5. Omzetting kredieten naar incidentele budgetten

Incidentele exploitatiebudgetten en investeringskredieten
In de afgelopen jaren is er niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen incidentele exploitatiebudgetten en investeringskredieten. Kredieten werden ook vaak gebruikt voor incidentele uitgaven, feitelijk exploitatiebudgetten. Dit gaf enerzijds onduidelijkheid in de organisatie en anderzijds voldeed deze systematiek niet aan het BBV. Door de administratie anders in te richten wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kredieten waarvan de kosten geactiveerd worden (de ‘7-nrs.’) en incidentele budgetten waarvan de kosten niet geactiveerd worden (de ‘4-nrs.’). Voor de incidentele restantbudgetten moet elk jaar toestemming worden gevraagd aan de raad om deze over te hevelen naar volgend jaar. Overheveling geschiedt door het college middels een begrotingswijziging, welke uiterlijk ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening door de raad wordt bekrachtigd indien is voldaan aan de gestelde voorwaarden. Hiertoe wordt in december een raadsvoorstel opgesteld met de budgetoverhevelingen naar het volgende jaar.

Incidenteel budget duurzaamheid
Bij de begroting 2021 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een tijdelijke programma-organisatie, Programma Energie en Klimaat. Het incidenteel beschikbare budget is voor 2021 €514.000, 2022 €487.000, 2023 €572.000 en voor 2024 €720.000. Voor dit incidenteel budget is een reserve duurzaamheid ingesteld.

Naast dit incidentele budget, zijn er in het verleden ook andere budgetten beschikbaar gesteld met betrekking tot duurzaamheid. De verwachting is dat de budgetten, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2021, voldoende worden geacht voor de komende jaren. De eerder beschikbaar gestelde budgetten kunnen daardoor vervallen. Het totaalbedrag van deze eerder beschikbaar gestelde budgetten bedraagt per 2021 €517.500. Naar verwachting worden er in 2021 nog enkele kosten geboekt die gepland waren voor 2020. Dit bedrag wordt geschat op €120.700. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan het (incidentele) budget voor 2021. Mochten kosten leiden tot eventuele onder- of overschrijding op het incidenteel budget, kan dit verrekend worden met de reserve duurzaamheid. De verwachting is dat het overige bedrag à €396.800 niet nodig wordt geacht voor kosten met betrekking tot duurzaamheid. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve zonder bestemming.

Incidentele exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Incidentele exploitatiebudgetten

Onderstaand een overzicht van de incidentele exploitatiebudgetten die overgezet zijn van een 7-nummer naar een 4-nummer. Dit betreffen budgetten waarvan de kosten niet geactiveerd zullen worden. 

Programma Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2020 Restant krediet omgezet naar incidenteel exploitatiebudget Nieuw grootboeknummer Omschrijving grootboek
0 7404071 Gem.huis ondz.label C 50.000 7.487 42.513 4040702 Gem.huis ondz.label C (i)
0 7404080 Doorontwikk.buitendienst 85.000 3.030 81.970 4040104 Doorontwikk.buitendienst (i)
0 7404083 Uitv.prog.dienstverl. 141.000 15.351 125.649 4040209 Uitv.prog.dienstverl. (i)
0 7406101 Wet WOZ taxatie op oppervlak 65.000 55.998 9.002 4061108 Wet WOZ taxatie op oppervlak (i)
1 7412001 Regionale veiligheidsdag 15.000 - 15.000 4120118 Regionale veiligheidsdag (i)
1 7412002 Vergroten veiligheidsbeleving 10.000 - 10.000 4120119 Vergroten veiligheidsbeleving (i)
2 7421001 Fietsplan actualisatie 25.000 20.250 4.750 4210102 Fietsplan actualisatie (i)
2 7421014 Onderzoek afslag A28 50.000 8.950 41.050 4210103 Onderzoek afslag A28 (i)
2 7421038 Renovatie div. zandwegen 10.000 6.357 3.643 4210116 Renovatie div. zandwegen (i)
2 7421042 Winterlog-systeem 20.000 - 20.000 4210126 Winterlog-systeem (i)
2 7421047 Onderzoek ontsluiting Rvn. 25.000 7.488 17.512 4210104 Onderzoek ontsluiting Rvn. (i)
2 7421049 Zij-klepel maaier sloten 5.000 - 5.000 4040806 Aanschaf materieel OB (i)
2 7421052 Rolbezem sneeuwploeg 7.000 - 7.000 4040806 Aanschaf materieel OB (i)
2 7421061 Inspectie kunstwerken 15.000 - 15.000 4210118 Inspectie kunstwerken (i)
2 7421104 Halteplaats NS 20.000 19.800 200 4250102 Halteplaats NS (i)
2 7421048 Onderz. fietspad Gorterl. Achth. 15.000 12.380 12.380 4210105 Onderz. fietspad Gorterl. Achth. (i)
3 7431002 Haven, onderzoek 35.000 8.663 26.337 4240001 Haven, onderzoek (i)
3 7431003 Promotie Gem. Staphorst 10.000 - 10.000 4340001 Promotie Gem. Staphorst (i)
3 7431004 Ondersteuning startende ondern. 15.000 - 15.000 4310004 Ondersteuning startende ondern. (i)
3 7432001 Mutatieverw. kadaster rvk 50.000 - 50.000 4062108 Mutatieverw. kadaster rvk (i)
3 7432003 Herziening detailhandelsvisie 20.000 - 20.000 4310005 Herziening detailhandelsvisie (i)
3 7432004 Leader III lokale proj.bijdr. 75.000 21.318 53.682 4320103 Leader III lokale proj.bijdr. (i)
3 7432005 Nieuwe best.vrijkom.agrar.geb. 5.000 - 5.000 4320102 Nieuwe best.vrijkom.agrar.geb. (i)
3 7433001 Detailhandelsvisie: uitvoering 30.000 8.208 21.792 4310006 Detailhandelsvisie: uitvoering (i)
4 7443001 Best.opdr.uitv.org.prim.ondw. 55.000 46.947 8.053 4430002 Best.opdr.uitv.org.prim.ondw. (i)
4 7443002 Vakonderwijs: vak-havo,techn. 20.000 2.188 17.812 4430202 Vakonderwijs: vak-havo,techn. (i)
4 7448001 Peuterspeelpleinen 50.000 19.916 30.084 4430402 Peuterspeelpleinen (i)
5 7453003 Bijdrage AMBC 200.000 87.299 112.701 4520104 Bijdrage AMBC (i)
5 7453050 Culturele vormingsactiviteiten 5.000 - 5.000 4530111 Culturele vormingsactiviteiten (i)
5 7456007 Meerj.impuls recr.en toer. 30.000 - 30.000 4570311 Meerj.impuls recr.en toer. (i)
5 7457002 Groenrenovatieplan 30.000 19.656 10.344 4570207 Groenrenovatieplan (i)
5 7457003 Langj. beheer landschapselem. 25.000 25.000 - 4570208 Langj. beheer landschapselem. (i)
5 7457004 Uitv. landschapspl.houtsingels 50.000 50.000 - 4570209 Uitv. landschapspl.houtsingels (i)
5 7457005 Particulier Bomenbeleid 24.500 11.765 12.735 4570210 Particulier Bomenbeleid (i)
5 7457006 Pilot langj.Landsch. Prov.subs 50.000 - 50.000 4570211 Pilot langj.Landsch. Prov.subs (i)
5 7457008 Herplant 600 bomen 90.000 - 90.000 4570212 Herplant 600 bomen (i)
5 7457009 Fauna- en florawet 40.000 - 40.000 4570213 Fauna- en florawet (i)
5 7457011 Snoeien en rooien bomen 50.000 5.070 44.930 4570214 Snoeien en rooien bomen (i)
5 7457014 Boombeheer:achterst. buiten bb 2019/2020 100.000 17.740 82.260 4570215 Boombeheer:achterst. buiten bb (i)
5 7457015 Boombeheer:achterst. binnen bb 2019/2020 70.000 66.000 4.000 4570216 Boombeheer:achterst. binnen bb (i)
5 7457017 Groot ondh.openb.groen 2020 175.000 - 175.000 4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i)
5 7457020 Programma recreatie en toerisme 50.000 8.050 41.950 4570302 Programma recreatie en toerisme (i)
5 7457031 St.recreatie en toerisme 50.000 - 50.000 4570305 St.recreatie en toerisme (i)
5 7457032 Vitalisering recreatieparken 50.000 31.206 18.794 4570306 Vitalisering recreatieparken (i)
5 7457035 Uitkijktoren IJhorst - - - 4570307 Uitkijktoren IJhorst (i)
5 7457112 Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag 125.000 - 125.000 4570308 Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag (i)
5 4570201 Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen 2021 175.000 - 175.000 4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i)
5 4570203 Boombeheer: buiten beb. kom - achterstallig onderhoud 2021 50.000 - 50.000 4570215 Boombeheer: buiten beb. kom - achterstallig onderhoud (i)
5 4570203 Boombeheer: binnen beb. kom - achterstallig onderhoud 2021 35.000 - 35.000 4570216 Boombeheer: binnen beb. kom - achterstallig onderhoud (i)
5 4570201 Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond 25.000 - 25.000 4570105 Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond (i)
5 4570301 Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie 60.000 - 60.000 4570309 Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie (i)
5 7457013 Aanleg ommetjes Speelpl. 90.000 15.179 74.821 4570310 Aanleg ommetjes Speelpl. (i)
6 4671103 Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle ivm wegvallen bijdrage woningcorporaties 2021 10.000 - 10.000 4681102 Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle ivm wegvallen bijdrage woningcorporaties (i)
7 7472305 Energieloket doorontwikk. 2020 40.000 - 40.000 4740122 Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches (i)
7 7474001 Uitv.prog.duurz.heid 701.000 271.442 429.558 4740123 Uitv.prog.duurz.heid (i)
7 7474003 Windturbines/windenergie 100.000 93.417 6.583 4740124 Windturbines/windenergie (i)
7 7474005 Klimaatadaptie 20.000 12.050 7.950 4740125 Klimaatadaptie (i)
7 7474006 Perm. meetsysteem Wiede Gat 12.500 - 12.500 4720105 Perm. meetsysteem Wiede Gat (i)
7 7474007 Dynamische geurkaart 55.000 - 55.000 4740126 Dynamische geurkaart (i)
7 7474008 Onderz. vermind. flora/fauna 60.000 5.750 54.250 4740127 Onderz. vermind. flora/fauna (i)
7 4740105 Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches 2021 40.000 - 40.000 4740122 Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches (i)
7 7472302 Geluidsaneringsproject 70+ - - 20.196 4740128 Geluidsaneringsproject 70+ (i)
8 7483007 Leefbaarheid De Slagen 50.000 37.956 12.044 4830112 Leefbaarheid De Slagen (i)
8 7483005 Nieuwe omgevingswet impl. 200.000 32.794 167.206 4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i)
8 7482011 Woonservicegebieden 98.000 43.686 54.314 4830113 Woonservicegebieden (i)
8 7483050 GeoVisie landelijke voorz. 145.000 76.464 68.536 4830304 GeoVisie landelijke voorz. (i)
9 7400204 Project dienstverl. optimalis. 85.000 43.445 41.555 4040207 Project dienstverl. optimalis. (i)
9 7404021 Koppeling IJVI en Decos Join 150.000 63.328 86.672 4040208 Koppeling IJVI en Decos Join (i)

Investeringskredieten

Terug naar navigatie - Investeringskredieten

 

Onderstaand een overzicht van de lopende investeringskredieten. Dit betreffen kredieten waarvan de kosten geactiveerd zullen worden in de toekomst. 

Omschrijving Investeringsbedrag Uitgaven t/m 2020 Restant krediet
7404081 Pick-up bus service-ploeg 41.000 - 41.000
7404082 Smalspoor trekker 115.000 - 115.000
7421005 Herinr. JC v. Andelweg 415.000 400.906 14.094
7421007 Opslagtank zoutoplossing 44.000 - 44.000
7421008 Fietspad sproeier 31.000 - 31.000
7421013 Herinr. Staph. N.O. fase 2 142.000 146.742 -4.732
7421018 Fietspad Kanlaan-Evenboersweg 3.635.000 1.771.317 1.863.683
7421020 Renov.lichtmasten-areaal 2019 50.000 38.168 11.832
7421026 Sneenuwploeg nr.2 tbv tractor 9.500 - 9.500
7421029 Ontsluiting Oosterparallelweg 896.000 54.179 841.821
7421030 Herinr. Korte Kerkweg 270.000 238.476 31.524
7421033 Fietspad Heerenweg 1.135.000 28.592 1.106.408
7421035 Renovatie lichtm.2020 25.000, - 25.000
7421036 Fietspad Reggersweg 200.000 7.368 192.632
7421045 Herinr. kruispunt Heerenweg 85.000 13.700 71.300
7421055 Herinr.Staph.N.O. fase 3 152.000 - 152.000
7425001 Herinr. omgeving station 520.000 - 520.000
7432002 Beveiliging bedrijventerrein 50.000 - 50.000
7457030 Activiteitenzone Rouveen 365.000 - 365.000
7472040 GRP 2018 550.000 52.411 497.589
7472041 GRP 2019 325.000 13.848 311.152
7472239 Gem. Rioleringsplan 2017 1.099.000 345.445 753.555
7472242 Gem. Rioleringsplan 2020 775.000 224.027 550.973
7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. 300.000 11.336 288.664
7475001 Begr.pl.Scholenland uitbr. 250.000 - 250.000
7421056 Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting 145.000 - 145.000
7421035 Renovatie lichtmasten-areaal 2021 25.000 - 25.000
7421057 Opzetstrooier nr. 5 38.000 - 38.000
7472042 GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2021 671.000 - 671.000
7404084 Kleine pick-up auto 37.000 - 37.000
7404085 Klepelmaaier 20.000 - 20.000
7404086 Hoogwerker: vervanging 85.000 - 85.000
7404087 Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R) 48.000 - 48.000
7475003 Begr. Pl. Staphorst uitbr. 37.500 - 37.500
7475002 Groot onderhoud begraafplaats Staphorst 140.000 - 140.000