Bijlage 2: Loonsomsturing

Inhoud

Loonsomsturing

Overzicht loonsom september 2020

Inleiding
In het kader van toezegging 98 (kwartaaloverzicht loonsom) ontvangt u ter informatie de stand van zaken per augustus 2020.

Begroting
In de oorspronkelijke begroting 2020 is een totale loonsom geraamd van € 11.784.000
Hierop is (incidenteel voor 2020 en 2021) een bedrag van € 93.000 afgeraamd in verband met het niet invullen van de vacature 3e wethouder (zie Zomernota 2020). Hierdoor resteert een budget van € 11.691.000

De loonsom is geraamd op basis van:
- de maximaal te bereiken inschaling van de medewerkers (inclusief vacatures)
- 5,75% cao- en premiestijging

Hieronder een nadere toelichting met informatie welke van invloed is op de loonsom. In de grafiek wordt de prognose afgezet ten opzichte van de begroting.

Ontwikkelingen als gevolg van de coronamaatregelen
Als gevolg van de coronamaatregelen werken de medewerkers vanuit huis. Hiervoor zijn diverse digitale middelen ingezet. Er is sprake van een minimale bezetting op het gemeentehuis. De dienstverlening loopt door.

In de eerste periode na de uitbraak van Corona hebben we gemerkt dat hierdoor enigszins improductiviteit ontstond (vanwege bijvoorbeeld het ontbreken van kinderopvang). Anderzijds merken we een bepaalde mate van efficiency (minder reistijd, minder afleiding, korter vergaderen etc.).

In de eerste maanden van de Corona-crisis werd het invullen van vacatures uitgesteld. Ondertussen zien we dat dit weer op gang komt.

In onderstaande grafiek wordt de prognose eindresultaat 31 december 2020 afgezet ten opzichte van de begroting.

Begroting                                                                                      € 11.691
Loonkosten incl.verwachte kosten benoemingen € 10.095
Aangegane contracten inhuur                                             € 1.259
Resterend                                                                                            € 337

Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud