschikbaar gesteld in de begroting 2021 om de begroting robuust te maken. Omdat de exacte bestemming van dit budget nog niet bekend was, is dit geparkeerd op een stelpost. Het budget is in 2021 gebruikt voor kapitaallasten in programma 9 voor € 6.300. Het restantbedrag van ruim € 18.700 betreft een incidenteel voordeel in 2021.   

COVID-19

Terug naar navigatie - COVID-19

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Tweede kamer verkiezingen € 17.600 N
Het budget van de verkiezingen is dit jaar met € 17.600 overschreden. Dit is te verklaren omdat de Tweede Kamer verkiezingen 2021  coronaproof georganiseerd moesten worden. Hiervoor waren extra maatregelen nodig zoals huur extra stemlokalen, inrichtingskosten van de stemlokalen, extra inzet stembureauleden etc.  Deze kosten zijn excl. de uren van de ambtelijke inzet.  Via de algemene uitkering ontvangen wij structureel een vergoeding voor het organiseren van de verkiezingen. Voor de Tweede Kamer verkiezingen 2021 hebben wij twee maal een extra vergoeding ontvangen welke is uitgekeerd via de algemene uitkering. Dit gaat om € 27.745 en € 19.528. Het eerste bedrag is via een resultaatbestemming meegenomen naar 2021 en verwerkt als ophoging van het budget.  Voor 2021 resteert per saldo een nadeel van € 17.600 (de extra algemene uitkering is als voordeel verwerkt in programma 9). 
De kans dat bepaalde kosten door gaan werken in de begroting van 2022 is aanwezig maar dat is afhankelijk hoe wij de volgende verkiezingen moeten organiseren. Dit is nu nog niet bekend. Als vanuit het Rijk aangegeven wordt hoe wij de verkiezingen moeten organiseren zullen wij hiernaar moeten handelen.


Taakveld 0.5 Treasury

Lagere dividendopbrengst Wadinko € 20.000 N
Het jaarlijkse dividend dat de gemeente Staphorst ontvangt gaat incidenteel met € 20.000 omlaag. Bedrijven ontvangen i.v.m. de corona-crisis NOW-gelden. Meer dan de helft van de participaties van Wadinko heeft in 2020 steun van de Rijksoverheid ontvangen in de vorm van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Eén van de voorwaarden bij deze maatregel is het beperken van de mogelijkheid om dividend-, winst- en bonusuitkeringen te doen. Volgens de NOW-regeling is het hierdoor Wadinko wettelijk niet toegestaan om dividend uit te keren aan haar aandeelhouders. Maar ook door het grote aantal toegekende NOW-aanvragen bij andere participaties vindt Wadinko het maatschappelijk niet passend dividend uit te keren.


Taakveld 0.7 Algemene Uitkering gemeentefonds

Hogere algemene uitkering € 160.000 V
Het gedeelte van de extra opbrengst in de meicirculaire dat gerelateerd is aan corona compensatie betreft € 160.000. Dit komt bovenop het hierboven genoemde voordeel van € 647.000. 

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Financiële voortgang programma 1

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 1
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.126.098 0 -154.000 1.452 -1.278.646
1.2 Openbare orde en veiligheid -326.612 0 0 3.276 -323.336
Totaal Lasten -1.452.710 0 -154.000 4.728 -1.601.982
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 45.066 0 0 0 45.066
1.2 Openbare orde en veiligheid 11.926 0 0 0 11.926
Totaal Baten 56.992 0 0 0 56.992
Totaal van baten en lasten -1.395.718 0 -154.000 4.728 -1.544.990
Stortingen
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 35.000 0 0 0 35.000
Totaal Onttrekkingen 35.000 0 0 0 35.000
Mutaties reserves 35.000 0 0 0 35.000

COVID-19

Terug naar navigatie - COVID-19

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

COVID-19 € 154.000 N
Alle extra gemaakte kosten direct gerelateerd aan COVID-19 zijn opgenomen op een afzonderlijke grootboekrekening. We verwachten in 2021 € 160.000 aan extra kosten, dit bestaat onder andere uit:
- Uren Corona kernteam en inhuur communicatie € 75.000
- Automatiseringskosten € 40.000
- Terugkeer naar de werkvloer € 20.000
- Accountantskosten (onder andere extra werkzaamheden, controle op TOZO ) € 7.000
- Overige diverse kosten € 12.000

Daarnaast worden er, net als vorig jaar, coronagerelateerde werkzaamheden verricht door medewerkers van ICT, facilitaire zaken, personeelszaken, juridische zaken etc. Deze uren worden wel inzichtelijk gemaakt, maar niet verwerkt in de administratie. 

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Financiële voortgang programma 2

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 2
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer -2.881.037 -22.565 0 8.928 -2.894.674
2.2 Parkeren -7.469 0 0 0 -7.469
2.4 Econom. havens en waterwegen 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -12.377 0 0 848 -11.529
Totaal Lasten -2.900.883 -22.565 0 9.776 -2.913.673
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 79.686 0 0 0 79.686
Totaal Baten 79.686 0 0 0 79.686
Totaal van baten en lasten -2.821.198 -22.565 0 9.776 -2.833.987
Stortingen
0.10 Mutatie reserves -860.000 0 0 0 -860.000
Totaal Stortingen -860.000 0 0 0 -860.000
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 1.430.625 0 0 0 1.430.625
Totaal Onttrekkingen 1.430.625 0 0 0 1.430.625
Mutaties reserves 570.625 0 0 0 570.625

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Hogere kosten gladheidbestrijding € 24.000 N
Door de strenge winter is er extra materieel ingehuurd (€ 13.000) en meer strooizout gebruikt (€ 11.000

Reserve Wegenbeheer
In de nota reserves en voorzieningen van 2019 is opgenomen dat de niet verbruikte gereserveerde dekkingsmiddelen toegevoegd dienen te worden aan de reserve wegenbeheer. Gezien de extra dotaties aan deze reserve, opgenomen in de zomernota 2020 en beschikbaar gesteld in de begroting 2021, wordt voorgesteld de niet verbruikte gereserveerde dekkingsmiddelen dit jaar ten gunste van het resultaat te brengen. Hiermee wordt afgeweken van de opgestelde nota.  De nota reserves en voorzieningen zal in 2022 worden herzien en ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Programma 3 | Economie en ondernemen

Financiële voortgang programma 3

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 3
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling -108.591 -18.465 0 18.155 -108.901
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -921.762 0 0 7.247 -914.515
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -54.129 0 0 0 -54.129
3.4 Economische promotie -30.677 0 0 0 -30.677
Totaal Lasten -1.115.160 -18.465 0 25.402 -1.108.223
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 11.000 50.000 0 0 61.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 913.500 0 0 0 913.500
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 30.612 0 -5.000 0 25.612
3.4 Economische promotie 165.875 0 0 0 165.875
Totaal Baten 1.120.988 50.000 -5.000 0 1.165.988
Totaal van baten en lasten 5.828 31.535 -5.000 25.402 57.765
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 201.811 0 0 0 201.811
Totaal Onttrekkingen 201.811 0 0 0 201.811
Mutaties reserves 201.811 0 0 0 201.811

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Verschuiving stelposten € 23.540 N (technische wijziging)
Vanuit programma 0 worden de kosten die bestemd zijn voor specifieke uitgaven, opgenomen onder stelposten, verplaatst naar de desbetreffende programma's waarop de kosten betrekking hebben. Het betreft een verschuiving van € 23.540 tussen programma 0 en programma 3.

Eindafrekening reclamemast-opbrengst € 50.000 V
A28 Staphorst Media B.V. heeft een overeenkomst met de gemeente over het gebruik van 2 reclameschermen in de zendmast langs de A28. Deze overeenkomst is in 2021 tijdelijk stop gezet i.v.m. omstandigheden waardoor de schermen niet optimaal geexploiteerd kunnen worden. Dit heeft te maken met het groenonderhoud langs de A28 door Rijkswaterstaat, waarvoor op dit moment tussen Rijkswaterstaat en de gemeente gewerkt wordt aan een structurele oplossing. Op basis van een collegebesluit d.d. 22 juni (ADV/21 - 15587), is er met A28 Staphorst Media B.V. overeengekomen dat er nog een eindafrekening plaats gaat vinden van € 50.000 aan de gemeente.

COVID-19

Terug naar navigatie - COVID-19

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lagere opbrengsten marktgelden € 5.000 N
I.v.m. de coronaproblematiek zijn er minder kramen in het eerste halfjaar op de weekmarkt aanwezig geweest. De opbrengsten marktgelden zijn hierdoor ook lager, naar verwachting € 5.000.

Programma 4 | Onderwijs

Financiële voortgang programma 4

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 4
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs -368 0 0 368 0
4.2 Onderwijshuisvesting -583.531 -35.125 0 4.265 -614.391
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -1.104.885 0 20.000 0 -1.084.885
Totaal Lasten -1.688.784 -35.125 20.000 4.633 -1.699.276
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 21.244 -13.703 0 0 7.541
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 378.495 0 0 0 378.495
Totaal Baten 399.739 -13.703 0 0 386.036
Totaal van baten en lasten -1.289.045 -48.828 20.000 4.633 -1.313.240
Stortingen
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 519.949 0 0 0 519.949
Totaal Onttrekkingen 519.949 0 0 0 519.949
Mutaties reserves 519.949 0 0 0 519.949

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

OZB stijging € 16.875 N
De budgetten voor OZB op de gemeentelijke gebouwen, waaronder de scholen, zijn de afgelopen jaren niet mee gestegen  met de betaalde tarieven. 

Stijging verzekeringspremie € 18.250 N
De verzekeringskosten, voor onder andere de brand- en stormverzekering  voor de gemeentelijke gebouwen zijn fors toegenomen. 

Lagere ontvangsten bijdragen onderhoudsbeheer € 13.703 N 
Het onderhoud is volledig overgedragen aan de scholen sinds vorig jaar i.v.m. wetswijziging.

COVID-19

Terug naar navigatie - COVID-19

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lagere kosten vervoer gymonderwijs € 20.000 V
Vanwege corona is er in januari en februari geen gymvervoer geweest. 

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Financiële voortgang programma 5

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 5
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering -90.684 0 0 0 -90.684
5.2 Sportaccommodaties -1.143.220 5.985 24.000 3.662 -1.109.573
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -69.431 0 0 5.075 -64.356
5.4 Musea -60.002 0 0 0 -60.002
5.5 Cultureel erfgoed -81.907 0 0 1.086 -80.821
5.6 Media -345.109 -12.000 0 0 -357.109
5.7 Openbaar groen en recreatie -2.138.057 6.555 4.000 25.058 -2.102.444
Totaal Lasten -3.928.411 540 28.000 34.881 -3.864.989
Baten
5.2 Sportaccommodaties 219.018 -35.505 -2.400 0 181.113
5.7 Openbaar groen en recreatie 21.506 0 0 -2.071 19.436
Totaal Baten 240.524 -35.505 -2.400 -2.071 200.549
Totaal van baten en lasten -3.687.887 -34.964 25.600 32.811 -3.664.441
Stortingen
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 1.529.535 0 0 0 1.529.535
Totaal Onttrekkingen 1.529.535 0 0 0 1.529.535
Mutaties reserves 1.529.535 0 0 0 1.529.535

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Geen doorbelasting gas, elektra naar voetbalverenigingen. Budgettair neutraal € 0
I.v.m. praktische redenen is ervoor gekozen dat de voetbalverenigingen zelf gas en elektra betalen en vindt er vanzelfsprekend ook geen doorbelasting meer plaats. Lasten en baten worden afgeraamd met € 35.505. 

Hogere kosten onderhoud sportvelden € 25.000 N
Betreft met name de verrekening van de aanschaf trekker en sproeiinstallatie door de vereniging. Beide zijn formeel in eigendom van gemeente en er is toegezegd deze te betalen. Kosten €16.940,-. Overige overschrijding (€8.000,-) van het budget is verwacht door vervanging van andere materialen (lampen, etc). 


Taakveld 5.6 Media

Hogere subsidie openbare bibliotheek € 12.000 N
De afgelopen jaren is de werkelijke indexatie hoger geweest dan de gehanteerde indexatie. In de uitvoeringsovereenkomst is in 2019 een bedrag van € 327.500 afgesproken met een jaarlijkse indexatie van 1,75%. Dat betekent in 2021 een beschikking van € 339.063.


Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie

Hogere kosten wijkgroen € 11.900 N
In 2021 wordt er net als vorig jaar opnieuw ingeboet, echter is de prijs voor plantmateriaal  flink gestegen. Daarnaast wordt er ook een extra maaironde uitgevoerd met bijbehorend materiële kosten. 

Afschrijvingskosten wijkgroen € 18.500 V
Sinds 2021 maken wij gebruik van een nieuwe afschrijvingsmethodiek, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt het jaar nadat het project gereed is. Alle afschrijvingslasten zijn in deze voortgangsrapportage opnieuw tegen het licht gehouden.  Hieruit is gebleken dat de afschrijvingslasten later plaatsvinden dan in oude systematiek werd verondersteld. 

COVID-19

Terug naar navigatie - COVID-19

Taakveld 5.2 Sportaccomodaties

Lagere schoonmaakkosten €  24.000 V
Door corona zijn de accommodaties een bepaalde periode niet gebruikt en hierdoor zijn er minder (schoonmaak)kosten gemaakt door de verenigingen en kan de vergoeding vanuit de gemeente omlaag.  

Programma 6 | Sociaal domein

Financiële voortgang programma 6

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 6
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -1.303.057 15.800 0 3.900 -1.283.357
6.2 Wijkteams -660.087 -20.000 0 0 -680.087
6.3 Inkomensregelingen -2.708.927 110.730 -275.000 1.500 -2.871.697
6.4 Begeleide participatie -855.313 -100.000 0 0 -955.313
6.5 Arbeidsparticipatie -299.583 -31.500 0 0 -331.083
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -478.109 -10.000 0 0 -488.109
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -1.824.687 35.000 0 0 -1.789.687
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.130.566 -630.000 0 0 -3.760.566
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -36.485 0 0 0 -36.485
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -103.488 0 0 0 -103.488
Totaal Lasten -11.400.302 -629.970 -275.000 5.400 -12.299.872
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 43.645 0 -22.000 0 21.645
6.3 Inkomensregelingen 2.070.194 -54.015 275.000 0 2.291.179
6.5 Arbeidsparticipatie 43.645 0 0 0 43.645
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.553 0 0 0 3.553
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 50.750 0 0 0 50.750
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
Totaal Baten 2.211.787 -54.015 253.000 0 2.410.772
Totaal van baten en lasten -9.188.515 -683.985 -22.000 5.400 -9.889.100
Stortingen
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 355.000 0 0 0 355.000
Totaal Onttrekkingen 355.000 0 0 0 355.000
Mutaties reserves 355.000 0 0 0 355.000

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

Lagere kosten kinderopvang sociaal medische indicatie € 18.000 V. 
De inzet van de sociaal medische indicatie is per jaar erg wisselend. In de eerste helft van 2021 is hier nog weinig gebruik van gemaakt, waardoor het budget naar verwachting niet volledig besteed wordt in 2021. 


Taakveld 6.2 Wijkteams

Hogere kosten Wijkteams € 20.000 N
Door het project Administratie op Orde zijn een aantal taken verschoven en administratief op andere posten geboekt. Dit bepaalt voor een belangrijk deel het resultaat op dit taakveld. Daar zijn de kosten voor ondersteunende diensten t.b.v. de afdeling samenleving geboekt. Onder andere is dit de ondersteuning en applicatie voor het klanttevredenheidsonderzoek op zowel Wmo, Jeugdwet als Participatiewet. In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten voor de ondersteuning van de monitor sociaal domein die een aantal keren per jaar wordt opgesteld, deze zijn nu verwerkt in deze rapportage.


Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Inkomensvoorziening €51.600 V
Het aantal klanten met een PW- of een IOA-uitkering is gedaald. Daarentegen zien we een stijging van klanten die aan het werk gaan met behulp van een loonkostensubsidie.  Per saldo wordt een voordeel verwacht van € 95.730.
In de begroting is rekening gehouden met een BUIG-uitkering van € 2.009.700. Het voorlopige budget is door het ministerie nader vastgesteld € 1.930.804. Dat betekent een nadeel van € 78.896. De ontvangsten van debiteuren zijn in de begroting geraamd op € 15.225. Hier wordt een voordeel verwacht van € 34.775. Per saldo derhalve een nadeel aan baten van € 44.121.

Schuldregeling en sanering € 15.000 V
In verband met de invoering van voegsignalering en de gevolgen van Corona werd een toename van het aantal aanvragen bij de GKB verwacht. Deze toename heeft zich niet voorgedaan. Hierdoor verwachten wij € 15.000 voordeel.


Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Bijdrage Reestdal BV € 100.000 N
Per 2021 is een gewijzigde financiele verhouding tussen de deelnemers aan de GR Reestmond van kracht geworden. De bijdrage van Staphorst aan de GR is daardoor fors verlaagd. Bij de verwerking van die wijziging in de begroting is verzuimd om de uitgaven die vanuit een dienstverleningsovereenkomsten aan Reestdal BV worden gedaan mee te nemen. Dit dient structureel gecorrigeerd te worden. 


Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Participatiebudget € 31.500 N
Bij de begroting 2019 is besloten dat de bijdrage aan de regio Zwolle voor de Human Capital agenda ad € 31.500 beschikbaar wordt gesteld. Deze bijdrage is in de vorm van co-financiering: gedurende 5 jaar in totaal € 9 per inwoner en wordt in een regionaal Ontwikkelingsfonds gestort. Ten onrechte is deze bijdrage voor de jaren 2021 t/m 2023 niet begroot. 


Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Individuele woningaanpassing € 25.000 V
Tot nu toe zijn er geen grote aanvragen ingediend voor woonvoorzieningen, de verwachting is een positief resultaat van € 25.000 ten opzichte van de begroting te realiseren.

Scootmobielen/Individuele vervoersmiddelen € 35.000 N
Gezien de uitgaven in de voorgaande jaren en de uitgaven tot nu toe is de verwachting dat er ca. € 95.000 wordt uitgegeven. Deze toename in aanvragen leidt tot € 35.000 meer kosten dan begroot.


Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Individuele hulp bij het huishouden € 160.000 N
Als gevolg van het abonnementstarief is er een stijging in het aantal cliënten huishoudelijk hulp. De stijging heeft zich in het eerste kwartaal 2021 verder doorgezet naar 15% t.o.v. het aantal cliënten in 2020.

Ook is er sprake van een tariefverhoging en dit zorgt voor een budget overschrijding van ongeveer € 22.000.

PGB WMO € 130.000 V
Er is sprake van een daling in het aantal PGB cliënten.

Individuele begeleiding WMO € 35.000 N
Gezien de uitgaven tot nu toe en op basis van de kosten in 2020 worden € 35.000 meer kosten verwacht dan begroot. 

Lagere kosten groepsbegeleiding WMO € 100.000 V
Gezien de uitgaven tot nu toe en de effecten van Corona kan er 100.000 afgeraamd worden. 


6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Ondersteuning jeugd, Maatwerk € 30.000 N
De subsidie aan SAAM is eerder niet goed in de begroting opgenomen.

Zorg in natura / Jeugd € 600.000 N
Zoals ook toegelicht in de zomernota 2021 is op basis van de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren het noodzakelijk om de begroting bij te stellen. In de begroting 2021 is een bedrag van € 2.700.000 opgenomen, de werkelijke uitgaven zijn naar verwachting € 3.300.000. Voor Jeugdzorg hebben we in de meicirculaire € 342.000 ontvangen, dit maakt onderdeel uit van het voordeel Algemene uitkering in programma 0. 

COVID-19

Terug naar navigatie - COVID-19

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lagere opbrengsten dienstencentrum € 22.000 N
Door corona is de accommodatie gedeeltelijk gesloten geweest en hierdoor ontvangen we minder huuropbrengsten en consumptieopbrengsten.


Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) € 0
Zelfstandig ondernemers kunnen een beroep doen op de Tozo regeling. De Tozo is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. We verwachten hierdoor € 275.000 extra kosten, echter wordt dit vergoed vanuit het Rijk, waardoor we ook € 275.000 extra opbrengsten ramen. Per saldo budgettair neutraal. 

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Financiële voortgang programma 7

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 7
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
7.1 Volksgezondheid -989.245 -20.000 0 0 -1.009.245
7.2 Riolering -1.204.457 15.000 0 0 -1.189.457
7.3 Afval -1.326.503 11.000 0 0 -1.315.503
7.4 Milieubeheer -1.695.379 10.000 0 0 -1.685.379
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -300.734 -1.405 0 2.289 -299.851
Totaal Lasten -5.516.318 14.595 0 2.289 -5.499.434
Baten
7.2 Riolering 1.590.204 -148.000 0 0 1.442.204
7.3 Afval 1.466.556 0 0 0 1.466.556
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 345.300 0 0 0 345.300
Totaal Baten 3.402.060 -148.000 0 0 3.254.060
Totaal van baten en lasten -2.114.257 -133.405 0 2.289 -2.245.374
Stortingen
0.10 Mutatie reserves 0 -31.000 0 0 -31.000
Totaal Stortingen 0 -31.000 0 0 -31.000
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 929.826 133.000 0 0 1.062.826
Totaal Onttrekkingen 929.826 133.000 0 0 1.062.826
Mutaties reserves 929.826 102.000 0 0 1.031.826

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Verschuiving stelposten € 20.000 N (technische wijziging)
Vanuit programma 0 worden de kosten die bestemd zijn voor specifieke uitgaven, opgenomen onder stelposten, verplaatst naar de desbetreffende programma's waarop de kosten betrekking hebben. Het betreft een verschuiving van € 20.000 tussen programma 0 en programma 7. 


Taakveld 7.2 Riolering

Afwijkingen product riolering € 0 
Binnen het taakveld riolering zijn enkele afwijkingen geconstateerd in zowel de lasten en baten t.o.v. de begroting. Voor- en nadelen binnen het product riolering leiden niet tot een gewijzigd begrotingssaldo, omdat deze toegevoegd of onttrokken worden aan de (egalisatie) reserve rioolbeheer.


Taakveld 7.3 Afval

Afwijkingen  product afval € 0 
Binnen het taakveld riolering worden € 11.000 minder kosten verwacht voor 2021. Voor- en nadelen binnen het product afval leiden niet tot een gewijzigd begrotingssaldo, omdat deze toegevoegd of onttrokken worden aan de (egalisatie) reserve matiging afvalstoffenheffing. 


Taakveld 7.4 Milieubeheer 

Afwijkingen (incidenteel) budget Energie & Klimaat € 0
Het opstellen van het uitvoeringsplan klimaatadaptatie neemt meer tijd in beslag waardoor er momenteel nog geen maatregelen voor klimaatadaptatie worden uitgevoerd en de verwachting is dat het budget aan het einde van het jaar nog niet volledig gebruikt is. Het gaat hierbij om ongeveer € 10.000. Na vaststelling van het uitvoeringsplan door de raad wordt aanspraak gemaakt op dit budget. Ook binnen het energieloket worden naar verwachting ongeveer € 10.000 minder kosten gemaakt dan begroot. Aangezien het incidenteel projectgeld betreft, wordt het saldo (€ 20.000) toegevoegd aan de reserve duurzaamheid (die bij de begroting 2021 is ingesteld) waardoor deze afwijking niet tot een gewijzigd begrotingssaldo (resultaat) leidt. 

Opstellen stedenbouwkundige visie € 10.000 N
In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor (MJPG spoor) is Prorail voornemens om in Staphorst raildempers en geluidsschermen toe te passen om geluidsoverlast bij woningen, die gelegen zijn naast het spoor, weg te nemen. Het aanbrengen van geluidsschermen concentreert zich met name in het gebied rond de kruising van het spoor met de Gemeenteweg en daarmee (voor een deel) tevens binnen het Beschermd dorpsgezicht.
Om de (ruimtelijke) impact van het plaatsen van geluidsschermen in beeld te brengen wordt een stedenbouwkundige visie opgesteld. Als deze daar aanleiding toe geeft, kan de visie ingebracht worden als bezwaar / reactie op het ontwerp-saneringsplan. Dit ontwerp wordt naar verwachting in oktober a.s. door het Bureau Sanering Verkeerslawaai ter inzage gelegd.  De kosten voor het opstellen van de stedenbouwkundige visie, inclusief de daarbij behorende burgerparticipatie, worden geraamd op € 10.000. 

