Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

 

 

 

 

Bijgaand bieden wij uw raad de zomernota 2017 ter behandeling aan. Het uitbrengen van een zomernota is formeel geregeld in de Financiële Verordening. Deze nota wordt digitaal aangeboden.   

Ons college informeert u in dit document  over:
1.  de voortgang van de begroting 2017 zowel beleidsmatig als financieel. Dit als voorloper op de jaarstukken 2017
2.  de uitkomst van de begroting 2018 eveneens beleidsmatig als financieel. Dit als voorloper op de begroting en meerjarenraming 2018 - 2021.

Daarmee vormt deze zomernota de schakel tussen de  hierboven genoemde wettelijk verplichte p & c documenten (jaarstukken en begroting)  en wordt invulling gegeven aan het dualistische stelsel namelijk dat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om op hoofdlijnen over het beleid te discussiëren en daarmee uitvoering te geven aan de kaderstellende rol.

Door de verdere implementatie van het managementinformatiesysteem Peppeflow wordt de financiële informatie dagelijks ververst en elk kwartaal de voortgang van de (beleids)activiteiten geüpdated.  De nu aangeboden zomernota is een stollingsmoment zodat over dezelfde informatie wordt beschikt. Basis voor de samenstelling vormen de ambities en doelstellingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord “vertrouwen in dynamisch Staphorst!” Daarnaast het beleid naar aanleiding van ontwikkelingen zoals: landelijke wetgeving en/of eigen nieuw beleid  waaronder de inbreng van (aandachts)punten door uw raad d.d. 6 juni j.l.  Vanzelfsprekend vormt het behouden van onze solide financiële positie het uitgangspunt.

De behandeling van de zomernota door uw raad is geagendeerd voor de vergadering op 04 juli 2017. De zomernota wordt niet vastgesteld; het is een opdracht aan ons college om de begroting op te stellen met inachtneming van wat in deze nota is opgenomen en de eventuele inbreng van uw raad.   Het is daarom niet de bedoeling dat de zomernota als richtinggevend document wordt vastgesteld maar voor kennisgeving aangenomen.

In de periode tot de begrotingsbehandeling is er ruim de  gelegenheid om met andere raadsfracties (aanpassings-)voorstellen voor te bereiden.

Wel wordt er een besluit van uw raad gevraagd voor financiële aanpassingen in de begroting van het huidige jaar (2017) in de vorm van een begrotingswijziging; de vroegere bestuursrapportage.  

Ons college stelt voor na behandeling:
1. De aanpassingen in de begroting 2017 zoals opgenomen in deze zomernota 2017:
      -  opiniërend te bespreken in de vergadering van 04 juli 2017 en

      -  vast te stellen in de vergadering van 11 juli 2017;
2. Voor het overige de zomernota 2017 in de vergadering van 04 juli 2017 voor kennisgeving aan te nemen.


Staphorst, 20 juni 2017.

College van Burgemeester en Wethouders

Drs. Th. Segers                                     , burgemeester
P.F.G. Rossen  MPM                           , secretaris

Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud