3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2021

Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma

In onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van de voortgangsrapportage 2021 verwerkt op programmaniveau met onderscheid tussen de volgende soorten mutaties:

  • Voortgangsrapportage reguliere mutaties: dit zijn mutaties 2021 vanuit de analyse door de budgethouders in de zomer 2021.
  • Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties: dit betreft incidentele mutaties die worden veroorzaakt door COVID-19. Voor de inzichtelijkheid zijn deze apart toegelicht.
  • Taakstelling diverse budgetten: Uit de analyse van de jaarrekening 2020 blijkt dat er ruimte zit in diverse kleinere budgetten. Mede hierdoor is in de zomernota 2021 voor de begroting 2022 een taakstelling opgelegd aan de organisatie om een bedrag van structureel € 400.000 te bezuinigen vanuit reguliere budgetten. Van deze opdracht hebben we in 2021 reeds € 155.500 kunnen inboeken, dit wordt in deze kolom inzichtelijk gemaakt.
Exploitatie Actuele Begroting 2021 Voortgangsrapportage reguliere mutaties Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties Taakstelling: diverse budgetten Begroting 2021 na wijzigingen
Lasten
0 Bestuur en ondersteuning -2.565.390 80.868 -17.600 15.046 -2.487.077
1 Veiligheid -1.477.710 0 -154.000 4.728 -1.626.982
2 Verkeer, vervoer & waterstaat -3.041.755 -22.565 0 9.776 -3.054.545
3 Economie -1.240.634 -18.465 0 25.402 -1.233.697
4 Onderwijs -1.744.733 -35.125 20.000 4.633 -1.755.225
5 Sport, cultuur & recreatie -4.848.996 540 28.000 34.881 -4.785.574
6 Sociaal domein -11.794.099 -629.970 -275.000 5.400 -12.693.669
7 Volksgezondheid & milieu -5.664.847 14.595 0 2.289 -5.647.963
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. -1.878.924 55.000 0 42.076 -1.781.848
9 Overhead -7.897.678 -572.773 28.000 13.602 -8.428.849
Totaal Lasten -42.154.766 -1.127.895 -370.600 157.832 -43.495.430
Baten
0 Bestuur en ondersteuning 27.539.805 597.929 140.000 -279 28.277.455
1 Veiligheid 56.992 0 0 0 56.992
2 Verkeer, vervoer & waterstaat 79.686 0 0 0 79.686
3 Economie 1.120.988 50.000 -5.000 0 1.165.988
4 Onderwijs 399.739 -13.703 0 0 386.036
5 Sport, cultuur & recreatie 240.524 -35.505 -2.400 -2.071 200.549
6 Sociaal domein 2.211.787 -54.015 253.000 0 2.410.772
7 Volksgezondheid & milieu 3.520.604 -148.000 0 0 3.372.604
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 758.780 -90.000 0 0 668.780
9 Overhead 197.776 17.860 -15.000 0 200.636
Totaal Baten 36.126.680 324.567 370.600 -2.350 36.819.497
Begrotingssaldo voor bestemming -6.028.087 -803.328 0 155.482 -6.675.933
Stortingen -1.061.000 -31.000 0 0 -1.092.000
Onttrekkingen 6.787.455 133.000 0 0 6.920.455
Mutaties reserves 5.726.455 102.000 0 0 5.828.455

Toelichting mutaties op hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties op hoofdlijnen

Actuele begroting 2021
Dit betreft de primitieve begroting 2021 die in november 2020 is vastgesteld door de Raad, aangevuld met begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld tot en met juni 2021.  Daarnaast is de algemene uitkering voor 2021 vanuit de septembercirculaire en decembercirculaire 2020 verwerkt.

Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2021
De grootste reguliere mutaties 2021 bestaan voornamelijk uit:

  • Hogere kosten Jeugd € 600.000 (N)
  • Bijdrage Reestdal BV € 100.000 (N)
  • Hogere kosten automatisering € 331.000 (N)
  • Verwachte thuiswerkvergoeding € 125.000 (N) 
  • Hogere algemene uitkering € 647.000 (V)

In hoofdstuk 4 worden alle mutaties groter dan € 10.000  nader toegelicht. De niet toegelichte mutaties kleiner dan € 10.000 betreft per saldo een bedrag van € 12.382. 

Voortgangsrapportage Covid-19 mutaties 2021
In deze voortgangsrapportage hebben we de kosten die gerelateerd zijn aan Covid-19 apart inzichtelijk gemaakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat er al vanuit de september- en  decembercirculaire 2020 gelden voor 2021 beschikbaar zijn gesteld. Deze gelden zijn al verwerkt in de stand 'actuele begroting 2021' en maken dus geen onderdeel uit van de kolom 'Covid-19'

Taakstelling diverse budgetten
Uit de analyse van de jaarrekening 2020 blijkt dat er ruimte zit in diverse kleinere budgetten. Mede hierdoor is in de Zomernota 2021 voorgesteld de organisatie een taakstelling op te leggen van € 400.000. In 2021 is van deze taakstelling reeds € 155.500 ingeboekt.