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Financiële voortgang pogramma 8

Terug naar navigatie - Financiële voortgang pogramma 8
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening -683.214 55.000 0 0 -628.214
8.2 Grondexploitatie -86.426 0 0 2.994 -83.432
8.3 Wonen en bouwen -807.184 0 0 39.082 -768.102
Totaal Lasten -1.576.824 55.000 0 42.076 -1.479.748
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 153.438 -90.000 0 0 63.438
8.2 Grondexploitatie 15.124 0 0 0 15.124
8.3 Wonen en bouwen 590.219 0 0 0 590.219
Totaal Baten 758.780 -90.000 0 0 668.780
Totaal van baten en lasten -818.044 -35.000 0 42.076 -810.968
Stortingen
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 452.550 0 0 0 452.550
Totaal Onttrekkingen 452.550 0 0 0 452.550
Mutaties reserves 452.550 0 0 0 452.550

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Incidenteel budget Omgevingswet 55.000 V
In november 2020 heeft de gemeenteraad amendement 73 Omgevingswet aangenomen. Dit amendement vraagt om een financiële toelichting in de vorm van een onderbouwd voorstel met betrekking tot de ontwikkeling van een gemeentebreed omgevingsplan. Dit voorstel wordt in  dit najaar aangeboden aan de gemeenteraad, waarna de verwachting is dat er nog € 25.000 aan kosten gemaakt gaan worden dit jaar (in plaats van € 80.000). 

Lagere inkomsten Ruimtelijk Kwaliteitsfonds € 90.000 N
Met een extern bureau zijn de eerste gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om een Ruimtelijk Kwaliteitsfonds in te stellen. Afgesproken is dat in eerste instantie een baten-lasten analyse gemaakt zal worden. In dit kader wordt stilgestaan bij de vraag welke plannen voor de input van het fonds kunnen zorgen en vervolgens aan welke projecten deze gelden besteed kunnen worden.

Bij een positieve uitkomst van deze analyse kan de regeling voor het opzetten van het kwaliteitsfonds verder vorm gegeven worden. Gezien het benodigde besluitvormingstraject, waarbij ook de raad betrokken is, zal het fonds op zijn vroegst in 2022 in werking kunnen treden. Hierdoor worden in 2021 geen inkomsten verwacht. 

Programma 9 | Overhead

Financiële voortgang programma 9

Terug naar navigatie - Financiële voortgang programma 9
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden -35.905 0 0 0 -35.905
0.4 Overhead -7.597.063 -572.773 28.000 13.602 -8.128.234
Totaal Lasten -7.632.968 -572.773 28.000 13.602 -8.164.139
Baten
0.4 Overhead 197.776 17.860 -15.000 0 200.636
Totaal Baten 197.776 17.860 -15.000 0 200.636
Totaal van baten en lasten -7.435.192 -554.913 13.000 13.602 -7.963.503
Stortingen
0.10 Mutatie reserves -201.000 0 0 0 -201.000
Totaal Stortingen -201.000 0 0 0 -201.000
Onttrekkingen
0.10 Mutatie reserves 964.832 0 0 0 964.832
Totaal Onttrekkingen 964.832 0 0 0 964.832
Mutaties reserves 763.832 0 0 0 763.832

Regulier

Terug naar navigatie - Regulier

 Taakveld 0.4 Overhead

Automatisering € 331.000 N 
Conform de Zomernota 2021 is er een opsplitsing gemaakt tussen 'bijstelling begroting automatisering' en 'begroting Nieuw Beleid IM en ICT'. 

Bijstelling begroting automatisering (€ 166.000 N) 
De financiële scan van de provincie leidt voor Staphorst tot aanpassingen in de begrotingssystematiek voor de begroting van automatisering en IM/ICT, maar ook ten aanzien van de omvang en bijbehorende spelregels. Zo werd er onvoldoende rekening gehouden met de afschrijvingskosten. Ook het feit dat steeds meer software als service (in abonnementsvorm, SaaS) wordt afgenomen (waardoor de eenmalige lasten dalen maar structurele lasten stijgen) paste niet meer binnen de gehanteerde systematiek. Daarnaast vinden er geen dotaties (van € 200.000) en onttrekkingen meer plaats aan de reserve Automatisering. Hierover hebben we u in de Zomernota 2021 reeds geïnformeerd. In deze voorliggende voortgangsrapportage wordt de jaarschijf 2021 aangepast.
In omvang speelt mee dat het aantal gelicentieerde gebruikers (medewerkers) van 130 in 2014 naar 205 in 2020 is gestegen, zonder dat dit voldoende in het ICT budget was opgenomen. Daarnaast is (mede door het verplichte thuiswerken) het aantal mobiele werkplekken fors gestegen. Deze stijging en de (drie keer) hogere kosten van een mobiele werkplek (ten opzichte van een ‘vaste’ werkplek) was tot op heden niet meegenomen in het ICT budget of afschrijvingsschema’s.

