2. Leeswijzer

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bijgaand treft u de voortgangsrapportage 2021 aan, deze rapportage is net als vorig jaar,  losgekoppeld van de Zomernota. Door deze opsplitsing zijn middels de Zomernota de kaders voor de begroting 2022-2025 al bepaald. Over de voortgang van de begroting 2021 wordt u middels deze voortgangsrapportage geïnformeerd. 

In deze voortgangsrapportage worden alleen budgetwijzigingen van groter dan € 10.000 toegelicht. 

Als voorloper op de jaarrekening 2021 wordt het bestaande financiële beleid geactualiseerd. Uit de analyse van de jaarrekening 2020 blijkt dat er ruimte zit in diverse kleinere budgetten. Mede hierdoor is in de zomernota 2021 voor de begroting 2022 een taakstelling opgelegd aan de organisatie om een bedrag van structureel € 400.000 te bezuinigen vanuit reguliere budgetten. Van deze opdracht hebben we in 2021 reeds € 155.500 kunnen inboeken, dit wordt in deze voortgangsrapportage in een aparte kolom inzichtelijk gemaakt. Daarnaast treft u in de bijlagen de status van de opvolging van de aanbevelingen vanuit de financiële scan van de provincie en de loonsomsturing aan. 

Het startpunt voor de voortgangsrapportage is de actuele begroting. Dit wil zeggen, de primaire begroting plus de begrotingswijzigingen behorende bij vastgestelde raadsbesluiten tot en met juni . Hierin zitten ook de administratieve wijzigingen binnen de programma's.  Dit betreft onder andere de reeds genomen besluiten omtrent overname personeel Reestmond, (incidenteel) budget eikenprocessierups en de  verwerking van de september- en decembercirculaire 2020 vanuit het gemeentefonds.

Inhoud voortgangsrapportage

Terug naar navigatie - Inhoud voortgangsrapportage

In deze voortgangsrapportage wordt u geïnformeerd over:

  • De voortgang van de begroting 2021, opgesplitst in reguliere aanpassingen,  het effect van het Corona-virus op de uitgaven en inkomsten  en de verwerking van de taakstelling in 2021
  • De omzetting kredieten naar incidentele budgetten
  • De opvolging van de aanbevelingen van de toezichthouder Provincie Overijssel
  • De formatiesturing