E.e.a. leidt in 2021 tot een bijstelling van de begroting automatisering van € 166.000.

Begroting nieuw beleid IM en ICT (€ 165.000 N)
Met de in juli 2021 door de gemeenteraad van Staphorst aangenomen motie 104 ‘Automatisering’ heeft de gemeenteraad het college verzocht kritisch te kijken naar investeringen op het vlak van de informatiehuishouding met het verzoek deze zo veel mogelijk te beperken. In juli/augustus heeft deze heroverweging plaatsgevonden. Tevens is er een onderliggende actuele visie en strategisch plan informatiehuishouding opgesteld. Deze visie is aan de hand van een aantal thema’s uitgewerkt in projecten/investeringsvoorstellen. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de begroting voor 2021 met een bedrag van € 165.000, hieronder gespecificeerd.

Voor 2021 zijn de binnen de thema’s benodigde incidentele middelen:

 1. Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en landelijke eisen: € 15.000
 2. Informatiebeveiliging en privacy: € 20.000
 3. Dienstverlening: € 15.000
 4. Digitaal, tijd- en plaatsonafhankelijk (samen)werken: Dit is verwerkt in de bovenbeschreven bijstelling begroting automatisering (werkplekken).
 5. Informatiebeheer en archivering: € 15.000
 6. Overige gemeentelijke projecten vanuit de processen: € 90.000:
  € 35.000 voor objecten en belastingen.
  € 6.000 uitbreiding digitaal personeelsdossier.
  € 49.000 overige kleine projecten.
 7. ‘Naar de Cloud’ (SaaS, Software as a service): € 10.000

Verzekeringspremies € 12.500 N
De WA-verzekering is opgezegd door de vorige verzekeraar. Via een Meervoudige Onderhandse aanbesteding is dit in de markt gezet. Het resultaat uit deze aanbesteding bleek € 12.500 hoger te zijn dan we begroot hadden. De reden voor deze verhoging is dat er minder verzekeraars zijn die de risico's kunnen verzekeren en verscherpte wet- en regelgeving bij verzekeraars. Ook spelen de lage rente- en beleggingsresultaten mee, waardoor verzekeraars 'gedwongen' zijn hogere premies te berekenen.

Hogere uitgaven Personeel € 131.000 N
Dit betreft een vrijval van de voorziening voormalig personeel en een vaststellingsovereenkomst die is afgesloten. 

Verwachte thuiswerkvergoeding € 125.000 N
De CAO-onderhandelingen zijn nog gaande, maar we verwachten dat er vanuit deze onderhandelingen met terugwerkende kracht een thuiswerkvergoeding zal moeten worden verstrekt aan onze personeelsleden.

Doorbelasting loonkosten WOZ aan Zwartewaterland € 19.700 V
De loonkosten welke bij Zwartewaterland in rekening worden gebracht zijn gestegen. Dit betreft een verschuiving van programma 9 naar 0. 

Lagere afschrijvingskosten € 17.753 V
Sinds 2021 maken wij gebruik van een nieuwe afschrijvingsmethodiek, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt het jaar nadat het project gereed is. Alle afschrijvingslasten zijn in deze voortgangsrapportage opnieuw tegen het licht gehouden.  Hieruit is gebleken dat de afschrijvingslasten later plaatsvinden dan in oude systematiek werd verondersteld. Het totale voordeel over alle programma's heen betreft € 49.703. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de stelpost kapitaalslasten zoals toegelicht in programma 0, dit betreft een verschuiving van € 13.450. 

Activering projecturen € 17.860 V
Op basis van de verwachte bestede uren heeft in 2021 de toerekening van de uren aan diverse projecten plaatsgevonden. Voor 2021 is er € 17.860 meer toegerekend aan de projecten dan begroot.

COVID-19

Terug naar navigatie - COVID-19

Taakveld 0.4 Overhead

Catering € 16.500 V
I.v.m. corona is de verwachting dat er tot 1 januari 2022 € 16.500 minder wordt uitgegeven in 2021.